Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Stare Miasto z parkiem kulturowym

Podczas najbliższej sesji (20 października, środa) odbędzie się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ”Stare Miasto”. Plan wraz z utworzonym Parkiem Kulturowym umożliwi znacznie lepszą ochronę ścisłego centrum Krakowa.

Obszar objęty sporządzanym planem miejscowym obejmuje teren w granicach tzw. pierwszej obwodnicy (ul. Straszewskiego, ul. Podwale, ul. Dunajewskiego, ul. Basztowa, ul. Westerplatte, ul. św. Gertrudy), dalej przebiega ulicą Bernardyńską oraz obejmuje Wzgórze Wawelskie, jego otoczenie i związaną z nim część lewobrzeżnych  Bulwarów Wiślanych  do ul. Podzamcze łączącej się z ul. Straszewskiego. Jest to plan o charakterze ochronnym - jego podstawowym celem jest ochrona wyjątkowych wartości kulturowych, krajobrazowych i historycznego układu urbanistycznego wraz ze Wzgórzem Wawelskim, które decydują o klimacie i atrakcyjności miasta oraz promują Kraków w Europie i na świecie.

Plan ma zapewnić różnorodność przeznaczenia terenów z preferencją funkcji mieszkaniowych z usługami, określając jednocześnie zasady kształtowania zabudowy frontowej i oficynowej i zakres ochrony konserwatorskiej poszczególnych posesji i obiektów na nich zlokalizowanych.

Oprócz funkcji mieszkaniowo-usługowych projekt planu miejscowego przewiduje również tereny zabudowy usługowej przeznaczone m.in. na obiekty użyteczności publicznej z zakresu nauki, oświaty, szkolnictwa wyższego, administracji, kultury i kultu religijnego.

W ustaleniach planu określone zostały również zasady i warunki kształtowania przestrzeni publicznych takich jak: place, tereny zieleni urządzonej ogólnodostępnej i tereny dróg. W odniesieniu do tych przestrzeni w projekcie planu zawarte są zapisy określające m.in. zasady lokalizacji nośników reklamowych, nośników informacji wizualnej, zasady lokalizacji ogródków gastronomicznych czy elementów małej architektury mających wpływ na estetykę obszaru.

Na przykład, projekt wprowadza zakaz lokalizacji nośników reklamowych w przestrzeni publicznej z dopuszczeniem m.in. tymczasowych reklam towarzyszących odbywającym się imprezom, nieoświetlonych reklam umieszczonych na rusztowaniach budowlanych elewacji frontowych budynku na czas trwania robót budowlanych dotyczących elewacji frontowych, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy czy reklam na tzw. „okrąglakach”.

Nośniki informacji wizualnej umieszczane na elewacji budynku – wedle zapisów projektu - mają być dostosowywane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku. Projekt planu przewiduje ponadto zakaz umieszczania nośników o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, projekcji świetlnych i elementów ruchomych, neonów oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego.

Projekt zakłada, że nie będzie można lokalizować ogródków kawiarnianych z parasolami na przebiegu tzw. drogi królewskiej (w ciągu ulic: Floriańska, ul. Grodzka, ul. Kanonicza) z wyłączeniem Rynku Głównego. Zakaz lokalizacji ogródków obowiązywał będzie również na płycie Rynku Głównego, z wyjątkiem ogródków związanych tradycyjnie z istniejącymi tam kawiarniami, znajdującymi się w piwnicach Wieży Ratuszowej i Sukiennicach, z ograniczeniem ich powierzchni do 250 m2 każdy, zgodnie z rejonami ich lokalizacji określonymi w projekcie planu.

Na terenie ogródków kawiarnianych nie będzie można umieszczać urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających oraz podestów. Lokalizowanie ogródków będzie możliwe wyłącznie przed budynkiem, w którym znajduje się lokal posiadający własne zaplecze oraz wejście od strony ulicy, przy której jest zlokalizowany. Pierwszeństwo mają przy tym lokale posiadające bezpośrednie wejście z ulicy lub Rynku.

Plan miejscowy wraz z utworzonym parkiem kulturowym będą stanowić prawne narzędzie do ochrony układu urbanistycznego wpisanego zarówno do rejestru zabytków jak i na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. (KS).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-10-18
Data aktualizacji: 2010-10-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź