Komunikat archiwalny

Projekt planu „Malborska” ponownie dostępny

Do 10 marca będzie można się zapoznać z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska”. Dokument obejmie ponad 30 hektarów powierzchni i ma na celu ochronę istniejącego układu urbanistycznego oraz utrzymanie funkcji zabudowy jednorodzinnej.

Projekt planu „Malborska” ponownie dostępny
Fot. bip.krakow.pl

Zadaniem planu będzie ochrona interesu publicznego i kształtowanie ładu przestrzennego, w szczególności poprzez wydzielenie terenów przestrzeni publicznych oraz zabezpieczenie obszaru przed nadmiernym dogęszczeniem zabudowy. Natomiast brak kompleksowych uregulowań planistycznych może przynieść dalsze niekorzystne efekty dla ładu urbanistycznego tego rejonu oraz obniżyć jakość życia mieszkańców.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją można obejrzeć w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41. Ponadto jest on także dostępny na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 8.00-10.00
  • czwartki: 13.00-15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Malborska” odbędzie się 18 lutego w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania w sali Portretowej o godz. 15.30.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • - na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • - drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także