Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

FAQ - SMOG

SMOG:

1. Informacja o stanie powietrza na www.krakow.pl

Na stronie krakow.pl codziennie zamieszczamy informacje o stanie powietrza w Krakowie. Warto sprawdzać, jakie są stężenia pyłu PM10. Pył PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząstek substancji organicznych i nieorganicznych, które mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów (µm) i mogą wnikać do układu oddechowego. Dopuszczalna norma dobowa to 50 µg/m3.

Poziom jakości powietrza, oznaczenia kolorów oraz zalecenia dla mieszkańców:

bardzo dobry

PM10 0–20 µg/m3

Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

dobry

PM10 21–60 µg/m3

Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia.

Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.

umiarkowany

PM10 61–100 µg/m3

Jakość powietrza jest akceptowalna.

Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci).

Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

niekorzystny

PM10 101–140 µg/m3

Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.

Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

zły

PM10 141–200 µg/m3

Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu.

Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

bardzo zły

PM10 ˃ 200 µg/m3

Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie.

Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu.

Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane.

Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.


Liczba, na podstawie której prezentowana jest informacja na stronie, to średnia z ostatniej godziny ze wszystkich stacji pomiarowych w Krakowie.

Dane pochodzą z systemu monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Indeks jakości powietrza i wszelkie dane dostępne na stronie internetowej monitoring.krakow.pios.gov.pl.

2. Czy przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa zakaz stosowania węgla w paleniskach domowych jest obowiązujący?

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r., Nr XVIII/243/16, w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, jest aktem obowiązującym. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

3. Jaki wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają poszczególne czynniki (procentowo)?

Źródła emisji, które w największym stopniu odpowiadają za występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu wskazane zostały w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego (uchwała z 23 stycznia 2017 r., Nr XXXII/451/17).

Zgodnie z tym programem, źródła powierzchniowe (m.in. indywidualne źródła spalania paliw) odpowiadają średnio za około 46% wysokości stężenia średniorocznego pyłu PM10 i 85% stężenia benzo(a)pirenu na stacjach pomiarowych tła miejskiego. Udział źródeł powierzchniowych w stężeniach dwutlenku azotu wynosi 6%. Źródła liniowe (drogi krajowe i wojewódzkie, lokalne drogi gminne i powiatowe) wpływają do 30% na stężenia normy dla pyłu PM10. W stężeniach mierzonych na stanowiskach pomiarowych tła miejskiego odpowiadają one za średnio 12% stężenia średniorocznego pyłu PM10. Źródła liniowe średnio w 65% wpływają na stężenia średnioroczne dwutlenku azotu. Nie mają wpływu na wysokie stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu Małopolski. Średni udział przemysłu na terenie województwa małopolskiego w stężeniach notowanych na stanowiskach pomiarowych tła miejskiego sięga 2% dla stężeń średniorocznych pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, natomiast dla dwutlenku azotu osiąga średnio około 4% stężenia średniorocznego. Pozostałe źródła emisji (rolnictwo, emisja niezorganizowana) wpływają w 2% na wysokość stężeń średniorocznych pyłu PM10 i w około 0,6% na stężenia dwutlenku azotu, występujące na stacjach pomiarowych.

4. Jakich informacji dostarczyła inwentaryzacja źródeł na paliwa stałe?

W październiku 2015 r. zakończyła się (rozpoczęta w 2013 r.) inwentaryzacja pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe, w wyniku której na terenie Krakowa stwierdzono wówczas występowanie ok. 24 000 źródeł na paliwa stałe. Informacja na temat liczby pieców była konieczna dla określenia środków finansowych, niezbędnych do dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczne, a także przygotowania harmonogramu sukcesywnej likwidacji pieców. Lokalizacja źródeł na paliwa stałe jest pomocna przy lepszym planowaniu działań zmierzających do likwidacji niskiej emisji.

W związku z realizowaną w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji sukcesywną likwidacją palenisk, określona w wyniku inwentaryzacji liczba źródeł na paliwo stałe ulega zmniejszeniu.

5. Jakie działania, poza programem PONE, realizuje Miasto, by poprawić stan jakości powietrza?

1) Kraków jako pierwszy w Polsce w 2009 roku rozpoczął walkę z paleniem śmieci w domowych piecach – przez cały rok prowadzone są kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach. Straż Miejska Miasta Krakowa na bieżąco podejmuje działania interwencyjne w powyższym zakresie. Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej informują także mieszkańców o zakazie palenia odpadów i szkodliwości takiego działania.

2) Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w programie ochrony powietrza zamieszczono zapis o wprowadzeniu przez Sejmik Województwa Małopolskiego ograniczeń w stosowaniu paliw stałych w Krakowie. Prezydent Miasta Krakowa wnioskował także do Marszałka Województwa Małopolskiego o wprowadzenie, na podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, zakazu stosowania paliw stałych na terenie Miasta Krakowa oraz ograniczeń rodzajów instalacji w gminach ościennych. 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W efekcie z terenu Małopolski do roku 2023 wyeliminowane zostaną wszystkie kotły niespełniające norm emisji. Ma to istotne znaczenie dla miasta ze względu na emisję napływową z gmin ościennych, wpływającą na jakość powietrza w Krakowie.

3) Gminna Spółka MPEC SA rozbudowuje system ciepłowniczy i realizuje program, w ramach którego na własny koszt wykonuje węzły cieplne i przyłącza do budynków ogrzewanych węglem.

4) W walce ze smogiem, w kwietniu 2012 r. zawarte zostało POROZUMIENIE, którego sygnatariuszami są: Województwo Małopolskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dostawcy energii cieplnej i gazu. Sygnatariusze porozumienia oferują pomoc mieszkańcom Krakowa, którzy zdecydują się na przeprowadzenie inwestycji wymiany palenisk węglowych na niskoemisyjny sposób ogrzewania.

5) 23 czerwca 2016 r. Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie z Tauron Sprzedaż sp z o.o. o wspólnych działaniach w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

6) Osoby o niskich dochodach objęte są Lokalnym Programem Osłonowym, przyjętym przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr XC/1355/13 z 20 listopada 2013 r. W ramach tego programu, od 2014 r. udzielana jest pomoc na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania. Uchwałą Nr XVIII/317/15 z 24 czerwca 2015 r. wprowadzono znacznie korzystniejsze warunki dofinansowania.

7) Na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków opracowano Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowane jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w odniesieniu do Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w formule zinstytucjonalizowanego partnerstwa. Gmina Miejska Kraków oraz 13 gmin z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w 2014 r. powołały w tym celu Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Formuła ZIT ma przyczynić się do zwiększenia efektywności polityki spójności, a współpraca na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich.

8) Wydział Kształtowania Środowiska UMK przygotował w 2014 r. projekt Gminy Miejskiej Kraków „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie". Projekt, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przewiduje realizację różnych działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Jego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych, stanowiącego bazę danych – służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

9) Działania Gminy Miejskiej Kraków w rozwiązywaniu problemu poprawy stanu powietrza w mieście wspomaga, powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa w 2014 r., Rada Programowa ds. Ochrony Powietrza. Jej członkowie są wybitnymi naukowcami i znawcami problematyki ochrony powietrza, przedstawicielami najważniejszych krakowskich uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-technicznych.

10) W listopadzie 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo-Hutniczą zawarto porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony powietrza w Krakowie. Strony zadeklarowały wolę wzajemnej współpracy, której celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej oraz potencjału Gminy.

11) W listopadzie 2016 r. podpisane zostało porozumienie  pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Norweskim Instytutem Badań Powietrza. Celem porozumienia jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

12) Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie prowadzi kontrole emisji spalin z samochodów w celu eliminacji z ruchu tych samochodów, które są niesprawne technicznie, a szczególnie przekraczają normy emisji spalin. Policja doposażona została w zakupione z budżetu Gminy Miejskiej Kraków analizatory spalin.

13) W 2015 r. Gmina Miejska Kraków zakupiła mobilną automatyczną stację pomiarową, dwa poborniki pyłu zawieszonego oraz automatyczny analizator pyłu. W 2016 r. zakupiono kolejne urządzenia (m.in. cztery automatyczne analizatory pyłu zawieszonego, pobornik pyłu). Sprzęt na podstawie umowy użyczenia został przekazany Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie do użytkowania. Urządzenia przyczyniają się do lepszej kontroli jakości krakowskiego powietrza i zostały włączone w sieć Państwowego Monitoringu Środowiska. Z zakupionego sprzętu utworzono na terenie miasta Krakowa nowe stacje, zlokalizowane na ul. Dietla, os. Piastów, ul. Złoty Róg oraz os. Wadów.

14) Działania w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnych:

 • rozbudowa linii tramwajowych, priorytet dla Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
 • rozwój systemu zarządzania ruchem: pierwszeństwo dla komunikacji miejskiej, poprawa warunków ruchu dla pieszych i rowerzystów, Obszarowy System Sterowania Ruchem i System Nadzoru Ruchu Tramwajowego
 • rozwój systemu transportu publicznego i prowadzenie polityki cenowej opłat, zachęcającej do korzystania z systemu transportu publicznego
 • wymiana miejskiego taboru autobusowego na pojazdy spełniające najwyższe normy emisji spalin oraz autobusy elektryczne
 • budowa ścieżek rowerowych
 • remonty i przebudowa ulic
 • mokre czyszczenie ulic
 • budowa i rozbudowa obwodnic drogowych miasta, kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub jego części centralnych i najbardziej zanieczyszczonych
 • realizacja Programu Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa, w tym rozszerzenie strefy płatnego parkowania i budowa parkingów typu Park & Ride (P&R).

15. Działania edukacyjne:
Program Ograniczania Niskiej Emisji:
Od października 2014 r. realizowane jest zadanie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Krakowa – edukacja ekologiczna w urzędach, szkołach i przedszkolach, poprzez rozprowadzenie materiałów promocyjnych do punktów Urzędu Miasta Krakowa oraz do siedzib Rad Dzielnic Krakowa, jak również rozdysponowanie plakatów do placówek oświatowych (głównie domów kultury i bibliotek), rekreacyjno-sportowych oraz instytucji kultury (muzea, teatry). Powyższe przedsięwzięcie realizuje Wydział Kształtowania Środowiska przy współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziałem Edukacji oraz Zarządem Infrastruktury Sportowej.

W ramach tego programu, podczas kontroli pieców prowadzona jest kampania edukacyjna, w czasie której użytkownicy pieców pouczani są o zakazie palenia odpadów w piecach i informowani o szkodliwości takiego działania. Funkcjonuje także internetowy środowiskowy portal informacyjny Eko-centrum www.ekocentrum.krakow.pl, na którym prezentowane są aktualności, informacje i materiały edukacyjne związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Kampania Bezpiecni:
W ramach kampanii „Bezpiecni" podczas imprez plenerowych Dni Ziemi i Krakowskiego Festiwalu Recyklingu prowadzona jest akcja informacyjna, mająca na celu przekazanie mieszkańcom Krakowa praktycznych informacji na temat wymiany paleniska węglowego na ogrzewanie ekologiczne. Podczas kampanii dystrybuowane są materiały informacyjne – ulotki oraz gadżety.

Na stronie internetowej www.bezpiecni.pl można pozyskać informacje na temat możliwości zmiany ogrzewania, wielkości dotacji i korzyści płynących z wymiany pieców.

Cykliczne Imprezy Edukacyjne:
Dni Ziemi – Krakowska Wystawa Ekologiczna:

 • akcje i przedsięwzięcia organizowane przez krakowskie placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, młodzieżowe ośrodki i domy kultury oraz inne organizacje i stowarzyszenia zajmujące się na co dzień ekologią)
 • prezentacja działań ekologicznych, gry edukacyjne
 • zbiórka surowców wtórnych.

Rodzinny piknik ekologiczny „Dbam o czyste powietrze”:

 • wszystkie elementy pikniku skupione są wokół zdrowego, rozsądnego i zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, a głównym akcentem wydarzenia jest dbanie o czyste i zdrowe powietrze, w tym przede wszystkim o zieleń, czystość, gospodarowanie odpadami i zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne.

Kampania w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pod hasłem: TAK! Dla czystego powietrza

 • kolportaż ulotek informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców Krakowa oraz korzystających z transportu zbiorowego
 • dystrybucja materiałów edukacyjno-reklamowych
 • ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców na temat stosowanego systemu ogrzewania.

6. Dotacje do wymiany pieców węglowych – jak wygląda procedura?

Procedura ubiegania się o udzielenie dotacji przewiduje w szczególności:

 • złożenie wniosku przez inwestora na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami – zgodnie z treścią wniosku „Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji”
 • rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a inwestorem o udzielenie dotacji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku
 • realizację zadania, od dnia wskazanego w umowie do 10 października roku, na który została udzielona dotacja
 • rozliczenie dotacji.

Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących:

1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, która polega na:

 • podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • zainstalowaniu ogrzewania gazowego
 • zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego
 • zainstalowaniu ogrzewania olejowego.

2) podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłów opalanych paliwami stałymi,

3) instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa ust. 1 pkt 3, jest posiadanie jednego z proekologicznych systemów ogrzewania, a w przypadku posiadania palenisk lub kotłów opalanych paliwami stałymi ich likwidacja. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3 uchwały, nie dotyczy nieruchomości posiadających już zainstalowany taki sam rodzaj odnawialnego źródła energii.

Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów grzewczych, na przykład węglowo-gazowych lub węglowo-elektrycznych w przypadku posiadania współpracującego z kotłem/paleniskiem węglowym ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego, niesprawnego lub eksploatowanego ponad 10 lat. Warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesna trwała likwidacja obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego proekologicznego systemu ogrzewania.

W przypadku podwójnych systemów grzewczych z wykorzystaniem pieców kaflowych, kominków, piecokominków lub pieców wolnostojących, które nie są wyposażone w instalację doprowadzającą ciepło do wszystkich pomieszczeń, dotację udziela się wyłącznie do powierzchni pomieszczenia, w którym się znajdują. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa.

Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowaniu ogrzewania gazowego, zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

7. Kiedy można rozpocząć prace. Czy można starać się o dotację po zrealizowaniu inwestycji?

Nie ma możliwości ubiegania się o dotację po zrealizowaniu inwestycji. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy, w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie o udzielenie dotacji.

8. Kiedy wypłacana jest dotacja?

Wniosek o rozliczenie dotacji prawidłowo wypełniony oraz złożony zgodnie z postanowieniami umowy, stanowi podstawę do zaakceptowania rozliczenia dotacji ze strony Miasta, w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od daty jego złożenia. Wypłata dotacji następuje w terminie do 30 dni od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji.

9. Czy PONE realizowane jest na obszarze miasta Krakowa czy całej Małopolski?

Dotacja w ramach PONE dla Miasta Krakowa jest przyznawana na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

10. Kto może ubiegać się o dotację?

Beneficjentami PONE są:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne
 • przedsiębiorcy.
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

11. Bezpłatna komunikacja w czasie smogu

1) Kiedy wprowadzana jest bezpłatna komunikacja?
Zasady opierają się na codziennej prognozie jakości powietrza, dotyczącej kolejnej doby. Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wysyłana do Urzędu Miasta Krakowa, jest podzielona na trzy ośmiogodzinne przedziały (0.00–8.00, 8.00–16.00, 16.00–24.00). Wystarczy, aby równocześnie spełnione zostały dwa warunki – w dwóch dowolnych ośmiogodzinnych przedziałach stężenie pyłów PM10 musi przekroczyć:

 • 100 µg/m3 na powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc.

oraz

 • 150 µg/m3 na powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc.

Decyzja o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji podejmowana jest w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nawet, jeśli faktyczny pomiar średniego stężenia dobowego będzie mniejszy od założonego, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy. Kiedy codzienna prognoza jakości powietrza IMiGW na następną dobę nie wskaże prawdopodobieństwa przekroczenia średnich poziomów stężeń pyłów PM10, a średnia pomiarów ze wszystkich stacji pomiarowych łącznie, zlokalizowanych na terenie Krakowa, wskaże w następnej dobie przekroczenia pyłu PM10 z godziny 3.00 powyżej 150 μg/m3, wprowadzone zostaną, począwszy od uruchomienia pierwszych kursów rannych autobusów lub tramwajów, do godziny 24.00 tego dnia, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących. W przypadku awarii jednej lub kilku stacji pomiarowych skutkującej niemożnością wyliczenia średniej ze wszystkich stacji z godziny 3.00 stężeń pyłu PM10, użyte będą wyniki z pozostałych stacji.

Od 1 stycznia rozpoczęła funkcjonowanie ósma stacja monitoringu jakości powietrza, obsługiwana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zlokalizowana została przy ul. Lusińskiej w Swoszowicach.

Od początku tego roku organem udostępniającym informacje o tle substancji w powietrzu jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (a nie jak do tej pory Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska). Zmiana ta wynika z przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska), która obowiązek realizacji tego zadania przenosi z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właśnie na GIOŚ.

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2019 r., wnioski o udostępnienie informacji o tle substancji w powietrzu należy kierować do właściwego regionalnego wydziału monitoringu środowiska GIOŚ.

Przypomnijmy, 30 maja 2018 r. stacja pomiarowa przy ul. Telimeny w Krakowie-Bieżanowie zakończyła działalność. Nowa lokalizacja przy ul. Lusińskiej w Krakowie-Swoszowicach została wyznaczona po analizach pracowników GIOŚ.

Ósma stacja dołącza do dotychczas działających w następujących miejscach:

 • al. Krasińskiego
 • ul. Dietla
 • ul. Bujaka
 • ul. Złoty Róg
 • ul. Bulwarowa
 • os. Piastów
 • ul. Jaskrowa (os. Wadów).

Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na jedną dobę, w godzinach 00.00–24.00. Zobacz uchwałę Rady Miasta Krakowa.

2) Na jakim obszarze jest dostępna bezpłatna komunikacja w czasie smogu?
Bezpłatna komunikacja w czasie smogu realizowana jest na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz 15 gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji tego zadania: 

 • Czernichów
 • Iwanowice
 • Kocmyrzów – Luborzyca
 • Liszki
 • Michałowice
 • Mogilany
 • Niepołomice
 • Skała
 • Skawina
 • Słomniki
 • Świątniki Górne
 • Wieliczka
 • Wielka Wieś
 • Zabierzów
 • Zielonki.

3) Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów?
Bezpłatne przejazdy obejmują wszystkie osoby korzystające z komunikacji miejskiej w Krakowie.

4) Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji?
Informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji z związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu zawieszonego PM10 będą publikowane na stronach internetowych: 

a także w aplikacji mobilnej Powietrze Kraków, oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Miasto i miejskie jednostki.

Ponadto dzięki współpracy ze służbami Wojewody Małopolskiego, informacje o darmowej komunikacji będą prezentowane również w systemie Regionalnego Systemu Ostrzegania, tj.:

 • w programach regionalnej naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3- poprzez prezentację napisów DVB
 • w telegazetach programów regionalnych TVP, s. nr 431 (w programach regionalnych naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3)
 • poprzez komunikaty w bezpłatnej aplikacji mobilnej (RSO) – zachęcamy do jej pobierania
 • na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania oraz możliwość pobrania aplikacji mobilnej RSO, znajdą Państwo tutaj www.muw.pl.

