górne tło

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

CO ZROBIĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA?

SMOG

PRZEJAZD TAKSÓWKĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

DOROŻKI NA RYNKU GŁÓWNYM

ZIELEŃ

KULTURA

EDUKACJA

 

SMOG: [powrót]

1. Informacja o stanie powietrza na www.krakow.pl

Na stronie krakow.pl codziennie zamieszczamy informacje o stanie powietrza w Krakowie. Warto sprawdzać, jakie są stężenia pyłu PM10. Pył PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząstek substancji organicznych i nieorganicznych, które mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów (µm) i mogą wnikać do układu oddechowego. Dopuszczalna norma dobowa to 50 µg/m3.

Oznaczenia kolorów:

zielony: bardzo dobry (PM10 < 30 µg/m3)
pomarańczowy: dobry (PM10 < 50 µg/m3)
czerwony: umiarkowany (PM10 < 100 µg/m3)
szary: niekorzystny (PM10 < 150 µg/m3)
ciemnoszary: zły (PM10 ≥ 150 µg/m3)

Liczba, na podstawie której prezentowana jest informacja na stronie to średnia z ostatnich 6 godzin ze wszystkich stacji pomiarowych w Krakowie.

2. Czy przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa zakaz stosowania węgla w paleniskach domowych jest obowiązujący?

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. Nr XVIII/243/16 w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw jest aktem obowiązującym. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

3. Jaki wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają poszczególne czynniki (procentowo)?

Źródła emisji, które w największym stopniu odpowiadają za występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu wskazane zostały w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego (uchwała z 23 stycznia 2017 r. Nr XXXII/451/17).

Zgodnie z ww. programem źródła powierzchniowe (m.in. indywidualne źródła spalania paliw) odpowiadają za średnio około 46% wysokości stężenia średniorocznego pyłu PM10 i 85% stężenia benzo(a)pirenu na stacjach pomiarowych tła miejskiego. Udział źródeł powierzchniowych w stężeniach dwutlenku azotu wynosi 6%. Źródła liniowe (drogi krajowe i wojewódzkie, lokalne drogi gminne i powiatowe) do 30% wpływają na stężenia normy dla pyłu PM10. W stężeniach mierzonych na stanowiskach pomiarowych tła miejskiego odpowiadają one za średnio 12% stężenia średniorocznego pyłu PM10. Źródła liniowe w średnio 65% wpływają na stężenia średnioroczne dwutlenku azotu. Nie mają wpływu na wysokie stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu Małopolski. Średni udział przemysłu na terenie województwa małopolskiego w stężeniach notowanych na stanowiskach pomiarowych tła miejskiego sięga 2% dla stężeń średniorocznych pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, natomiast dla dwutlenku azotu osiąga średnio około 4% stężenia średniorocznego. Pozostałe źródła emisji (rolnictwo, emisja niezorganizowana) wpływają w 2% na wysokości stężeń średniorocznych pyłu PM10 i w około 0,6% na stężenia dwutlenku azotu występujące na stacjach pomiarowych.

4. Jakich informacji dostarczyła inwentaryzacja źródeł na paliwa stałe?

W październiku 2015 r. zakończyła się rozpoczęta w 2013 r. inwentaryzacja pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe, w wyniku której na terenie Krakowa stwierdzono wówczas występowanie ok. 24 000 źródeł na paliwa stałe. Informacja na temat liczby pieców była konieczna dla określenia środków finansowych niezbędnych do dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczne, a także przygotowania harmonogramu sukcesywnej likwidacji pieców. Lokalizacja źródeł na paliwa stałe jest pomocna do lepszego planowania działań zmierzających do likwidacji niskiej emisji.

W związku z realizowaną w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji sukcesywną likwidacją palenisk, określona w wyniku inwentaryzacji liczba źródeł na paliwo stałe ulega zmniejszeniu.

5. Jakie działania, poza programem PONE realizuje Miasto, by poprawić stan jakości powietrza?

1. Jako pierwszy w Polsce, Kraków w 2009 roku rozpoczął walkę z paleniem śmieci w domowych piecach – przez cały rok prowadzone są kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach. Straż Miejska Miasta Krakowa na bieżąco podejmuje działania interwencyjne w powyższym zakresie. Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej informują także mieszkańców o zakazie palenia odpadów i szkodliwości takiego działania.

2. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w programie ochrony powietrza zamieszczono zapis o wprowadzeniu przez Sejmik Województwa Małopolskiego ograniczeń w stosowaniu paliw stałych w Krakowie.  Prezydent Miasta Krakowa wnioskował także  do Marszałka Województwa Małopolskiego o wprowadzenie, na podstawie art. 96 ustawy - Prawo ochrony środowiska, zakazu stosowania paliw stałych na terenie Miasta Krakowa oraz ograniczeń co do rodzaju instalacji w gminach ościennych. 23 stycznia 2017 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W efekcie, z terenu małopolski do roku 2023 wyeliminowane zostaną wszystkie kotły nie spełniające norm emisji. Powyższe ma istotne znaczenie dla miasta ze względu na emisję napływową z gmin ościennych wpływającą na jakość powietrza w Krakowie.

3. Gminna Spółka MPEC SA rozbudowuje system ciepłowniczy i realizuje program, w ramach którego na własny koszt wykonuje węzły cieplne i przyłącza do budynków ogrzewanych węglem.

4. W walce ze smogiem, w kwietniu 2012 r. zawarte zostało POROZUMIENIE, którego sygnatariuszami są: Województwo Małopolskie, Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dostawcy energii cieplnej i gazu. Sygnatariusze Porozumienia oferują pomoc mieszkańcom Krakowa, którzy zdecydują się na przeprowadzenie inwestycji wymiany palenisk węglowych na niskoemisyjny sposób ogrzewania.

5. 23 czerwca 2016 r. GMK zawarła Porozumienie z Tauron Sprzedaż Sp z o.o. o wspólnych działaniach w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

6. Osoby o niskich dochodach objęte są Lokalnym Programem Osłonowym, przyjętym przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr XC/1355/13 z dnia 20 listopada 2013 r. W ramach tego programu, od 2014 roku udzielana jest pomoc na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania. Uchwałą Nr XVIII/317/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. wprowadzono znacznie korzystniejsze warunki dofinansowania.

7. Na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków opracowano Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowane jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w odniesieniu do Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w formule zinstytucjonalizowanego partnerstwa. Gmina Miejska Kraków oraz 13 gmin z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w 2014 r. powołały w tym celu Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Formuła ZIT ma przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji polityki spójności a współpraca na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich.

8. Wydział Kształtowania Środowiska UMK przygotował w 2014 r. projekt Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie". Projekt, współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przewiduje realizację różnych działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych, stanowiącego bazę danych służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

9. Działania Gminy Miejskiej Kraków w rozwiązywaniu problemów dotyczących poprawy stanu powietrza w mieście wspomaga, powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa w 2014 r., Rada Programowa ds. Ochrony powietrza. Członkowie Rady są wybitnymi naukowcami i znawcami problematyki związanej z ochroną powietrza, przedstawicielami wiodących krakowskich wyższych uczelni oraz instytucji naukowo–technicznych.

10. W listopadzie 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo-Hutniczą zostało zawarte Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony powietrza w Krakowie. Strony Porozumienia deklarują wolę wzajemnej współpracy, której celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Akademii Górniczo–Hutniczej oraz potencjału Gminy.

11. W listopadzie 2016 r. podpisane zostało Porozumienie  pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Norweskim Instytutem Badań Powietrza. Celem porozumienia jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

12. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie prowadzi kontrole emisji spalin z samochodów w celu eliminacji z ruchu tych samochodów, które są niesprawne technicznie, a w szczególności przekraczają normy emisji spalin. Policja doposażona została w zakupione z budżetu Gminy Miejskiej Kraków analizatory spalin.

13. W 2015 roku Gmina Miejska Kraków zakupiła mobilną automatyczną stację pomiarową, dwa poborniki pyłu zawieszonego oraz automatyczny analizator pyłu. W 2016 roku zakupiono kolejne urządzenia (m.in. cztery automatyczne analizatory pyłu zawieszonego, pobornik pyłu). Sprzęt na podstawie umowy użyczenia został przekazany Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie do użytkowania. Urządzenia przyczyniają się do lepszej kontroli jakości krakowskiego powietrza i zostały włączone w sieć Państwowego Monitoringu Środowiska. Z zakupionego sprzętu utworzono  pięć nowych stacji na terenie miasta Krakowa zlokalizowanych na ul. Dietla, os. Piastów, ul. Złoty Róg, ul. Telimeny oraz os. Wadów.

14. Działania w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnych:

15. Powadzenie działań edukacyjnych.

- PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI:
Od października 2014 r. realizowane jest zadanie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Krakowa – edukacja ekologiczna w urzędach, szkołach i przedszkolach, poprzez: rozprowadzenie materiałów promocyjnych do punktów Urzędu Miasta Krakowa, oraz do siedzib Rad Dzielnic Krakowa, jak również rozdysponowanie plakatów do placówek oświatowych (głównie domów kultury i bibliotek), rekreacyjno-sportowych oraz instytucji kultury (muzea, teatry). Powyższe przedsięwzięcie realizuje Wydział Kształtowania Środowiska przy współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziałem Edukacji oraz Zarządem Infrastruktury Sportowej.

W ramach ww. programu, podczas kontroli pieców prowadzona jest kampania edukacyjnej, w czasie której użytkownicy pieców pouczani są o zakazie palenia odpadów w piecach i informowani o szkodliwości takiego działania.

Funkcjonuje także internetowy środowiskowy portal informacyjny Eko-centrum www.ekocentrum.krakow.pl, na którym prezentowane są aktualności, informacje i materiały edukacyjne związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

- KAMPANIA BEZPIECNI:
W ramach kampanii „Bezpiecni" podczas imprez plenerowych Dni Ziemi i Krakowskiego Festiwalu Recyklingu prowadzona jest akcja informacyjna, mająca na celu przekazanie mieszkańcom Krakowa praktycznych informacji na temat wymiany paleniska węglowego na ogrzewanie ekologiczne. Podczas kampanii dystrybuowane są materiały informacyjne - ulotki oraz gadżety.

Na stronie internetowej www.bezpiecni.pl można pozyskać informacje na temat możliwości zmiany ogrzewania, wielkości dotacji i korzyści płynących z wymiany pieców.

- CYKLICZNE IMPREZY EDUKACYJNE:
Dni Ziemi – Krakowska Wystawa Ekologiczna

Rodzinny piknik ekologiczny „Dbam o czyste powietrze”

Kampania w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pod hasłem: TAK! Dla czystego powietrza.

6. Dotacje do wymiany pieców węglowych - jak wygląda procedura?

Procedura ubiegania się o udzielenie dotacji przewiduje w szczególności:

 1. złożenie wniosku przez Inwestora na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami - zgodnie z treścią wniosku „Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji”;
 2. rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Inwestorem o udzielenie dotacji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku;
 4. realizację zadania, od dnia wskazanego w umowie do 10 października roku, na który została udzielona dotacja.
 5. rozliczenie dotacji.

Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

 

2) podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłów opalanych paliwami stałymi,

3) instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa ust 1 pkt 3) jest posiadanie jednego z proekologicznych systemów ogrzewania, a w przypadku posiadania palenisk lub kotłów opalanych paliwami stałymi ich likwidacja.

Dotacja, o której mowa w ust 1 pkt 3) uchwały nie dotyczy nieruchomości posiadających już zainstalowany taki sam rodzaj odnawialnego źródła energii.

Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów grzewczych na przykład węglowo-gazowych lub węglowo-elektrycznych w przypadku posiadania współpracującego z kotłem/paleniskiem węglowym ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego niesprawnego lub eksploatowanego ponad 10 lat. Warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesna trwała likwidacja obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego proekologicznego systemu ogrzewania.

W przypadku podwójnych systemów grzewczych z wykorzystaniem pieców kaflowych, kominków, piecokominków lub pieców wolnostojących, które nie są wyposażone w instalację doprowadzającą ciepło do wszystkich pomieszczeń, dotację udziela się wyłącznie do powierzchni pomieszczenia w którym się znajdują.

Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa.

Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowaniu ogrzewania gazowego, zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

 

7. Kiedy można rozpocząć prace. Czy można starać się o dotację po zrealizowaniu inwestycji?

Nie ma możliwości ubiegania się o dotację po zrealizowaniu inwestycji. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy, w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie o udzielenie dotacji.

8. Kiedy wypłacana jest dotacja?

Wniosek o rozliczenie dotacji prawidłowo wypełniony oraz złożony zgodnie z postanowieniami umowy, stanowi podstawę do zaakceptowania rozliczenia dotacji ze strony Miasta, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty jego złożenia. Wypłata dotacji następuje w terminie do 30 dni, od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji.

9. Czy PONE realizowane jest na obszarze miasta Krakowa czy całej Małopolski?

Dotacja w ramach PONE dla Miasta Krakowa jest przyznawana na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

10. Kto może ubiegać się o dotację?

Beneficjentami PONE są:

 1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  - osoby fizyczne,
  - wspólnoty mieszkaniowe,
  - osoby prawne,
  - przedsiębiorcy.
 2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Bezpłatna komunikacja w czasie smogu

12. Kiedy wprowadzana jest bezpłatna komunikacja?

Bezpłatna komunikacja miejska jest wprowadzana, gdy średni poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10, na wszystkich stacjach pomiarowych WIOŚ zlokalizowanych na obszarze Krakowa, przekracza 150 µg/m3 wg średniej z godziny 1-16 lub 12-22/23. Obie średnie są liczone niezależnie od siebie. Oznacza to, że nawet jeśli po 16 średnia nie przekroczy poziomu 150, a średnia z godziny 22/23 przekroczy- bezpłatna komunikacja zostanie wprowadzona w ciągu następnej doby.

Wyniki pomiarów podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie na swojej stronie internetowej. Pierwsza informacja o bezpłatnej komunikacji może pojawić się w godzinach 16:00–18:00 lub w przypadku drugiej średniej około godziny 23:15-23.30.

Obecnie w Krakowie działa 8 stacji pomiarowych: 

 1. Al. Krasińskiego
 2. ul. Dietla
 3. ul. Bujaka
 4. ul. Złoty Róg
 5. ul. Bulwarowa
 6. os. Piastów
 7. ul. Telimeny
 8. ul. Jaskrowa (os. Wadów)

Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na jedną dobę, w godzinach 00:00–24:00 po dniu, w którym wystąpiło przekroczenie. W przypadku gdy w kolejnych dniach średnie w dalszym ciągu przekraczają powyższe wartości, termin obowiązywania darmowej komunikacji wydłuża się o kolejne doby.

13. Na jakim obszarze jest dostępna bezpłatna komunikacja w czasie smogu?

Bezpłatna komunikacja w czasie smogu realizowana jest na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz 15 gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji tego zadania: 

 1. Czernichów, 
 2. Iwanowice, 
 3. Kocmyrzów – Luborzyca, 
 4. Liszki, 
 5. Michałowice, 
 6. Mogilany, 
 7. Niepołomice, 
 8. Skała, 
 9. Skawina, 
 10. Słomniki, 
 11. Świątniki Górne, 
 12. Wieliczka, 
 13. Wielka Wieś, 
 14. Zabierzów, 
 15. Zielonki.

14. Co jeśli okaże się, że w dniu, kiedy wprowadzono bezpłatną komunikację, stężenie pyłu zawieszonego PM10 spadnie?

Decyzja o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji podejmowana jest w oparciu o wyliczenia średniej z pomiarów stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz – pomocniczo – w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nawet jeśli faktyczny pomiar średniego stężenia dobowego będzie mniejszy niż 150 µg/m3, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy. 

15. Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny wydany wyłącznie na samochód osobowy, z aktualnym badaniem technicznym, bez względu na miejsce jego wydania.

16. Czy z darmowej komunikacji będzie mogła korzystać tylko osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu?

Nie. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

17. A co w sytuacji, jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę?

To nie ma znaczenia. Z bezpłatnej komunikacji można korzystać również na podstawie takiego dowodu rejestracyjnego, jednak wyłącznie w przypadku samochodu osobowego.

18. Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji?

Informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji z związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu zawieszonego PM10 będą publikowane na stronach internetowych: 

a także na portalach społecznościowych prowadzonych przez Miasto i miejskie jednostki.

Ponadto, dzięki współpracy ze służbami Wojewody Małopolskiego informacje o darmowej komunikacji będą prezentowane również w systemie Regionalnego Systemu Ostrzegania tj.

Wszystkie informacje dot. funkcjonowania oraz możliwość pobrania aplikacji mobilnej RSO znajdą Państwo tutaj. http://www.muw.pl/default.aspx?page=rso

PRZEJAZD TAKSÓWKĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ: [powrót]

1. Na co należy zwrócić uwagę zamawiając taksówkę?

Taksówkę najlepiej zamówić telefonicznie. Jeśli musimy skorzystać z taksówki stojącej na postoju, zachowajmy szczególną ostrożność. Starajmy się korzystać z usług taksówkarzy należących do jednej z krakowskich korporacji taksówkarskich (poznamy je po podświetlanym napisie „TAXI" na dachu oraz hologramie na przedniej szybie, zawierającym numer licencji i numer boczny taksówki oraz logo korporacji na bocznych drzwiach pojazdu).

2. Gdzie można kierować skargi na usługi przewozowe taxi?

W przypadku konfliktu, będziemy mogli odwołać się do władz tej korporacji. W razie podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, pasażer może zadzwonić do Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa pod numer 12/616 9161. Skargi na usługi przewozowe taxi można kierować na adres: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 82 CA (I piętro), bądź mailowo: km.umk@um.krakow.pl.

3. Jak jest ustalana opłata za przejazd?

Taksówkarze mają obowiązek umieścić w widocznym miejscu w taksówce cennik opłat za przejazd na zewnątrz, na szybie tylnych drzwi samochodu. Cennik powinien być umieszczony także wewnątrz pojazdu. Opłata za przejazd jest ustalana na podstawie wskazania taksometru. Należy sprawdzić, czy taksometr jest dobrze widoczny niezależnie od tego, na którym miejscu w pojeździe usiedliśmy. Jeżeli tak nie jest – lepiej zrezygnować z kursu. Zanim wysiądziemy z taksówki zabierzmy od taksówkarza paragon fiskalny. Powinien on zawierać informację o długości trasy, zastosowanych opłatach taryfowych i cenie, jaką zapłaciliśmy. Na podstawie paragonu będziemy mogli dochodzić swoich racji, jeżeli uznamy, że kurs kosztował zbyt drogo.

4. Jakie działania kontrolne prowadzi UMK w ramach nadzoru nad wykonywaniem usług przewozowych na terenie Gminy?

Od kilku lat Urząd Miasta Krakowa w ramach nadzoru nad wykonywaniem usług przewozowych na terenie Gminy inicjuje działania kontrolne wobec nieuczciwej konkurencji taxi, które w szczególności przeprowadza Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego, przy udziale – jako pasażerów incognito – pracowników Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W 2014 roku przeprowadzono 5 akcji kontrolnych. Łącznie zamówiono 26 przejazdów. 21 przewoźników świadczyło usługi przewozowe bez posiadania jakiejkolwiek wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób. Łączna suma nałożonych na przedsiębiorców kar pieniężnych wyniosła 544 tys. zł.

5. Ile licencji posiadają aktualnie przedsiębiorcy w Krakowie na wykonywanie transportu drogowego taksówką?

W Krakowie przedsiębiorcy posiadają 3 918 ważnych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, z czego 145 przewoźników korzysta z ustawowej możliwości zawieszenia wykonywania transportu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Z kolei, do egzaminu w roku ubiegłym przystąpiło 799 osób (40 % zdawalności), w 2013 roku - 767 osób (44 % zdawalności).

 

DOROŻKI NA RYNKU GŁÓWNYM [powrót]

1. Ile dorożek może stacjonować na Rynku Głównym?

Na Rynku Głównym może stacjonować maksymalnie 18 dorożek, jednak dzięki temu, że umowy z przedsiębiorcami-dorożkarzami zostały zawarte na dni parzyste i nieparzyste, działalność w tym zakresie może prowadzić aż 36 dorożkarzy.

2. Czy dorożkarze mogą stacjonować w dowolnym miejscu?

Nie, przedsiębiorcy-dorożkarze nie mogą korzystać z innej lokalizacji niż wyznaczony postój dla dorożek.

3. Jakie obowiązki mają dorożkarze?

Dorożkarze są zobowiązani przestrzegać obowiązującego prawa dotyczącego ruchu drogowego i bezpieczeństwa, a także zasad porządkowych, sanitarnych i weterynaryjnych.

4. Czy rowerzyści i piesi muszą ustępować pierwszeństwa dorożkom?

Nie, powożąc klientów dorożkarze muszą udzielać pierwszeństwa pieszym i rowerzystom.

5. Jakie konie mogą zaprzęgać dorożkarze?

Dorożkarze są zobowiązani zaprzęgać wyłącznie konie zdrowe, dobrze odżywione oraz niepłochliwe i dające sobą kierować. Jeśli chodzi o wiek zwierząt, mogą to być wyłącznie konie pięcioletnie lub starsze. Do zaprzęgu nie można używać ogierów, wnętrów oraz klaczy źrebnych. Dorożkarze muszą także posiadać paszporty koni z wpisem potwierdzającym ich oznaczenie elektronicznymi identyfikatorami (chipami) oraz wpisy o aktualnych badaniach lekarsko-weterynaryjnych.

6. Czy dorożkarze mogą używać bata?

Zgodnie z przyjętymi zasadami i warunkami regulującymi pracę dorożkarzy, mają oni obowiązek traktować zwierzęta łagodnie i nie nadużywać bata oraz innych form przemocy.

7. Czy konie mogą pracować w upały?

Dorożkarze muszą zapewnić zwierzętom właściwą ochronę przed nadmiernym obciążeniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności: nie korzystać z wyznaczonego stałego postoju dla pojazdów zaprzęgowych w Rynku Głównym od 13:00 do 17:00, gdy temperatura w cieniu przekroczy 28oC (obowiązujące są wskazania termometru zainstalowanego na ścianie Sukiennic), natomiast w pozostałych godzinach, gdy temperatura powietrza przekroczy 28oC, dorożkarze muszą chronić konie przed słońcem i skutkami upału, czyli dodatkowo poić zwierzęta i/lub korzystać z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych dla dorożek.

8. Ile godzin pracują zwierzęta?

Czas pracy zaprzęgów, czyli korzystania z postoju w Rynku Głównym może odbywać się od godz. 9:00 do godz. 1:00, jednak, co ważne, łączny czas pracy koni nie może przekroczyć 12 godzin na dobę.

9. Skąd pewność, że ustalone normy regulujące pracę koni rzeczywiście chronią zwierzęta?

Aby skontrolować i jeszcze lepiej określić optymalne warunki pracy koni dorożkarskich, Urząd Miasta Krakowa zlecił wykonanie stosownych badań, które przeprowadzono od czerwca do września 2014 w godzinach porannych, południowych i popołudniowych, a także późno wieczornych, czyli podczas całego okresu pracy koni dorożkarskich w Krakowie. Analizy wykonała wykwalifikowana kadra naukowa zajmująca się zoohigieną pracy zwierząt.

Badania przeprowadzono na obowiązujących w mieście postojach dla dorożek. Dla porównania wykonano także analizy na terenie stadnin koni poza terenem Krakowa, ośrodków jeździeckich i warunków naturalnych stepu ukraińskiego. Prowadzono badania psychometryczne i katatermometryczne, równolegle wykonując odczyty dodatkowym miernikiem mikroklimatu (WBGT). Uzupełniająco korzystano z kamery termowizyjnej, która umożliwiała cyfrową rejestrację rozkładu temperatur oraz wizualizację promieniowania podczerwonego ciała koni i otaczającego podłoża. W celu określenia dobrostanu pracujących koni w kontekście warunków termicznych, wykonano analizy hematologiczne i biochemiczne krwi pobieranej od koni dorożkarskich pracujących w Krakowie oraz przeprowadzono badania pulsometryczne koni.

Wyniki pomiarów parametrów mikroklimatycznych wykazały, że pod względem warunków termicznych najlepszym miejscem postojowym dla koni, w upalne dni, jest zacieniony bryłą Kościoła Mariackiego postój przy ul. Mikołajskiej oraz postój na alejce krakowskich Plant przy ul. Podzamcze. Natomiast najmniej odpowiednim miejscem postojowym dla koni dorożkarskich jest płyta Małego Rynku. We wszystkich pomiarach stwierdzono tam najwyższą temperaturę i jednocześnie najniższe ochładzanie, które jest niższe nawet o kilka jednostek niż w innych punktach pomiarowych.

Wyniki analiz hematologicznych i biochemicznych krwi oraz pomiarów tętna u wszystkich objętych badaniami koni dorożkarskich pracujących na Starym Mieście w Krakowie mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, niezależnie od panujących warunków termiczno-wilgotnościowych.

Wszystkie zebrane dane pozwalają stwierdzić, że warunki pracy koni dorożkarskich w Krakowie, w miejscach i terminach dokonywanych badań nie odbiegały od przyjętych za dopuszczalne dla innych koni użytkowych.

10. Kto powinien sprzątać po koniach?

Obowiązek sprzątania po koniach należy do dorożkarzy. Muszą oni usuwać odchody pozostawione przez konie na miejscu postoju, trasie przejazdu oraz dojazdu do stajni, do pojemników spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska (pojemniki znajdują się w okolicy ul. Podzamcze). Dorożkarze są też zobowiązani utrzymywać należyty porządek oraz sprzątać po każdorazowym karmieniu i/lub pojeniu koni, a także używać ekologicznych środków chemicznych (niepieniących, nieagresywnych w działaniu), redukujących woń moczu końskiego.

11. Czy na dorożkach można umieszczać reklamy?

Nie, na pojeździe zaprzęgowym nie można umieszczać reklam, napisów, itp. Pojazd zaprzęgowy musi być natomiast wyposażony w cennik opłat wykonywanych usług, tabliczkę wskazującą właściciela i jego adres, naklejkę kontrolną uwidaczniającą numer boczny dorożki. Dorożkarze nie mogą również nie ozdabiać koni, w sposób ograniczający swobodę ich ruchów.

12. Skąd wiadomo, że dorożkarze potrafią zajmować się zwierzętami?

W trosce o dobro zwierząt, dorożkarze muszą corocznie uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu hodowli i użytkowania koni (wykładowcami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i w Rzeszowie).

13. Czy po Rynku Głównym można galopować na życzenie klienta?

Nie, na terenie Rynku Głównego należy wyłącznie powozić stępem (najwolniejszy chód konia).

14. Jak długo obowiązują umowy z dorożkarzami?

Umowy cywilnoprawne zostały zawarte na okres trzech lat (2016-2018) na podstawie przeprowadzonego w dniu 1 października 2015 r. przetargu ustnego nieograniczonego.

15. Kiedy można rozwiązać umowę z dorożkarzem-przedsiębiorcą?

Zgodnie z treścią zawartych umów z przedsiębiorcami-dorożkarzami rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym może nastąpić w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zapisów umowy cywilnoprawnej, a w szczególności, gdy przedsiębiorca-dorożkarz korzysta  z wyznaczonego postoju w Rynku Głównym w godz. 1300-1700, gdy temperatura w cieniu przekracza 280C (wg termometru zawieszonego  na ścianie Sukiennic) i odmawia opuszczenia postoju. Inną przyczyną rozwiązania umowy, może być wykonywanie usługi powożenia w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, psychoaktywnych oraz w przypadku, gdy wobec przedsiębiorcy-dorożkarza toczyło się postępowanie sądowe zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym (dot. zakazu kierowania pojazdem zaprzęgowym).

 

ZIELEŃ [powrót]

1. Jaka jest faktyczna powierzchnia terenów zielonych w Krakowie?

Powierzchnia terenów zieleni w Krakowie jest podawana w różnych statystykach i zestawieniach danych, a jej ogólna wartość zależy w szczególności od różnej metodologii klasyfikacji terenów zieleni, m.in. informację o powierzchni terenów zieleni w Krakowie można znaleźć w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego, w wydawanym co roku Raporcie o Stanie Miasta. Zagadnienie powierzchni terenów zieleni szeroko i szczegółowo określa Diagnoz Stanu Środowiska Miasta Krakowa, która stanowi załącznik do Programu ochrony środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019. W Diagnozie Stanu Środowiska Miasta Krakowa, na podstawie Mapy Roślinności Rzeczywistej, określono powierzchnię terenów zieleni i wynosi ona 19,2 tys. ha (tereny zieleni miejskiej oraz tereny wspomagające tereny zieleni miejskiej).

2. Ile jest drzew w mieście, kiedy poznamy takie dane?

Bardzo trudno jest określić ilość drzew rosnących na terenie miasta. Obecnie Gmina Miejska Kraków nie dysponuje takimi danymi. Natomiast z punktu widzenia zarządzania miejskimi terenami zieleni istotne jest sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni będących w zarządzie miejskich jednostek. Obecnie Gmina Miejska Kraków we współpracy z Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt pn. „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie" (Monit-Air), który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tego projektu przewidziano wykonanie szczegółowej inwentaryzacji 100 ha terenów zieleni oraz zakup systemu komputerowego do obsługi szczegółowej inwentaryzacji zieleni i zarządzania terenami zieleni. Wykonywanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni będzie systematycznie kontynuowane, a po zakończeniu tych prac będzie można określić ile faktycznie drzew rośnie na terenach zieleni będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków. Dodatkowo w ramach projektu Monit-Air planuje się wykonanie Ogólnej Inwentaryzacji Terenów Zieleni w granicach administracyjnych miasta, która pozwoli stworzyć mapę pokrycia terenu roślinnością oraz pokaże układ zieleni wraz z podstawowymi wskaźnikami taksacyjnymi, wówczas będzie możliwe określenie faktycznej powierzchni terenów zieleni i oszacowanie, np. ilości drzew rosnących na terenie całego miasta.

3. Kto zarządza obecnie terenami zielonymi w Krakowie, a kto będzie nimi zarządzał w przyszłości?

Obecnie tereny zieleni miejskiej są w zarządzie różnych instytucji m. in: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) - zarządzający największą ilością terenów; ZBK, MPiOZ (lasy), ZIS. W przyszłości terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa oraz lasami komunalnymi (z wyjątkiem Lasu Wolskiego) będzie zarządzał Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) w Krakowie powołany uchwałą nr. VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zgodnie z tą uchwałą Zarząd Zieleni Miejskiej rozpocznie działalność z dniem 1 lipca 2015 r.

4. Jaki parki będą zakładane w mieście w najbliższym czasie?

Obecnie Miejski Architekt Krajobrazu Krakowa przystąpił do opracowywania dokumentu pod nazwą „Strategia rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030", stanowiący dokument określający planową i długoterminową politykę miasta w zakresie rozwoju terenów zieleni. Dokument ten będzie stanowił konkretny i szczegółowy program, w którym zostaną określone zadania dla Miasta w zakresie zieleni w tym planów tworzenia nowych parków.
Ponadto w najbliższym czasie przewidziano zrealizować następujące zadania z zakresu zieleni:
• Przebudowa Rynku Podgórskiego – ZIKiT – 4 150 000 zł
• Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – ZIKiT – 291 000 zł
• Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Duchackiego – ZIKiT – 308 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Ratuszowego – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego – ZIKiT – 279 000 zł
• Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana – ZIKiT – 42 000 zł
• Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej – ZIS – 3 000 000 zł
• Rozbudowa Parku Aleksandry – ZIKiT - 80 000 zł
• Zagospodarowanie terenu Zielonego Bagry na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – ZIKiT – 100 000zł
• Rewitalizacja Plant w ciągu ulicy Retoryka
• Rewitalizacja Skweru przy ulicy Brzozowej
• Kolejne etapy rewitalizacji zieleni Al. Beliny – Prażmowskiego
• Rewitalizacja wybranych pasów drogowych na terenie Dzielnicy I Śródmieście
• Kwietniki na Plantach Krakowskich
• Posadzenie m.in. 100 drzew i 100 krzewów na terenie Podgórza – Budżet Obywatelski
• Nasadzenia pnączy wzdłuż Bobrzyńskiego – Budżet Obywatelski
• Rewitalizacja Kopca Wandy w zakresie zieleni
• Utworzenie kręgu zabawowego wraz z posadzeniem drzew na terenie Parku Dębnickiego
• Modernizacja elementów małej architektury i prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni, na terenie Parku Skajskiego
• Przywrócenie Parku Jalu Kurka
• Założenie parku krajobrazowego o charakterze naturalistycznym, w ramach zagospodarowania terenu przy ulicy Branickiej w Krakowie.

5. Jaki jest obecnie, a jaki będzie w przyszłym roku roczny budżet na zarządzanie o rozwój terenów zielonych?

W Budżecie Miasta Krakowa na 2015 r. na utrzymanie i konserwację zieleni przez ZIKiT przeznaczono 17 036 200 zł, natomiast na inwestycje dot. terenów zieleni przewidziano 9 750 000 zł.
W kolejnych latach przewiduje się zwiększenie nakładów na utrzymanie i rozwój terenów zieleni, natomiast ostateczne wartość tych środków będzie dopiero znana po uchwaleniu kolejnych budżetów przez Radę Miasta Krakowa.

6. Czy drzewa w Krakowie wycina tylko Miasto?

Nie. Zgodę na usunięcie roślinności mogą otrzymać po spełnieniu określonych warunków posiadacze, właściciele, zarządcy terenów, operatorzy sieci uzbrojenia terenu. Mogą to być zarówno osoby prywatne, przedsiębiorcy, spółdzielnie, podmioty publiczne, jak i zarządcy terenów gminnych.

7. Kto może usuwać roślinność w Krakowie i na jakiej podstawie?

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego na podstawie ustawy o ochronie przyrody lub innych ustaw. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów owocowych (za wyjątkiem rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków) oraz drzew i krzewów których wiek nie przekroczył 10 lat.
Drzewa lub krzewy mogą być usuwane na podstawie następujących ustaw:
• Ustawy o lasach – regulującej usuwanie drzew z terenów zakwalifikowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako las lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonych jako Ls
• Ustawy z dnia o ochronie przyrody – regulującej usuwanie drzew i krzewów na pozostałych obszarach, z wyłączeniem drzew i krzewów objętych innymi ustawami
• Ustawy z dnia Prawo wodne - regulującej m.in. gospodarkę zielenią na obszarach położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
• Ustawy z dnia o transporcie kolejowym – regulującej usuwanie drzew które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, jak również usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
• Ustawy z dnia prawo lotnicze - regulującej usuwanie drzew stanowiących przeszkody lotnicze,
• Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - regulującej usuwanie drzew znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
• Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych regulującej usuwanie drzew znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji regionalnej sieci szerokopasmowej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. (kompetencje wojewody)
• Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - regulująca tryb usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

8. Kto wydaje zgodę na wycinkę roślinności?

• na nieruchomościach objętych wpisem do rejestru zabytków zezwolenia wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków,
• na terenach prywatnych zakwalifikowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako las lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonych jako Las zgodnie z klasyfikacją gruntów zezwolenia wydawane są przez:
   - Prezydenta Miasta Krakowa (działającego jako Starosta) na terenie Dzielnicy Krowodrza i Nowa Huta
   - Leśniczego ds. lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Myślenice na terenie Dzielnicy Podgórze
   - na terenie Dzielnicy Śródmieście - brak jest takich terenów,
• natomiast na terenach lasów komunalnych drzewa usuwane są zgodnie z planem gospodarki leśnej.
• na usunięcie drzew i krzewów rosnących między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym nakaz usunięcia wydaje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
• na usunięcie drzew i krzewów rosnących na wale przeciwpowodziowym oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału od strony odpowietrznej, nakaz usunięcia wydaje starosta powiatowy
• na pozostałych terenach zezwolenia wydaje Prezydent Miasta Krakowa

9. Czy Urząd może odmówić wydania zezwolenia wycinki?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Jednocześnie rozpatrując wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów należy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego szczegółowo rozważyć interes publiczny i interes strony. W przypadku gdy nie ma podstaw merytorycznych do usunięcia drzew lub krzewów (brak stwarzanego zagrożenia, dobry stan fitosanitarny, brak kolizji z inwestycją) wydaje się decyzje odmowne.

 

KULTURA: [powrót]

1. Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje o imprezach i wydarzeniach kulturalnych w Krakowie?

- Informacje na ten temat znajdują się w kalendarium (www.krakow.pl/kalendarium/1919,kalendarium_wydarzen.html)
- w zakładce: KULTURA (www.krakow.pl/kultura/9,glowna.html)
- oraz w Newsletterze Kraków.pl, w rubryce: Weekendowy rozkład jazdy, w którym dodatkowo można wygrać bezpłatne zaproszenia na wiele z tych imprez: (www.krakow.pl/65701,artykul,newsletter.html)

 

EDUKACJA: [powrót]

1. Jakie są kryteria rekrutacji do krakowskich przedszkoli?

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności).

Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone uchwałą nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów(z poźn. zm).

Uwaga:

Dziecko w wieku 6 lat (tj. urodzone w 2010 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci starsze odroczone od realizacji obowiązku szkolnego również objęte są obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

W roku szkolnym 2016/2017 dziecko w wieku 5 i 4 lat (tj. urodzone w 2011 r. i 2012 r.) ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa.

Szczegółowe kryteria oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka, zostały przedstawione w tabeli.

 

2. Jak wygląda kwestia rekrutacji do szkół podstawowych?

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych w UCHWALE NR XXXIV/574/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Kryteria rekrutacyjne, a także dokumenty, które należy przedłożyć, by potwierdzić spełnianie tych kryteriów, przedstawiono w tabeli.

 

3. Jakie są kryteria rekrutacji do gimnazjów?

I. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, kandydaci zamieszkali w tym obwodzie przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

II. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie w oparciu o ujednolicone kryteria rekrutacyjne we wszystkich krakowskich samorządowych gimnazjach. Kryteria te zostały określone w Uchwale nr XXXIV/562/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (w tabeli nr 1 zostały przedstawione ww. kryteria).

Kryteria dotyczące uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego gimnazjum niebędącego gimnazjum obwodowym przedstawiono w tabeli.

III. Rekrutacja do oddziałów integracyjnych.

Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowani są:

1) na podstawie skierowania uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (3-5 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do odpowiedniej szkoły kieruje Wydział Edukacji UMK. Przy wskazywaniu szkoły bierze się pod uwagę odległość miejsca zamieszkania ucznia od szkoły. Dla uczniów zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków skierowanie wydaje również Wydział Edukacji UMK, w miarę wolnych miejsc (obowiązek zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ciąży na jednostce samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka).

2) uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                        (15-17 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego.8c

IV. REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

 1. Do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa powyżej

oraz

 1. wyniki sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej,
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 3. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) określa liczbę punktów, które można uzyskać za:  wyniki sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zobacz w tabeli.

3. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria przedstawione w tabeli.

V. REKRUTACJA DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

 1. Warunkiem przyjęcia kandydata do oddziału sportowego jest:
 1. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających ww. warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej kandydatów.
 2. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie odpowiednio kryteria (obowiązują takie same kryteria jak do oddziału ogólnodostępnego) przedstawione w tej tabeli.
 3. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół i oddziałów sportowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. ustawy o systemie oświaty – zobacz tabelę.

4. Czy obligatoryjne szczepienia będą kryterium rekrutacyjnym do żłobków i przedszkoli?

Ponieważ zgodnie z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, w projekcie uchwały zaproponowanym przez Prezydenta Miasta Krakowa na VI Sesji Rady Miasta Krakowa 28 stycznia br. wskazano 6 kryteriów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ankiecie internetowej skierowanej do rodziców. Wśród najczęściej wskazywanych kryteriów nie znalazło się kryterium dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych. W wyniku poprawek zgłoszonych przez Radnych Miasta Krakowa przyjęta została uchwała nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (z późn.zm.). Zmiana kryteriów rekrutacyjnych może nastąpić jedynie poprzez zmianę ww. uchwały. Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wymaga z pewnością głębszej analizy przedstawionego zagadnienia, ponieważ zdarzają się sytuacje zdrowotne dzieci (np. choroby nowotworowe) w których wręcz istniej przeciwwskazanie do dokonywania szczepień. W debacie publicznej podnoszone są również kwestie ograniczania dostępu do edukacji dzieciom niezaszczepionym. 

Rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek zapewniła o pełnym poparciu prezydenta Jacka Majchrowskiego dla tej idei. - Teraz to trzeba będzie formalnie wprowadzić w czyn - dodała.

5. Budowa nowych przedszkoli – czy miasto poradzi sobie z obowiązkiem zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w placówkach samorządowych (obowiązek ustawowy od 2017 roku)?

Zgodnie z art. 14 ust. 3 i 3b ustawy o systemie oświaty (obowiązujący od 1.09.2017 r.) dzieci w wieku 3 i 4 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a dzieci w wieku 5 lat mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacja prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gminy (ust. 4).

Zgodnie z danymi GUS prognozowana liczba dzieci w wieku przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosić 22.167 (urodzenia na terenie Krakowa):

2012 r. (5-latki w roku 2017/2018) – 7.343

2013 r. (4-latki w roku 2017/2018) – 7.372

2014 r. (3-latki w roku 2017/2018) – 7.452 (prognoza)

Łączna oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych – publicznych (w tym samorządowych) i niepublicznych w tegorocznej rekrutacji wynosiła w sumie 27.324 miejsc – w tym blisko 18 tys. to miejsca w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (luty 2015 r.). Stosunek liczby dzieci starających się o przyjęcie do samorządowych przedszkoli do liczby urodzonych na terenie Krakowa wynosi ok. 75%. Stąd prognozowana liczba kandydatów starających się o przyjęcie do samorządowych przedszkoli w 2017 roku to ok. 16,6 tys.

W wyniku prowadzonych inwestycji od 2014 r. oddano 8 nowych oddziałów przedszkolnych (200 miejsc):

• Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 – utworzono 1 oddział (25 miejsc) w miejsce świetlicy przeniesionej do zaadaptowanego poddasza, realizacja w 2014r., koszt poniesiony w ramach większego zakresu tj. adaptacji poddasza na cele dydaktyczne

• Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 – zaadaptowano część budynku na potrzeby
3 oddziałów (75 miejsc), realizacja w latach 2014-2015, koszt 640 tys. zł

• Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17 – zaadaptowano część budynku przy ul. Aleksandry 19 na potrzeby 3 oddziałów, w tym 2 nowych (50 miejsc), realizacja
w latach 2014-2015,  koszt 450 tys. zł

• Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – odbudowa zniszczonego w wyniku pożaru
4-oddziałowego budynku, w tym 2 nowych (50 miejsc), realizacja w 2015r.,
koszt 5,5 mln zł

W 2016 r. zostanie oddanych kolejnych 13 nowych oddziałów przedszkolnych (316 miejsc):

• Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
o 4 oddziały, w tym 3 nowe (75 miejsc), realizacja w latach 2014-2016, koszt 6 mln zł

•  budowa 6-oddziałowego przedszkola (150 miejsc) na os. Kliny–Zachód przy
ul. Babińskiego, realizacja w latach 2014-2016, koszt 5,4 mln zł

•  w wyniku adaptacji istniejących pomieszczeń po 1 oddziale w: Przedszkolu nr 77,
ul. Jadwigi z Łobzowa 30 (20 miejsc), Przedszkolu nr 97, os. Kalinowe 11 (21 miejsc), Przedszkolu nr 32, ul. Czarnogórska 14 w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 (25 miejsc), Przedszkolu nr 27, ul. Goszczyńskiego 44 w ramach Zespołu Szkół nr 2 (25 miejsc).

Należy przy tym zaznaczyć, że w związku z brakiem możliwości przystosowania do obowiązujących przepisów istniejących 2 oddziałów przedszkolnych (50 miejsc) w Szkole Podstawowej nr 65, ul. Golikówka 52, w br. zostanie zakończona dobudowa do niej pomieszczeń, do których przeniesione zostaną ww. oddziały – realizacja w latach 2014-2015, koszt 2,1 mln zł.

Dodatkowo, w latach 2015-2016 zaplanowano przystosowanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełnić lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej) pomieszczeń istniejących już oddziałów przedszkolnych, w tym utworzenie 7 nowych (175 miejsc):

•  Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Dembowskiego 12 – 3 oddziały, w tym 1 nowy

•  Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 – 1 oddział

•  Szkoła Podstawowa nr 117, ul. Kurczaba 15 – 3 oddziały, w tym 2 nowe

•  Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Weigla 2 – 1 nowy oddział

•  Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Weigla 2 (budynek przy ul. Sucharskiego 38) - 1 oddział

•  Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 – 2 oddziały

•  Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - 1 oddział

•  Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 – 2 oddziały

• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13
– 2 oddziały

•  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52, ul. Sawy-Calińskiego 12 – 2 oddziały,
w tym 1 nowy

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 – 3 oddziały,
w tym 2 nowe

W budżecie Miasta Krakowa na 2016 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne zaplanowano finansowanie dalszych zadań związanych z utworzeniem 18 nowych oddziałów przedszkolnych (450 miejsc):

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20 – dobudowa 4-oddziałowego przedszkola (100 miejsc), realizacja w latach 2015-2017, koszt 4,7 mln zł

• budowa 6-oddziałowego przedszkola (150 miejsc) przy ul. Kościuszkowców 6, realizacja w latach 2014-2017, koszt 7 mln zł

• budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Gotyk przy ul. ks. Meiera, w tym 
4-oddziałowego przedszkola (100 miejsc), łączne finansowanie w latach 2015-2021 wynosi 20,3 mln zł

•  budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny przy ul. Bpa Albina Małysiaka,
w tym 4-oddziałowego przedszkola (100 miejsc), łączne finansowanie w latach 2015-2021 wynosi 20,3 mln zł

6. Zasady zatrudniania dyrektorów placówek oświatowych – jaka jest procedura konkursowa?

ZASADY ZATRUDNIANIA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

I. Podstawa prawna

II. Wymagania

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
   a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 151 i 1198, z 2015 poz. 357), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 168 r. ze zm.).

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowisko dyrektora publicznych placówek: placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kształcenia praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii i placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-9.

3. Stanowisko dyrektora publicznych szkół: gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej, z wyjątkiem szkół specjalnych, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-9.

4. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w  pkt. 1 ppkt 2-9.

5. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:
   1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
   2) ukończyła studia magisterskie;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
   4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
   5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
   6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

6. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 167), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Pkt. III Procedura konkursowa

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wybieranie są w drodze konkursu.

Konkursy na stanowiska dyrektorów ogłaszane są na stronach: www.bip.krakow.pl oraz www.portaledukacyjny.krakow.pl.

Kandydaci składają w wyznaczonym terminie ofertę zawierającą:

   1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
   2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
   3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
   4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3
   5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
   6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   7. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 168.).
   10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
   11. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
   12. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
   13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 151 i 1198, z 2015 poz. 357) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
   14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
   15. oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydata na stanowisko dyrektora wybiera komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa W zależności od typu szkoły lub placówki  i liczby związków zawodowych może liczyć od 6 do 14 osób (najczęściej jest 9). Jej zadaniem jest dokonanie merytorycznej oceny kandydatów oraz wybór jednego z nich w drodze głosowania.

Kandydata na stanowisko dyrektora wybiera komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa W zależności od typu szkoły lub placówki  i liczby związków zawodowych może liczyć od 8 do 16 osób. Jej zadaniem jest dokonanie merytorycznej oceny kandydatów oraz wybór jednego z nich w drodze głosowania.

Skład komisji konkursowej:

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Stanowisko dyrektora powierzane jest na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach okres powierzenia może być skrócony, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

Wynagrodzenia dla dyrektorów szkół i placówek ustalane są na podstawie przepisów:

a) w przypadku dyrektorów nauczycieli – art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późn. zm.) Uchwała Nr LXXXVII/1297/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 listopada 2013 r., poz. 6691 z późn. zm.). 

b) w przypadku dyrektorów niebędących nauczycielami – Zarządzenie Nr 3004/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ich zastępców.

dolne t�o