Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Cmentarz w Podgórkach zgodnie z prawem

W związku z opublikowanymi w dniu 18 września 2013 roku  w Gazecie Krakowskiej oraz Dzienniku Polskim artykułami, odnoszącymi się do rzekomych nieprawidłowości przy budowie cmentarza wraz ze spopielarnią zwłok przy ul. Podgórki Tynieckie oraz towarzyszącą im przebudową ulic, wyjaśniam, że obie inwestycje prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem.

Realizowana przebudowa ul. Podgórki Tynieckie i ul. Wielogórskiej oraz planowany do realizacji cmentarz wraz ze spopielarnią zwłok znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec-Węzeł Sidzina" (uchwała Nr LXXVIII/995/09 RMK z dnia 1 lipca 2009 r.) który to plan jednoznacznie przeznaczył te tereny właśnie pod takie cele.  W trakcie procedury przygotowywania a następnie uchwalania planu zostały wykonane wszystkie niezbędne opracowania, analizy i uzyskane stosowne opinie i uzgodnienia w tym opinia w zakresie oddziaływania proponowanego zagospodarowania (cmentarza, spopielarni, układu drogowego) na obowiązujące i proponowane do wprowadzenia obszary Natura 2000. Opinia ta była pozytywna.

Kolejność realizacji Inwestycji tzn. najpierw droga a później przyległe zagospodarowanie jest zgodna z obowiązującym prawem, bowiem żadna inwestycja nie może dostać pozwolenia na budowę, a następnie później pozwolenia na użytkowanie jeżeli nie ma zapewnionego właściwego dostępu do drogi publicznej. A przebudowa ul. Podgórki Tynieckie i Wielogórskiej jest niczym innym jak realizacja dostępu do drogi publicznej. Zaznaczam, że przebudowa w.w ulic jest tylko pierwszym etapem rozbudowy układu drogowego w obszarze Tyńca. Drugim etapem jest budowa ul. Wielogórskiej o długości ok. 2000 m na odcinku od ul. Bogucianka do działki nr 259/4 obr. 79 Podgórze.

Przebudowa ww. ulic  jest realizowana w oparciu o decyzję nr 4/4/2013 z dnia 09.05.2013r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Przypominam, że dla zapewnienia właściwej ochrony obszaru Natura 2000 zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzony jest stały nadzór przyrodniczy związany z budową drogi dojazdowej.

Zgodnie z umową koncesji partner prywatny dostaje jedynie prawo do eksploatacji przez określony w umowie czas wybudowanej przez siebie infrastruktury natomiast zarówno grunt jak i wybudowana infrastruktura cały czas pozostają własnością Gminy nie ma więc mowy o przekazaniu własności gruntu, drogi czy innej infrastruktury.

Wyjaśniam, że zgodnie z umową koncesjonariusz będzie mógł żądać opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych w tym za pochówki jedynie w wysokości ustalanej przez Gminę Miejską Kraków(tj. wg aktualnego cennika opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych) z wyjątkiem usług związanych ze spopielaniem zwłok gdzie pozostawiono swobodę kształtowania cen.

Jeśli chodzi natomiast o tzw. pochówki socjalne, zgodnie z par. 41 pkt. 5 w/w umowy, Miasto niezwłocznie po oddaniu do użytkowania cmentarza ogłosi przetarg na świadczenie usług cmentarnych dotyczących pochówków socjalnych, czyli finansowanych przez Miasto. Nie ma więc mowy o braku dbałości o interes mieszkańców.

W kontekście toczącego się postępowania w prokuraturze w sprawie budowy cmentarza komunalnego w Podgórkach Tynieckich informuję, że w 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę budowy cmentarza, spopielani zwłok oraz przebudowy ul. Podgórki Tynieckie i ul. Wielogórskiej pod względem legalności, rzetelności i gospodarności przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w systemie szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w zakresie przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji. Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej NIK www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,10738.html.

Janina Pokrywa

p.o. Dyrektora Wydziału Inwestycji

pokaż metkę
Autor: JANINA POKRYWA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2013-09-19
Data aktualizacji: 2013-09-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź