FAQ - Najczęściej zadawane pytania

FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Fot. Magiczny Kraków

CO ZROBIĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA?

SMOG

PRZEJAZD TAKSÓWKĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

DOROŻKI NA RYNKU GŁÓWNYM

ZIELEŃ

KULTURA

EDUKACJA

 

SMOG: [powrót]

1. Czy przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa zakaz stosowania węgla w paleniskach domowych jest obowiązujący?

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLIV/703/13 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków jest aktem obowiązującym.

2. Jaki wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają poszczególne czynniki (procentowo)?

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLII/662/13 z dnia 30.09.2013 r., w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego" średni udział emisji w stężeniach średniorocznych kształtuje się następująco:

 • dla pyłu zawieszonego PM10

42,25 % lokalne źródła powierzchniowe (piece i kotłownie na paliwo stałe)
17,01 % lokalne źródła komunikacyjne
21,02% lokalne źródła przemysłowe
19,72% napływ i tło naturalne

 • dla benzo(a)pirenu

67,9% lokalne źródła powierzchniowe (piece i kotłownie na paliwo stałe)
0,5 % lokalne źródła komunikacyjne
2,05% lokalne źródła przemysłowe
29,55% napływ i tło naturalne

 • dla dwutlenku azotu

2,72 % lokalne źródła powierzchniowe (piece i kotłownie na paliwo stałe)
52,39 % lokalne źródła komunikacyjne
19,69% lokalne źródła przemysłowe
25,20% napływ i tło naturalne

3. Ile jest pieców i kotłowni w Krakowie?

W roku 2013 została wykonana na terenie Krakowa inwentaryzacja pieców na paliwo stałe dla wybranego obszaru miasta obejmującego część I i II dzielnicy oraz niewielki fragment dzielnicy VIII. W roku 2014 r. zlecono wykonanie inwentaryzacji pozostałej części Miasta. Inwentaryzacja została podzielona na 6 etapów (wg załączonej mapki). Pierwsze trzy etapy inwentaryzacji zostały oddane w roku 2014, etap IV w lutym 2015 r., realizacja pozostałych dwóch etapów zakończona zostanie w br.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, iż w analizowanym dotychczas rejonie znajduje się łącznie ok. 17200 źródeł na paliwa stałe.

4. Jakie działania, poza programem PONE realizuje Miasto by zmniejszyć smog?

1. Jako pierwszy w Polsce, Kraków w 2009 roku rozpoczął walkę z paleniem śmieci w domowych piecach – przez cały rok prowadzone są kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach. Straż Miejska Miasta Krakowa na bieżąco podejmuje działania interwencyjne w powyższym zakresie. W sezonie grzewczym prowadzona jest też wspólna akcja kontroli palenisk domowych przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK i Straż Miejską Miasta Krakowa.

2. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w programie ochrony powietrza zamieszczono zapis o wprowadzeniu przez Sejmik Województwa Małopolskiego ograniczeń w stosowaniu paliw stałych w Krakowie.

3. Gminna Spółka MPEC S.A. rozbudowuje system ciepłowniczy i realizuje program, w ramach którego na własny koszt wykonuje węzły cieplne i przyłącza do budynków ogrzewanych węglem.

4. W walce ze smogiem, w kwietniu 2012 r. zawarte zostało POROZUMIENIE, którego sygnatariuszami są: Województwo Małopolskie, Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dostawcy energii cieplnej, elektrycznej i gazu. Sygnatariusze Porozumienia oferują pomoc mieszkańcom Krakowa, którzy zdecydują się na przeprowadzenia inwestycji wymiany palenisk węglowych na niskoemisyjny sposób ogrzewania.

5. Osoby o niskich dochodach objęte są Lokalnym Programem Osłonowym, przyjętym przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr XC/1355/13 z dnia 20 listopada 2013 r.

W ramach tego programu, od 2014 roku udzielana jest pomoc na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania.

6. Na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków opracowano Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowane jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w odniesieniu do Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w formule zinstytucjonalizowanego partnerstwa. Gmina Miejska Kraków oraz 13 gmin z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w 2014 r. powołały w tym celu Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Formuła ZIT ma przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji polityki spójności a współpraca na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich.

7. Wydział Kształtowania Środowiska UMK przygotował w 2014 r. projekt Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie". Projekt, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przewiduje realizację różnych działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych, stanowiącego bazę danych służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

8. Działania Gminy Miejskiej Kraków w rozwiązywaniu problemów dotyczących poprawy stanu powietrza w mieście wspomaga, powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa w 2014 r., Rada Programowa ds. Ochrony powietrza. Członkowie Rady są wybitnymi naukowcami i znawcami problematyki związanej z ochroną powietrza, przedstawicielami wiodących krakowskich wyższych uczelni oraz instytucji naukowo – technicznych.

9. W listopadzie 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo – Hutniczą zostało zawarte Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony powietrza w Krakowie. Strony Porozumienia deklarują wolę wzajemnej współpracy, której celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Akademii Górniczo–Hutniczej oraz potencjału Gminy.

10. Działania w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnych:

 • rozbudowa linii tramwajowych, priorytet dla Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.
 • rozwój systemu zarządzania ruchem: pierwszeństwo dla komunikacji miejskiej, poprawa warunków ruchu dla pieszych i rowerzystów, Obszarowy System Sterowania Ruchem i System Nadzoru Ruchu Tramwajowego.
 • rozwój systemu transportu publicznego i prowadzenie polityki cenowej opłat zachęcającej do korzystania z systemu transportu publicznego.
 • Wymiana miejskiego taboru autobusowego na pojazdy spełniające najwyższe normy emisji spalin oraz autobusy elektryczne.
 • Budowa ścieżek rowerowych.
 • Remonty i przebudowa ulic.
 • Mokre czyszczenie ulic.
 • Budowa i rozbudowa obwodnic drogowych miasta, kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub jego części centralnych i najbardziej zanieczyszczonych.
 • Realizacja Programu Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa, w tym rozszerzenie strefy płatnego parkowania i budowa parkingów typu Park&Ride (P&R).

11. Powadzenie działań edukacyjnych.

- PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – od października 2014 r. realizowane jest zadanie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Krakowa – edukacja ekologiczna w urzędach, szkołach i przedszkolach, poprzez: rozprowadzenie materiałów promocyjnych – roll-upy, rozprowadzenie ulotek do punktów Urzędu Miasta Krakowa, oraz do siedzib Rad Dzielnic Krakowa. Rozdysponowanie plakatów do placówek oświatowych (głównie domów kultury i bibliotek), rekreacyjno – sportowych oraz instytucji kultury (muzea, teatry). Powyższe przedsięwzięcie Wydział Kształtowania Środowiska realizuje przy współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziałem Edukacji oraz Zarządem Infrastruktury Sportowej.

- Prowadzenie podczas kontroli pieców kampanii edukacyjnej, w czasie której użytkownicy pieców pouczani są o zakazie palenia odpadów w piecach i informowani o szkodliwości takiego działania. W tym zakresie prowadzona jest również kampania ulotkowa na rzecz zaprzestania spalania odpadów: „Piec to nie kosz na śmieci".

- Funkcjonowanie internetowego środowiskowego portalu informacyjnego Eko-centrum www.ekocentrum.krakow.pl, na którym prezentowane są aktualności, informacje i materiały edukacyjne związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

- KAMPANIA BEZPIECNI:
1) W ramach kampanii „Bezpiecni" podczas imprez plenerowych Dni Ziemi i Krakowski Festiwal Recyklingu prowadzona jest akcja informacyjna, mająca na celu przekazania mieszkańcom Krakowa praktycznych informacji na temat wymiany paleniska węglowego na ogrzewanie ekologiczne. Podczas kampanii dystrybuowane są materiały informacyjne - ulotki oraz gadżety.
2) Na stronie internetowej http://www.bezpiecni.pl można pozyskać informacje na temat możliwości zmiany ogrzewania, wielkości dotacji i korzyści płynących z wymiany pieców.
3) Organizacja kampanii "Uwaga, zły piec", kierowanej do mieszkańców Miasta, a także zarządców nieruchomości i administratorów budynków.

W ramach kampanii:

 • stworzony został punkt konsultacyjny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Krakowa,
 • dystrybuowane są materiały informacyjne - ulotki oraz gadżety,
 • emitowane są spoty reklamowe w autobusach MPK oraz radiu,
 • na przystankach autobusowych i tramwajowych zamieszczana jest reklama typu CityLight, natomiast na autobusach MPK - reklama typu full back,
 • emitowana jest reklama w TVP Kraków oraz reklama internetowa,
 • zamieszczane są artykuły w dodatkach ekologicznych w prasie lokalnej jak również dwutygodniku miejskim Kraków.pl.

- CYKLICZNE IMPREZY EDUKACYJNE:
Dni Ziemi – Krakowska Wystawa Ekologiczna

 • akcje i przedsięwzięcia organizowane przez krakowskie placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, młodzieżowe ośrodki i domy kultury oraz inne organizacje i stowarzyszenia zajmujące się na co dzień ekologią).
 • prezentacja działań ekologicznych, gry edukacyjne
 • zbiórka surowców wtórnych

Krakowski Festiwal Recyklingu

 • cykl przedsięwzięć promujących zbiórkę surowców wtórnych oraz możliwości ich wykorzystania. Ideą Festiwalu jest promowanie recyklingu jako szansy na rozsądne i ekologiczne gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi Ziemi.

Kampania w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pod hasłem: TAK! Dla czystego powietrza.

 • kolportaż ulotek informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców Krakowa, dla kierowców oraz dla uczestników transportu zbiorowego,
 • dystrybucja opasek odblaskowych z napisem TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA oraz balonów z logotypem ETZT,
 • dystrybucja ulotek informacyjno-edukacyjnych oraz linijek i baloników na terenie Krakowa, w 4 miejscach o dużym natężeniu ruchu
 • przeprowadzenie ankiety dla mieszkańców – 10 pytań z zakresu zagadnień dotyczących ograniczania niskiej emisji w Krakowie

5. Dotacje do wymiany pieców węglowych - jak wygląda procedura?

 • Składanie wniosku

1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji (wraz z wymaganymi załącznikami)
2. Podpisanie umowy o udzielenie dotacji
3. Realizacja zadania, na które dotacja została udzielona
4. Po zrealizowaniu zadania wnioskodawcy muszą przedłożyć wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej. Przekazanie środków następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania.

 • Wysokość dotacji

Dotacja udzielana jest w wysokości 900 zł na każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło w budynku, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni. Wielkość ogrzewanej powierzchni ustalana jest wyłącznie w stosunku do pomieszczeń faktycznie ogrzewanych przez likwidowane piece (paleniska) lub kotłownie (kotły centralnego ogrzewania) opalane paliwem stałym.

Z roku na rok dotacja będzie maleć.

Dotacja przyznawana będzie:

- do 100 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2014 – 2015,

- do 80 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2016,

- do 60 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2017,

- do 40 % poniesionych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018.

 • Gdzie po formularz

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl lub na dziennikach podawczych UMK. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu aż do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel w budżecie. Wnioski o dotacje celowe należy składać w jednostkach Urzędu Miasta Krakowa: Kancelaria Magistratu, pl. Wszystkich Świętych ¾ oraz Punkt Obsługi Mieszkańców, os. Zgody 2 (pokój 22). Szczegółowe informacje na ten temat można także uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska pod nr telefonu (12) 616-88-48, (12) 616-88-07.

6. Czy można starać się o dotację po zrealizowaniu inwestycji?

Inwestor nie może ubiegać się o dotację po zrealizowaniu inwestycji. Regionalna Izba Obrachunkowa nie dopuściła możliwości udzielania dotacji do zadań już zrealizowanych.

7. Kiedy można rozpocząć prace?

Inwestycję można realizować dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji w terminach i na zasadach w niej określonych.

8. Kiedy wypłacana jest dotacja?

Dotacja wypłacana jest po zrealizowaniu prac i zaakceptowaniu przez Urząd Miasta Krakowa wniosku o rozliczenie dotacji.

9. Czy PONE realizowane jest na obszarze miasta Krakowa czy całej Małopolski?

Dotacja w ramach PONE udzielana jest na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane wyłącznie w nieruchomościach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Krakowa.

10. Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację w ramach PONE mogą starać się:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne

b) wspólnoty mieszkaniowe

c) osoby prawne

d) przedsiębiorcy

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi.

Bezpłatna komunikacja w czasie smogu

11. Kiedy wprowadzana jest bezpłatna komunikacja?

Bezpłatna komunikacja miejska jest wprowadzana, gdy średni poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10, na wszystkich stacjach pomiarowych WIOŚ zlokalizowanych na obszarze Krakowa, przekracza 150 µg/m3 lub też 200 µg/m3 na jednej stacji pomiarowej w Krakowie.

Średnie stężenie pyłów PM 10 dla poziomu 150 µg/m3 jest liczone wg wartości pomiarów z 16 godzin danej doby, zanotowanych na wszystkich stacjach pomiarowych WIOŚ zlokalizowanych w naszym mieście.

W przypadku gdy średnie stężenie z 16 godzin oscyluje wokół poziomu progowego dopuszcza się, przy podejmowaniu decyzji, możliwość użycia średniej 18 godzinnej z danej doby.

Wyniki pomiarów podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie na swojej stronie internetowej. Informacja o bezpłatnej komunikacji może pojawić się w godzinach 16:00 –  18:00 lub w przypadku konieczności wydłużenia czasu podjęcia decyzji około 19:15.

Obecnie w Krakowie działa 6 stacji pomiarowych: 

 1. Al. Krasińskiego,
 2. ul. Dietla,
 3. ul. Bujaka,
 4. ul. Złoty Róg,
 5. ul. Bulwarowa,
 6. os. Piastów.

Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na jedną dobę, w godzinach 00:00 – 24:00 po dniu, w którym wystąpiło przekroczenie. W przypadku gdy w kolejnych dniach średnia w dalszym ciągu przekracza powyższe wartości, termin obowiązywania darmowej komunikacji wydłuża się o kolejne doby.

12. Na jakim obszarze jest dostępna bezpłatna komunikacja w czasie smogu?

Bezpłatna komunikacja w czasie smogu realizowana jest na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz 15 gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji tego zadania: 

 1. Czernichów, 
 2. Iwanowice, 
 3. Kocmyrzów – Luborzyca, 
 4. Liszki, 
 5. Michałowice, 
 6. Mogilany, 
 7. Niepołomice, 
 8. Skała, 
 9. Skawina, 
 10. Słomniki, 
 11. Świątniki Górne, 
 12. Wieliczka, 
 13. Wielka Wieś, 
 14. Zabierzów, 
 15. Zielonki.

13. Co jeśli okaże się, że w dniu kiedy wprowadzono bezpłatną komunikację stężenie pyłu zawieszonego PM10 spadnie?

Decyzja o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji podejmowana jest w oparciu o wyliczenia średniej z pomiarów stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz – pomocniczo – w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nawet jeśli faktyczny pomiar średniego stężenia dobowego będzie mniejszy niż 150 µg/m3, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy. 

14. Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny wydany wyłącznie na samochód osobowy, z aktualnym badaniem technicznym, bez względu na miejsce jego wydania.

15. Czy z darmowej komunikacji będzie mogła korzystać tylko osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu?

Nie. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

16. A co w sytuacji, jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę?

To nie ma znaczenia. Z bezpłatnej komunikacji można korzystać również na podstawie takiego dowodu rejestracyjnego, jednak wyłącznie w przypadku samochodu osobowego.

17. Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji?

Informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji z związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu zawieszonego PM10 będą publikowane na stronach internetowych: 

a także na portalach społecznościowych prowadzonych przez Miasto i miejskie jednostki.

Ponadto, dzięki współpracy ze służbami Wojewody Małopolskiego informacje o darmowej komunikacji będą prezentowane również w systemie Regionalnego Systemu Ostrzegania tj.

 • w programach regionalnej naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3- poprzez prezentację napisów DVB, 
 • w telegazetach programów regionalnych TVP str. nr 431 (w programach regionalnych naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3); 
 • poprzez komunikaty w bezpłatnej aplikacji mobilnej (RSO) - zachęcamy do jej pobierania; 
 • na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego; 

Wszystkie informacje dot. funkcjonowania oraz możliwość pobrania aplikacji mobilnej RSO znajdą Państwo tutaj. http://www.muw.pl/default.aspx?page=rso.
 

 

PRZEJAZD TAKSÓWKĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ: [powrót]

1. Na co należy zwrócić uwagę zamawiając taksówkę?

Taksówkę najlepiej zamówić telefonicznie. Jeśli musimy skorzystać z taksówki stojącej na postoju, zachowajmy szczególną ostrożność. Starajmy się korzystać z usług taksówkarzy należących do jednej z krakowskich korporacji taksówkarskich (poznamy je po podświetlanym napisie „TAXI" na dachu oraz hologramie na przedniej szybie, zawierającym numer licencji i numer boczny taksówki oraz logo korporacji na bocznych drzwiach pojazdu).

2. Gdzie można kierować skargi na usługi przewozowe taxi?

W przypadku konfliktu, będziemy mogli odwołać się do władz tej korporacji. W razie podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, pasażer może zadzwonić do Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa pod numer 12/616 9161. Skargi na usługi przewozowe taxi można kierować na adres: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 82 CA (I piętro), bądź mailowo: km.umk@um.krakow.pl.

3. Jak jest ustalana opłata za przejazd?

Taksówkarze mają obowiązek umieścić w widocznym miejscu w taksówce cennik opłat za przejazd na zewnątrz, na szybie tylnych drzwi samochodu. Cennik powinien być umieszczony także wewnątrz pojazdu. Opłata za przejazd jest ustalana na podstawie wskazania taksometru. Należy sprawdzić, czy taksometr jest dobrze widoczny niezależnie od tego, na którym miejscu w pojeździe usiedliśmy. Jeżeli tak nie jest – lepiej zrezygnować z kursu. Zanim wysiądziemy z taksówki zabierzmy od taksówkarza paragon fiskalny. Powinien on zawierać informację o długości trasy, zastosowanych opłatach taryfowych i cenie, jaką zapłaciliśmy. Na podstawie paragonu będziemy mogli dochodzić swoich racji, jeżeli uznamy, że kurs kosztował zbyt drogo.

4. Jakie działania kontrolne prowadzi UMK w ramach nadzoru nad wykonywaniem usług przewozowych na terenie Gminy?

Od kilku lat Urząd Miasta Krakowa w ramach nadzoru nad wykonywaniem usług przewozowych na terenie Gminy inicjuje działania kontrolne wobec nieuczciwej konkurencji taxi, które w szczególności przeprowadza Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego, przy udziale – jako pasażerów incognito – pracowników Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W 2014 roku przeprowadzono 5 akcji kontrolnych. Łącznie zamówiono 26 przejazdów. 21 przewoźników świadczyło usługi przewozowe bez posiadania jakiejkolwiek wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób. Łączna suma nałożonych na przedsiębiorców kar pieniężnych wyniosła 544 tys. zł.

5. Ile licencji posiadają aktualnie przedsiębiorcy w Krakowie na wykonywanie transportu drogowego taksówką?

W Krakowie przedsiębiorcy posiadają 3 918 ważnych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, z czego 145 przewoźników korzysta z ustawowej możliwości zawieszenia wykonywania transportu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Z kolei, do egzaminu w roku ubiegłym przystąpiło 799 osób (40 % zdawalności), w 2013 roku - 767 osób (44 % zdawalności).

 

DOROŻKI NA RYNKU GŁÓWNYM [powrót]

1. Ile dorożek może stacjonować na Rynku Głównym?

Na Rynku Głównym może stacjonować maksymalnie 18 dorożek, jednak dzięki temu, że umowy z przedsiębiorcami-dorożkarzami zostały zawarte na dni parzyste i nieparzyste, działalność w tym zakresie może prowadzić aż 36 dorożkarzy.

2. Czy dorożkarze mogą stacjonować w dowolnym miejscu?

Nie, przedsiębiorcy-dorożkarze nie mogą korzystać z innej lokalizacji niż wyznaczony postój dla dorożek.

3. Jakie obowiązki mają dorożkarze?

Dorożkarze są zobowiązani przestrzegać obowiązującego prawa dotyczącego ruchu drogowego i bezpieczeństwa, a także zasad porządkowych, sanitarnych i weterynaryjnych.

4. Czy rowerzyści i piesi muszą ustępować pierwszeństwa dorożkom?

Nie, powożąc klientów dorożkarze muszą udzielać pierwszeństwa pieszym i rowerzystom.

5. Jakie konie mogą zaprzęgać dorożkarze?

Dorożkarze są zobowiązani zaprzęgać wyłącznie konie zdrowe, dobrze odżywione oraz niepłochliwe i dające sobą kierować. Jeśli chodzi o wiek zwierząt, mogą to być wyłącznie konie pięcioletnie lub starsze. Do zaprzęgu nie można używać ogierów, wnętrów oraz klaczy źrebnych. Dorożkarze muszą także posiadać paszporty koni z wpisem potwierdzającym ich oznaczenie elektronicznymi identyfikatorami (chipami) oraz wpisy o aktualnych badaniach lekarsko-weterynaryjnych.

6. Czy dorożkarze mogą używać bata?

Zgodnie z przyjętymi zasadami i warunkami regulującymi pracę dorożkarzy, mają oni obowiązek traktować zwierzęta łagodnie i nie nadużywać bata oraz innych form przemocy.

7. Czy konie mogą pracować w upały?

Dorożkarze muszą zapewnić zwierzętom właściwą ochronę przed nadmiernym obciążeniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności: nie korzystać z wyznaczonego stałego postoju dla pojazdów zaprzęgowych w Rynku Głównym od 13:00 do 17:00, gdy temperatura w cieniu przekroczy 28oC (obowiązujące są wskazania termometru zainstalowanego na ścianie Sukiennic), natomiast w pozostałych godzinach, gdy temperatura powietrza przekroczy 28oC, dorożkarze muszą chronić konie przed słońcem i skutkami upału, czyli dodatkowo poić zwierzęta i/lub korzystać z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych dla dorożek.

8. Ile godzin pracują zwierzęta?

Czas pracy zaprzęgów, czyli korzystania z postoju w Rynku Głównym może odbywać się od godz. 9:00 do godz. 1:00, jednak, co ważne, łączny czas pracy koni nie może przekroczyć 12 godzin na dobę.

9. Skąd pewność, że ustalone normy regulujące pracę koni rzeczywiście chronią zwierzęta?

Aby skontrolować i jeszcze lepiej określić optymalne warunki pracy koni dorożkarskich, Urząd Miasta Krakowa zlecił wykonanie stosownych badań, które przeprowadzono od czerwca do września 2014 w godzinach porannych, południowych i popołudniowych, a także późno wieczornych, czyli podczas całego okresu pracy koni dorożkarskich w Krakowie. Analizy wykonała wykwalifikowana kadra naukowa zajmująca się zoohigieną pracy zwierząt.

Badania przeprowadzono na obowiązujących w mieście postojach dla dorożek. Dla porównania wykonano także analizy na terenie stadnin koni poza terenem Krakowa, ośrodków jeździeckich i warunków naturalnych stepu ukraińskiego. Prowadzono badania psychometryczne i katatermometryczne, równolegle wykonując odczyty dodatkowym miernikiem mikroklimatu (WBGT). Uzupełniająco korzystano z kamery termowizyjnej, która umożliwiała cyfrową rejestrację rozkładu temperatur oraz wizualizację promieniowania podczerwonego ciała koni i otaczającego podłoża. W celu określenia dobrostanu pracujących koni w kontekście warunków termicznych, wykonano analizy hematologiczne i biochemiczne krwi pobieranej od koni dorożkarskich pracujących w Krakowie oraz przeprowadzono badania pulsometryczne koni.

Wyniki pomiarów parametrów mikroklimatycznych wykazały, że pod względem warunków termicznych najlepszym miejscem postojowym dla koni, w upalne dni, jest zacieniony bryłą Kościoła Mariackiego postój przy ul. Mikołajskiej oraz postój na alejce krakowskich Plant przy ul. Podzamcze. Natomiast najmniej odpowiednim miejscem postojowym dla koni dorożkarskich jest płyta Małego Rynku. We wszystkich pomiarach stwierdzono tam najwyższą temperaturę i jednocześnie najniższe ochładzanie, które jest niższe nawet o kilka jednostek niż w innych punktach pomiarowych.

Wyniki analiz hematologicznych i biochemicznych krwi oraz pomiarów tętna u wszystkich objętych badaniami koni dorożkarskich pracujących na Starym Mieście w Krakowie mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, niezależnie od panujących warunków termiczno-wilgotnościowych.

Wszystkie zebrane dane pozwalają stwierdzić, że warunki pracy koni dorożkarskich w Krakowie, w miejscach i terminach dokonywanych badań nie odbiegały od przyjętych za dopuszczalne dla innych koni użytkowych.

10. Kto powinien sprzątać po koniach?

Obowiązek sprzątania po koniach należy do dorożkarzy. Muszą oni usuwać odchody pozostawione przez konie na miejscu postoju, trasie przejazdu oraz dojazdu do stajni, do pojemników spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska (pojemniki znajdują się w okolicy ul. Podzamcze). Dorożkarze są też zobowiązani utrzymywać należyty porządek oraz sprzątać po każdorazowym karmieniu i/lub pojeniu koni, a także używać ekologicznych środków chemicznych (niepieniących, nieagresywnych w działaniu), redukujących woń moczu końskiego.

11. Czy na dorożkach można umieszczać reklamy?

Nie, na pojeździe zaprzęgowym nie można umieszczać reklam, napisów, itp. Pojazd zaprzęgowy musi być natomiast wyposażony w cennik opłat wykonywanych usług, tabliczkę wskazującą właściciela i jego adres, naklejkę kontrolną uwidaczniającą numer boczny dorożki. Dorożkarze nie mogą również nie ozdabiać koni, w sposób ograniczający swobodę ich ruchów.

12. Skąd wiadomo, że dorożkarze potrafią zajmować się zwierzętami?

W trosce o dobro zwierząt, dorożkarze muszą corocznie uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu hodowli i użytkowania koni (wykładowcami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i w Rzeszowie).

13. Czy po Rynku Głównym można galopować na życzenie klienta?

Nie, na terenie Rynku Głównego należy wyłącznie powozić stępem (najwolniejszy chód konia).

14. Jak długo obowiązują umowy z dorożkarzami?

Umowy cywilnoprawne zostały zawarte na okres trzech lat (2016-2018) na podstawie przeprowadzonego w dniu 1 października 2015 r. przetargu ustnego nieograniczonego.

15. Kiedy można rozwiązać umowę z dorożkarzem-przedsiębiorcą?

Zgodnie z treścią zawartych umów z przedsiębiorcami-dorożkarzami rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym może nastąpić w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zapisów umowy cywilnoprawnej, a w szczególności, gdy przedsiębiorca-dorożkarz korzysta  z wyznaczonego postoju w Rynku Głównym w godz. 1300-1700, gdy temperatura w cieniu przekracza 280C (wg termometru zawieszonego  na ścianie Sukiennic) i odmawia opuszczenia postoju. Inną przyczyną rozwiązania umowy, może być wykonywanie usługi powożenia w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, psychoaktywnych oraz w przypadku, gdy wobec przedsiębiorcy-dorożkarza toczyło się postępowanie sądowe zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym (dot. zakazu kierowania pojazdem zaprzęgowym).

 

ZIELEŃ [powrót]

1. Jaka jest faktyczna powierzchnia terenów zielonych w Krakowie?

Powierzchnia terenów zieleni w Krakowie jest podawana w różnych statystykach i zestawieniach danych, a jej ogólna wartość zależy w szczególności od różnej metodologii klasyfikacji terenów zieleni, m.in. informację o powierzchni terenów zieleni w Krakowie można znaleźć w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego, w wydawanym co roku Raporcie o Stanie Miasta. Zagadnienie powierzchni terenów zieleni szeroko i szczegółowo określa Diagnoz Stanu Środowiska Miasta Krakowa, która stanowi załącznik do Programu ochrony środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019. W Diagnozie Stanu Środowiska Miasta Krakowa, na podstawie Mapy Roślinności Rzeczywistej, określono powierzchnię terenów zieleni i wynosi ona 19,2 tys. ha (tereny zieleni miejskiej oraz tereny wspomagające tereny zieleni miejskiej).

2. Ile jest drzew w mieście, kiedy poznamy takie dane?

Bardzo trudno jest określić ilość drzew rosnących na terenie miasta. Obecnie Gmina Miejska Kraków nie dysponuje takimi danymi. Natomiast z punktu widzenia zarządzania miejskimi terenami zieleni istotne jest sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni będących w zarządzie miejskich jednostek. Obecnie Gmina Miejska Kraków we współpracy z Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt pn. „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie" (Monit-Air), który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tego projektu przewidziano wykonanie szczegółowej inwentaryzacji 100 ha terenów zieleni oraz zakup systemu komputerowego do obsługi szczegółowej inwentaryzacji zieleni i zarządzania terenami zieleni. Wykonywanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni będzie systematycznie kontynuowane, a po zakończeniu tych prac będzie można określić ile faktycznie drzew rośnie na terenach zieleni będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków. Dodatkowo w ramach projektu Monit-Air planuje się wykonanie Ogólnej Inwentaryzacji Terenów Zieleni w granicach administracyjnych miasta, która pozwoli stworzyć mapę pokrycia terenu roślinnością oraz pokaże układ zieleni wraz z podstawowymi wskaźnikami taksacyjnymi, wówczas będzie możliwe określenie faktycznej powierzchni terenów zieleni i oszacowanie, np. ilości drzew rosnących na terenie całego miasta.

3. Kto zarządza obecnie terenami zielonymi w Krakowie, a kto będzie nimi zarządzał w przyszłości?

Obecnie tereny zieleni miejskiej są w zarządzie różnych instytucji m. in: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) - zarządzający największą ilością terenów; ZBK, MPiOZ (lasy), ZIS. W przyszłości terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa oraz lasami komunalnymi (z wyjątkiem Lasu Wolskiego) będzie zarządzał Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) w Krakowie powołany uchwałą nr. VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zgodnie z tą uchwałą Zarząd Zieleni Miejskiej rozpocznie działalność z dniem 1 lipca 2015 r.

4. Jaki parki będą zakładane w mieście w najbliższym czasie?

Obecnie Miejski Architekt Krajobrazu Krakowa przystąpił do opracowywania dokumentu pod nazwą „Strategia rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030", stanowiący dokument określający planową i długoterminową politykę miasta w zakresie rozwoju terenów zieleni. Dokument ten będzie stanowił konkretny i szczegółowy program, w którym zostaną określone zadania dla Miasta w zakresie zieleni w tym planów tworzenia nowych parków.
Ponadto w najbliższym czasie przewidziano zrealizować następujące zadania z zakresu zieleni:
• Przebudowa Rynku Podgórskiego – ZIKiT – 4 150 000 zł
• Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – ZIKiT – 291 000 zł
• Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Duchackiego – ZIKiT – 308 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Ratuszowego – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego – ZIKiT – 279 000 zł
• Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana – ZIKiT – 42 000 zł
• Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej – ZIS – 3 000 000 zł
• Rozbudowa Parku Aleksandry – ZIKiT - 80 000 zł
• Zagospodarowanie terenu Zielonego Bagry na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – ZIKiT – 100 000zł
• Rewitalizacja Plant w ciągu ulicy Retoryka
• Rewitalizacja Skweru przy ulicy Brzozowej
• Kolejne etapy rewitalizacji zieleni Al. Beliny – Prażmowskiego
• Rewitalizacja wybranych pasów drogowych na terenie Dzielnicy I Śródmieście
• Kwietniki na Plantach Krakowskich
• Posadzenie m.in. 100 drzew i 100 krzewów na terenie Podgórza – Budżet Obywatelski
• Nasadzenia pnączy wzdłuż Bobrzyńskiego – Budżet Obywatelski
• Rewitalizacja Kopca Wandy w zakresie zieleni
• Utworzenie kręgu zabawowego wraz z posadzeniem drzew na terenie Parku Dębnickiego
• Modernizacja elementów małej architektury i prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni, na terenie Parku Skajskiego
• Przywrócenie Parku Jalu Kurka
• Założenie parku krajobrazowego o charakterze naturalistycznym, w ramach zagospodarowania terenu przy ulicy Branickiej w Krakowie.

5. Jaki jest obecnie, a jaki będzie w przyszłym roku roczny budżet na zarządzanie o rozwój terenów zielonych?

W Budżecie Miasta Krakowa na 2015 r. na utrzymanie i konserwację zieleni przez ZIKiT przeznaczono 17 036 200 zł, natomiast na inwestycje dot. terenów zieleni przewidziano 9 750 000 zł.
W kolejnych latach przewiduje się zwiększenie nakładów na utrzymanie i rozwój terenów zieleni, natomiast ostateczne wartość tych środków będzie dopiero znana po uchwaleniu kolejnych budżetów przez Radę Miasta Krakowa.

6. Czy drzewa w Krakowie wycina tylko Miasto?

Nie. Zgodę na usunięcie roślinności mogą otrzymać po spełnieniu określonych warunków posiadacze, właściciele, zarządcy terenów, operatorzy sieci uzbrojenia terenu. Mogą to być zarówno osoby prywatne, przedsiębiorcy, spółdzielnie, podmioty publiczne, jak i zarządcy terenów gminnych.

7. Kto może usuwać roślinność w Krakowie i na jakiej podstawie?

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego na podstawie ustawy o ochronie przyrody lub innych ustaw. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów owocowych (za wyjątkiem rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków) oraz drzew i krzewów których wiek nie przekroczył 10 lat.
Drzewa lub krzewy mogą być usuwane na podstawie następujących ustaw:
• Ustawy o lasach – regulującej usuwanie drzew z terenów zakwalifikowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako las lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonych jako Ls
• Ustawy z dnia o ochronie przyrody – regulującej usuwanie drzew i krzewów na pozostałych obszarach, z wyłączeniem drzew i krzewów objętych innymi ustawami
• Ustawy z dnia Prawo wodne - regulującej m.in. gospodarkę zielenią na obszarach położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
• Ustawy z dnia o transporcie kolejowym – regulującej usuwanie drzew które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, jak również usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
• Ustawy z dnia prawo lotnicze - regulującej usuwanie drzew stanowiących przeszkody lotnicze,
• Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - regulującej usuwanie drzew znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
• Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych regulującej usuwanie drzew znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji regionalnej sieci szerokopasmowej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. (kompetencje wojewody)
• Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - regulująca tryb usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

8. Kto wydaje zgodę na wycinkę roślinności?

• na nieruchomościach objętych wpisem do rejestru zabytków zezwolenia wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków,
• na terenach prywatnych zakwalifikowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako las lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonych jako Las zgodnie z klasyfikacją gruntów zezwolenia wydawane są przez:
   - Prezydenta Miasta Krakowa (działającego jako Starosta) na terenie Dzielnicy Krowodrza i Nowa Huta
   - Leśniczego ds. lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Myślenice na terenie Dzielnicy Podgórze
   - na terenie Dzielnicy Śródmieście - brak jest takich terenów,
• natomiast na terenach lasów komunalnych drzewa usuwane są zgodnie z planem gospodarki leśnej.
• na usunięcie drzew i krzewów rosnących między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym nakaz usunięcia wydaje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
• na usunięcie drzew i krzewów rosnących na wale przeciwpowodziowym oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału od strony odpowietrznej, nakaz usunięcia wydaje starosta powiatowy
• na pozostałych terenach zezwolenia wydaje Prezydent Miasta Krakowa

9. Czy Urząd może odmówić wydania zezwolenia wycinki?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Jednocześnie rozpatrując wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów należy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego szczegółowo rozważyć interes publiczny i interes strony. W przypadku gdy nie ma podstaw merytorycznych do usunięcia drzew lub krzewów (brak stwarzanego zagrożenia, dobry stan fitosanitarny, brak kolizji z inwestycją) wydaje się decyzje odmowne.

 

KULTURA: [powrót]

1. Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje o imprezach i wydarzeniach kulturalnych w Krakowie?

- Informacje na ten temat znajdują się w kalendarium (www.krakow.pl/kalendarium/1919,kalendarium_wydarzen.html)
- w zakładce: KULTURA (www.krakow.pl/kultura/9,glowna.html)
- oraz w Newsletterze Kraków.pl, w rubryce: Weekendowy rozkład jazdy, w którym dodatkowo można wygrać bezpłatne zaproszenia na wiele z tych imprez: (www.krakow.pl/65701,artykul,newsletter.html)

 

EDUKACJA: [powrót]

1. Jakie są kryteria rekrutacji do krakowskich przedszkoli?

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Kryteria główne - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Kryteria dodatkowe – zgodnie z art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określone uchwałą nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (z późn. zm.).

kryteria

1) punkty uzyskane w I i II etapie postępowania rekrutacyjnego sumują się
2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
3) samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
4) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej
5) wykaz żłobków samorządowych: www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129231/karta wykaz żłobków i klubów dziecięcych: www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/131189/karta 

2. Jak wygląda kwestia rekrutacji do szkół podstawowych?

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców  - zgodnie z art. 20a ust. 5 oraz art. 20e ust. 1  ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Natomiast uczniowie spoza obwodu są przyjmowani w oparciu o kryteria określone przez szkołę w statucie – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z poźn. zm.). W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 brane pod uwagę będą kryteria określone przez organ prowadzący uchwałą Rady Miasta Krakowa – zgodnie z 20e ust. 3  ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

3. Jakie są kryteria rekrutacji do gimnazjów?

Kryteria rekrutacyjne do krakowskich samorządowych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016.

Rekrutacja do klas ogólnodostępnych prowadzona będzie, podobnie jak w poprzednich latach, w oparciu o ujednolicone kryteria rekrutacyjne we wszystkich krakowskich samorządowych gimnazjach.

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Poniższe kryteria dotyczą uczniów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum nie będącego gimnazjum obwodowym.

1. Kryteria obowiązkowe 
W rekrutacji do gimnazjów maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 100, w tym:
- 40 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu),
- 40 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka obcego – obowiązkowego,
- 20 pkt. – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2. Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego)
- celujący – 8 pkt.
- bardzo dobry – 7 pkt.
- dobry – 5 pkt.
- dostateczny – 3 pkt.
- dopuszczający – 1pkt.

3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. Przy czym:
- za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt.,
- za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w tym:

 • laureat konkursu – 10 pkt.,
 • finalista konkursu – 5 pkt.

- za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 5 pkt. – za miejsca I - III  lub tytuły laureatów uzyskane w konkursach:

 • ogólnopolskich – 5 pkt. – jeżeli konkurs miał co najmniej 3 etapy, 
 • wojewódzkich – 3 pkt. – jeżeli konkurs miał co najmniej 2 etapy,
 • powiatowych/Gmina Miejska Kraków – 1 pkt.

UWAGA!!!
Wobec zmiany w 2015 r. w sposobie podawania wyników ze sprawdzianu po klasie VI, przyjmując, tak jak to było w ubiegłych latach, że 40 pkt. to maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, system przelicza wyniki ze sprawdzianu przedstawione w % wg następującej zasady, że:
 

 • za wynik  ogólny z całej części pierwszej maksymalna liczba punktów to 30 (3/4 wyniku ze sprawdzianu ) - czyli jeden procent odpowiada 0,3 punktu;
 • za wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego) maksymalna liczba punktów to 10 (1/4 wyniku ze sprawdzianu) - czyli jeden procent odpowiada 0,1 punktu.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), są przyjmowani 
w pierwszej kolejności jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.


2. Kryteria dodatkowe przyjęcia do oddziałów sportowych, integracyjnych, terapeutycznych, dwujęzycznych.

Rekrutacja do oddziałów sportowych odbywa się na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego. Oprócz spełnienia powyższych kryteriów uczeń przystępuje do prób sprawności fizycznej (termin i szczegółowe informacje na stronach internetowych szkół). Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest m. in. zaliczenie przez ucznia prób sprawności fizycznej oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowani są: 
1) na podstawie skierowania uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (3-5 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do odpowiedniej szkoły kieruje Wydział Edukacji UMK. Przy wskazywaniu szkoły bierze się pod uwagę odległość miejsca zamieszkania ucznia od szkoły. Dla uczniów zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków skierowanie wydaje również Wydział Edukacji UMK, w miarę wolnych miejsc (obowiązek zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ciąży na jednostce samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka).

2) uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (15-17 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego.

Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną (termin i szczegółowe informacje na stronach internetowych szkół). 

Powyższe kryteria nie dotyczą rekrutacji do oddziałów gimnazjalnych dla dorosłych, oddziałów gimnazjalnych przysposabiających do pracy i oddziałów specjalnych. 

4. Czy obligatoryjne szczepienia będą kryterium rekrutacyjnym do żłobków i przedszkoli?

Ponieważ zgodnie z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, w projekcie uchwały zaproponowanym przez Prezydenta Miasta Krakowa na VI Sesji Rady Miasta Krakowa 28 stycznia br. wskazano 6 kryteriów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ankiecie internetowej skierowanej do rodziców. Wśród najczęściej wskazywanych kryteriów nie znalazło się kryterium dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych. W wyniku poprawek zgłoszonych przez Radnych Miasta Krakowa przyjęta została uchwała nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (z późn.zm.). Zmiana kryteriów rekrutacyjnych może nastąpić jedynie poprzez zmianę ww. uchwały. Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wymaga z pewnością głębszej analizy przedstawionego zagadnienia, ponieważ zdarzają się sytuacje zdrowotne dzieci (np. choroby nowotworowe) w których wręcz istniej przeciwwskazanie do dokonywania szczepień. W debacie publicznej podnoszone są również kwestie ograniczania dostępu do edukacji dzieciom niezaszczepionym. 

Rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek zapewniła o pełnym poparciu prezydenta Jacka Majchrowskiego dla tej idei. - Teraz to trzeba będzie formalnie wprowadzić w czyn - dodała.

5. Budowa nowych przedszkoli – czy miasto poradzi sobie z obowiązkiem zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w placówkach samorządowych (obowiązek ustawowy od 2017 roku)?

Zgodnie z art. 14 ust. 3 i 3b ustawy o systemie oświaty (obowiązujący od 1.09.2017 r.) dzieci w wieku 3 i 4 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a dzieci w wieku 5 lat mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacja prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gminy (ust. 4).

Zgodnie z danymi GUS prognozowana liczba dzieci w wieku przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić 22.167 (urodzenia na terenie Krakowa):

 • 2012 r. (5-latki w roku 2017/2018) – 7.343
 • 2013 r. (4-latki w roku 2017/2018) – 7.372
 • 2014 r. (3-latki w roku 2017/2018) – 7.452 (prognoza)

Łączna oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych – publicznych (w tym samorządowych) i niepublicznych w tegorocznej rekrutacji wynosiła w sumie 27.324 miejsc – w tym blisko 18 tys. to miejsca w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (luty 2015 r.). Stosunek liczby dzieci starających się o przyjęcie do samorządowych przedszkoli do liczby urodzonych na terenie Krakowa wynosi ok. 75%. Stąd prognozowana liczba kandydatów starających się o przyjęcie do samorządowych przedszkoli w 2017 roku to ok. 16,6 tys.

6. Zasady zatrudniania dyrektorów placówek oświatowych – jaka jest procedura konkursowa?

ZASADY ZATRUDNIANIA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  art. 36 a.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) 

II. Wymagania

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
   a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 151 i 1198, z 2015 poz. 357), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 168 r. ze zm.).

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowisko dyrektora publicznych placówek: placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kształcenia praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii i placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-9.

3. Stanowisko dyrektora publicznych szkół: gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej, z wyjątkiem szkół specjalnych, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-9.

4. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w  pkt. 1 ppkt 2-9.

5. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:
   1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
   2) ukończyła studia magisterskie;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
   4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
   5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
   6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

6. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 167), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

III. Procedura konkursowa

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wybieranie są w drodze konkursu.

Konkursy na stanowiska dyrektorów ogłaszane są na stronach: www.bip.krakow.pl oraz www.portaledukacyjny.krakow.pl.

Kandydaci składają w wyznaczonym terminie ofertę zawierającą:

   1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
   2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
   3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
   4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3
   5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
   6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   7. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 168.).
   10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
   11. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
   12. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
   13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 151 i 1198, z 2015 poz. 357) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
   14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
   15. oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydata na stanowisko dyrektora wybiera komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa W zależności od typu szkoły lub placówki  i liczby związków zawodowych może liczyć od 6 do 14 osób (najczęściej jest 9). Jej zadaniem jest dokonanie merytorycznej oceny kandydatów oraz wybór jednego z nich w drodze głosowania.

Skład komisji konkursowej:

 • organ prowadzący: dwóch pracowników Wydziału Edukacji UMK oraz Radny Dzielnicy lub Radny Miasta,
 • organ nadzoru pedagogicznego: 2 pracowników Kuratorium Oświaty wskazanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty,
 • organy szkoły: przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciel Rady Rodziców,
 • związki zawodowe: po jednym z przedstawicieli związków działających na danym terenie.

Po zakończeniu prac komisji dokumentacja jest analizowana i Prezydent Miasta Krakowa zatwierdza wyniki jej prac.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Stanowisko dyrektora powierzane jest na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach okres powierzenia może być skrócony, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

Wynagrodzenia dla dyrektorów szkół i placówek ustalane są na podstawie przepisów:

   a) w przypadku dyrektorów nauczycieli – art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późn. zm.) Uchwała Nr LXXXVII/1297/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 listopada 2013 r., poz. 6691 z późn. zm.). 
   b) w przypadku dyrektorów nie będących nauczycielami – Zarządzenie Nr 473/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierujących mjo oraz określania maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ich zastępców (ze zm.).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI