Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Bilety dla bezrobotnych, tereny zielone i ekrany akustyczne

Wykorzystanie elementów małej architektury, planowane tereny zielone, bilet okresowy dla bezrobotnych czy umieszczenie ekranów akustycznych - to tylko niektóre z interpelacji, które złożyli do Prezydenta Miasta Krakowa radni Jakub Kosek i Łukasz Gibała.

Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Radny Jakub Kosek interpeluje w sprawie terenu położonego między Galerią Bronowice a ul. Chełmońskiego. - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar ten został przeznaczony na teren parku, który miałby służyć rekreacji i odpoczynkowi mieszkańców tej części miasta – informuje radny, dodając, że utworzenie parku w tym miejscu przyczyniłoby się do poprawy jakości życia oraz stworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla wszystkich. Jakub Kosek zwraca się do prezydenta z pytaniami:  Na jakim etapie jest obecnie proces wykupu terenu przeznaczonego pod park między Galerią Bronowice a ul. Chełmońskiego? Czy są jakieś przeszkody prawne lub techniczne, które mogą opóźnić lub uniemożliwić wykupić teren pod park? Radny prosi też o informację o ewentualnych działaniach, jakie zostaną podjęte w tej sprawie.

W kolejnej interpelacji radny Jakub Kosek zwraca się do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań w sprawie terenu położonego u zbiegu ulic Czerwieńskiego i Radzikowskiego, wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory rejon ulic Czerwieńskiego i Stachiewicza” jako teren ZP7. Teren ten, zgodnie z planem, miał do niedawna charakter zielony i stanowił istotny element okolicy. - Niestety, teren został całkowicie utwardzony, a znajdująca się tam zieleń zdewastowana – wyraża swoje zaniepokojenie radny i uzupełnia, że takie działanie jest nie tylko sprzeczne z obowiązującym planem zagospodarowania, ale także zmniejsza ilość okolicznej zieleni i pogarsza walory estetyczne okolicy. Jakub Kosek zwraca się z prośbą o  natychmiastowe wszczęcie postępowania w celu ustalenia szczegółów oraz odpowiedzialności za dewastację terenu. Wnioskuje również o sprawdzenie, czy utwardzenie terenu jest zgodne z prawem. Dodatkowo radny wnosi o podjęcie działań mających na celu przywrócenie terenu do stanu sprzed utwardzenia, zgodnie z oznaczeniem ZP7 i doprowadzenie do nałożenia stosownej kary na osobę odpowiedzialną za te działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Radny dołączył dokumentację fotograficzną do interpelacji.

W imieniu mieszkańców bloku przy alei 29 Listopada 193, radny Jakub Kosek zwraca się do prezydenta z interpelacją dotyczącą niedawno postawionych tam ekranów akustycznych. - Ekrany te przysłaniają widoki, blokują dostęp do światła słonecznego w lokalach mieszkalnych i użytkowych, co stanowi dla mieszkańców znaczący dyskomfort - opisuje radny, jednocześnie informując,  że przy budowie tramwaju na Górkę Narodową stosowane były przeźroczyste ekrany akustyczne, które nie ograniczały tak znacząco dostępu do światła, a w niektórych miejscach podczas tej inwestycji po wykonanej analizie zamieniono istniejące ekrany nieprzeźroczyste na ekrany przeźroczyste. Radny pyta prezydenta: jakie były kryteria wyboru konkretnego typu ekranów akustycznych w tym przypadku? Czy istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiają zastosowanie przeźroczystych ekranów w tej lokalizacji? Czy możliwa jest analiza zasadności postawionych ekranów oraz rozważenie zmiany ich na przeźroczyste, tak jak miało to miejsce w innych częściach miasta?

Następna interpelacja radnego Koska dotyczy pojawiających się błędów w wykonaniu niektórych elementów infrastruktury pieszo-drogowej przy budowie tramwaju na Górkę Narodową.  - Po ostatnich opadach deszczu na terenach objętych inwestycją pojawiają się znaczne kałuże wodne, zarówno na jezdniach, jak i na chodnikach. Mieszkańcy zgłaszają, że zjawisko to utrudnia codzienne życie, zagraża bezpieczeństwu ruchu pieszego i kołowego – informuje radny i prosi o zorganizowanie przeglądu terenów objętych inwestycją podczas intensywnych opadów deszczu lub tuż po nich. - Celem takiego przeglądu powinna być ocena sytuacji oraz zidentyfikowanie problemów i wykonanie niezbędnych poprawek – dodaje radny i prosi, by szczególną uwagę zwrócić na konieczność naprawy sytuacji, która wystąpiła przy ul. Krowoderskich Zuchów. Radny załączył do interpelacji zdjęcia obrazujące sytuację przy ul. Krowoderskich Zuchów.  - Nie wykluczam, że problem ten może występować również w innych częściach inwestycji - komentuje radny.

Jakub Kosek interpeluje również w kwestii powtarzającego się problemu zalewania ulicy Na Polach. Radny wyjaśnia, że brak odpowiedniej kanalizacji deszczowej prowadzi do regularnego zalewania drogi podczas intensywnych opadów deszczu i stwarza zagrożenie dla mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. - Czy istnieją techniczne możliwości odwodnienia ulicy bez jej pełnej przebudowy? – pyta radny i w przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi prosi o przedstawienie proponowanych rozwiązań, które pozwolą na eliminację problemu. Rady dopytuje również, czy istnieją plany związane z budową kanalizacji deszczowej w tym rejonie? - Jeśli tak, proszę o przedstawienie harmonogramu oraz potencjalnych utrudnień dla mieszkańców – dodaje radny i prosi o podanie orientacyjnych kosztów pełnej przebudowy ulicy z uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej.

Radny Jakub Kosek porusza również kwestię stanu nawierzchni boiska w ogródku jordanowskim Opolska - Jaremy. W interpelacji podkreśla, że istniejące dziury w nawierzchni stanowią nie tylko estetyczny problem, ale przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, w szczególności dzieci. Radny prosi o przeprowadzenie niezbędnej kontroli stanu nawierzchni oraz o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu jej remont.

Radny Łukasz Gibała zwrócił się do Prezydenta Miasta Krakowa z interpelacją w sprawie zmiany procedury przedłużania biletu okresowego dla osób bezrobotnych. - Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają osobom bezrobotnym na uzyskanie specjalnego biletu okresowego komunikacji miejskiej. Jest on wydawany na podstawie zaświadczenia o posiadaniu statusu bezrobotnego, otrzymywanego z Grodzkiego Urzędu Pracy – opisuje radny. - Procedura polega na udaniu się z takim zaświadczeniem do Punktu Obsługi Pasażerów KMK, gdzie osoba bezrobotna otrzymuje bilet uprawniający do poruszania się komunikacją zbiorową przez okres miesiąca. Samo zaświadczenie o statucie bezrobotnego ma ważność trzy miesiące i uprawniony jest zobowiązany posiadać zaświadczenie wraz z biletem okresowym – uzupełnia informację radny Gibała, dodając, że osoby korzystające z tego rodzaju uprawnień zwracają uwagę, iż system ten jest niepotrzebnie skomplikowany i w dobie pełnej niemal komputeryzacji możliwe jest jego uproszczenie. - W związku z faktem, iż zarówno Grodzki Urząd Pracy, jak i Zarząd Transportu Publicznego pozostają jednostkami miejskimi, istnieje możliwość wymiany informacji pomiędzy tymi podmiotami. Zatem w ocenie osób bezrobotnych nie ma konieczności ponownego zgłaszania się z końcem pierwszego miesiąca ważności biletu, skoro osoba taka nadal pozostaje osobą bezrobotną i jednocześnie nie utraciła uprawnień z innych powodów, a zaświadczenie o statusie bezrobotnego jest ważne. Status osoby bezrobotnej ZTP może potwierdzić w GUP i jednocześnie przedłużyć niejako automatycznie ważność biletu na kolejny okres osobie w dalszym ciągu poszukującej zatrudnienia – opisuje radny. - Również w ocenie osób korzystających z tego uprawnienia posiadanie zaświadczenia i okazywanie tego zaświadczenia wraz z biletem miesięcznym podczas kontroli w pojazdach komunikacji miejskiej jest zbędne. Prawo do świadczenia zostało już zweryfikowane podczas przyznawania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla osób poszukujących pracy, stąd kolejne potwierdzanie tej okoliczności jest nadmiernym formalizmem – dopowiada Łukasz Gibała. Radny zwrócił się do prezydenta z następującymi pytaniami: Czy istniejące środki techniczne pozwalają na wymianę informacji pomiędzy Grodzkim Urzędem Pracy oraz Zarządem Transportu Publicznego celem automatycznego przedłużania ważności biletów okresowych komunikacji miejskiej dla osób bezrobotnych do czasu utraty statusu osoby bezrobotnej? Czy możliwe jest wprowadzenie takiego rozwiązania? Jakie powody leżą u podstaw wymagania od posiadaczy biletu miesięcznego, wydawanego osobom poszukującym pracy, okazania również każdorazowo zaświadczenia o statusie bezrobotnego?

Łukasz Gibała złożył także interpelację dotyczącą wykorzystania elementów małej architektury na trasie budowy KST do Mistrzejowic. - Mieszkańcy zaniepokojeni sposobem prowadzenia prac związanych z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic zwracają uwagę, że podczas oczyszczania tego terenu przez wykonawcę demontowane lub niszczone są elementy małej architektury, będące w dobrym stanie technicznym, takie jak ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe czy podpórki przy przejazdach rowerowych – opisuje radny. - Szczególnie zastanawiające jest udokumentowane zniszczenie kosza przeznaczonego na psie odchody, zakupionego ze środków miejskich w ramach realizacji zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa pn. „Bez psich kupek” z 2018 roku - wyraża zaniepokojenie Łukasz Gibała i dodaje, że krakowianie mają obawy o efektywne wykorzystanie pieniędzy z budżetu miejskiego, jeśli będące jeszcze w dobrym stanie technicznym elementy są niszczone, a nie odpowiednio demontowane i zabezpieczane na czas prac, żeby po oddaniu inwestycji wykorzystać je ponownie w tym lub innym miejscu. - Wskazują jednocześnie, że kiedy sami zgłaszają potrzebę montażu dodatkowych koszy na odpady, zwykle otrzymują od miejskich jednostek informację o braku środków finansowych na ten cel – dopowiada radny, uzupełniając swoją interpelację o informację, że z korespondencji jednego z mieszkańców z przedstawicielami profilu „Tramwaj do Mistrzejowic” wynika natomiast, że elementy pochodzące z rozbiórki, które kolidują z inwestycją, przechodzą wedle zawartego kontraktu na własność wykonawcy i są na jego koszt niszczone. Łukasz Gibała pyta prezydenta: Czy prawdą jest, że wszelkie elementy małej architektury znajdujące się na terenie tej inwestycji przechodzą zgodnie z umową na własność wykonawcy? Czy rozważano wcześniej możliwość zabezpieczenia omawianych elementów i ponownego ich montażu w tym samym lub wedle potrzeby innym miejscu w Krakowie po ukończeniu inwestycji? Czy realizator jest zobowiązany do zakupu i montażu elementów małej architektury w miejsce tych, które znajdywały się tam dotychczas? Jeśli tak, to jakich konkretnie i w jakiej ilości.

pokaż metkę
Autor: Agnieszka Biernacka-Szpunar
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-08-09
Data aktualizacji: 2023-08-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź