Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

W sprawie odrzuconych projektów budżetu obywatelskiego

Odnosząc się do artykułu zamieszczonego na LoveKrakow.pl na temat odrzuconych zadań złożonych do tegorocznego budżetu obywatelskiego, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wyjaśnia powody odrzucenia opisanych w tekście projektów. 

Projekt Al. Daszyńskiego prowadzi pieszych i rowerzystów nad Wisłę!”

Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania, w szczególności ograniczenia terenowe, konieczne jest wykonanie projektu koncepcyjnego, na podstawie którego będzie możliwe sprawdzenie rozwiązań technicznych i możliwości wykonawczych, jak również określenie docelowych parametrów projektowanej infrastruktury al. Daszyńskiego na wnioskowanym odcinku (od ul. Podgórskiej do ul. Siedleckiego). Należy mieć także na uwadze realną konieczność poszerzenia zakresu aż do ul. Masarskiej.

Wprowadzenie wydzielonych obustronnych ścieżek rowerowych wymaga kompleksowej przebudowy układu drogowego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzenie oddzielonych ciągów pieszych i jezdni dróg rowerowych wymaga dysponowania terenem o znacznej szerokości, nie mniejszej niż 2 m. Należy zachować ciągłość niwelety i nawierzchni chodnika na zjazdach, a także zapewnić prawidłowe oświetlenie drogi dla pieszych. Projektowana roślinność nie może ograniczać widoczności, w szczególności w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz zjazdów, co w zgłoszonej w ramach budżetu obywatelskiego propozycji zadania „Al. Daszyńskiego prowadzi pieszych i rowerzystów nad Wisłę!”, może być nieosiągalne.

Namalowanie samych pasów ruchu dla rowerów oraz utworzenie przejścia dla pieszych na drodze niespełniającej wymaganych parametrów oraz koniecznych prac inwestycyjnych, nie zwiększy bezpieczeństwa uczestników ruchu, a wręcz przeciwnie – może jedynie zaszkodzić.

Dodatkowo, jeżeli planowana inwestycja zostałaby zrealizowana, a później wystąpiłaby konieczność przebudowany drogi i wdrożenia planów inwestycyjnych, byłoby to niezasadne i nieefektywne wydatkowanie środków publicznych.

Projekt „Zimowy ogród świateł na Wesołej”

Zaproponowane przez wnioskodawczynię miejsce na realizację zadania stanowi własność miasta, jednakże wniesiony został jako aport do Agencji Rozwoju Miasta sp. z o.o., która to agencja stała się właścicielem terenu zgodnie z Uchwałą nr LII/1427/21 Rady Miasta Krakowa z 27 stycznia 2021 r. Tym samym propozycja zadania stoi w sprzeczności z § 17.1 pkt. 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Na podstawie tego zapisu, zadania BO nie mogą być realizowane na terenach nienależących do miasta co do których nie ma pełni praw do dysponowania terenem. Z tego samego powodu nie można realizować zadań na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, związków wyznaniowych czy terenów prywatnych.

Projekt „W cieniu sztuki! Piękne miejsce do odpoczynku w lecie”

Na podstawie wyżej przywołanego zapisu Regulaminu, także ten projekt nie mógł uzyskać pozytywnej opinii na etapie oceny. Teren przed gmachem Muzeum Narodowego oddany został w dzierżawę. Co za tym idzie, dysponentem, jednocześnie odpowiedzialnym za bieżące utrzymanie przedmiotowego terenu, jest dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Informacje przytoczone w artykule na temat sadzenia drzew i zrywaniu betonu stanowiły omyłkę pisarską, co zostało już kilkukrotnie sprostowane, o czym informowano wnioskodawczynię. Projekt był omawiany w trakcie posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego z udziałem Rady i przedstawicieli ZZM, na którym, niestety, zabrakło samej wnioskodawczyni.

Projekt „Ładna infrastruktura”

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ocenił negatywnie trzy tożsame projekty „Ładna infrastruktura”, gdyż nie tylko stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami (pkt. 5.4. załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), ale także kierując się względami bezpieczeństwa mieszkańców, co jest nadrzędnym celem instytucji, które służą mieszkańcom Krakowa.

Trzeba wspomnieć, że w Zarządzeniu nr 1774/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z 19 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa, nie ma zapisów dotyczących zakazu stosowania reasumpcji.

Budżet partycypacyjny jest narzędziem, którego głównym celem jest otwartość na argumenty wszystkich osób zaangażowanych w proces. Każdy z 1 100 zgłoszonych wniosków w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa został skierowany do jednostek miejskich, które oceniły wszystkie projekty pod kątem zgodności z Regulaminem. Jednym z elementów tego procesu jest akceptacja i otwartość na negatywną opinię w stosunku do swojego pomysłu, gdy jest on niezgodny z przepisami prawa, jak i samego Regulaminu.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-07-01
Data aktualizacji: 2024-07-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź