Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sprawozdania i relacje

Firmy oraz Laureaci są zobowiązani do przesyłania na adres inKRK@um.krakow.pl sprawozdań (ok. 1000 znaków ze spacjami +/- 10%) z przebiegu:

  • staży w przypadku Business4You w terminach – raz na tydzień w trakcie trwania stażu;
  • badań w przypadku Doc – raz na miesiąc w trakcie trwania badań.

Po zakończeniu staży i badań Firmy oraz Laureaci zobowiązani są do przygotowania i przesłania na adres inKRK@um.krakow.pl krótkiego podsumowania (do 5000 znaków ze spacjami) określającego przebieg staży lub badań, ze szczególnym uwzględnieniem nabytych umiejętności, zdobytej wiedzy i efektów osiągniętych dzięki stażom lub badaniom.

Wraz ze sprawozdaniami i podsumowaniami, ich autorzy obowiązani są przesłać oświadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi i pokrewnymi do nich oraz o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie ich przez Gminę Miejską Kraków na następujących polach eksploatacji:

a)   utrwalania i zwielokrotniania sprawozdania, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy sprawozdania w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystanie w prezentacjach multimedialnych,

b)  obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których sprawozdanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)   rozpowszechniania sprawozdania - prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publiczne udostępnianie praca w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranymi.

d)  wykorzystania sprawozdania lub jego fragmentów w celu reklamy lub promocji.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: DAGMARA BOBROWSKA-DZIDUSZKO
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
powrót