Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Najważniejsze przepisy porządkowe

Zestawienie treści najważniejszych przepisów porządkowych pod względem istotności i prognozowanej częstotliwości naruszeń obowiązujących na terenie Miasta Krakowa podczas trwania Światowych Dni Młodzieży.

 

Mandat karny

1. zanieczyszczenie lub zaśmiecenie miejsca dostępnego dla publiczności, a szczególności drogi, ulicy, placu, ogrodu, trawnika lub zieleńca

Naruszony przepis: art. 145 ustawy Kodeks Wykroczeń

Sankcja karna:

 • mandat karny do 500 zł.
 • grzywna do 500 zł lub kara nagany

2. prowadzenie sprzedaży na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy

Naruszony przepis: art. 603 § 1 ustawy Kodeks wykroczeń

Sankcja karna:

 • mandat karny w wysokości do 500 zł
 • kara grzywny

Omówienie: handel obwoźny na terenach należących do gminy poza miejscami wyznaczonymi (takimi jak np. targowiska)

3. prowadzenie handlu z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych itp., a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych, bez zgody właściciela (zarządcy) terenu

Naruszony przepis: art. 54 ustawy Kodeks wykroczeń w zw. z § 4 w zw. z § 1 Uchwały Nr XXIII/220/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie

Sankcja karna:

 • mandat karny do 500 zł
 • grzywna do 500 zł

Omówienie:

handel obwoźny prowadzony na innych terenach niż tereny należące do gminy, bez zgody właściciela (zarządcy) terenu

4. umyślne (§ 1) lub nieumyślne (§ 2) naruszenie zakazów lub ograniczeń obowiązujących na terenie parku kulturowego lub jego części

Naruszony przepis: art. 112 § 1 i § 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Sankcja karna:

 • § 1 i § 2 - mandat karny do 500 zł.
 • 1 – kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywna
 • § 2 – kara grzywny

Omówienie: np.  zakaz prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej w bramach, przejściach i przejazdach do budynków oraz zakaz wystawiania i  oferowania do sprzedaży towarów przed budynkami oraz na elewacjach budynków, zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej; prowadzenie występów ulicznych artystów, prowadzenie działalności usługowej i handlowej, organizacja imprez - bez stosownych zezwoleń, na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto – w obrębie Plant Krakowskich.

5. zakłócenie krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym

Naruszony przepis: art. 51 § 1 ustawy Kodeks wykroczeń

Sankcja karna:

§1 i §2:

 • mandat karny do 500 zł.
 • kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

Omówienie: § 2 – gdy czyn ma charakter chuligański, lub sprawca dopuszcza się go będąc pod wpływem alkoholu

6. niszczenie lub uszkadzanie roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, deptanie trawnika lub zieleńca na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu

Naruszony przepis: art. 144 § 1 ustawy Kodeks wykroczeń

Sankcja karna:

 • mandat karny do 500 zł.
 • kara grzywny do 1000 zł. albo kara nagany

7. usuwanie, niszczenie lub uszkadzanie drzew lub krzewów stanowiących zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny

Naruszony przepis: art. 144 § 2 ustawy Kodeks  wykroczeń

Sankcja karna:

 • mandat karny do 500 zł.
 • kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

8. nie stosowanie się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego

Naruszony przepis: art. 92 § 1 ustawy Kodeks wykroczeń

Sankcja karna:

 • mandat karny w wysokości do 500 zł.
 • kara grzywny albo kara nagany

Omówienie: dotyczy wykroczeń popełnianych zarówno przez pieszych jak i przez kierujących

9. tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

Naruszony przepis: art. 90 ustawy Kodeks wykroczeń

Sankcja karna:

 • mandat karny do 500 zł.
 • kara grzywny albo kara nagany

Omówienie: dotyczy wykroczeń popełnianych zarówno przez pieszych jak i przez kierujących

10. wykraczanie przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie przez uczestnika ruchu lub inna osobą znajdującą się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

Naruszony przepis: art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń

Sankcja karna:

 • mandat karny do 500 zł.

– wysokość mandatu uzależniona jest od rodzaju wykroczenia (wysokość mandatów karnych za niektóre rodzaje wykroczeń określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń)

 • kara grzywny do 3.000 zł. albo kara nagany

Omówienie:

dotyczy wykroczeń popełnianych zarówno przez kierujących jak
 i przez pieszych, np.:

- przebieganie przez jezdnię – mandat karny 50 zł.

- chodzenie po torowisku – mandat karny 50 zł.

- wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie – mandat karny 100 zł.

- naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza- mandat karny 50 zł.

- naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko mandat karny 50 zł.

- naruszenie przez pieszego obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim – mandat karny 50 zł.

- korzystanie przez pieszych z dróg dla nich niedostępnych – mandat karny 50 zł.

- naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów – mandat karny 50 zł.

- zatrzymanie pojazdu na skrzyżowaniu – mandat karny 300 zł.

11. § 1 - spożywanie napojów alkoholowych wbrew zakazom określonych w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywanie lub spożywanie napojów alkoholowych w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywanie napojów alkoholowych przyniesionych przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania

 § 2 - usiłowanie tego wykroczenia

Naruszony przepis: art. 431 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 431 ust. 2 – usiłowanie tego wykroczenia)

Sankcja karna:

 • mandat karny w wysokości 100 zł. –spożywanie lub usiłowanie spożycia napoju alkoholowego wbrew zakazowi
 • mandat karny do 500 zł. – pozostałe czyny i usiłowanie tych czynów
 • kara grzywny

Omówienie:

zakaz obejmuje:

- ulice, place i parki;

- tereny zieleni publicznej

-  tereny niezagospodarowanych fortów

- przejścia podziemne i placówki w nich zlokalizowane

- tereny ogrodzonych placów zabaw dla dzieci

- tereny kąpielisk i zalewów

- tereny szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich; tereny zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników; miejsca i czas masowych zgromadzeń; środki i obiekty komunikacji publicznej (wyjątek -  wagony restauracyjne i bufety w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa)

12. palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5

Naruszony przepis: art. 13 § 2 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Sankcja karna:

 • mandat karny do 500 zł
 • grzywna do 500 zł

Omówienie:

zakaz obejmuje m. in:

- przystanki komunikacji zbiorowej, dworce  autobusowe
i pętle w zakresie infrastruktury przystankowej (wiaty, perony, zatoki)

- tereny wyznaczone na place zabaw dla dzieci, w tym „Ogródki Jordanowskie”

- Parki: Krakowski, Bednarskiego, im. dr. H. Jordana

- lokale gastronomiczno-rozrywkowe

-  tereny uczelni;

-  pomieszczenia obiektów sportowych, kultury i wypoczynku

- środki pasażerskiego transportu publicznego oraz obiekty służące obsłudze podróżnych;

- inne pomieszczeniach dostępne do użytku publicznego

13. umieszczanie w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afiszu, apelu, ulotki, napisu lub rysunku albo wystawienie ich na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem

Naruszony przepis: art. 63a ustawy Kodeks Wykroczeń

Sankcja karna:

 • mandat karny do 500 zł.
 • kara ograniczenia wolności albo grzywny

Omówienie:

podżeganie i pomocnictwo są karalne

UWAGA:

czyn ten może stanowić przestępstwo w przypadku, gdy dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia elewacji budynku lub innego obiektu (np. zabytku), zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności

14. umieszczanie w miejscu publicznym nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym

Naruszony przepis: art. 141 ustawy Kodeks wykroczeń

Sankcja karna:

 • mandat karny do 100 zł.
 • kara ograniczenia wolności, grzywna do 1500 zł., kara nagany

15. żebranie w miejscu publicznym, mając środki do egzystencji lub będąc zdolnym do pracy (§ 1) albo żebranie w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy (§ 2)

Naruszony przepis: art. 58 § 1 lub art. 58 § 2 ustawy Kodeks wykroczeń

Sankcja karna:

 • § 1 – mandat karny do 500 zł.
 • kara ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł., albo kara nagany
 • § 2 – kara aresztu albo ograniczenia wolności

16. organizowanie lub przeprowadzanie  publicznej zbiórki ofiar, bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej

Naruszony przepis: art. 56 § 1 ustawy Kodeks wykroczeń

Sankcja karna:

 • mandat karny do 500 zł.
 • kara grzywny

Omówienie: podżeganie i pomocnictwo są karalne

17. przeszkadzanie lub usiłowanie przeszkodzenia w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, zwoływanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczenie takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu, przewodniczenie zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy, bezprawne zajmowanie lub wzbranianie się opuszczenia miejsca, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub, przewodniczący zgromadzenia, branie udziału w zgromadzeniu  posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia

Naruszony przepis: art. 52 § 1 ustawy Kodeks wykroczeń

Sankcja karna: kara aresztu do 14 dni, kara ograniczenia wolności albo grzywny

Omówienie: podżeganie i pomocnictwo są karalne

18. kąpanie się w miejscu, w którym jest to zabronione

Naruszony przepis: art. 55 ustawy Kodeks wykroczeń

Sankcja karna:

 • mandat karny do 250 zł.
 • grzywna do 250 zł albo kara nagany
pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-06-09
Data aktualizacji: 2016-06-10
Powrót