Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Tworzymy strategię rozwoju Krakowa

Jak będzie przebiegać zaplanowany rozwój Krakowa do 2030 roku? Jaką rolę odgrywa w tym procesie rewitalizacja oraz w jaki sposób w tworzenie strategii mogą zaangażować się mieszkańcy? O powstającej strategii rozwoju Krakowa oraz o jednym z jej kluczowych elementów – rewitalizacji mówili podczas dzisiejszej konferencji Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbieta Koterba.

– Od 2013 roku pracujemy nad nową strategią rozwoju Krakowa. Do tej pory przygotowywali ją eksperci, teraz chcemy nad nią popracować w szerszym gronie. Bardzo zależy nam, aby dokument został szeroko skonsultowany z mieszkańcami, społecznikami, sferą nauki i biznesu. Abyśmy wspólnie opracowali wytyczne rozwoju naszego miasta na kolejne lata – powiedział Jacek Majchrowski.

– Jesteśmy teraz w wyjątkowym miejscu: mamy ramowy projekt strategii, który przedstawiamy do konsultacji – dziś znalazł się on na stronie www.krakow.pl. Precyzyjnie i szczegółowo zostało tam zebrane wszystko to, co do tej pory wykonaliśmy pracując nad strategią. Teraz liczymy na zaangażowanie i współpracę mieszkańców, których zapraszamy do uczestnictwa w licznych warsztatach i spotkaniach – podkreśliła Elżbieta Koterba.

Strategia rozwoju to jeden z najważniejszych dokumentów w procesie planowania przyszłości miasta. Jest kluczowa co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze,  podejmuje, w sposób przekrojowy, najważniejsze kwestie dla polityki rozwoju miasta. Po drugie, gwarantuje spójność zarządzania miastem, ponieważ wszystkie planowane przez miasto działania, zawarte w innych programach operacyjnych, muszą być z nią uzgodnione. Po trzecie jest jedynym – obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – dokumentem planującym działania w perspektywie 2030 roku, co stwarza szansę na realną koordynację procesów rozwojowych.

Strategia bezpośrednio wiąże w działaniach Urząd Miasta i Miejskie Jednostki Organizacyjne, nie ma jednak bezpośredniej mocy sprawczej w stosunku do innych podmiotów (nie jest aktem prawa miejscowego), dlatego też powinna uaktywnić i wzmocnić rolę Miasta jako inicjatora przedsięwzięć rozwojowych realizowanych w partnerstwie z innymi podmiotami.

Opracowywany dokument pokazuje aspiracje Krakowa, m.in. do bycia miastem inteligentnym oraz ważnym ośrodkiem w sieci metropolii europejskich. Jest rodzajem umowy społecznej władz samorządu miasta z mieszkańcami na rzecz rozwoju Krakowa w perspektywie 2030.

Obecnie obowiązuje nas strategia opracowana w 2005 roku. Główną przesłanką aktualizacji dokumentu jest potrzeba dostosowania planów, ale także systemu zarządzania miastem, do nowych wyzwań.

W latach 2013-2015 trwały prace partycypacyjno-eksperckie, których efektem jest opublikowany na stronie internetowej www.krakow.pl wstępny, roboczy projekt strategii przeznaczony do dalszych prac i konsultacji. Udział mieszkańców, sektorów biznesu, nauki, szkolnictwa i innych partnerów jest kluczowy, do tego, aby strategia była realnym narzędziem koordynującym politykę rozwoju.

Aktualnie rozpoczynamy prace nad finalnym etapem. Ich efektem ma być w szczególności wypracowanie odpowiedzi na pytanie: co my, mieszkańcy, przedsiębiorcy itd. możemy zrobić dla realizacji celów strategii?

W tym zakresie bardzo ważny będzie udział krakowian w warsztatach, spotkaniach, konsultacjach społecznych oraz wypełnienie ankiety, która zostanie przedstawiona publicznie we wrześniu i październiku 2016r.

Ramowy harmonogram prac - etap finalny 

  • Warsztat „Współpraca dla Strategii Krakowa” (I) – 28 czerwca2016
  • Warsztat „Współpraca dla Strategii Krakowa”(II) – 26września 2016
  • Projekt roboczy dokumentu SRK 2030 – udostępnienie na stronie internetowej „Magiczny Kraków” – 15 czerwca 2016
  • Konsultacje społeczne, w tym ankieta internetowa, spotkania, debaty – wrzesień-październik 2016
  • Przekazanie Radzie Miasta Krakowa dokumentu SRK 2030 do procedowania – pod koniec 2016 roku

Jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju Krakowa jest rewitalizacja.

Pod koniec 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji, która wprowadziła fundamentalne zmiany w podejściu do tej dziedziny funkcjonowania miasta. To przede wszystkim przeniesienie ciężaru na kwestie społeczne i ekonomiczne, takie jak wykluczenie społeczne, bezrobocie czy ubóstwo, w odróżnieniu od dotychczasowej praktyki kładącej nacisk na zagadnienia związane z modernizacją infrastruktury  technicznej, budynków i przestrzeni publicznych. Innymi słowy te ostatnie stają się jedynie instrumentem osiągnięcia celu rewitalizacji, jakim są: odnowa i ożywienie oraz poprawa jakości życia na obszarze zdegradowanym.

Priorytetem staje się partycypacyjny sposób przygotowywania i uchwalania programów rewitalizacji. Chcemy, aby Miejski Program Rewitalizacji Krakowa powstawał w dialogu z mieszkańcami, których uwagi i postulaty w sposób istotny mogą wpłynąć na jego kształt i treść. Dlatego od 15 czerwca do 12 września czynny będzie Punkt Informacyjny, mieszczący się w Miejskim Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10, w którym każdy zainteresowany rewitalizacją może uzyskać potrzebne informacje, ale także złożyć uwagi i wnioski dotyczące programu. Na stronie internetowej „Rewitalizacja w Krakowie” dostępna też jest ankieta połączona z mapą, na której można zaznaczyć i opisać miejsca, które w opinii mieszkańców wymagają zmiany na lepsze.

W chwili obecnej pierwszoplanowym zadaniem dla Miasta są starania o pozyskanie środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i w związku z tym dostosowanie do jego wymagań Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. 45 milionów euro przeznaczone jest na projekty z siedmiu największych miast Małopolski. Będzie to procedura konkursowa, więc o tym, ile z tych środków trafi do Krakowa, zadecyduje przede wszystkim jakość zgłoszonych projektów.

Obecnie Miasto opracowuje aktualizację programu, przeprowadzając kompleksową, wielokierunkową i szczegółową diagnozę całego obszaru miasta według obowiązujących kryteriów prawnych i merytorycznych, w tym także weryfikuje granice i zasięg obszarów przewidzianych do rewitalizacji. Zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa zostanie jesienią przedłożony do uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa.

By projekty zlokalizowane na tych obszarach mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich na rewitalizację, powinny zostać wpisane do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Stąd w okresie od 25 lipca do 12 września przeprowadzimy nabór projektów do tego programu. Polegać on będzie na złożeniu w Urzędzie Miasta Krakowa fiszek projektowych – przygotowanych formularzy projektów, które po formalnej i merytorycznej kwalifikacji zostaną wpisane do programu. Choć w uproszczonej formie, jednak konieczne będzie wszechstronne opisanie projektu a szczególnie jego efektów i rezultatów, które powinny realizować wizję i cele rewitalizacji. Te właśnie projekty będą mogły uczestniczyć w planowanym przez Urząd Marszałkowski w przyszłym roku naborze projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-06-15
Data aktualizacji: 2016-06-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź