Formy i narzędzia realizacji założeń współpracy międzynarodowej

Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące formy i narzędzia realizacji założeń wspólpracy międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków:

 

1. Formalne ramy współpracy:

1) Rodzaje umów stosowanych we współpracy międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków:

a) Umowy o współpracy na zasadzie miast bliźniaczych - umowa o szerokim zakresie, oparta na stałych elementach, akcentująca podobieństwa kulturowe i historyczne - traktowana jako najwyższa forma partnerstwa; zawierana przeważnie tylko z jednym miastem w danym kraju.

b) Umowy o partnerstwie między miastami - umowa o szerokim zakresie, zakładająca współpracę w różnych dziedzinach i sferach zainteresowania partnerów; można ją zawierać z wieloma miastami w danym kraju.

c) Honorowy tytuł Miasta Bliźniaczego Krakowa - tytuł, który może przyznać Rada Miasta Krakowa niektórym miastom spoza kontynentu europejskiego, spełniającym warunki charakterystyczne dla miast bliźniaczych.

d) Umowy branżowe - umowy dotyczące współpracy w jednej dziedzinie np. w zakresie ochrony środowiska, etc.

We wszystkich umowach zawieranych z partnerami zagranicznymi stosuje się nazwę Stołeczne Królewskie Miasto Kraków.

2) Udział w programach Unii Europejskiej:

Gmina Miejska Kraków przystępuje do realizacji programu unijnego na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa.

3) Członkostwo w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych i regionalnych:

Gmina Miejska Kraków przystępuje do organizacji międzynarodowych na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Krakowa oraz zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Współpraca niesformalizowana:

1) Współpraca bez podpisywania umowy: Prezydent Miasta Krakowa podejmuje wstępne działania i negocjacje w zakresie współpracy międzynarodowej z możliwością podpisywania dokumentów roboczych - np. wspólnych oświadczeń, deklaracji, protokołów, listów intencyjnych. Sformalizowanie tych kontaktów w formie umów wymienionych powyżej leży w wyłącznej kompetencji Rady Miasta Krakowa.

2) Udział Krakowa w instytucjach politycznych miast uczestniczących w realizacji regionalnych programów tematycznych Unii Europejskiej.

3. Narzędzia realizacji wspólpracy międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków:

1) wzajemne, cykliczne prezentacje dorobku i osiągnięć Krakowa i jego miast partnerskich w ramach tzw. „Dni.." przy udziale innych organizacji i instytucji miejskich oraz placówek dyplomatycznych i prywatnych przedsiębiorców

2) organizacja wspólnych cyklicznych i jednorazowych przedsięwzięć międzynarodowych

3) konferencje i kongresy, w tym cykliczne konferencje miast partnerskich

4) wspieranie środowisk polonijnych

5) inicjatywy i przedsięwzięcia organizowane przez dzielnice Krakowa i dzielnice miast zagranicznych

6) udział w programach międzynarodowych, w tym programach unijnych i inicjatywach wspólnotowych

7) udział w targach turystycznych, gospodarczych i inwestycyjnych

8) organizacja misji gospodarczych za granicą, powoływanie forów przedsiębiorców, podejmowanie zagranicznych misji w Krakowie

9) działalność przedstawicielstw miasta za granicą (Dom Krakowski w Norymberdze, Przedstawicielstwo Miasta Krakowa w Brukseli)

10) współdziałanie z placówkami dyplomatycznymi w kraju i za granicą, z działającymi w Polsce zagranicznymi Instytutami kultury i z Instytutami Polskimi za granicą

11) współdziałanie z mediami: study-tours dla zagranicznych dziennikarzy, publikacje w międzynarodowych periodykach i prasie międzynarodowej

12) uczestnictwo w międzynarodowych związkach miast, nacisk na współpracę z miastami partnerskimi w ramach istniejących sieci miast

13) wykorzystanie Internetu i innych mediów do nawiązywania kontaktów i do propagowania informacji o międzynarodowych projektach, w których uczestniczy Kraków

14) opracowywanie ramowych, wieloletnich programów współpracy

15) udział przedstawicieli Krakowa w strukturach unijnych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY