Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Formy i narzędzia realizacji założeń współpracy międzynarodowej

Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące formy i narzędzia realizacji założeń współpracy międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków:

 

Formalne ramy współpracy:

1. Rodzaje umów stosowanych we współpracy międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków:

 • Umowy o współpracy na zasadzie miast bliźniaczych - umowa o szerokim zakresie, oparta na stałych elementach, akcentująca podobieństwa kulturowe i historyczne - traktowana jako najwyższa forma partnerstwa; zawierana przeważnie tylko z jednym miastem w danym kraju.
 • Umowy o partnerstwie między miastami - umowa o szerokim zakresie, zakładająca współpracę w różnych dziedzinach i sferach zainteresowania partnerów; można ją zawierać z wieloma miastami w danym kraju.
 • Honorowy tytuł Miasta Bliźniaczego Krakowa - tytuł, który może przyznać Rada Miasta Krakowa niektórym miastom spoza kontynentu europejskiego, spełniającym warunki charakterystyczne dla miast bliźniaczych.
 • Umowy branżowe - umowy dotyczące współpracy w jednej dziedzinie np. w zakresie ochrony środowiska, etc.

We wszystkich umowach zawieranych z partnerami zagranicznymi stosuje się nazwę Stołeczne Królewskie Miasto Kraków.

2. Udział w programach Unii Europejskiej:
Gmina Miejska Kraków przystępuje do realizacji programu unijnego na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa.

3. Członkostwo w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych i regionalnych:
Gmina Miejska Kraków przystępuje do organizacji międzynarodowych na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Krakowa oraz zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Współpraca niesformalizowana:

 • Współpraca bez podpisywania umowy: Prezydent Miasta Krakowa podejmuje wstępne działania i negocjacje w zakresie współpracy międzynarodowej z możliwością podpisywania dokumentów roboczych - np. wspólnych oświadczeń, deklaracji, protokołów, listów intencyjnych. Sformalizowanie tych kontaktów w formie umów wymienionych powyżej leży w wyłącznej kompetencji Rady Miasta Krakowa.
   
 • Udział Krakowa w instytucjach politycznych miast uczestniczących w realizacji regionalnych programów tematycznych Unii Europejskiej.

Narzędzia realizacji współpracy międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków:

 1. wzajemne, cykliczne prezentacje dorobku i osiągnięć Krakowa i jego miast partnerskich przy udziale innych organizacji i instytucji miejskich oraz placówek dyplomatycznych i prywatnych przedsiębiorców,
 2. organizacja wspólnych cyklicznych i jednorazowych przedsięwzięć międzynarodowych,
 3. konferencje i kongresy, w tym cykliczne konferencje miast partnerskich,
 4. wspieranie środowisk polonijnych,
 5. inicjatywy i przedsięwzięcia organizowane przez dzielnice Krakowa i dzielnice miast zagranicznych,
 6. udział w programach międzynarodowych, w tym programach unijnych i inicjatywach wspólnotowych,
 7. udział w targach turystycznych, gospodarczych i inwestycyjnych,
 8. organizacja misji gospodarczych za granicą, powoływanie forów przedsiębiorców, podejmowanie zagranicznych misji w Krakowie,
 9. działalność przedstawicielstw miasta za granicą (Dom Krakowski w Norymberdze)
 10. współdziałanie z placówkami dyplomatycznymi w kraju i za granicą, z działającymi w Polsce zagranicznymi Instytutami kultury i z Instytutami Polskimi za granicą,
 11. współdziałanie z mediami: study-tours dla zagranicznych dziennikarzy, publikacje w międzynarodowych periodykach i prasie międzynarodowej,
 12. uczestnictwo w międzynarodowych związkach miast, nacisk na współpracę z miastami partnerskimi w ramach istniejących sieci miast,
 13. wykorzystanie Internetu i innych mediów do nawiązywania kontaktów i do propagowania informacji o międzynarodowych projektach, w których uczestniczy Kraków,
 14. opracowywanie ramowych, wieloletnich programów współpracy,
 15. udział przedstawicieli Krakowa w strukturach unijnych.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2010-11-02
Data aktualizacji: 2020-11-19
Powrót