Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Informacja w sprawie działalności Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie

Z względu na zmianę warunków rynkowych, Stowarzyszenie Willa Decjusza zgłosiło Prezydentowi Miasta Krakowa planowane zrzeczenie się prawa użytkowania obiektu pałacowego Willi Decjusza, którą użytkowało na podstawie:

- umowy ustanowienia prawa użytkowania na okres 20 lat tj. do dnia 2.09.2016 na zabudowanej zabytkową Willą Decjusza na części o pow. 0,4200 ha przedmiotowej nieruchomości, zawartej aktem notarialnym z dn. 2 września 1996 r.;

- umowy ustanowienia prawa użytkowania do dnia 2.09.2016 roku na zabudowanej zabytkową oficyną zespołu pałacowego Wilii Decjusza zwaną „Domem Łaskiego” i nową oficyną zwaną „Domem Erazma” części o pow. 0,2626 ha przedmiotowej nieruchomości, zawartej aktem notarialnym z dn. 30 marca 2001 r.;

- aneksu do w/w umów użytkowania przedłużającego termin ustanowienia prawa użytkowania do dnia 02.09.2036 r., zawartego aktem notarialnym z dn. 08.07.2014 r.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 roku, która postanawiała o przeznaczeniu Pałacu Decjusza na cele kulturalne i naukowe, Miasto Kraków, jako właściciel zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza, postanowiło dokonać zmiany organizacyjnej, umożliwiającej kontynuację zadań zainicjowanych i prowadzonych przez Stowarzyszenie Willa Decjusza. Większość realizowanych przez Stowarzyszenie programów i cyklicznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym ma zbliżony profil do działalności istniejących już samorządowych instytucji kultury i nie ma powodu do powoływania kolejnej instytucji o podobnym profilu. Co więcej, w Krakowie funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność całoroczną w lokalach gminnych i przekształcenie Willi Decjusza w gminną instytucję kultury stworzyłoby precedens, który dałby podstawy do ubiegania się o kolejne przekształcenia w instytucje kultury i zapewnienia finansowania z budżetu Miasta. Powoływanie nowej instytucji zawsze wiąże się z poważnymi kosztami. W sytuacji, kiedy Miasto jest gotowe stworzyć warunki do dalszego funkcjonowania Willi Decjusza, bardziej zasadne jest przeznaczyć te środki na realizację programu merytorycznego.       

 

Głównym impulsem, skłaniającym Stowarzyszenie Willa Decjusza do zrzeczenia się prawa użytkowania obiektu pałacowego Willi Decjusza były wysokie koszty utrzymania i bieżącej konserwacji zabytkowego obiektu, przy zmianach rynkowych, które utrudniały pokrycie tych kosztów wyłącznie ze źródeł komercyjnych. Przekazanie zarządu nad nieruchomością jednej z istniejących miejskich instytucji kultury byłoby zabezpieczeniem przez Gminę Miejską Kraków kosztów utrzymania tego – jakże istotnego dla Miasta i jego historii - obiektu. Spośród istniejących miejskich instytucji kultury, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” posiada największe doświadczenie w rewitalizacji i utrzymaniu obiektów zabytkowych, a także zarządzaniu ich ofertą kulturalną i komercyjną. Dzięki ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków zarządzane przez Dworek obiekty zostały zmodernizowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Co równie istotne, jest to instytucja najbardziej zbliżona – zarówno pod względem merytorycznym, jak i lokalowym – do Willi Decjusza. Dworek Białoprądnicki to miejska jednostka kultury, prowadząca działalność kulturalną w zabytkowym obiekcie, której podlega sześć Klubów, w tym trzy na terenie Woli Justowskiej (Klub Kultury Przegorzały, Klub Kultury Chełm i Klub Kultury Wola), posiadająca duże doświadczenie zarówno we współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak i w realizacji projektów o charakterze międzynarodowym. Nieprzypadkowo w Dworku, od ubiegłego  roku, działa Konsulat Honorowy Czarnogóry. Ponadto, przy ul. Papierniczej 2 - pod auspicjami Dworku - utworzono Centrum Organizacji Pozarządowych. Dworek Białoprądnicki współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi  oferując komfortową przestrzeń, zaplecze techniczne oraz wsparcie merytoryczne w organizacji projektów. Dworek Białoprądnicki współpracuje także od kilkunastu lat z Willą Decjusza m.in. wspólnie organizując Międzynarodowy Dzień Europejski. 

W roku 2014 w Centrum Kultury „Dworek Białoradnicki odbyło się 1346 imprez, w których brało udział 82.046 uczestników.

Włączenie Willi Decjusza do istniejącej już sieci miejskich instytucji kultury nie stoi w sprzeczności z zachowaniem charakteru i elitarnego profilu dotychczas prowadzonej działalności kulturalnej realizowanej przez Stowarzyszenie Willa Decjusza. Otwiera natomiast drzwi Willi Decjusza na potrzeby społeczne i kulturalne społeczności lokalnej.

Stowarzyszeniu udzielana była corocznie dotacja w drodze otwartego konkursu ofert pt. "Całoroczna oferta programowa", realizowanym zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) przez  Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Wysokość dotacji dla Stowarzyszenia Willa Decjusza w trzech ostatnich latach wynosiła: rok 2013 - 600 000 zł, rok 2014 - 540 000 zł, rok 2015 -550 000 zł. Ponadto Krakowskie Biuro Festiwalowe wynajmowało od Stowarzyszenia „Willa Decjusza” jeden z magazynów za kwotę  15 000 zł miesięcznie.

Roczna opłata z tytułu użytkowania uiszczana do Gminy Miejskiej Kraków przez Stowarzyszenie Willa Decjusza wynosi 15 592, 25 zł brutto.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-12-02
Data aktualizacji: 2015-12-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź