Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Poradnie pomagają uczniom także w wakacje

Rozpoznać, wspierać, rozwijać – to główne zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Pomagają one dzieciom i młodzieży w podejmowaniu wyzwań edukacyjnych, wspierając zarówno uczniów uzdolnionych, jak i tych, którzy z różnych powodów mają trudności w nauce. Miasto Kraków prowadzi osiem poradni, w tym cztery rejonowe i cztery specjalistyczne. Warto pamiętać, że z konsultacji i dyżurów w tych miejskich placówkach rodzice i uczniowie mogą korzystać także w wakacje. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie.

Fot. pixabay.com

Najogólniej rzecz ujmując, poradnie psychologiczno-pedagogiczne diagnozują potrzeby dzieci i młodzieży, udzielają im wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, doradzają w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, wspomagają także rodziców i nauczycieli w kształceniu i wychowaniu.

Poradnie rejonowe udzielają pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie ich działania. W przypadku dzieci, które  nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Kraków prowadzi cztery poradnie rejonowe: w Śródmieściu (dzielnice I–III), Krowodrzy (dzielnice IV–VII), Podgórzu (dzielnice VIII–XIII) i Nowej Hucie (dzielnice XIV–XVIII).

Zakres zadań poradni rejonowych jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży (w tym uzdolnień i specyficznych trudności w uczeniu się), wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (m.in. uczniów niepełnosprawnych, cierpiących na choroby przewlekłe), prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, wspomaganie dzieci i uczniów z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. migranci), profilaktykę uzależnień, współpracę ze szkołami i przedszkolami, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. Działalność poradni przybiera rozmaite formy, dopasowane do potrzeb grup docelowych: diagnozowanie, opiniowanie, terapia, grupy wsparcia, mediacje, interwencja kryzysowa, profilaktyka, poradnictwo, konsultacje, udzielanie informacji i szkolenia.

Poradnie rejonowe wydają też opinie, m.in. w sprawach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W poradniach działają ponadto zespoły orzekające, które wydają orzeczenia, m.in. o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kraków prowadzi również cztery specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, których działalność ukierunkowana jest na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności. Warto je bliżej poznać.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” prowadzi działalność diagnostyczną i terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i rodzin. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i zachowania. Pomoc psychologiczna jest tam udzielania w ramach terapii indywidualnej i grupowej (dla dzieci w wieku 6–19 lat), systemowej terapii rodzin, programów z zakresu profilaktyki, psychoedukacji, szkoły dla rodziców, programu dla rodzin w kryzysie rozstania „Łódź na falach”. Placówka wspomaga pedagogów, psychologów (programy superwizyjne) i nauczycieli (w formie sieci). Kontynuuje także działania w zakresie profilaktyki przemocy w szkole „Tamujemy przemoc”, mające na celu budowanie bezpieczeństwa w szkołach, zapobieganie różnorodnym formom przemocy szkolnej, a także objęcie wsparciem ofiar tego zjawiska, które dotyka nie tylko uczniów, ale też nauczycieli. Realizowane są m.in. warsztaty TAMA dla uczniów, grupy robocze dla nauczycieli, cykl szkoleniowy dla rodziców, wsparcie indywidualne dla ofiar przemocy, grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy, konsultacje dla nauczycieli, superwizje, a także szkolenie dla tzw. liderów bezpieczeństwa w szkole.

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej obejmuje opieką diagnostyczną i terapeutyczną dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, psychologów defektologów, logopedów, neurologopedów, terapeutów rodzinnych, terapeutów zaburzeń integracji sensorycznej, specjalistów EEG – biofeedback, rehabilitantów i fizjoterapeutów.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oferuje pomoc diagnostyczną i postdiagnostyczną dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także pedagogom, nauczycielom i kadry kierowniczej. Dzieci mają zapewnioną specjalistyczną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną przyczyn ich trudności w nauce oraz indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne. Specjaliści udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom z niepowodzeniami edukacyjnymi, których przyczyną są: specyficzne trudności w uczeniu się, inteligencja niższa niż przeciętna, zaburzenia komunikacji językowej (niedokształcenie mowy o typie afazji, jąkanie) oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. Priorytetem poradni jest udzielanie całościowej systemowej pomocy dziecku oraz rodzinie, poprzez diagnozę aktualnymi metodami badawczymi, specjalistyczną terapię prowadzoną od początku edukacji do jej zakończenia, jak również programy adaptacyjne dla cudzoziemców i powracających z zagranicy.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym oferuje pomoc psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, fizjoterapię oraz konsultacje neurologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Udzielanie pomocy dziecku odbywa się przy współpracy z rodzicami. W zakres usług specjalistycznych wchodzą działania diagnostyczno-terapeutyczne, specjalistyczna terapia dzieci, mediacje rodzinne, poradnictwo rodzinne oraz działania szkoleniowe. Poradnia realizuje autorski Program Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny i Przedszkola oraz zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. W oparciu o doświadczenia programu powstał poradnik dla rodziców i nauczycieli pod tytułem ”Przedszkolak”.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-07-02
Data aktualizacji: 2018-07-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź