Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uprościć procedurę

Radni: Jakub Kosek, Łukasz Gibała oraz Wojciech Krzysztonek złożyli interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa. Dotyczą one m.in. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Władysława Łokietka i Gaik, uproszczenia procedury GS-54 oraz inwestycji deweloperskiej przy dawnym pasie startowym w Czyżynach.

Fot. Tomasz Stankiewicz/krakow.pl

Radny Jakub Kosek złożył cztery interpelacje. Pierwsza dotyczy zagrożenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Siewnej, Bociana i Szafirowej.

- W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach przez ulicę Siewną w rejonie skrzyżowania z ulicami Szafirową i Jabłonną, wynikające z notorycznie występujących przekroczeń prędkości przez kierowców, zwracam się z prośbą o interwencję w tym temacie – pisze radny w interpelacji oraz prosi o odpowiedzi na pytania: Czy jest możliwość poprawy skrzyżowania w taki sposób, aby podnieść jego tarczę w sposób wyraźny? Czy istnieje możliwość zamontowania wyniesionych przejść w taki sposób jak np. na ulicy Żmujdzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Żabiniec? Czy jest możliwość zastosowania wyspowych progów zwalniających na ulicy Siewnej na dojeździe do skrzyżowania od strony al. 29 Listopada? W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania 1-3, czy istnieje możliwość pomalowania tarczy skrzyżowania w taki sposób, aby stworzyć optyczne wrażenie podniesienia tarczy skrzyżowania bardziej niż ma to faktycznie miejsce? Czy Miasto podjęło już, lub planuje podjąć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu?

Kolejna interpelacja radnego dotyczy zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Władysława Łokietka i Gaik na czas przebudowy. - W związku z prowadzeniem prac na ulicy Łokietka i wynikającym z tego zamknięciem tej ulicy uprzejmie proszę o dokonanie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Łokietka i Gaik polegających na likwidacji znaku B-20 „Stop”. W tym celu proszę o zmianę pierwszeństwa ruchu, tak aby pierwszeństwo miał ciąg ulic Gaik i Łokietka w kierunku ulicy Na Zielonki (…). W przypadku braku możliwości wprowadzenia takiej zmiany proszę przynajmniej o likwidację wspomnianego znaku B-20 i zastąpienia znakiem A-7 - wnioskuje radny w interpelacji i prosi także o rozważenie zmiany pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Łokietka i Na Zielonki w taki sposób, aby rozładować tworzący się na ulicy Na Zielonki zator i tym samym przyśpieszyć przejazd autobusów.

Kolejna sprawa poruszana przez radnego w interpelacji dotyczy budowy odwodnienia w ciągu ulicy Stanisława Kostki Potockiego. Radny prosi o informacje dotyczące warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby na ulicy Potockiego można było wykonać kanalizację burzową, a następnie utwardzić nawierzchnię drogi. Dopytuje także, jaki byłby koszt tych czynności, w tym w szczególności koszt wykonania odwodnienia oraz czy Miasto podjęło już, lub planuje podjąć jakieś działania zmierzające do wybudowania odwodnienia oraz utwardzonej nawierzchni wraz z chodnikiem w ciągu ulicy Potockiego?

Ostatnia interpelacja radnego dotyczy oświetlenie przejścia dla pieszych przez ulicę Lucjana Rydla w pobliżu linii kolejowej. - W związku z niedostatecznym oświetleniem przejścia dla pieszych przez ulicę Rydla w pobliżu wylotu z tunelu pod linią kolejową nr 133, uprzejmie proszę o zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pieszych poprzez właściwe oświetlenie i oznakowanie wspomnianego przejścia dla pieszych. Dodatkowo proszę o przegląd poprawności oświetlenia całego ciągu pieszego wzdłuż ul. Rydla, gdyż jest to mocno uczęszczany ciąg pieszy do tramwaju, który wydaje się nieoświetlony odpowiednio. Efektem przeglądu powinna być dobudowa brakujących lamp oświetleniowych – możemy przeczytać w interpelacji radnego Koska.

Radny Łukasz Gibała interpeluje w sprawie uproszczenia procedury GS-54, dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. - Zgoda jest wymagana jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony te same strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość niezależnie od okresu czasu na jaki była zawarta poprzednia umowa (nawet jednodniowy) oraz od przerwy jaka była między umowami (…). Wymóg uzyskiwania każdorazowo zgody przez jednostkę organizacyjną, okazuje się szczególnie problematyczny właśnie w przypadku najmu jednodniowego – np. sal na spotkania, konferencje, szkolenia itp. i znacznie utrudnia płynne funkcjonowanie w tym zakresie. Tymczasem dochód z tego rodzaju krótkotrwałego najmu mógłby być istotnym wsparciem działalności statutowej danej jednostki. Zwracam się więc z prośbą o rozważenie możliwości uproszczenia wspomnianej procedury GS-54 – wnioskuje radny Gibała w interpelacji.

Radny Wojciech Krzysztonek na wniosek mieszkańców Czyżyn interpeluje w sprawie inwestycji deweloperskiej realizowanej przy byłym pasie startowym od strony os. 2 Pułku Lotniczego. - Według przekazanych mi informacji deweloper został zobowiązany przez władze miasta do budowy chodnika od budowanego bloku aż do bloku nr 24 na os. 2 Pułku Lotniczego. Tymczasem miał ograniczyć zakres tej inwestycji do budowy chodnika jedynie na odcinku od swojego bloku do budynku przychodni. Pragnę zwrócić uwagę, że w najbliższym pobliżu tej drogi znajduje się Szkoła Podstawowa nr 155, a niewywiązanie się przez dewelopera ze zobowiązania polegającego na budowie chodnika na całym planowanym odcinku może stworzyć zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu, tj. dzieci uczęszczających do tej szkoły (trafiają wprost na ulicę) – pisze radny Krzysztonek w interpelacji i prosi o interwencję w tej sprawie i wyjaśnienia.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-10-19
Data aktualizacji: 2021-10-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź