FAQ – Najczęściej zadawane pytania

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Fot. Magiczny Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIASTA

CO ZROBIĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA?

SMOG

PRZEJAZD TAKSÓWKĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

DOROŻKI NA RYNKU GŁÓWNYM

ZIELEŃ

KULTURA

EDUKACJA

 

SMOG: [powrót]

1. Informacja o stanie powietrza na www.krakow.pl

Na stronie krakow.pl codziennie zamieszczamy informacje o stanie powietrza w Krakowie. Warto sprawdzać, jakie są stężenia pyłu PM10. Pył PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząstek substancji organicznych i nieorganicznych, które mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów (µm) i mogą wnikać do układu oddechowego. Dopuszczalna norma dobowa to 50 µg/m3.

Poziom jakości powietrza, oznaczenia kolorów oraz zalecenia dla mieszkańców:

bardzo dobry

PM10 0–20 µg/m3

Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

dobry

PM10 21–60 µg/m3

Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia.

Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.

umiarkowany

PM10 61–100 µg/m3

Jakość powietrza jest akceptowalna.

Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci).

Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

niekorzystny

PM10 101–140 µg/m3

Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.

Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

zły

PM10 141–200 µg/m3

Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu.

Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

bardzo zły

PM10 ˃ 200 µg/m3

Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie.

Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu.

Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane.

Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.


Liczba, na podstawie której prezentowana jest informacja na stronie, to średnia z ostatniej godziny ze wszystkich stacji pomiarowych w Krakowie.

Dane pochodzą z systemu monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Indeks jakości powietrza i wszelkie dane dostępne na stronie internetowej monitoring.krakow.pios.gov.pl.

2. Czy przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa zakaz stosowania węgla w paleniskach domowych jest obowiązujący?

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r., Nr XVIII/243/16, w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, jest aktem obowiązującym. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

3. Jaki wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają poszczególne czynniki (procentowo)?

Źródła emisji, które w największym stopniu odpowiadają za występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu wskazane zostały w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego (uchwała z 23 stycznia 2017 r., Nr XXXII/451/17).

Zgodnie z tym programem, źródła powierzchniowe (m.in. indywidualne źródła spalania paliw) odpowiadają średnio za około 46% wysokości stężenia średniorocznego pyłu PM10 i 85% stężenia benzo(a)pirenu na stacjach pomiarowych tła miejskiego. Udział źródeł powierzchniowych w stężeniach dwutlenku azotu wynosi 6%. Źródła liniowe (drogi krajowe i wojewódzkie, lokalne drogi gminne i powiatowe) wpływają do 30% na stężenia normy dla pyłu PM10. W stężeniach mierzonych na stanowiskach pomiarowych tła miejskiego odpowiadają one za średnio 12% stężenia średniorocznego pyłu PM10. Źródła liniowe średnio w 65% wpływają na stężenia średnioroczne dwutlenku azotu. Nie mają wpływu na wysokie stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu Małopolski. Średni udział przemysłu na terenie województwa małopolskiego w stężeniach notowanych na stanowiskach pomiarowych tła miejskiego sięga 2% dla stężeń średniorocznych pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, natomiast dla dwutlenku azotu osiąga średnio około 4% stężenia średniorocznego. Pozostałe źródła emisji (rolnictwo, emisja niezorganizowana) wpływają w 2% na wysokość stężeń średniorocznych pyłu PM10 i w około 0,6% na stężenia dwutlenku azotu, występujące na stacjach pomiarowych.

4. Jakich informacji dostarczyła inwentaryzacja źródeł na paliwa stałe?

W październiku 2015 r. zakończyła się (rozpoczęta w 2013 r.) inwentaryzacja pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe, w wyniku której na terenie Krakowa stwierdzono wówczas występowanie ok. 24 000 źródeł na paliwa stałe. Informacja na temat liczby pieców była konieczna dla określenia środków finansowych, niezbędnych do dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczne, a także przygotowania harmonogramu sukcesywnej likwidacji pieców. Lokalizacja źródeł na paliwa stałe jest pomocna przy lepszym planowaniu działań zmierzających do likwidacji niskiej emisji.

W związku z realizowaną w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji sukcesywną likwidacją palenisk, określona w wyniku inwentaryzacji liczba źródeł na paliwo stałe ulega zmniejszeniu.

5. Jakie działania realizuje Miasto, by poprawić stan jakości powietrza?

1) Kraków jako pierwszy w Polsce w 2009 roku rozpoczął walkę z paleniem śmieci w domowych piecach – przez cały rok prowadzone są kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach. Straż Miejska Miasta Krakowa na bieżąco podejmuje działania interwencyjne w powyższym zakresie. Podczas kontroli funkcjonariusze straży miejskiej informują także mieszkańców o zakazie palenia odpadów i szkodliwości takiego działania.

2) Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w programie ochrony powietrza zamieszczono zapis o wprowadzeniu przez Sejmik Województwa Małopolskiego ograniczeń w stosowaniu paliw stałych w Krakowie. Prezydent Miasta Krakowa wnioskował także do Marszałka Województwa Małopolskiego o wprowadzenie, na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, zakazu stosowania paliw stałych na terenie Miasta Krakowa oraz ograniczeń rodzajów instalacji w gminach ościennych. 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W efekcie z terenu Małopolski do roku 2023 wyeliminowane zostaną wszystkie kotły niespełniające norm emisji. Ma to istotne znaczenie dla miasta ze względu na emisję napływową z gmin ościennych, wpływającą na jakość powietrza w Krakowie.

3) Gminna Spółka MPEC SA rozbudowuje system ciepłowniczy i realizuje program, w ramach którego na własny koszt wykonuje węzły cieplne i przyłącza do budynków ogrzewanych węglem.

4) W walce ze smogiem, w kwietniu 2012 r. zawarte zostało POROZUMIENIE, którego sygnatariuszami są: Województwo Małopolskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dostawcy energii cieplnej i gazu. Sygnatariusze porozumienia oferują pomoc mieszkańcom Krakowa, którzy zdecydują się na przeprowadzenie inwestycji wymiany palenisk węglowych na niskoemisyjny sposób ogrzewania.

5) 23 czerwca 2016 r. Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie z Tauron Sprzedaż sp z o.o. o wspólnych działaniach w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

6) Osoby o niskich dochodach objęte są Lokalnym Programem Osłonowym, przyjętym przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr XC/1355/13 z 20 listopada 2013 r. W ramach tego programu, od 2014 r. udzielana jest pomoc na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania. Uchwałą Nr XVIII/317/15 z 24 czerwca 2015 r. wprowadzono znacznie korzystniejsze warunki dofinansowania.

7) Na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków opracowano Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowane jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w odniesieniu do Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w formule zinstytucjonalizowanego partnerstwa. Gmina Miejska Kraków oraz 13 gmin z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w 2014 r. powołały w tym celu Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Formuła ZIT ma przyczynić się do zwiększenia efektywności polityki spójności, a współpraca na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich.

8) Wydział Kształtowania Środowiska UMK przygotował w 2014 r. projekt Gminy Miejskiej Kraków „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie". Projekt, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przewiduje realizację różnych działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Jego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych, stanowiącego bazę danych – służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

9) Działania Gminy Miejskiej Kraków w rozwiązywaniu problemu poprawy stanu powietrza w mieście wspomaga, powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa w 2014 r., Rada Programowa ds. Ochrony Powietrza. Jej członkowie są wybitnymi naukowcami i znawcami problematyki ochrony powietrza, przedstawicielami najważniejszych krakowskich uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-technicznych.

10) W listopadzie 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo-Hutniczą zawarto porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony powietrza w Krakowie. Strony zadeklarowały wolę wzajemnej współpracy, której celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej oraz potencjału Gminy.

11) W listopadzie 2016 r. podpisane zostało porozumienie  pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Norweskim Instytutem Badań Powietrza. Celem porozumienia jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

12) Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie prowadzi kontrole emisji spalin z samochodów w celu eliminacji z ruchu tych samochodów, które są niesprawne technicznie, a szczególnie przekraczają normy emisji spalin. Policja doposażona została w zakupione z budżetu Gminy Miejskiej Kraków analizatory spalin.

13) W 2015 r. Gmina Miejska Kraków zakupiła mobilną automatyczną stację pomiarową, dwa poborniki pyłu zawieszonego oraz automatyczny analizator pyłu. W 2016 r. zakupiono kolejne urządzenia (m.in. cztery automatyczne analizatory pyłu zawieszonego, pobornik pyłu). Sprzęt na podstawie umowy użyczenia został przekazany Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie do użytkowania. Urządzenia przyczyniają się do lepszej kontroli jakości krakowskiego powietrza i zostały włączone w sieć Państwowego Monitoringu Środowiska. Z zakupionego sprzętu utworzono na terenie miasta Krakowa nowe stacje, zlokalizowane na ul. Dietla, os. Piastów, ul. Złoty Róg oraz os. Wadów.

14) Działania w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnych:

 • rozbudowa linii tramwajowych, priorytet dla Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
 • rozwój systemu zarządzania ruchem: pierwszeństwo dla komunikacji miejskiej, poprawa warunków ruchu dla pieszych i rowerzystów, Obszarowy System Sterowania Ruchem i System Nadzoru Ruchu Tramwajowego
 • rozwój systemu transportu publicznego i prowadzenie polityki cenowej opłat, zachęcającej do korzystania z systemu transportu publicznego
 • wymiana miejskiego taboru autobusowego na pojazdy spełniające najwyższe normy emisji spalin oraz autobusy elektryczne
 • budowa ścieżek rowerowych
 • remonty i przebudowa ulic
 • mokre czyszczenie ulic
 • budowa i rozbudowa obwodnic drogowych miasta, kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub jego części centralnych i najbardziej zanieczyszczonych
 • realizacja Programu Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa, w tym rozszerzenie strefy płatnego parkowania i budowa parkingów typu Park & Ride (P&R).

15. Działania edukacyjne:
Program Ograniczania Niskiej Emisji:
Od października 2014 r. realizowane było zadanie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Krakowa – edukacja ekologiczna w urzędach, szkołach i przedszkolach, poprzez rozprowadzenie materiałów promocyjnych do punktów Urzędu Miasta Krakowa oraz do siedzib Rad Dzielnic Krakowa, jak również rozdysponowanie plakatów do placówek oświatowych (głównie domów kultury i bibliotek), rekreacyjno-sportowych oraz instytucji kultury (muzea, teatry).

W ramach tego programu, podczas kontroli pieców prowadzona jest kampania edukacyjna, w czasie której użytkownicy pieców pouczani są o zakazie palenia odpadów w piecach i informowani o szkodliwości takiego działania. Funkcjonuje także internetowy środowiskowy portal informacyjny Eko-centrum www.ekocentrum.krakow.pl, na którym prezentowane są aktualności, informacje i materiały edukacyjne związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Cykliczne Imprezy Edukacyjne:
Dni Ziemi – Krakowska Wystawa Ekologiczna:

 • akcje i przedsięwzięcia organizowane przez krakowskie placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, młodzieżowe ośrodki i domy kultury oraz inne organizacje i stowarzyszenia zajmujące się na co dzień ekologią)
 • prezentacja działań ekologicznych, gry edukacyjne
 • zbiórka surowców wtórnych.

Rodzinny piknik ekologiczny „Dbam o czyste powietrze”:

 • wszystkie elementy pikniku skupione są wokół zdrowego, rozsądnego i zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, a głównym akcentem wydarzenia jest dbanie o czyste i zdrowe powietrze, w tym przede wszystkim o zieleń, czystość, gospodarowanie odpadami i zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne.

Kampania w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pod hasłem: TAK! Dla czystego powietrza

 • kolportaż ulotek informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców Krakowa oraz korzystających z transportu zbiorowego
 • dystrybucja materiałów edukacyjno-reklamowych
 • ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców na temat stosowanego systemu ogrzewania.

6. Bezpłatna komunikacja w czasie smogu

1) Kiedy wprowadzana jest bezpłatna komunikacja?
Zasady opierają się na codziennej prognozie jakości powietrza, dotyczącej kolejnej doby. Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wysyłana do Urzędu Miasta Krakowa, jest podzielona na trzy ośmiogodzinne przedziały (0.00–8.00, 8.00–16.00, 16.00–24.00). Wystarczy, aby równocześnie spełnione zostały dwa warunki – w dwóch dowolnych ośmiogodzinnych przedziałach stężenie pyłów PM10 musi przekroczyć:

 • 100 µg/m3 na powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc.

oraz

 • 150 µg/m3 na powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc.

Decyzja o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji podejmowana jest w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nawet, jeśli faktyczny pomiar średniego stężenia dobowego będzie mniejszy od założonego, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy. Kiedy codzienna prognoza jakości powietrza IMiGW na następną dobę nie wskaże prawdopodobieństwa przekroczenia średnich poziomów stężeń pyłów PM10, a średnia pomiarów ze wszystkich stacji pomiarowych łącznie, zlokalizowanych na terenie Krakowa, wskaże w następnej dobie przekroczenia pyłu PM10 z godziny 3.00 powyżej 150 μg/m3, wprowadzone zostaną, począwszy od uruchomienia pierwszych kursów rannych autobusów lub tramwajów, do godziny 24.00 tego dnia, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących. W przypadku awarii jednej lub kilku stacji pomiarowych skutkującej niemożnością wyliczenia średniej ze wszystkich stacji z godziny 3.00 stężeń pyłu PM10, użyte będą wyniki z pozostałych stacji.

Od 1 stycznia 2019 r. rozpoczęła funkcjonowanie ósma stacja monitoringu jakości powietrza, obsługiwana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zlokalizowana została przy ul. Lusińskiej w Swoszowicach.

Od początku tego roku organem udostępniającym informacje o tle substancji w powietrzu jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (a nie jak do tej pory Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska). Zmiana ta wynika z przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska), która obowiązek realizacji tego zadania przenosi z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właśnie na GIOŚ.

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2019 r., wnioski o udostępnienie informacji o tle substancji w powietrzu należy kierować do właściwego regionalnego wydziału monitoringu środowiska GIOŚ.

Przypomnijmy, 30 maja 2018 r. stacja pomiarowa przy ul. Telimeny w Krakowie-Bieżanowie zakończyła działalność. Nowa lokalizacja przy ul. Lusińskiej w Krakowie-Swoszowicach została wyznaczona po analizach pracowników GIOŚ.

Ósma stacja dołącza do dotychczas działających w następujących miejscach:

 • al. Krasińskiego
 • ul. Dietla
 • ul. Bujaka
 • ul. Złoty Róg
 • ul. Bulwarowa
 • os. Piastów
 • ul. Jaskrowa (os. Wadów).

Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na jedną dobę, w godzinach 00.00–24.00. Zobacz uchwałę Rady Miasta Krakowa.

2) Na jakim obszarze jest dostępna bezpłatna komunikacja w czasie smogu?
Bezpłatna komunikacja w czasie smogu realizowana jest na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz 15 gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji tego zadania: 

 • Czernichów
 • Iwanowice
 • Kocmyrzów – Luborzyca
 • Liszki
 • Michałowice
 • Mogilany
 • Niepołomice
 • Skała
 • Skawina
 • Słomniki
 • Świątniki Górne
 • Wieliczka
 • Wielka Wieś
 • Zabierzów
 • Zielonki.

3) Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów?
Bezpłatne przejazdy obejmują wszystkie osoby korzystające z komunikacji miejskiej w Krakowie.

4) Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji?
Informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji z związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu zawieszonego PM10 będą publikowane na stronach internetowych: 

a także w aplikacji mobilnej Powietrze Kraków, oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Miasto i miejskie jednostki.

Ponadto dzięki współpracy ze służbami Wojewody Małopolskiego, informacje o darmowej komunikacji będą prezentowane również w systemie Regionalnego Systemu Ostrzegania, tj.:

 • w programach regionalnej naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3- poprzez prezentację napisów DVB
 • w telegazetach programów regionalnych TVP, s. nr 431 (w programach regionalnych naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3)
 • poprzez komunikaty w bezpłatnej aplikacji mobilnej (RSO) – zachęcamy do jej pobierania
 • na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania oraz możliwość pobrania aplikacji mobilnej RSO, znajdą Państwo tutaj www.muw.pl.

5) Od kiedy należy przestrzegać „minimalnych norm jakościowych” dla węgla i drewna?
Od 1 lipca 2017 r., zgodnie z zapisami Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Z treścią Uchwały można zapoznać się tutaj: edziennik.malopolska.uw.gov.pl.

6) Do kiedy normy jakościowe dla paliw stałych będą obowiązywać na terenie Gminy Miejskiej Kraków?
Do 31 sierpnia 2019 r. Przypominamy: od 1 września 2019 roku na terenie naszego miasta będzie obowiązywał całkowity zakaz stosowania paliw stałych (węgla, drewna)!!!

Z treścią Uchwały dotyczącą całkowitego zakazu używania paliw stałych można zapoznać się tutaj: edziennik.malopolska.uw.gov.pl.

7) Jak sprawdzić, czy węgiel lub drewno, które kupuję spełniają odpowiednie normy jakościowe?
Podczas zakupu węgla lub drewna należy poprosić sprzedawcę o:

 • dokument potwierdzający parametry kupowanego węgla lub drewna.
 • wydanie dowodu zakupu (paragon, faktura) paliwa stałego.

Oba dokumenty należy zabezpieczyć na czas trwania sezonu grzewczego.

Przypominamy wymagania jakościowe dla węgla oraz drewna, które zostały zapisane w Uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego (link do pełnej treści Uchwały w pkt 19):

a) wymagane parametry WĘGLA:

 • udział masowy frakcji drobnej o uziarnieniu 0–5 mm poniżej 5%
 • wartość opałowa większa niż 26 MJ/kg
 • zawartość popiołu mniejsza niż 10%
 • zawartość siarki poniżej 0,8%.

b) wymagane parametry DREWNA:

 • zawartość biomasy o wilgotności (w stanie roboczym) poniżej 20%.

8) Jak należy rozumieć pojęcie dokumentu potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego?
Dokument potwierdzający jakość nabywanego węgla musi zawierać informacje na temat zakupionego węgla, tj.:

 •  udziału masowego frakcji drobnej
 • wartości opałowej
 • zawartości popiołu
 • zawartości siarki.

Z kolei dokument potwierdzający jakość nabywanego drewna musi zawierać informacje na temat stopnia wilgotności biomasy.

Dopuszcza się możliwość umieszczenia informacji o parametrach jakościowych paliwa w dowodzie sprzedaży/zakupu.

9) Jak należy postępować z drewnem, by po zakupie nie uległo zawilgoceniu?
Przy zakupie drewna należy zwrócić uwagę sprzedawcy, aby paliwo było odpowiednio suche. UWAGA! Drewno po zakupie może ulec zawilgoceniu w wyniku niewłaściwego składowania. Dlatego po dostarczeniu do miejsca, w którym drewno będzie składowane przed spaleniem, należy je odpowiednio przechowywać w suchym, chłodnym, zadaszonym miejscu, bez dostępu wilgoci.

10) Co się stanie, jeśli nie posiadamy dokumentu potwierdzającego jakość paliwa stałego zakupionego przed sezonem grzewczym?
W przypadku braku dokumentów potwierdzających odpowiednią jakość paliw, ewentualnie braku dowodu zakupu, funkcjonariusze Straży Miejskiej mają prawo podjąć działania kontrolne, mające na celu weryfikację jakości węgla lub drewna spalanych w piecu lub kominku oraz składowanych na posesji z przeznaczeniem do spalenia. W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa, pobrane próbki mogą zostać wysłana do badań w certyfikowanym laboratorium pod kątem spełnienia norm jakościowych. Kontynuacja dalszych działań będzie zależeć od wyniku badań laboratoryjnych.

11) Jak w mieszkaniu polepszyć jakość powietrza?
Sprzymierzeńcami w walce o czyste powietrze są rośliny doniczkowe. Pobierz plik PDF i dowiedz się więcej.

PRZEJAZD TAKSÓWKĄ. O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ: [powrót]

1. Na co należy zwrócić uwagę zamawiając taksówkę?

Taksówkę najlepiej zamówić telefonicznie. Jeśli musimy skorzystać z taksówki stojącej na postoju, zachowajmy szczególną ostrożność. Starajmy się korzystać z usług taksówkarzy należących do jednej z krakowskich korporacji taksówkarskich (poznamy je po podświetlanym napisie „TAXI" na dachu oraz hologramie na przedniej szybie, zawierającym numer licencji i numer boczny taksówki oraz logo korporacji na bocznych drzwiach pojazdu).

2. Gdzie można kierować skargi na usługi przewozowe taxi?

W przypadku konfliktu, będziemy mogli odwołać się do władz tej korporacji. W razie podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, pasażer może zadzwonić do Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa pod numer 12/616 9161. Skargi na usługi przewozowe taxi można kierować na adres: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 82 CA (I piętro), bądź mailowo: km.umk@um.krakow.pl.

3. Jak jest ustalana opłata za przejazd?

Taksówkarze mają obowiązek umieścić w widocznym miejscu w taksówce cennik opłat za przejazd na zewnątrz, na szybie tylnych drzwi samochodu. Cennik powinien być umieszczony także wewnątrz pojazdu. Opłata za przejazd jest ustalana na podstawie wskazania taksometru. Należy sprawdzić, czy taksometr jest dobrze widoczny niezależnie od tego, na którym miejscu w pojeździe usiedliśmy. Jeżeli tak nie jest – lepiej zrezygnować z kursu. Zanim wysiądziemy z taksówki zabierzmy od taksówkarza paragon fiskalny. Powinien on zawierać informację o długości trasy, zastosowanych opłatach taryfowych i cenie, jaką zapłaciliśmy. Na podstawie paragonu będziemy mogli dochodzić swoich racji, jeżeli uznamy, że kurs kosztował zbyt drogo.

4. Jakie działania kontrolne prowadzi UMK w ramach nadzoru nad wykonywaniem usług przewozowych na terenie Gminy?

Od kilku lat Urząd Miasta Krakowa w ramach nadzoru nad wykonywaniem usług przewozowych na terenie Gminy inicjuje działania kontrolne wobec nieuczciwej konkurencji taxi, które w szczególności przeprowadza Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego, przy udziale – jako pasażerów incognito – pracowników Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W 2014 roku przeprowadzono 5 akcji kontrolnych. Łącznie zamówiono 26 przejazdów. 21 przewoźników świadczyło usługi przewozowe bez posiadania jakiejkolwiek wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób. Łączna suma nałożonych na przedsiębiorców kar pieniężnych wyniosła 544 tys. zł.

5. Ile licencji posiadają aktualnie przedsiębiorcy w Krakowie na wykonywanie transportu drogowego taksówką?

W Krakowie przedsiębiorcy posiadają 3 918 ważnych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, z czego 145 przewoźników korzysta z ustawowej możliwości zawieszenia wykonywania transportu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Z kolei, do egzaminu w roku ubiegłym przystąpiło 799 osób (40 % zdawalności), w 2013 roku - 767 osób (44 % zdawalności).

 

DOROŻKI NA RYNKU GŁÓWNYM [powrót]

1. Ile dorożek może stacjonować na Rynku Głównym?

Na Rynku Głównym może stacjonować maksymalnie 18 dorożek, jednak dzięki temu, że umowy z przedsiębiorcami-dorożkarzami zostały zawarte na dni parzyste i nieparzyste, działalność w tym zakresie może prowadzić aż 36 dorożkarzy.

2. Czy dorożkarze mogą stacjonować w dowolnym miejscu?

Nie, przedsiębiorcy-dorożkarze nie mogą korzystać z innej lokalizacji niż wyznaczony postój dla dorożek.

3. Jakie obowiązki mają dorożkarze?

Dorożkarze są zobowiązani przestrzegać obowiązującego prawa dotyczącego ruchu drogowego i bezpieczeństwa, a także zasad porządkowych, sanitarnych i weterynaryjnych.

4. Czy rowerzyści i piesi muszą ustępować pierwszeństwa dorożkom?

Nie, powożąc klientów dorożkarze muszą udzielać pierwszeństwa pieszym i rowerzystom.

5. Jakie konie mogą zaprzęgać dorożkarze?

Dorożkarze są zobowiązani zaprzęgać wyłącznie konie zdrowe, dobrze odżywione oraz niepłochliwe i dające sobą kierować. Jeśli chodzi o wiek zwierząt, mogą to być wyłącznie konie pięcioletnie lub starsze. Do zaprzęgu nie można używać ogierów, wnętrów oraz klaczy źrebnych. Dorożkarze muszą także posiadać paszporty koni z wpisem potwierdzającym ich oznaczenie elektronicznymi identyfikatorami (chipami) oraz wpisy o aktualnych badaniach lekarsko-weterynaryjnych.

6. Czy dorożkarze mogą używać bata?

Zgodnie z przyjętymi zasadami i warunkami regulującymi pracę dorożkarzy, mają oni obowiązek traktować zwierzęta łagodnie i nie nadużywać bata oraz innych form przemocy.

7. Czy konie mogą pracować w upały?

Dorożkarze muszą zapewnić zwierzętom właściwą ochronę przed nadmiernym obciążeniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności: nie korzystać z wyznaczonego stałego postoju dla pojazdów zaprzęgowych w Rynku Głównym od 13:00 do 17:00, gdy temperatura w cieniu przekroczy 28oC (obowiązujące są wskazania termometru zainstalowanego na ścianie Sukiennic), natomiast w pozostałych godzinach, gdy temperatura powietrza przekroczy 28oC, dorożkarze muszą chronić konie przed słońcem i skutkami upału, czyli dodatkowo poić zwierzęta i/lub korzystać z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych dla dorożek.

8. Ile godzin pracują zwierzęta?

Czas pracy zaprzęgów, czyli korzystania z postoju w Rynku Głównym może odbywać się od godz. 9:00 do godz. 1:00, jednak, co ważne, łączny czas pracy koni nie może przekroczyć 12 godzin na dobę.

9. Skąd pewność, że ustalone normy regulujące pracę koni rzeczywiście chronią zwierzęta?

Aby skontrolować i jeszcze lepiej określić optymalne warunki pracy koni dorożkarskich, Urząd Miasta Krakowa zlecił wykonanie stosownych badań, które przeprowadzono od czerwca do września 2014 w godzinach porannych, południowych i popołudniowych, a także późno wieczornych, czyli podczas całego okresu pracy koni dorożkarskich w Krakowie. Analizy wykonała wykwalifikowana kadra naukowa zajmująca się zoohigieną pracy zwierząt.

Badania przeprowadzono na obowiązujących w mieście postojach dla dorożek. Dla porównania wykonano także analizy na terenie stadnin koni poza terenem Krakowa, ośrodków jeździeckich i warunków naturalnych stepu ukraińskiego. Prowadzono badania psychometryczne i katatermometryczne, równolegle wykonując odczyty dodatkowym miernikiem mikroklimatu (WBGT). Uzupełniająco korzystano z kamery termowizyjnej, która umożliwiała cyfrową rejestrację rozkładu temperatur oraz wizualizację promieniowania podczerwonego ciała koni i otaczającego podłoża. W celu określenia dobrostanu pracujących koni w kontekście warunków termicznych, wykonano analizy hematologiczne i biochemiczne krwi pobieranej od koni dorożkarskich pracujących w Krakowie oraz przeprowadzono badania pulsometryczne koni.

Wyniki pomiarów parametrów mikroklimatycznych wykazały, że pod względem warunków termicznych najlepszym miejscem postojowym dla koni, w upalne dni, jest zacieniony bryłą Kościoła Mariackiego postój przy ul. Mikołajskiej oraz postój na alejce krakowskich Plant przy ul. Podzamcze. Natomiast najmniej odpowiednim miejscem postojowym dla koni dorożkarskich jest płyta Małego Rynku. We wszystkich pomiarach stwierdzono tam najwyższą temperaturę i jednocześnie najniższe ochładzanie, które jest niższe nawet o kilka jednostek niż w innych punktach pomiarowych.

Wyniki analiz hematologicznych i biochemicznych krwi oraz pomiarów tętna u wszystkich objętych badaniami koni dorożkarskich pracujących na Starym Mieście w Krakowie mieściły się w granicach dopuszczalnych norm, niezależnie od panujących warunków termiczno-wilgotnościowych.

Wszystkie zebrane dane pozwalają stwierdzić, że warunki pracy koni dorożkarskich w Krakowie, w miejscach i terminach dokonywanych badań nie odbiegały od przyjętych za dopuszczalne dla innych koni użytkowych.

10. Kto powinien sprzątać po koniach?

Obowiązek sprzątania po koniach należy do dorożkarzy. Muszą oni usuwać odchody pozostawione przez konie na miejscu postoju, trasie przejazdu oraz dojazdu do stajni, do pojemników spełniających wymogi sanitarne i ochrony środowiska (pojemniki znajdują się w okolicy ul. Podzamcze). Dorożkarze są też zobowiązani utrzymywać należyty porządek oraz sprzątać po każdorazowym karmieniu i/lub pojeniu koni, a także używać ekologicznych środków chemicznych (niepieniących, nieagresywnych w działaniu), redukujących woń moczu końskiego.

11. Czy na dorożkach można umieszczać reklamy?

Nie, na pojeździe zaprzęgowym nie można umieszczać reklam, napisów, itp. Pojazd zaprzęgowy musi być natomiast wyposażony w cennik opłat wykonywanych usług, tabliczkę wskazującą właściciela i jego adres, naklejkę kontrolną uwidaczniającą numer boczny dorożki. Dorożkarze nie mogą również nie ozdabiać koni, w sposób ograniczający swobodę ich ruchów.

12. Skąd wiadomo, że dorożkarze potrafią zajmować się zwierzętami?

W trosce o dobro zwierząt, dorożkarze muszą corocznie uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu hodowli i użytkowania koni (wykładowcami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i w Rzeszowie).

13. Czy po Rynku Głównym można galopować na życzenie klienta?

Nie, na terenie Rynku Głównego należy wyłącznie powozić stępem (najwolniejszy chód konia).

14. Jak długo obowiązują umowy z dorożkarzami?

Umowy cywilnoprawne zostały zawarte na okres trzech lat (2016-2018) na podstawie przeprowadzonego w dniu 1 października 2015 r. przetargu ustnego nieograniczonego.

15. Kiedy można rozwiązać umowę z dorożkarzem-przedsiębiorcą?

Zgodnie z treścią zawartych umów z przedsiębiorcami-dorożkarzami rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym może nastąpić w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zapisów umowy cywilnoprawnej, a w szczególności, gdy przedsiębiorca-dorożkarz korzysta  z wyznaczonego postoju w Rynku Głównym w godz. 1300-1700, gdy temperatura w cieniu przekracza 280C (wg termometru zawieszonego  na ścianie Sukiennic) i odmawia opuszczenia postoju. Inną przyczyną rozwiązania umowy, może być wykonywanie usługi powożenia w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, psychoaktywnych oraz w przypadku, gdy wobec przedsiębiorcy-dorożkarza toczyło się postępowanie sądowe zakończone prawomocnym wyrokiem skazującym (dot. zakazu kierowania pojazdem zaprzęgowym).

 

ZIELEŃ [powrót]

1. Jaka jest faktyczna powierzchnia terenów zielonych w Krakowie?

Powierzchnia terenów zieleni w Krakowie jest podawana w różnych statystykach i zestawieniach danych, a jej ogólna wartość zależy w szczególności od różnej metodologii klasyfikacji terenów zieleni, m.in. informację o powierzchni terenów zieleni w Krakowie można znaleźć w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego, w wydawanym co roku Raporcie o Stanie Miasta. Zagadnienie powierzchni terenów zieleni szeroko i szczegółowo określa Diagnoz Stanu Środowiska Miasta Krakowa, która stanowi załącznik do Programu ochrony środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019. W Diagnozie Stanu Środowiska Miasta Krakowa, na podstawie Mapy Roślinności Rzeczywistej, określono powierzchnię terenów zieleni i wynosi ona 19,2 tys. ha (tereny zieleni miejskiej oraz tereny wspomagające tereny zieleni miejskiej).

2. Ile jest drzew w mieście, kiedy poznamy takie dane?

Bardzo trudno jest określić ilość drzew rosnących na terenie miasta. Obecnie Gmina Miejska Kraków nie dysponuje takimi danymi. Natomiast z punktu widzenia zarządzania miejskimi terenami zieleni istotne jest sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni będących w zarządzie miejskich jednostek. Obecnie Gmina Miejska Kraków we współpracy z Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt pn. „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie" (Monit-Air), który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tego projektu przewidziano wykonanie szczegółowej inwentaryzacji 100 ha terenów zieleni oraz zakup systemu komputerowego do obsługi szczegółowej inwentaryzacji zieleni i zarządzania terenami zieleni. Wykonywanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni będzie systematycznie kontynuowane, a po zakończeniu tych prac będzie można określić ile faktycznie drzew rośnie na terenach zieleni będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków. Dodatkowo w ramach projektu Monit-Air planuje się wykonanie Ogólnej Inwentaryzacji Terenów Zieleni w granicach administracyjnych miasta, która pozwoli stworzyć mapę pokrycia terenu roślinnością oraz pokaże układ zieleni wraz z podstawowymi wskaźnikami taksacyjnymi, wówczas będzie możliwe określenie faktycznej powierzchni terenów zieleni i oszacowanie, np. ilości drzew rosnących na terenie całego miasta.

3. Kto zarządza obecnie terenami zielonymi w Krakowie, a kto będzie nimi zarządzał w przyszłości?

Obecnie tereny zieleni miejskiej są w zarządzie różnych instytucji m. in: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) - zarządzający największą ilością terenów; ZBK, MPiOZ (lasy), ZIS. W przyszłości terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa oraz lasami komunalnymi (z wyjątkiem Lasu Wolskiego) będzie zarządzał Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) w Krakowie powołany uchwałą nr. VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zgodnie z tą uchwałą Zarząd Zieleni Miejskiej rozpocznie działalność z dniem 1 lipca 2015 r.

4. Jaki parki będą zakładane w mieście w najbliższym czasie?

Obecnie Miejski Architekt Krajobrazu Krakowa przystąpił do opracowywania dokumentu pod nazwą „Strategia rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030", stanowiący dokument określający planową i długoterminową politykę miasta w zakresie rozwoju terenów zieleni. Dokument ten będzie stanowił konkretny i szczegółowy program, w którym zostaną określone zadania dla Miasta w zakresie zieleni w tym planów tworzenia nowych parków.
Ponadto w najbliższym czasie przewidziano zrealizować następujące zadania z zakresu zieleni:
• Przebudowa Rynku Podgórskiego – ZIKiT – 4 150 000 zł
• Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – ZIKiT – 291 000 zł
• Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Duchackiego – ZIKiT – 308 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Parku Ratuszowego – ZIKiT – 500 000 zł
• Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego – ZIKiT – 279 000 zł
• Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana – ZIKiT – 42 000 zł
• Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej – ZIS – 3 000 000 zł
• Rozbudowa Parku Aleksandry – ZIKiT - 80 000 zł
• Zagospodarowanie terenu Zielonego Bagry na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – ZIKiT – 100 000zł
• Rewitalizacja Plant w ciągu ulicy Retoryka
• Rewitalizacja Skweru przy ulicy Brzozowej
• Kolejne etapy rewitalizacji zieleni Al. Beliny – Prażmowskiego
• Rewitalizacja wybranych pasów drogowych na terenie Dzielnicy I Śródmieście
• Kwietniki na Plantach Krakowskich
• Posadzenie m.in. 100 drzew i 100 krzewów na terenie Podgórza – Budżet Obywatelski
• Nasadzenia pnączy wzdłuż Bobrzyńskiego – Budżet Obywatelski
• Rewitalizacja Kopca Wandy w zakresie zieleni
• Utworzenie kręgu zabawowego wraz z posadzeniem drzew na terenie Parku Dębnickiego
• Modernizacja elementów małej architektury i prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni, na terenie Parku Skajskiego
• Przywrócenie Parku Jalu Kurka
• Założenie parku krajobrazowego o charakterze naturalistycznym, w ramach zagospodarowania terenu przy ulicy Branickiej w Krakowie.

5. Jaki jest obecnie, a jaki będzie w przyszłym roku roczny budżet na zarządzanie o rozwój terenów zielonych?

W Budżecie Miasta Krakowa na 2015 r. na utrzymanie i konserwację zieleni przez ZIKiT przeznaczono 17 036 200 zł, natomiast na inwestycje dot. terenów zieleni przewidziano 9 750 000 zł.
W kolejnych latach przewiduje się zwiększenie nakładów na utrzymanie i rozwój terenów zieleni, natomiast ostateczne wartość tych środków będzie dopiero znana po uchwaleniu kolejnych budżetów przez Radę Miasta Krakowa.

6. Czy drzewa w Krakowie wycina tylko Miasto?

Nie. Zgodę na usunięcie roślinności mogą otrzymać po spełnieniu określonych warunków posiadacze, właściciele, zarządcy terenów, operatorzy sieci uzbrojenia terenu. Mogą to być zarówno osoby prywatne, przedsiębiorcy, spółdzielnie, podmioty publiczne, jak i zarządcy terenów gminnych.

7. Kto może usuwać roślinność w Krakowie i na jakiej podstawie?

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego na podstawie ustawy o ochronie przyrody lub innych ustaw. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów owocowych (za wyjątkiem rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków) oraz drzew i krzewów których wiek nie przekroczył 10 lat.
Drzewa lub krzewy mogą być usuwane na podstawie następujących ustaw:
• Ustawy o lasach – regulującej usuwanie drzew z terenów zakwalifikowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako las lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonych jako Ls
• Ustawy z dnia o ochronie przyrody – regulującej usuwanie drzew i krzewów na pozostałych obszarach, z wyłączeniem drzew i krzewów objętych innymi ustawami
• Ustawy z dnia Prawo wodne - regulującej m.in. gospodarkę zielenią na obszarach położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
• Ustawy z dnia o transporcie kolejowym – regulującej usuwanie drzew które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, jak również usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
• Ustawy z dnia prawo lotnicze - regulującej usuwanie drzew stanowiących przeszkody lotnicze,
• Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - regulującej usuwanie drzew znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
• Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych regulującej usuwanie drzew znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji regionalnej sieci szerokopasmowej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. (kompetencje wojewody)
• Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - regulująca tryb usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

8. Kto wydaje zgodę na wycinkę roślinności?

• na nieruchomościach objętych wpisem do rejestru zabytków zezwolenia wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków,
• na terenach prywatnych zakwalifikowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako las lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonych jako Las zgodnie z klasyfikacją gruntów zezwolenia wydawane są przez:
   - Prezydenta Miasta Krakowa (działającego jako Starosta) na terenie Dzielnicy Krowodrza i Nowa Huta
   - Leśniczego ds. lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Myślenice na terenie Dzielnicy Podgórze
   - na terenie Dzielnicy Śródmieście - brak jest takich terenów,
• natomiast na terenach lasów komunalnych drzewa usuwane są zgodnie z planem gospodarki leśnej.
• na usunięcie drzew i krzewów rosnących między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym nakaz usunięcia wydaje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
• na usunięcie drzew i krzewów rosnących na wale przeciwpowodziowym oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału od strony odpowietrznej, nakaz usunięcia wydaje starosta powiatowy
• na pozostałych terenach zezwolenia wydaje Prezydent Miasta Krakowa

9. Czy Urząd może odmówić wydania zezwolenia wycinki?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Jednocześnie rozpatrując wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów należy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego szczegółowo rozważyć interes publiczny i interes strony. W przypadku gdy nie ma podstaw merytorycznych do usunięcia drzew lub krzewów (brak stwarzanego zagrożenia, dobry stan fitosanitarny, brak kolizji z inwestycją) wydaje się decyzje odmowne.

 

KULTURA: [powrót]

1. Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje o imprezach i wydarzeniach kulturalnych w Krakowie?

- Informacje na ten temat znajdują się w kalendarium (www.krakow.pl/kalendarium/1919,kalendarium_wydarzen.html)
- w zakładce: KULTURA (www.krakow.pl/kultura/9,glowna.html)
- oraz w Newsletterze Kraków.pl, w rubryce: Weekendowy rozkład jazdy, w którym dodatkowo można wygrać bezpłatne zaproszenia na wiele z tych imprez: (www.krakow.pl/65701,artykul,newsletter.html)

 

EDUKACJA: [powrót]

1. Jakie są kryteria rekrutacji do krakowskich przedszkoli?

 

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018:

Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach można składać w dniach 18 kwietnia–8 maja 2017 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 9.00–18 kwietnia 2017 r., natomiast wnioski można składać w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/szkoły.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).
 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 3. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, corocznie składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 4. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
 5. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0”).
 6. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Terminarz rekrutacji:

6–13 kwietnia 2017 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

18 kwietnia–8 maja 2017 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 15 maja przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia)

8 czerwca 2017 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.

9–22 czerwca 2017 r. – podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej.

23 czerwca 2017 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły)

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

26–30 czerwca 2017 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 11 lipca przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)

1 sierpnia 2017 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.

2–4 sierpnia 2017 r. – podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

8 sierpnia 2017 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

Zasady rekrutacji:

I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują  Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w każdym przedszkolu/szkole podstawowej biorącej udział w rekrutacji oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico (krakow.formico.pl).

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanemu/wskazanej przez rodziców jako pierwsze/pierwsza). Niezłożenie w terminie do 8 maja 2017 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie – do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli/szkół – spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu/tej szkole, który/która jako pierwszy/pierwsza dokona jego akceptacji w systemie informatycznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowana.

Uwaga: Dzieci urodzone po 31 grudnia 2014 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2017 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/szkoła będzie nadal dysponowało/dysponowała wolnymi miejscami.

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018 (tj. urodzone w 2011 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.

Rodziców dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne składających wniosek o przyjęcie do tzw. oddziału „0” („zerówki”) w szkole podstawowej prosimy o wskazanie również (na dalszych priorytetach) przedszkola. Pozwoli to na zapewnienie miejsca realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w wypadku nieuruchomienia oddziału „0” (np. z powodu zbyt małej liczby chętnych).

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Podpisywanie umów w sprawie korzystania z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców dzieci zakwalifikowanych trwa od 9 do 22 czerwca 2017 r. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie od  6 do 13 kwietnia 2017 r. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice muszą również pamiętać o podpisaniu umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na kolejny rok szkolny. Termin podpisywania umów ustala dyrektor przedszkola/szkoły.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych mogą również brać udział w rekrutacji  – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci posiadające orzeczenie, które nie wezmą udziału w rekrutacji, będą kierowane do oddziałów integracyjnych przez Wydział Edukacji UMK na wniosek rodziców (procedura EK-16).

Uwaga: Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2011 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, powinni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

IV. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 1 września 2017 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/szkoła będzie nadal dysponowało/dysponowała wolnymi miejscami.

V. Dzieci zmieniające przedszkole

Dziecko zmieniające przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W związku z tym rodzice powinni wypełnić Wniosek o przyjęcie i złożyć go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Po zalogowaniu się na konto dane osobowe dziecka będą już w systemie rekrutacyjnym. Rodzic wprowadza jedynie informacje o kryteriach oraz wybranych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach. Rodzice będą mogli uzyskać hasło do konta w przedszkolu/szkole, do którego/której aktualnie uczęszcza dziecko lub skorzystać z opcji „zapomniałem hasła”, podając adres mailowy, który jest wykorzystywany do kontaktów z rodzicem przez przedszkole/szkołę.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/szkole nie jest dla niego zarezerwowane. Rodzic ma prawo wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności (w tym przedszkole/szkołę, do której obecnie uczęszcza dziecko).

Dane podawane we Wniosku o przyjęcie dotyczą dwóch obszarów:

1) dane dotyczące dziecka:

 • dane osobowe dziecka: pesel (w przypadku braku – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania;
 • dodatkowe informacje o dziecku (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego) – zaznaczenie tych danych oznacza szczególne warunki rekrutacji,
 • wybrane przedszkola/szkoły – we wskazanej kolejności w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

2) dane dotyczące rodziców:

 • dane osobowe rodziców: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują rodziców,
 • dane kontaktowe (numery telefonów i adresy e-mail) – w procesie rekrutacji umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o wynikach rekrutacji; pola te są polami wymaganymi, o ile wnioskodawcy je posiadają.

Uwaga: Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Kryteria rekrutacyjne

Uwaga: Dziecko w wieku 6 lat (tj. urodzone w 2011 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci starsze odroczone od realizacji obowiązku szkolnego również objęte są obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie PDF

 

2. Jak wygląda kwestia rekrutacji do szkół podstawowych?

 

Zasady dotyczące zapisów/rekrutacji do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 18 kwietnia–8 maja 2017 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 9.00–18 kwietnia 2017 r., natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl).
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 4. Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności – z tym że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.
 5. Dziecko, które realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole podstawowej, przyjmowane jest do niej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Prosimy o zgłaszanie woli kontynuowania edukacji dziecka w danej szkole podstawowej do 8 maja.

Terminarz rekrutacji:

7–13 kwietnia 2017 r. – zgłoszenia chęci zapisania do klasy I dzieci, które realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w danej szkole podstawowej (dzieci przyjmowane są do niej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego).

18 kwietnia–8 maja 2017 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych

7 czerwca 2017 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza.

8–16 czerwca 2017 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko.

19 czerwca 2017 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły)

20 czerwca 2017 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

W Krakowie nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego do 110 samorządowych szkół podstawowych. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2010 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2011 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl) rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) można również pobrać  w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Zgłoszenie / Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 8 maja br. – w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi 7 czerwca br. o godz. 9.00.

Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl). Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie, mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Powyższe informacje nie dotyczą zapisów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów integracyjnych, do których rekrutacja przeprowadzana jest na odrębnych zasadach.

 

3. Czy obligatoryjne szczepienia będą kryterium rekrutacyjnym do żłobków i przedszkoli?

 

Ponieważ zgodnie z art. 20c ust. 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, w projekcie uchwały zaproponowanym przez Prezydenta Miasta Krakowa na VI Sesji Rady Miasta Krakowa 28 stycznia br. wskazano 6 kryteriów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ankiecie internetowej skierowanej do rodziców. Wśród najczęściej wskazywanych kryteriów nie znalazło się kryterium dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych. W wyniku poprawek zgłoszonych przez Radnych Miasta Krakowa przyjęta została uchwała nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (z późn.zm.). Zmiana kryteriów rekrutacyjnych może nastąpić jedynie poprzez zmianę ww. uchwały. Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wymaga z pewnością głębszej analizy przedstawionego zagadnienia, ponieważ zdarzają się sytuacje zdrowotne dzieci (np. choroby nowotworowe) w których wręcz istniej przeciwwskazanie do dokonywania szczepień. W debacie publicznej podnoszone są również kwestie ograniczania dostępu do edukacji dzieciom niezaszczepionym. 

Rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek zapewniła o pełnym poparciu prezydenta Jacka Majchrowskiego dla tej idei. - Teraz to trzeba będzie formalnie wprowadzić w czyn - dodała.

 

4. Budowa nowych przedszkoli – czy miasto poradzi sobie z obowiązkiem zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w placówkach samorządowych (obowiązek ustawowy od 2017 roku)?

 

W wyniku prowadzonych inwestycji od 2014 r. oddano 20 nowych oddziałów przedszkolnych (500 miejsc):

 • Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 – utworzono 1 oddział (25 miejsc) w miejsce świetlicy przeniesionej do zaadaptowanego poddasza;
 • Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 – zaadaptowano część budynku na potrzeby trzech oddziałów (75 miejsc);
 • Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17 – zaadaptowano część budynku przy ul. Aleksandry 19 na potrzeby trzech oddziałów, w tym dwóch nowych (50 miejsc);
 • Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – odbudowa budynku zniszczonego w wyniku pożaru dla czterech oddziałów, w tym dwóch nowych (50 miejsc);
 • Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku o cztery oddziały, w tym trzy nowe (75 miejsc);
 • budowa sześciooddziałowego przedszkola (150 miejsc) na os. Kliny–Zachód przy ul. Babińskiego 1;
 • w związku z brakiem możliwości przystosowania do obowiązujących przepisów istniejących dwóch oddziałów przedszkolnych (50 miejsc) w Szkole Podstawowej nr 65, ul. Golikówka 52, dobudowano segment, do którego przeniesiono ww. oddziały.

W roku bieżącym planowane jest oddanie do użytkowania kolejnych 10 nowych oddziałów przedszkolnych (250 miejsc):

 • czterooddziałowego przedszkola (100 miejsc) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20;
 • sześciooddziałowego przedszkola (150 miejsc) przy ul. Kościuszkowców 6.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne, zaplanowano finansowanie dalszych zadań związanych z utworzeniem kolejnych 12, nowych oddziałów przedszkolnych (300 miejsc):

 • budowa czterooddziałowego przedszkola al. Dygasińskiego (100 miejsc),
 • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Gotyk przy ul. ks. Meiera, w tym czterooddziałowego przedszkola (100 miejsc),
 • budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny przy ul. bpa Albina Małysiaka,
  w tym czterooddziałowego przedszkola (100 miejsc).

5. Zasady powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych – jaka jest procedura konkursowa?

 

Zasady powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych:

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  art. 36 a.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) 

II. Wymagania

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, lub

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168, ze zm.).

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowisko dyrektora publicznych placówek: placówki oświatowo-wychowawczej, placówki kształcenia praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii i placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2–9.

3. Stanowisko dyrektora publicznych szkół: gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej, z wyjątkiem szkół specjalnych, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2–9.

4. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2–9.

5. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7 i 9.

6. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

III. Procedura konkursowa

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wybierani są w drodze konkursu. Konkursy na stanowiska dyrektorów ogłaszane są na stronach: www.bip.krakow.pl oraz www.portaledukacyjny.krakow.pl.

Kandydaci składają w wyznaczonym terminie ofertę zawierającą:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, lub

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, lub

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3

5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168.).

10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z  18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydata na stanowisko dyrektora wybiera komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa. W zależności od typu szkoły lub placówki  i liczby związków zawodowych może liczyć od 8 do 16 osób. Jej zadaniem jest dokonanie merytorycznej oceny kandydatów oraz wybór jednego z nich w drodze głosowania.

Skład komisji konkursowej:

 • organ prowadzący: dwóch pracowników Wydziału Edukacji UMK oraz Radny Dzielnicy lub Radny Miasta,
 • organ nadzoru pedagogicznego: 3 pracowników Kuratorium Oświaty wskazanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty,
 • organy szkoły: 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz 2 przedstawicieli Rady Rodziców,
 • związki zawodowe: po jednym z przedstawicieli związków działających na danym terenie.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Stanowisko dyrektora powierzane jest na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach okres powierzenia może być skrócony, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny. Wynagrodzenia dla dyrektorów szkół i placówek ustalane są na podstawie przepisów:

a) w przypadku dyrektorów nauczycieli – art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) i Uchwała Nr LXXXVII/1297/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 18 listopada 2013 r. poz. 6691 ze zm.). 

b) w przypadku dyrektorów niebędących nauczycielami – Zarządzenie Nr 3004/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ich zastępców.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej