Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sprostowanie do artykułu Jolanty Tęczy-Ćwierz

Nawiązując do artykułu Jolanty Tęczy-Ćwierz, który ukazał się w „Dzienniku Polskim” 17 kwietnia br. pod tytułem „Nauczyciel szczerze o edukacji zdalnej. To przewrót, na który nie byliśmy gotowi” – zwłaszcza do zawartego w nim zdania: „Jeśli nauczyciele chcą się rozwijać, muszą za to płacić z własnej kieszeni” – informuję, że nieprawdą jest, iż nauczyciel, chcący doskonalić swój warsztat pracy, pozostaje z tym problemem sam, a już na pewno, że sam to doskonalenie musi sobie sfinansować.

Gmina Miejska Kraków od lat przywiązuje dużą wagę do kwestii jakości edukacji, w tym do doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach. Przyjęty w Krakowie model dofinansowania form doskonalenia wydaje się optymalny, pozwala bowiem nauczycielom na dość elastyczne podejście zarówno do wyboru, jak i liczby określonych form doskonalenia. Daje też możliwość ubiegania się o dofinansowanie dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego, a wysokość dofinansowania czasami przekracza dwukrotnie wysokość dofinansowania, którą ma szansę uzyskać nauczyciel w innych miastach w ciągu całego roku.

W roku 2020 w budżecie Miasta Krakowa zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 5 131 300 zł. Te środki przeznaczane są na dofinansowanie opłat za studia, kursy kwalifikacyjne i inne formy nadające kwalifikacje nauczycielom. Środki z tej puli przeznaczane są również m.in. na szkolenia i wspomaganie rozwoju nauczycieli, realizowane bezpośrednio przez szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Każdego roku Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa przekazuje szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad przyznawania dofinansowań dyrektorom szkół, którzy są pracodawcami dla nauczycieli. Informacje te są przekazywane zarówno za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa, który jest platformą komunikacji organu prowadzącego z dyrektorami i nauczycielami, jak i podczas cyklicznych spotkań organu prowadzącego z dyrektorami szkół, odbywających się we wrześniu. Dyrektorzy szkół są o przekazywanie informacji nauczycielom na temat możliwości składania wniosków o dofinansowanie, m.in. podczas rad pedagogicznych. Komunikaty dotyczące przyznawanych przez Wydział Edukacji UMK dofinansowań są również publikowane na portalu „Magiczny Kraków” oraz za pośrednictwem Biura Prasowego UMK przekazywane przedstawicielom mediów. Informacje na ten temat można też znaleźć w corocznym „Raporcie o stanie oświaty”, przekazywanym Radnym Miasta.

Warto podkreślić, że 2019 roku rozpatrzono pozytywnie aż 572 wnioski o dofinansowanie do opłat za kursy kwalifikacyjne, studia licencjackie dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, studia magisterskie – jednolite, uzupełniające, studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz inne formy nadające kwalifikacje – na łączną kwotę 1 012 576 zł.

Obecnie w Krakowie na liście priorytetowych kierunków znajduje się 20 pozycji – na wszystkich poziom refundacji jest taki sam i wynosi do 95 proc. (to nowość, bo w poprzednich latach na niektórych obowiązywało 85 proc.). Na maksymalne dofinansowanie mogą więc liczyć osoby, które podejmą kształcenie m.in. w zakresie: stosowania w nauczaniu narzędzi informatycznych, w tym e-learningu; technik programowania i kodowania; nauczania języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej; nauczania języka polskiego jako obcego; realizacji zajęć z preorientacji zawodowej w przedszkolach czy nauczania pływania na etapie szkoły podstawowej (tylko nauczyciele wychowania fizycznego).

Warto jednak zaznaczyć, że nauczyciele w ramach przyznawanych dofinansowań podejmują kierunki studiów zgodne z potrzebami szkoły/placówki, w której są zatrudnieni. Dyrektor szkoły, opiniując wniosek nauczyciela o przyznanie dofinansowania, przekazuje taką informację we wniosku. Organ prowadzący nie podważa zasadności podjętych przez nauczyciela studiów. Ponadto, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 6 pkt 3a ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel jest zobowiązany doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły. Zapis ten nakłada na nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych obowiązek systematycznego doskonalenia zawodowego.

Anna Korfel-Jasińska
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

 

pokaż metkę
Autor: ANNA KORFEL-JASIŃSKA
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat