Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 405 pasujących obiektów:
9 września odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową, w ramach prowadzonego przez Filię nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie projektu pt. „Uwikłana w przemoc… poczuj własną siłę i możliwości”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację nowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Adresatami programu są zarówno osoby dotknięte przemocą jak i osoby stosujące przemoc oraz osoby i instytucje udzielające wsparcia rodzinie.
Ofiary przemocy domowej dostają pomoc. A jej sprawcy? W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej powstała grupa wsparcia właśnie dla nich.
Od kwietnia w Krakowie realizowany jest Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego osoby doświadczające przemocy mają możliwość uzyskania szybkiej i wszechstronnej pomocy. Od kwietnia, w którym Program zaczął funkcjonować, 340 rodzin zostało objętych Programem. Liczba osób w tych rodzinach wynosi 1043.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa (16 lutego) radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Jesteś świadkiem przemocy? Jesteś ofiarą przemocy? Przyjdź do specjalisty! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zmienionych godzinach funkcjonowania Punktów Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
Koordynacja działań Policji, Straży Miejskiej, Sądu Okręgowego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, MOPS, opracowanie metod i form pomocy, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy – to główne zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który spotkał się po raz pierwszy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie został laureatem Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy" na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej poświęcone było informacji o wdrażaniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz zaopiniowaniu projektu w sprawie zmiany uchwały z 21 marca 2012 r. - ustanowieniu jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
Gmina Miejska Kraków włączyła się do udziału w projekcie informacyjno - edukacyjnym pod hasłem „Lekarzu reaguj na przemoc", który powstał z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.