Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Darmowa wyprawka szkolna – ostatni moment na składanie wniosków

Jutro, 7 września mija termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń. Przypominamy, że w roku szkolnym 2016/2017 pomoc przysługuje tylko uczniom niepełnosprawnym uczącym się w określonych klasach.

Dofinansowanie obejmuje podręczniki do kształcenia ogólnego, specjalnego i zawodowego, dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. Wsparcie mogą otrzymać uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej – którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczęszczają w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas III–VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III–VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Wysokość pomocy waha się od 175 do 770 zł – kwoty dofinansowania zależą od rodzaju szkoły, niepełnosprawności oraz podręczników, z których uczeń będzie korzystał. Szczegółowe informacje na temat wysokości pomocy można znaleźć w tabeli dostępnej na stronie: www.mops.krakow.pl.

Wniosek mogą złożyć rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) albo pełnoletni uczeń, a także – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia – nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.  Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony www.mops.krakow.pl. Natomiast w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów podstawą refundacji poniesionych kosztów jest przedłożone przez podmiot dokonujący zakupu potwierdzenie zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie jest wystawiane na podstawie posiadanej przez podmiot zakupujący faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. Wzór potwierdzenia o zakupie grupowym można pobrać ze strony www.mops.krakow.pl.

Dowody zakupu podręczników nie muszą być przedłożone przez wnioskodawcę z chwilą składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokości kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty.

W 2015 r. wysokość udzielonej pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników wyniosła 552 834,74 zł. Pomoc w ramach programu przyznano łącznie dla 2322 uczniów (z tego dla 1459 uczniów z niepełnosprawnością) uczęszczających do 178 szkół.

Więcej informacji, w tym wzór wniosku, można znaleźć na stronie MOPS-u.

 

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: NATALIA WÓJS
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-09-06
Data aktualizacji: 2016-09-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź