Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nowe zasady opieki nad dziećmi do lat 3

4 kwietnia zacznie obowiązywać nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. Jej główne założenia to łatwiejsze procedury i pomoc w zakładaniu żłobków i klubów dziecięcych. Prezydent Jacek Majchrowski przygotował projekty uchwał umożliwiających pomoc Gminy w tworzeniu tego typu placówek.

Przyjęcie regulacji przez Radę Miasta Krakowa, umożliwi funkcjonowanie zarówno żłobków samorządowych jak i innych podmiotów oferujących opiekę nad dziećmi od 5. miesiąca życia do lat 3. w oparciu o zmienione przepisy prawa.

„Pakiet uchwał nie jest ostatecznym katalogiem, chcemy zasięgnąć konsultacji podmiotów już działających oraz zainteresowanych potencjalną współpracą z Miastem” – uważa Michał Marszałek, dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK.

Dlatego Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów (m.in. rodziców, opiekunów, pracodawców, organizacji pozarządowych, placówek organizujących opiekę dla dzieci do 3 lat) o zgłaszanie wszelkich uwag, opinii, spostrzeżeń dotyczących powyższych projektów (propozycji) na adres e-mail: bz.umk@um.krakow.pl  w terminie do 10 kwietnia 2011 r.

Powyższe projekty, opublikowane na stronie www.bip.krakow.pl dotyczą:

1) przyjęcia Miejskiego programu rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w latach 2011 – 2014

Celem Programu jest:

- stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi i poprawa standardów funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- wsparcie rodziców zarówno w planach prokreacyjnych, jak i w procesie wychowywania dzieci,

- umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej.

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3., która wejdzie w życie 4 kwietnia 2011 r. daje szansę rodzicom i opiekunom dzieci dostosowania różnych form opieki do potrzeb rodzin (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania). Jednocześnie otwiera nowe możliwości w kontekście postrzegania rodziców i wspierania ich w rozwoju dziecka;

2) ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 – żłobki samorządowe, działające na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, stają się żłobkami w rozumieniu ustawy z dniem jej wejścia życie, czyli od 4 kwietnia (przestają być zakładami opieki zdrowotnej), dlatego potrzebne jest nadanie im nowych statutów;

3) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych proponuje wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Kraków na poziomie
300 zł.

4) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków proponuje podniesienie opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2012 r. do wysokości 300 zł miesięcznie oraz opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku (powyżej 10 godzin) w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Ponadto ustala maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na poziomie do 150 zł miesięcznie. Dodatkowo wprowadza ulgi dla rodziców (opiekunów), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki tego samego żłobka oraz dla rodziców, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe).

5) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami proponuje raz w roku przeprowadzenie kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach samorządowych oraz w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych, a także opiekunów dziennych.

6) wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków proponuje wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Kraków dla podmiotów prowadzących żłobki na poziomie 500 zł na każde dziecko objęte opieką oraz dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na poziomie 300 zł na każde dziecko objęte opieką.

W przypadku, gdy zabezpieczone w budżecie Miasta Krakowa środki finansowe nie pozwolą na udzielanie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w danym roku, przeprowadza się postępowanie konkursowe w celu wyłonienia podmiotów, którym Prezydent Miasta Krakowa zleci organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.

7) maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania proponuje maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3,5 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.  Wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy Gminy z opiekunem dziennym.

8) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna proponuje opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 3 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki oraz opłatę za wydłużony pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Maksymalna

wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na poziomie do 7 zł dziennie. Opłat nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka u dziennego opiekuna.

Prowadzenie i utrzymanie żłobków samorządowych należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków. Gmina ponosi znaczne nakłady na utrzymanie 22 żłobków samorządowych, dysponujących 1 800 miejscami (średnia w 2010 r.).

W roku 2010 koszty prowadzenia żłobków (w formie zakładów budżetowych) ponoszone przez gminę wyniosły ok. 17 800 zł (dotacja, inwestycje, remonty, środki przeznaczone na realizację zadań priorytetowych i powierzonych dzielnic Miasta Krakowa).

Natomiast opłaty uzyskane od rodziców wyniosły około ok. 4 300 000 zł. Oznacza to, że wpłaty od rodziców pokryły koszt prowadzenia żłobków w 19 %. Biorąc za punkt wyjścia wydatki z budżetu Miasta w roku 2010 miesięczny koszt ponoszony przez Miasto związany z prowadzeniem jednego miejsca w żłobku samorządowym wyniósł 824 zł. Wraz z opłatami rodziców miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku w ubiegłym roku wyniósł ok. 1 000 zł. Na realizację tego zadania w 2011 roku w budżecie Miasta Krakowa zostały zabezpieczone środki w wysokości 25 897 900 zł (wydatki bieżące i inwestycyjne).

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa opłata stała na dzień 28.02.2011 r. wynosi: 180,18 zł oraz opłata za wyżywienie ok. 100 zł (średnio 5 zł/dziennie). (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-03-29
Data aktualizacji: 2011-03-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź