Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Czas na przedsiębiorczość społeczną

Urząd Miasta Krakowa, w ramach partnerskiej umowy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, opracował Program Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2018. Dokument zakłada rozwiązania ułatwiające rozwój działalności krakowskich podmiotów ekonomii społecznej oraz umocnienie współpracy z samorządem.

Dokument jest adresowany do podmiotów sektora ekonomii społecznej, a w szczególności podmiotów o charakterze integracyjnym, które mają umożliwić reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresatami są również podmioty o charakterze pożytku publicznego, a także o charakterze rynkowym.

Prace nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 - 2018 trwały od października 2012 r. do czerwca 2013 r. W jego opracowanie aktywnie włączyli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz Urzędu Miasta Krakowa i jego jednostek organizacyjnych, jak również przedsiębiorcy i pracownicy naukowi. Ponad pięćdziesiąt osób reprezentujących różne środowiska uczestniczyło w pracach nad współtworzeniem dokumentu.

Jednym z kluczowych założeń, które przyjęto przy tworzeniu Programu, jest konstytucyjna zasada pomocniczości (subsydiarności) i – wynikające z niej – praktykowanie szerokiej partycypacji społecznej. Dlatego tak ważne w pracy nad Programem było włączenie przedstawicieli podmiotów, do których jest on skierowany już na etapie konstruowania założeń. To właśnie sami zainteresowani mają największą wiedzę i doświadczenie wyniesione z codziennej praktyki w zakresie barier i problemów utrudniających funkcjonowanie organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej. Mogą oni zaproponować rozwiązania, które przy wsparciu Gminy pomogą im rozwijać działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnym położeniu społecznym i zawodowym.

W pierwszym etapie członkowie zespołów tematycznych zidentyfikowali problemy utrudniające funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na terenie Krakowa. Założenia do Programu zostały skonsultowane ze środowiskiem podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców oraz przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta, które będą realizować Program. Po konsultacjach został opracowany projekt Programu. Powstała Propozycja dla Samorządu Lokalnego Miasta Krakowa. W dalszej kolejności planowana jest praca zespołu zadaniowego PMK, który będzie odpowiedzialny za opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa wprowadzającej Program w życie.

Trzy główne obszary, na których opiera się Program, to:

- profesjonalnie przygotowanie do podjęcia i prowadzenia działalności ekonomicznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty ekonomii społecznej,

- polityka miasta zmierzająca do wspierania powstawania i rozwoju przedsiębiorczości społecznej,

- wykorzystanie instrumentarium ekonomii społecznej w polityce społecznej miasta.

W każdym z obszarów zaplanowano zadania, które pozwolą na realizację przyjętych założeń.

Projekt „Myśl społecznie działaj ekonomicznie", w ramach którego powstał Program Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej, jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W Krakowie jest zarejestrowanych 3290 podmiotów społecznych. Mają duży potencjał zatrudnieniowy – 108 badanych podmiotów zatrudnia łącznie 1952 osoby (średnia 21). W tym 34% podmiotów zamierza przyjąć nowych pracowników. Sektor ekonomii społecznej ma duży potencjał w zakresie dostarczania usług użyteczności publicznej dla Gminy Kraków (43% badanych podmiotów społecznych dostarcza usługi użyteczności publicznej, którymi objęto w 2012 r. 294 289 osób).

Pełna wersja Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2018. Propozycja dla Samorządu Lokalnego Miasta Krakowa jest dostępna na stronach www.bis-krakow.pl oraz www.ngo.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2013-06-25
Data aktualizacji: 2013-06-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź