Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sześć obszarów smart


Smart city zdefiniowano za pomocą sześciu obszarów, rozumianych w następującym zakresie:

  • Gospodarka (smart economy) - inteligentna gospodarka powinna opierać się na przemyśle high-tech i sektorze B+R, gdzie powinna znaleźć zatrudnienie znacząca część zasobów pracy (pow. 20%), dysponować rozwiniętymi przestrzeniami biznesowymi, generującymi rozwój branż kreatywnych, wykazywać się innowacyjnością, elastycznością rynku pracy oraz efektywną współpracą nauki i biznesu.
  • Kapitał ludzki i społeczny (smart people) – inicjatorami zmian w mieście powinni być mieszkańcy, którzy dzięki wysokim kwalifikacjom i kompetencjom, kreatywności i umiejętności współdziałania przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) są w stanie dążyć do ciągłej poprawy jakości życia w mieście.
  • Jakość życia (smart living) - miasto inteligentne zapewnia swoim mieszkańcom przyjazne miejsce do życia, w szczególności przez zapewnienie szerokiego dostępu do usług publicznych (w tym usług świadczonych on-line), wysokiej jakości edukacji, ochrony zdrowia i opieki nad ludźmi starszymi, nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej, wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz atrakcyjnej oferty kulturalnej i czasu wolnego, a także dbałości o stan środowiska naturalnego oraz tereny zielone.
  • Mobilność (smart mobility) - miasto powinno posiadać zintegrowany i bezpieczny system transportowy, wykorzystujący rozwiązania sektora ICT. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze miasto powinno być gigantyczną siecią powiązań o dużej szybkości, łączącą wszystkie zasoby miasta.
  • Środowisko naturalne (smart environment) - miasto inteligentne optymalizuje zużycie energii między innymi poprzez wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej, prowadzi działania zmniejszające emisję zanieczyszczeń do środowiska, a gospodarkę zasobami miasta opiera na zasadzie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem infrastruktury opartej o nowoczesne technologie.
  • Zarządzanie (smart governance) - przez inteligentne zarządzanie rozumie się zarządzanie publiczne, w którym istotną rolę odgrywają: kompetencje, współpraca z ekspertami, partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji, transparentność działania oraz wysoka jakość i dostępność usług publicznych. Kluczowe znaczenie w tym aspekcie ma dostępność inteligentnej infrastruktury wykorzystującej nowe technologie. Wymaga to stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania miastem, uwzględniającego uczestnictwo wszystkich użytkowników miasta w realizacji celów smart city oraz efektywnej współpracy sektora publicznego i prywatnego.
pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA CHLEBDA
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
powrót