5) Od kiedy należy przestrzegać „minimalnych norm jakościowych” dla węgla i drewna?
Od 1 lipca 2017 r., zgodnie z zapisami Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Z treścią Uchwały można zapoznać się tutaj: edziennik.malopolska.uw.gov.pl.

6) Do kiedy normy jakościowe dla paliw stałych będą obowiązywać na terenie Gminy Miejskiej Kraków?
Do 31 sierpnia 2019 r. Przypominamy: od 1 września 2019 roku na terenie naszego miasta będzie obowiązywał całkowity zakaz stosowania paliw stałych (węgla, drewna)!!!

Z treścią Uchwały dotyczącą całkowitego zakazu używania paliw stałych można zapoznać się tutaj: edziennik.malopolska.uw.gov.pl.

7) Jak sprawdzić, czy węgiel lub drewno, które kupuję spełniają odpowiednie normy jakościowe?
Podczas zakupu węgla lub drewna należy poprosić sprzedawcę o:

 • dokument potwierdzający parametry kupowanego węgla lub drewna.
 • wydanie dowodu zakupu (paragon, faktura) paliwa stałego.

Oba dokumenty należy zabezpieczyć na czas trwania sezonu grzewczego.

Przypominamy wymagania jakościowe dla węgla oraz drewna, które zostały zapisane w Uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego (link do pełnej treści Uchwały w pkt 19):

a) wymagane parametry WĘGLA:

 • udział masowy frakcji drobnej o uziarnieniu 0–5 mm poniżej 5%
 • wartość opałowa większa niż 26 MJ/kg
 • zawartość popiołu mniejsza niż 10%
 • zawartość siarki poniżej 0,8%.

b) wymagane parametry DREWNA:

 • zawartość biomasy o wilgotności (w stanie roboczym) poniżej 20%.

8) Jak należy rozumieć pojęcie dokumentu potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego?
Dokument potwierdzający jakość nabywanego węgla musi zawierać informacje na temat zakupionego węgla, tj.:

 •  udziału masowego frakcji drobnej
 • wartości opałowej
 • zawartości popiołu
 • zawartości siarki.

Z kolei dokument potwierdzający jakość nabywanego drewna musi zawierać informacje na temat stopnia wilgotności biomasy.

Dopuszcza się możliwość umieszczenia informacji o parametrach jakościowych paliwa w dowodzie sprzedaży/zakupu.

9) Jak należy postępować z drewnem, by po zakupie nie uległo zawilgoceniu?
Przy zakupie drewna należy zwrócić uwagę sprzedawcy, aby paliwo było odpowiednio suche. UWAGA! Drewno po zakupie może ulec zawilgoceniu w wyniku niewłaściwego składowania. Dlatego po dostarczeniu do miejsca, w którym drewno będzie składowane przed spaleniem, należy je odpowiednio przechowywać w suchym, chłodnym, zadaszonym miejscu, bez dostępu wilgoci.

10) Co się stanie, jeśli nie posiadamy dokumentu potwierdzającego jakość paliwa stałego zakupionego przed sezonem grzewczym?
W przypadku braku dokumentów potwierdzających odpowiednią jakość paliw, ewentualnie braku dowodu zakupu, funkcjonariusze Straży Miejskiej mają prawo podjąć działania kontrolne, mające na celu weryfikację jakości węgla lub drewna spalanych w piecu lub kominku oraz składowanych na posesji z przeznaczeniem do spalenia. W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa, pobrane próbki mogą zostać wysłana do badań w certyfikowanym laboratorium pod kątem spełnienia norm jakościowych. Kontynuacja dalszych działań będzie zależeć od wyniku badań laboratoryjnych.

11) Jak w mieszkaniu polepszyć jakość powietrza?
Sprzymierzeńcami w walce o czyste powietrze są rośliny doniczkowe. Pobierz plik PDF i dowiedz się więcej.

Góra

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-05-30
Data aktualizacji: 2019-06-14
Powrót