Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1102 pasujących obiektów:
Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach dotyczących powołania Komisji Dialogu Społecznego.
Miasto Kraków wspólnie z Krakowskim Porozumieniem Organizacji Obywatelskich zapraszają do udziału w spotkaniu pt.: Komisje Dialogu Obywatelskiego  w Krakowie - założenia i praktyka. Spotkanie odbędzie się 10 marca w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS (os. Centrum C10, Kraków - Nowa Huta).
Komisje Dialogu Obywatelskiego mogą już rozpoczynać w Krakowie swoją działalność. 28 kwietnia Prezydent Jacek Majchrowski podpisał Zarządzenie, które określa tryb ich powoływania oraz zasady funkcjonowania.
Dziś (14 sierpnia, środa) o godz. 17.00 w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa (os. Zgody 2, sala 505), odbędzie się spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.
Już dziś (wtorek) odbędzie się druga, otwarta dla publiczności debata towarzysząca pracom nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta.Spotkanie dotyczyć będzie dialogu społecznego i efektywnego wykorzystania potencjału mieszkańców Krakowa przy podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji.
Projekt uchwały inicjatywa lokalna to kontynuacja otwarcia na dialog i udział mieszkańców w zarządzaniu miastem. Projekt uchwały w tej sprawie - autorstwa Małgorzaty Jantos, wiceprzewodniczącej RMK oraz Bogusława Kośmidera, przewodniczącego RMK - będzie przedmiotem dyskusji radnych podczas sesji RMK 11 czerwca.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa oraz innych dokumentów, określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności danej Komisji Dialogu Obywatelskiego i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, opiniowanie dokumentów strategicznych, współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego – to najważniejsze zadania Komisji Dialogu Obywatelskiego. Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to gremia inicjatywno-doradcze, tworzone przez organizacje pozarządowe oraz miasto.
18 maja (środa) w godz. 17.00–19.00 odbędzie się wspólne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego, działających przy Urzędzie Miasta Krakowa. Do udziału w rozmowach Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkich krakowian.
31 maja oraz 2 czerwca w Krakowie odbędą się dwa finałowe wydarzenia „Małopolskiego Dialogu Młodzieży”, konsultacji społecznych z młodzieżą koordynowanych przez Stowarzyszenie Europe4Youth.
Ile w mieście istnieje Komisji Dialogu Obywatelskiego? Jakich dziedzin życia dotyczą i jakie pełnią funkcję? Między innymi na te pytania odpowiadano podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.