Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Radni zdecydowali: uchwała krajobrazowa przyjęta

Po długiej dyskusji, z udziałem m.in. przedstawicieli mieszkańców i branży reklamowej, radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, czyli tzw. uchwały krajobrazowej. Za było 36 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Fot. Wiesław Majka

Poprawa standardów jakościowych i estetyki przestrzeni publicznej to podstawowy cel tzw. uchwały krajobrazowej, której projektem zajmowała się Rada Miasta. Dokument precyzuje zasady i warunki sytuowania na terenie Krakowa obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych i rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad projektem ruszyły jesienią 2015 r. Był on trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu (w 2017, 2018 i 2019 r.). Do pierwotnej propozycji wprowadzano zmiany, a nowe rozwiązania były szeroko dyskutowane i konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Do projektu wpłynęło ponad 30 poprawek, ale większość z nich ich autorzy wycofali, uznając argument podnoszony przez Grzegorza Janygę, zastępcę dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego UMK – że ich przyjęcie spowoduje konieczność powtórzenia czynności proceduralnych.

– Powinniśmy dać szansę tej uchwale. Dokument może nie jest idealny, ale staraliśmy się uwzględnić sugestie mieszkańców. Zdaje sobie jednak sprawę, że nasze propozycje budzą sprzeciw części branży reklamowej – mówił Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju. Ostatecznie uchwała została przyjęta.

 

Dokument zakłada podział miasta na trzy strefy, z czego strefa III miałaby zostać podzielona jeszcze na trzy podobszary – Stare Miasto, Nowa Huta i Śródmieście. Wyróżniono także ulice wlotowe oraz tereny towarzyszące obiektom usług. Uchwała wprowadza ograniczony katalog dopuszczonych nośników reklamowych, tj. bannery, billboardy o powierzchni 12 m² lub 18 m², słupy plakatowo-reklamowe (tzw. okrąglaki), panele reklamowe, murale reklamowe, totemy, pylony, wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m kw., a także inne tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe umieszczane na obiektach budowlanych. Dokument precyzuje także warunki lokalizacji tych nośników w poszczególnych strefach.

Przyjęte zapisy dopuszczają bannery reklamowe na czas prowadzenia robót budowlanych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy i nie częściej, niż co 7 lat. Natomiast reklama na obiektach budowlanych – co do zasady – ma być sytuowana wyłącznie na poziomie parteru budynku, w sposób niezasłaniający okien, drzwi i detali architektonicznych. Uchwała uszczegóławia także takie kwestie, jak podświetlenie tablic reklamowych, odległość billboardu od budynku, sytuowanie paneli reklamowych (np. w wiatach przystankowych czy w przejściach podziemnych), odległość wolnostojących tablic reklamowych od skrzyżowań czy minimalną odległość między wolnostojącymi tablicami reklamowymi na terenach ulic wlotowych.

Kolejną istotną kwestią jest uregulowanie zasad sytuowania ogrodzeń, tak, aby w mieście nie powstawały zamknięte enklawy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Uchwała zakazuje sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, chyba że ogrodzenie stanowi ogrodzenie ogródka przydomowego. Regulacje w zakresie ogrodzeń obowiązywać mają jednak wyłącznie w odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W uchwale znalazły się także zapisy dotyczące wysokości, rodzaju oraz kolorystyki materiałów małej architektury, a także zakaz ich sytuowania w sposób kolidujący z zachowaniem ciągłości przejść dla pieszych i tras rowerowych.

Uchwała wejdzie w życie 1 lipca 2020 r. Zawarte w dokumencie zakazy, warunki i zasady będą stosowane do obiektów sytuowanych, budowanych, remontowanych lub przebudowywanych od dnia wejścia w życie uchwały. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, które już istnieją, będzie trzeba dostosować do nowych wymogów w terminie do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Wymóg ten nie dotyczy obiektów małej architektury, które będą istnieć w dniu wejścia w życie nowych przepisów.

pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-02-26
Data aktualizacji: 2020-02-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź