Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków / Місце реєстрації для біженців у TAURON Arena Kraków

Trwa proces rejestracji obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego. W Krakowie zorganizowany został jeden, centralny punkt nadawania numeru PESEL – w TAURON Arenie Kraków. Numer PESEL można także otrzymać w punktach organizowanych przez gminy podkrakowskie.

Fot. Bogusław Świerzowski / Kraków.pl

Możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego też, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni. Wsparcie jest udzielane od dnia przekroczenia granicy – data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc.

Do tej pory obsłużono 30 322 osoby. Obecnie funkcjonuje 30 stanowisk; ich obsługę dodatkowo wspierają pracownicy administracji rządowej. Uruchomiono także system kolejkowy, który zmniejszy liczbę oczekujących w punkcie rejestracyjnym. Bloczki z numerem wydawane są na dany dzień.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00 i będzie działać w tym miejscu tylko do 30 czerwca. Od 1 lipca wszystkie sprawy z zakresu pomocy socjalnej, edukacji czy pracy, które do tej pory mogli tam załatwić obywatele Ukrainy, będzie można nadal zrealizować, ale w poszczególnych punktach Urzędu Miasta Krakowa. Szczegóły tutaj.

Numer PESEL wyrobisz również w gminach podkrakowskich

Numer PESEL można także otrzymać w punktach organizowanych przez gminy podkrakowskie. Wykaz jest dostępny tutaj.

Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń. Nie jest natomiast konieczny podczas wizyty u lekarza, czy zapisywania dziecka do szkoły lub przedszkola.

Na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, mogą zostać beneficjentami programu 500+. Przysługuje im także prawo do świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl [PL/UA]

 

W TAURON Arenie Kraków działają:

Centralny punkt nadawania numeru PESEL
prowadzony przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Obywatel Ukrainy uzyska numer PESEL, jeśli:

 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy, lub
 • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy i ma Kartę Polaka, lub
 • jest członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jest małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybył/ła do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju.

Do nadania numeru PESEL potrzebne jest jedno zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm. Podczas rejestracji w TAURON Arenie Kraków jest możliwość bezpłatnego zrobienia takiej fotografii.

Aby otrzymać PESEL, do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą dane, które wpisuje się we wniosku i które umożliwią potwierdzenie tożsamości. Przede wszystkim powinien być to paszport, ale w razie jego braku inny dokument, taki jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, zaświadczenie o tożsamości z konsulatu, a w przypadku dzieci np. akt urodzenia. Należy okazać ten dokument, który był okazywany na granicy.

 

Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Obywatele Ukrainy mogą tam złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Punkt MOPS działa również na zewnątrz areny (przy wejściu nr 4) – dla osób, które mają już nadany numer PESEL przez gminę Kraków lub inne gminy na terenie kraju.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

Stanowisko Grodzkiego Urzędu Pracy czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00. Udzielane są tutaj m.in. informacje o pracodawcach oferujących pracę obywatelom Ukrainy oraz Agencjach Pośrednictwa Pracy w Krakowie. Do podjęcia pracy nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

Krakowskie Centrum Świadczeń czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. W punkcie można uzyskać informacje o świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskie, zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze) oraz złożyć wnioski.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

W punkcie można założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz złożyć wnioski o: 500+.

Pomoc przeznaczona dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL. Aby założyć konto PUE ZUS konieczne jest również posiadanie numeru konta bankowego i polskiego numeru telefonu.

Punkt Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. W punkcie można uzyskać informacje o ofertach pracy dla nauczycieli oraz o możliwościach zapisania dzieci do szkół i przedszkoli. Przy zapisywaniu dzieci do placówek edukacyjnych nie ma konieczności posiadania numeru PESEL.

Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z opieki zdrowotnej
PESEL nie jest wymagany w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, że nie ma konieczności posiadania numeru PESEL podczas wizyty u lekarza, dotyczy to także aptek.

Działa tam także Dziecięca Przystań.

 

ZAPISY USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. ORAZ NOWELIZACJI Z DNIA 26 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Numer PESEL wymagany jest do:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej
 2. świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie
 3. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 500 zł na dziecko co miesiąc
 4. świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego
 5. rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - świadczenie przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończonego 35. miesiąca życia. Wypłacane będzie po 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata
 6. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pobyt w domu pomocy społecznej
 8. pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

PESEL nie jest potrzebny między innymi do:

 1. podjęcia pracy
 2. pomocy psychologicznej, która może być zorganizowana (nieobowiązkowa) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy
 3. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (analogicznie więc jak obywatele Polski), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia
 4. realizacji recept w aptekach
 5. innej pomocy oferowanej np. przez wojewodów i jednostki samorządów terytorialnych na zasadach przez nich ustalonych
 6. otwarcia rachunku bankowego (w zależności od wymogów danego banku).

Przepisy obowiązują przez 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku.

PROFIL ZAUFANY – DO CZEGO JEST POTRZEBNY?

Profil zaufany to narzędzie umożliwiające potwierdzenie tożsamości osób, które chcą korzystać z usług elektronicznych udostępnionych przez administrację publiczną. Mając profil zaufany, będzie możliwe wystąpienie za pomocą usługi elektronicznej, np. o należne świadczenie pieniężne, 500+ dla dziecka, itp.

Można zrezygnować z założenia profilu zaufanego i niezależnie od tego otrzymać numer PESEL i status UKR. Zachęcamy jednak do jego założenia, w przyszłości może ułatwić załatwienie wielu spraw urzędowych.

Jak dotrzeć do TAURON Areny Kraków?

TAURON Arena Kraków jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą miasta. Blisko obiektu znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe. Parking przy TAURON Arenie jest płatny.

Uchodźcy z Ukrainy są zwolnieni z opłat za przejazdy komunikacją miejską.

 • Przystanek „TAURON Arena Kraków”, al. Pokoju: linie tramwajowe nr 1, 14, 22; autobus nr 128
 • Przystanek „TAURON Arena Kraków Wieczysta”: linie tramwajowe nr 4, 5, 9, 10, 49, 52; autobusy nr 124, 128, 424
 • Przystanek „TAURON Arena Kraków” (przy wejściu głównym, ul. Lema): autobus nr 128

 

 

 

Organizacja punktu rejestracji

Punkt obsługuje na co dzień ponad 100 osób – urzędników, wolontariuszy, przedstawicieli służb, pracowników TAURON Areny. Funkcjonuje tam ponad 60 stanowisk, m.in. do wydawania numerów PESEL, wypełniania wniosków o świadczenia socjalne i pomocy w znalezieniu pracy.

Każdego dnia obsługiwana jest coraz większa liczba osób. Początkowo było ich ok. 200, obecnie liczba ta wynosi ponad 500, a docelowo, po uruchomieniu wszystkich stanowisk do wydawania numerów PESEL, liczba ta wzrośnie do ok. 1000 osób dziennie.

Oprócz stanowisk Wydziału Spraw Administracyjnych, w których nadawane są numery PESEL, w punkcie działają również stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Grodzkiego Urzędu Pracy, Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W obsłudze pomaga ponad 20 wolontariuszy, w tym osoby ukraińskojęzyczne i rosyjskojęzyczne. Ich zadaniem jest m.in. pomoc w wypełnianiu wniosków, tłumaczeniach, kierowanie do poszczególnych stanowisk oraz udzielanie informacji. O utrzymanie porządku dbają policja, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna oraz ochrony.

System kolejkowy

Każdego dnia rano obsługa wydaje określoną liczbę numerków osobom czekającym w kolejce po nadanie numeru PESEL. System wydawania numerków zostanie zautomatyzowany. Każda osoba musi mieć osobny numer (np. mama z dwójką dzieci, które również chce zarejestrować, potrzebuje trzech numerków).

Namioty na zewnątrz

Przed budynkiem TAURON Areny ustawione są namioty. W namiocie kolejkowym, przez który przechodzi się do punktu wydawania numerów PESEL, można wypełnić odpowiednie wnioski (pomagają wolontariusze) i w ten sposób skrócić czas pobytu przy stanowiskach obsługi wewnątrz.

W drugim namiocie działają m.in. stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krakowskiego Centrum Świadczeń, w którym formalności mogą załatwić osoby już posiadające numer PESEL (wydany w jednym z urzędów gmin poza Krakowem).

Kolejny namiot to punkt informacji, a ostatni to miejsce, w którym można odpocząć lub zjeść posiłek. Namiot ten jest w nocy ogrzewany i oświetlony.

Ciepłe napoje i posiłki

Przy punkcie rejestracji w TAURON Arenie Kraków, miasto, przy współpracy z organizacjami takimi, jak World Central Kitchen, zorganizowało punkt wydawania posiłków. Rozdawane są także owoce, słodycze i soczki dla dzieci oraz ciepła herbata i kawa. Cały czas dostępna jest woda butelkowana oraz woda z dystrybutora Wodociągów Miasta Krakowa.

Rejestracja w pytaniach i odpowiedziach

Kto może otrzymać numer PESEL w oparciu o przepisy specustawy?

Każdy obywatel Ukrainy oraz członek jego rodziny, który przekroczył bezpośrednio granicę polsko-ukraińską z uwagi na działania wojenne i przybył do Polski od 24 lutego 2022 r.

Co jest potrzebne?

 • wniosek o nadanie numeru PESEL
 • 1 kolorowa fotografia, w pozycji frontalnej o wymiarach 35 x 45 mm (jak zdjęcie do paszportu lub dowodu osobistego)
 • dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o prawdziwości wskazanych we wniosku danych osobowych
 • adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu komórkowego do założenia profilu zaufanego i tożsamości elektronicznej

Procedura nadania numeru PESEL i rejestracji statusu UKR

Pracownik przyjmujący wniosek w pierwszej kolejności wprowadzi dane osobowe do rejestru PESEL, następnie przejdzie do rejestracji w systemie wizerunku twarzy – na podstawie zdjęcia, pobierze odciski palców (prawej i lewej dłoni) oraz zarejestruje w systemie wzór podpisu osoby, dla której nadawany jest numer PESEL i status UKR. W dalszej kolejności dane adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego zarejestrowane zostaną w Rejestrze Danych Kontaktowych, aby możliwe było założenie profilu zaufanego. Założenie profilu zaufanego jest ostatnim krokiem rejestracji.

Co to jest status UKR?

Status UKR świadczy o tym, że osoba, która go posiada, przebywa na terenie Polski z uwagi na działania wojenne na Ukrainie i w oparciu o specustawę, m.in.:

 • może legalnie przebywać na terenie Polski przez okres 18 miesięcy
 • może korzystać z pomocy medycznej
 • może korzystać ze świadczeń pomocowych (w postaci paczek żywnościowych, świadczeń pieniężnych przewidzianych specustawą)
 • ma ułatwiony dostęp do rynku pracy

Czy mogę otrzymać numer PESEL i korzystać ze świadczeń wynikających ze specustawy bez otrzymania statusu UKR?

Nie, nie jest to możliwe. Nadanie numeru PESEL i rejestracja statusu UKR są czynnościami nierozłącznymi.

Czy muszę do wniosku dołączyć zdjęcie i muszą być ode mnie pobrane odciski palców?

Tak, bez tego niemożliwe będzie nadanie statusu UKR.

Czy do wniosku dla dziecka także potrzebne jest zdjęcie?

Tak, fotografia musi być dołączona do wniosku każdej osoby, niezależnie od wieku, więc także dla dziecka.

Jakie dokumenty mogą potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o numer PESEL?

Może to być ukraiński paszport zagraniczny, paszport wewnętrzny, ukraiński dowód osobisty, ukraińskie prawo jazdy, a w przypadku dzieci także akt urodzenia.

Mam tylko dokument w języku ukraińskim, czy będzie wystarczający?

Tak, w takiej sytuacji pracownik przyjmujący wniosek dokona transliteracji zapisanych danych osobowych na alfabet łaciński.

Mam wyłącznie akt urodzenia dziecka/nie mam żadnego dokumentu, który potwierdzałby dane osobowe dziecka?

Jeśli przedstawiony zostanie akt urodzenia, rejestracja odbędzie się na jego podstawie. Jeśli nie ma żadnego dokumentu dziecka, rejestracja odbędzie się w oparciu o oświadczenie osoby (pod odpowiedzialnością karną), która składa wniosek dla dziecka. W takiej sytuacji niezbędne jest, aby dziecko także było obecne, niezależnie od jego wieku.

Czy dzieci muszą być obecne podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL i nadanie statusu UKR dla nich?

Z uwagi na konieczność pobrania odcisków palców, konieczna jest obecność dziecka, które ukończyło 12 rok życia. Mniejsze dzieci nie muszą być obecne, o ile osoba składająca w ich imieniu wniosek, posiada dokument ze zdjęciem dziecka.

Czy wniosek w imieniu dziecka może złożyć tylko jego rodzic?

Jeśli dziecko jest w Polsce razem z rodzicami/rodzicem, tylko oni (jedno z nich) mogą złożyć wniosek. Jeśli rodzice nie są obecni, wniosek może złożyć każda osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem (może być to zarówno osoba spokrewniona, jak i niespokrewniona z dzieckiem).

Po co mi profil zaufany, co to jest?

Profil zaufany to narzędzie umożliwiające potwierdzenie tożsamości osób, które chcą korzystać z usług elektronicznych udostępnionych przez administrację publiczną. Mając profil zaufany, będzie możliwe wystąpienie za pomocą usługi elektronicznej, np. o należne świadczenie pieniężne, 500+ dla dziecka, itp.

Nie chcę mieć profilu zaufanego, czy nie otrzymam wówczas numeru PESEL i statusu UKR?

Można zrezygnować z założenia profilu zaufanego i niezależnie od tego otrzymać numer PESEL i status UKR. Zachęcamy jednak do jego założenia, w przyszłości może on ułatwić załatwienie wielu spraw urzędowych.

Opuściłem Ukrainę z uwagi na działania wojenne, ale nie przekroczyłem granicy polsko-ukraińskiej, czy mogę wnioskować o nadanie numeru PESEL i otrzymanie statusu UKR?

Obecnie, niestety, nie ma możliwości wystąpienia z takim wnioskiem. Można wystąpić o nadanie numeru PESEL na zasadach ogólnych. Co ważne, osoby takie korzystają z ochrony czasowej, zgodnie z ustawą o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobyt z mocy prawa jest uznawany za legalny przez 12 miesięcy.


[UA]

На TAURON Arena Krakow (адреса: Stanisława Lema 7, 31-571 Krakow) розпочато реєстрацію громадян України, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого цього року. Пункт працює з понеділка по п'ятницю, з з 8.00 до 16.00

Важливо! Лише до четверга, 30 червня, на TAURON Arena працюватиме пункт обслуговування біженців. Усі питання у сфері соціальної допомоги, освіти чи роботи, які досі могли вирішувати українські громадяни там,  можна буде вирішувати даоі, але в окремих пунктах Краківської міської адміністрації. Подробиці тут.

Нагадуємо!

У перші дні реєстрації існує можливість, що значно продовжиться час очікування вирішення питання, тому, якщо це можливо, перенесіть візит на наступні дні. Ви отримаєте допомогу з дня перетину кордону.

Номер PESEL надає право на отримання соціальної та іншої допомоги. Номер PESEL не є обов’язковим під час візиту до лікаря або запису дитини до школисадочку.

Відповідно до спеціального Закону громадяни України, які отримали PESEL, мають право на отримання допомоги 500+, Добрий Старт, Сімейного капіталу і на до фінансування навчання дитини в садочку.

Дата подання заяви не впливає на отриману допомогу.

В TAURON Arena Kraków діють:

Центральний пункт видачі номера PESEL працює від понеділка по п'ятницю в годинах 8.00–16.00.

Громадяни України можуть отримають номер PESEL якщо:

 • являються громадяниномкою України,
 • являються громадяниномкою України і мають Карту поляка,
 • являються членом найближчої родини громадянинаки України, який має Карту поляка,
 • являються чоловікомдружиною громадянинаки України, але не мають громадянства України.

Або прибули до Польщі після 24 лютого 2022 р.

Для отримання PESEL потрібна фотографія 35х45 мм, яку можна зробити безкоштовно під час подання заяви в TAURON Arena Krakow.

Щоб отримати PESEL до заяви необхідно додати документи, які підтверджують данні вписані в заяві та підтверджують особистість. В першу чергу має бути закордонний паспорт, але також то можуть бути внутрішній паспорт, ID карта, водійське посвідчення, довідка з консульства, свідоцтво про народження (для дітей). А також треба надати документ, який був поданий під час проходження кордону.

Пункт Міської Соціальної Допомоги працює від понеділка по п'ятницю в годинах 8.00–16.00.

Громадяни України мажуть подати заяву на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 зл на людину. Допомога призначена на витрати на їжу, одяг, засоби гігієни тощо.

Представники Пункту є також на вулиці, при вході № 4, для тих хто вже отримав PESEL як в Кракові так і за межами Кракова.

Допомога призначена для громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та вже отримали PESEL

Пункт Міського Центру Зайнятості працює від понеділка по п'ятницю в годинах 8.00–16.00.

В Пункті можна отримати інформацію про працедавців, які пропонують працю громадянам України та про агенції з працевлаштування в Кракові.

Для працевлаштування PESEL не є обов’язковим.

Краківській Центр Допомоги працює від понеділка по п'ятницю в годинах 8.00–16.00.

В Центрі можна отримати інформацію про матеріальну допомогу родині (різні матеріальні виплати на утримання родини з дитиною), а також подати заяву.

Допомога призначена для громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та вже отримали PESEL.

Відділ Соціального Забезпечення (ZUS) працює від понеділка по п'ятницю в годинах 8.00–16.00.

В Пункті можна створити аккаунт на Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), та подати заяву на 500+.

Для створення аккаунту на PUE ZUS обов’язково необхідно мати номер рахунку в польському банку та також мати польський номер телефону.

Допомога призначена для громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та вже отримали PESEL

Відділ Освіти Міської Ради Кракова чинний від понеділка по п'ятницю в годинах 8.00–16.00.

В Пункті можна отримати інформацію про працевлаштування вчителем, а також про можливість запису дітей до шкілсадочків.

Для запису дитини до школисадочку PESEL не є обов’язковим

Додаткова інформація про отримання медичної допомоги

PESEL не є обов’язковим для отримання медичної допомоги згідно із Законом від 27 серпня 2004 р. «Про медичну допомогу фінансовану за державні кошти». Це означає, що для отримання медичної допомоги (візит до лікаря, аптеки чи отримання рецепту) PESEL не є обов’язковий.

Положення Закону від 12 березня 2022 р. зі змінами від 26 березня 2022 р. «Про допомогу громадянам України в зв’язку зі збройним конфліктом на території країни»

PESEL є обов’язковим для:

 1. Закладання підприємницької діяльності
 2. Матеріальної допомоги для родин передбаченої постановою від 28 листопада 2003р. (фінансування родинне, додаток до фінансування родинного, одноразова виплата на народження дитини тощо)
 3. Допомога на виховання дитини яка передбачена Постановою від 11 лютого 2016р. – допомога 500 зл/міс на дитину
 4. Допомога Добрий старт – 300 зл на початок шкільного року
 5. Родинний капітал на другу і кожну наступну дитину віком від 12 до 35 місяців (1000 зл протягом року або 500 зл протягом 2 років)
 6. Доплата на перебування дитини в садочку віком до 3 років
 7. Сплата ZUS (сплати на медичну страхівку, пенсію, соціальні виплати тощо),
 8. Одноразова допомога 300 зл на людину на покриття необхідних витрат.

PESEL не є обов’язковим для:

 1. Працевлаштування
 2. Отримання психологічної допомоги
 3. Отримання медичної допомоги
 4. Отримання рецептів
 5. Отримання іншої допомоги, яка надається Урядом Польщі
 6. Відкриття банківського рахунку (залежить від банку).

Дані Положення діятимуть протягом 18 місяців від 24.02.2022 року.

НАВІЩО МЕНІ ДОВІРЕНИЙ ПРОФІЛЬ (PROFIL ZAUFANY), ЩО ЦЕ ТАКЕ?

Довірений профіль (Profil Zaufany) – це інструмент, який дозволяє підтвердити особу для людей, які бажають користуватися електронними послугами, наданими державною адміністрацією. Маючи довірений профіль, можна буде подати заявку через електронний сервіс, наприклад, для виплати допомоги, для допомоги на дитину тощо.

Ви можете відмовитися від створення довіреного профілю і, незалежно від цього, отримати номер PESEL та статус UKR. Проте, ми рекомендуємо вам налаштувати довірений профіль, у майбутньому це може полегшити вирішення багатьох офіційних питань.

Для отримання додаткової інформації пройдіть за посиланням:

Як доїхати до TAURON Arena Kraków?

TAURON Arena Kraków має гарне сполучення з рештою міста. Поруч із закладом є зупинки трамваїв та автобусів.

Нагадуємо, що біженці з України звільнені від плати за проїзд у громадському транспорті.

 • Зупинка – TAURON Arena Krakow al. Pokoju: трамвай № 1, 14, 22; автобус № 128
 • Зупинка – TAURON Arena Kraków Wieczysta: трамвай № 4, 5, 9, 10, 49, 52; автобуси № 124, 128, 424
 • Зупинка – TAURON Arena Kraków (біля головного входу з вул. Лема (ul. Lema)): автобус № 128.

НОМЕР PESEL ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ПРИБУЛИ ДО ПОЛЬЩІ У ЗВ’ЯЗКУ З ВОЄННИМИ ДІЯМИ

Хто може отримати номер PESEL на підставі положень спеціального закону?

Кожен громадянин України та член його сім’ї, який безпосередньо перетнув польсько-український кордон у зв’язку з воєнними діями та прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року.

Куди звертатися?

Місце реєстрації:
Tauron Arena Kraków
ul. Lema 7
Понеділок - субота: з 8:00-20:00

Що потрібно?

Заява на отримання PESEL.

1 кольорова фотографія, у фронтальній позиції, розміром 35х45 мм (як фото для паспорта).

Документ, що підтверджує особу, або заява, що підтверджує достовірність персональних даних, наведених у заяві (за подання неправдивої інформації передбачена кримінальна відповідальність).

Адреса електронної пошти (емейл) та номер мобільного телефону, щоб налаштувати довірений профіль (Profil Zaufany) та електронну ідентифікацію.

Як виглядає процедура - надання номера PESEL та реєстрація статусу UKR?

Співробітник, який приймає заявку, спочатку реєструє персональні дані в реєстрі PESEL, потім він перейде на реєстрацію в системі зображення обличчя - на основі фотографії, візьме відбитки пальців (правої та лівої руки) і зареєструє в системі шаблон підпису особи, для якої має бути надано номер PESEL та статус UKR. Згодом у Реєстрі Контактних Даних будуть зареєстровані дані адреси електронної пошти та мобільного телефону, щоб ви могли створити довірений профіль (Profil Zaufany). Створення довіреного профілю є останнім кроком реєстрації.

Що таке статус UKR?

Статус UKR свідчить про те, що особа, яка його має, перебуває в Польщі у зв’язку з воєнними діями в Україні та на підставі спеціального закону, а зокрема:

 • може легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців
 • може скористатися медичною допомогою
 • може користуватися допомогою (у вигляді продуктових наборів, грошових виплат, передбачених спеціальним законом)
 • має легший доступ до ринку праці

Чи можна отримати номер PESEL та користуватися перевагами, які випливають із спеціального закону без отримання статусу UKR?

Ні, це неможливо. При наданні номера PESEL, реєстрація статусу UKR є невід'ємною частиною.

Чи потрібно додавати фотографію до моєї заявки та чи потрібно здавати відбитки пальців?

Так, без цього статус UKR буде неможливо надати.

Чи потрібна мені фотографія для заяви для моєї дитини?

Так, фотографію необхідно прикріпити до заявки кожної людини, незалежно від віку, також для дитини.

Які документи можуть підтвердити особу, яка претендує на надання PESEL?

Це може бути український закордонний паспорт, внутрішній паспорт, українська ID-картка, українське водійське посвідчення, а у випадку дітей — також свідоцтво про народження.

У мене є документ лише українською, чи буде цього достатньо?

Так, у такій ситуації працівник, який приймає заявку, перекладе персональні дані на латинський алфавіт.

Я маю лише свідоцтво про народження дитини/не маю жодного документа, що підтверджує персональні дані дитини?

Якщо буде пред’явлено свідоцтво про народження, реєстрація буде здійснюватися на цій підставі. У разі відсутності будь-якого документа на дитину, реєстрація здійснюється на підставі письмової заяви особи, яка подає заяву на дитину (за подання неправдивої інформації в заяві передбачена кримінальна відповідальність). У такій ситуації обов’язково, щоб дитина також була присутня, незалежно від віку.

Чи повинні діти бути присутніми при оформленні PESEL та наданні їм статусу UKR?

У зв’язку з необхідністю отримання відбитків пальців, необхідна присутність дитини віком від 12 років. Молодші діти не обов'язково повинні бути присутніми, якщо особа, яка подає заяву від імені дитини, має документ із фотографією дитини.

Чи може заяву від імені дитини подавати родич?

Якщо дитина перебуває в Польщі з батьками, лише вони (один з них) можуть подати заяву. Якщо батьки відсутні, заяву може подати будь-яка особа, яка фактично встановлена опікуном дитини (це може бути як родич, так і неродич).

Навіщо мені довірений профіль (Profil Zaufany), що це таке?

Довірений профіль (Profil Zaufany) – це інструмент, який дозволяє підтвердити особу для людей, які бажають користуватися електронними послугами, наданими державною адміністрацією. Маючи довірений профіль, можна буде подати заявку через електронний сервіс, наприклад, для виплати допомоги, для допомоги на дитину тощо.

Я не хочу мати довірений профіль (Profil Zaufany), чи отримаю тоді номер PESEL та статус UKR?

Ви можете відмовитися від створення довіреного профілю і, незалежно від цього, отримати номер PESEL та статус UKR. Проте, ми рекомендуємо вам налаштувати довірений профіль, у майбутньому це може полегшити вирішення багатьох офіційних питань.

Я покинув Україну у зв’язку з воєнними діями, але не перетинав польсько-український кордон, чи можу я подати заявку на номер PESEL та статус UKR?

Наразі, на жаль, зробити такий запит неможливо. Ви можете подати заявку на отримання номера PESEL на загальних умовах. Важливо, що такі особи користуються тимчасовим захистом відповідно до Закону про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща, а їхнє перебування за законом вважається законним протягом 12 місяців.

 

bs_220316_0574.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0576.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0581.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0584.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0591.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0593.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0602.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0611.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0617.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0625.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0630.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0633.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0658.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0663.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0672.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0679.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0686.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0690.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0708.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0719.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220316_0574.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0576.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0581.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0584.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0591.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0593.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0602.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0611.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0617.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0625.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0630.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0633.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0658.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0663.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0672.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0679.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0686.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0690.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0708.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220316_0719.jpg-Punkt rejestracji uchodźców w TAURON Arenie Kraków
bs_220317_0771.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0775.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0777.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0780.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0783.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0786.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0792.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0796.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0799.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0801.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0809.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0810.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0812.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0817.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0819.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0824.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0831.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0835.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0839.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0843.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0848.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0854.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0859.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0861.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0865.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0871.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0876.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0880.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0891.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0895.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0897.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0907.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0923.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0932.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0936.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0962.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0971.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0976.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0980.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0983.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0985.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0990.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220317_0771.jpg
bs_220317_0775.jpg
bs_220317_0777.jpg
bs_220317_0780.jpg
bs_220317_0783.jpg
bs_220317_0786.jpg
bs_220317_0792.jpg
bs_220317_0796.jpg
bs_220317_0799.jpg
bs_220317_0801.jpg
bs_220317_0809.jpg
bs_220317_0810.jpg
bs_220317_0812.jpg
bs_220317_0817.jpg
bs_220317_0819.jpg
bs_220317_0824.jpg
bs_220317_0831.jpg
bs_220317_0835.jpg
bs_220317_0839.jpg
bs_220317_0843.jpg
bs_220317_0848.jpg
bs_220317_0854.jpg
bs_220317_0859.jpg
bs_220317_0861.jpg
bs_220317_0865.jpg
bs_220317_0871.jpg
bs_220317_0876.jpg
bs_220317_0880.jpg
bs_220317_0891.jpg
bs_220317_0895.jpg
bs_220317_0897.jpg
bs_220317_0907.jpg
bs_220317_0923.jpg
bs_220317_0932.jpg
bs_220317_0936.jpg
bs_220317_0962.jpg
bs_220317_0971.jpg
bs_220317_0976.jpg
bs_220317_0980.jpg
bs_220317_0983.jpg
bs_220317_0985.jpg
bs_220317_0990.jpg
bs_220318_0992.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_0994.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_0996.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_0998.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1000.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1002.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1004.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1007.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1009.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1011.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1013.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1016.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1020.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1021.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1029.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1036.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1037.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1041.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1043.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1045.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1047.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1062.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1064.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1069.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1072.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1078.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1080.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1082.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1084.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1087.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1088.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1090.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1096.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1099.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1102.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1103.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1105.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1112.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1114.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_1120.jpg
Bogusław Świerzowski / Kraków.pl
bs_220318_0992.jpg
bs_220318_0994.jpg
bs_220318_0996.jpg
bs_220318_0998.jpg
bs_220318_1000.jpg
bs_220318_1002.jpg
bs_220318_1004.jpg
bs_220318_1007.jpg
bs_220318_1009.jpg
bs_220318_1011.jpg
bs_220318_1013.jpg
bs_220318_1016.jpg
bs_220318_1020.jpg
bs_220318_1021.jpg
bs_220318_1029.jpg
bs_220318_1036.jpg
bs_220318_1037.jpg
bs_220318_1041.jpg
bs_220318_1043.jpg
bs_220318_1045.jpg
bs_220318_1047.jpg
bs_220318_1062.jpg
bs_220318_1064.jpg
bs_220318_1069.jpg
bs_220318_1072.jpg
bs_220318_1078.jpg
bs_220318_1080.jpg
bs_220318_1082.jpg
bs_220318_1084.jpg
bs_220318_1087.jpg
bs_220318_1088.jpg
bs_220318_1090.jpg
bs_220318_1096.jpg
bs_220318_1099.jpg
bs_220318_1102.jpg
bs_220318_1103.jpg
bs_220318_1105.jpg
bs_220318_1112.jpg
bs_220318_1114.jpg
bs_220318_1120.jpg
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-03-18
Data aktualizacji: 2022-06-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź