Dzielnice rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Realizacja Plant Podgórskich postępuje

140-hektarowy zielony pierścień na południowym-wschodzie Krakowa, czyli Planty Podgórskie – mimo długotrwałego procesu wykupu gruntów – z każdym miesiącem stają się coraz bardziej dostępne dla mieszkanek i mieszkańców. Obecnie realizowane są prace związane z wytyczaniem ścieżek i porządkowaniem terenu w parku Aleksandry oraz wykupywane tereny pod parki Słona Woda i rzeczny Drwinki.

Planty Podgórskie
Fot. materiały ZZM

Udostępnienie dla krakowianek i krakowian urządzonych terenów zieleni to długotrwały proces, na który składa się kolejno: planowanie przestrzenne, wykup nieruchomości, zabezpieczenie środków w budżecie miasta na realizację inwestycji parkowych i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego.

Idea zielonego pierścienia Podgórza została ujęta w miejskich dokumentach planistycznych poprzez wprowadzenie zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wskazujących tereny zieleni publicznej o charakterze parkowym. 

Teren Plant Podgórskich obejmuje parki o łącznej o powierzchni blisko 140 ha, w skład których wchodzą: park rzeczny Drwinka, park Jerzmanowskich, park Lilli Wenedy, park Aleksandry Południe, park Aleksandry Północ, park Rżąka, park Słona Woda jak również teren fortu Prokocim.

Długotrwały proces pozyskiwania terenów w parku Słona Woda

Obecnie kluczowym aspektem dla realizacji przyjętego założenia Plant Podgórskich jest pozyskanie do zasobu nieruchomości miasta gruntów w tym wskazanych w obowiązujących planie miejscowym w rejonie ul. Słona Woda. Miasto sukcesywnie prowadzi działania w celu pozyskania nieruchomości od prywatnych właścicieli dla powiększenia rekreacyjnych terenów zielonych w ramach Plant Podgórskich.

Wykupy gruntów uzależnione są od zgody właścicieli na zaproponowane warunki finansowe, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym m.in. ustalenia następców prawnych nieżyjących właścicieli i zakończenia postępowań spadkowych, wydzielenia linii brzegowej wód płynących oraz dokonania stosownych podziałów geodezyjnych.

Dlatego też realizacja poszczególnych inwestycji powiązana jest ze stanem własności gruntów. Budowa parku w rejonie ulicy Słona Woda będzie możliwa po pozyskaniu nieruchomości wskazanych w planie miejscowym pod publicznie dostępny park oraz zarezerwowaniu środków w budżecie na realizację inwestycji.

Trwające prace w parku Aleksandry

Obecnie trwają prace w parku Aleksandry. Zrealizowane zostały roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, porządkowe, prace przy drzewostanie, położono rury osłonowe pod przyszłe oświetlenie parku jak również rozpoczęto korytowanie i wykonanie podbudowy dla projektowanych ciągów komunikacyjnych.

Projekt w części północnej zakłada wykonanie alejek parkowych, oświetlenia (wzdłuż głównej alejki), obiektów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, ścieżka zdrowia oraz kładek pieszych łączących park z dwoma osiedlami. Projektowane ścieżki spacerowe wkomponowano w większości w istniejące przedepty.

Park ma mieć charakter parku leśnego, mając na uwadze wartość obszaru jako korytarza ekologicznego i ostoi różnych gatunków zwierząt, wprowadza się strefy biocenotyczne, będące zielonymi enklawami służącymi utrzymaniu i podnoszeniu różnorodności biologicznej.

Drzewa posadzone zostaną w ramach nasadzeń zastępczych. Dodatkowo planowane jest uzupełnienie krzewami istniejących dzikich przedeptów, aby zapobiec degradacji miejsc, które uznano za cenne, wprowadza się również krzewy w charakterze przysłonięć.

Projekt w części południowej zakłada wykonanie toalety publicznej oraz uzupełnienie oświetlenia parkowego.

Wartość zleconych obecnie prac obejmujących etapy I, II, III  czyli zakres bez kładek to 4,4 mln zł brutto. Ich zakończenie zaplanowano na koniec 2024 r.

Otoczenie Drwinki, czyli zupełnie inny park

Realizacja parku w pojęciu ogólnym: parku z alejkami, ławkami, ścieżkami rowerowymi, asfaltowymi, jest zupełnie sprzeczna z ideą parku rzecznego Drwinka. Zarząd Zieleni Miejskiej realizował w latach 2021-2022 projekt ścieżki edukacyjnej, wyposażonej w tablice edukacyjne, domki dla ptaków i owadów, kosze na śmieci oraz ławki.

Istotna jest specyfika struktur własności. Teren parku jest poszatkowany działkami prywatnymi, często bez przeprowadzonych spraw spadkowych, co powoduje, że nie ma możliwości przeprowadzenia traktów komunikacyjnych po wyznaczonych przedeptach.  

Również ustalenie linii brzegowej, niezbędne, aby wyznaczyć na tym obszarze teren leśny, należy do procesów wieloletnich i wymagających zabezpieczenia sporych środków na wykup nieruchomości, ponadto angażujących również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach wyznaczenia linii brzegowej rzeki Drwinka.

Planty Podgórskie to też tereny wokół fortu

Obecnie fort Prokocim wymaga zaawansowanych działań rewitalizacyjnych oraz prac z zakresu gospodarki drzewostanem. Teren fortu oraz obiekty budowlane zostaną poddane rewitalizacji i będą przeznaczone pod siedzibę muzeum Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Obecnie prowadzone są czynności związane z przygotowaniem zamówienia publicznego na prace koncepcyjne dla tego zadania.

Zielony pierścień przyjazny dla aktywnych mieszkańców

W ostatnich latach w parku Lilii Wenedy powstał plac zabaw oraz psi wybieg. Z kolei w parku Rżąka wykonano siłownię plenerową. W najbliższych latach w parku na Rżące powstanie kolejny w ramach Plant wybieg dla psów. Obecnie zakończono sporządzanie dokumentacji projektowej. 

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-05-22
Data aktualizacji: 2024-05-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź