Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krótko o najmie krótkoterminowym

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami, iż działalność w zakresie najmu krótkoterminowego nie przysparza przychodów dla miasta, niniejszym przedstawiamy informacje nt. skutków finansowych jej prowadzenia.

Najem krótkoterminowy może być prowadzony w ramach działalności gospodarczej, w przypadku Krakowa ta forma działalności jest przeważająca. Działalność gospodarcza generuje obowiązki podatkowe takie, jakie ciążą na każdym przedsiębiorcy i które zasilają pośrednio budżet miasta poprzez PIT, CIT. Dodatkowo, bezpośrednio do budżetu miasta wpływa podatek od nieruchomości. Nieruchomość zajęta pod działalność gospodarczą i przeznaczona na najem krótkoterminowy opodatkowana jest w 2024 r. stawką w wysokości 33,10 zł/m2, natomiast na cele mieszkalne stawka ta wynosi 1,15 zł/m2. Dochody Krakowa z tytułu podatku od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą w postaci najmu krótkoterminowego są zatem znaczne.

Jak wynika z danych, będących w dyspozycji Urzędu Miasta Krakowa, kwota podatku od nieruchomości, która wpłynęła za rok 2023 do budżetu miasta to 706 581 314,66 zł. w tym ujęty jest podatek pobrany od podmiotów, które prowadzą najem krótkoterminowy – na dzień 12 lutego 2024 r. w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków ujętych jest 2218 obiektów.

W przypadku gdy nie wszyscy przedsiębiorcy działający w obszarze najmu krótkoterminowego przestrzegają obowiązujących przepisów, służby miejskie (Wydział ds. Turystyki i Wydział Podatków i Opłat) podejmują działania informacyjne oraz związane z ustaleniem właściwej stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tj. należnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W wyniku podjętych działań, zostały naliczone dodatkowe zobowiązania w zakresie podatku od nieruchomości za 2023 rok – na kwotę ponad 500 tys. powiększając dochody miasta. Rokrocznie do budżetu miasta wpływa zatem dodatkowa kwota od podmiotów, u których ujawniane są nieprawidłowości. Podkreślić należy, że jest to dodatkowa kwota, która nie obejmuje podatku regularnie wpłacanego przez podatników działających w tym obszarze.

Dla przypomnienia, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatnik powinien powiadomić organ podatkowy o zmianach, które mają wpływ na wysokość podatku w terminie 14 dni od takiego zdarzenia. W takim przypadku, wymagane jest złożenie odpowiedniej informacji/deklaracji.

Najem krótkoterminowy obecny jest praktyczne we wszystkich miastach europejskich, w różnej skali i nasileniu. To zjawisko wielopłaszczyznowe i które ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarki miasta. Powiązane ono jest z wieloma obszarami m.in. turystyką będącą dziedziną gospodarki, która generuje dodatkowe przychody związane z pobytem turystów i korzystaniem przez nich chociażby z gastronomii, obiektów kulturalnych, uczestnictwa w festiwalach, kongresach etc.

Warto nadmienić, że obecnie obowiązujące przepisy krajowe nie regulują bezpośrednio tego zjawiska, aczkolwiek Kraków od lat zabiega o jego unormowanie i włączył się w prace Sojuszu Miast Europejskich zrzeszającego miasta europejskie m.in. Amsterdam, Berlin, Barcelonę, Paryż, Berlin, Wiedeń itd. W wyniku tej współpracy, Komisja Europejska podjęła prace nad stworzeniem ram prawnych niezbędnych dla regulacji tego zjawiska. Ostateczne ich przyjęcie przez Parlament Europejski planowane jest w pierwszym kwartale tego roku. Regulacje te, dotyczyć będą całej Unii Europejskiej, natomiast na poziomie krajowym powinny zostać wdrożone do dwóch lat od ich zatwierdzenia.

Wydział ds. Turystyki

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-02-13
Data aktualizacji: 2024-04-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź