Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prawidłowo kształtować przestrzeń

O trzech miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego była mowa podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Fot. bip.krakow.pl

Radnym zaprezentowana została koncepcja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza - Północ", którego powierzchnia obejmuje 314 ha. Plan ten obejmuje tereny, których rozwój w znacznym stopniu zdeterminowany jest przez działalność huty i zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w jej otoczeniu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Ruszcza - Północ" będzie pełnić funkcje porządkującą i inwestycyjną. Umożliwi on przeprowadzenie procesów rewitalizacji i rewaloryzacji na terenach zlokalizowanych w tej części miasta. Plan miejscowy ma również za zadanie aktywizację tych terenów poprzez synchronizację z działaniami i inwestycjami realizowanymi w sąsiednich terenach przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Radny Włodzimierz Pietrus miał wątpliwości, czy parking na którym można zostawić samochód i przesiąść się do pociągu nie jest za daleko od przystanku kolejowego. Zastanawiał się też, czy planowane na terenie planu grzebowisko dla zwierząt jest wystarczająco dobrze zabezpieczone w zapisach planu. – Żeby nie okazało się, że może powstać w jego miejsce sortownia czy spalarnia – dodawał radny. Z kolei radny Łukasz Maślona pytał, czy były pod uwagę brane zanieczyszczenia gruntu w okolicach kombinatu oraz czy planowane są remediacje. – Nie ma zamiaru remediacji, gdyż nie mamy sygnału o skażeniu terenu w tym miejscu – odpowiadała Elżbieta Szczepińska, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego. Radni wydali pozytywną opinię do planu z dwoma uwagami, dotyczącymi lokalizacji parkingu oraz postanowień dotyczących grzebowiska.

Więcej o projekcie planu

Radnym zaprezentowana została też koncepcja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko II". - Plan miejscowy określi zasady kontynuacji i rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ochrony terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, umożliwiając prawidłowe kształtowanie przestrzeni w obrębie przedmiotowego obszaru, tak aby rozwiązania przestrzenne tworzyły harmonijną całość oraz uwzględniały uwarunkowania funkcjonalne, kompozycyjne, kulturowe i środowiskowe, w tym uwarunkowania związane z osuwiskami i terenami zagrożonymi ruchami masowymi – czytamy w uzasadnieniu do projektu planu, który swoim obszarem obejmuje 187, 9 ha w Dzielnicy X Swoszowice. W związku z licznymi uwagami mieszkańców, Komisja będzie jeszcze analizować tę koncepcję projektu przed wydaniem opinii.  

Więcej o projekcie planu

Ostatnim z punktów posiedzenia Komisji było przedstawienie analizy porównawczej postanowień obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice" w kontekście ustaleń sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice II". Na potrzeby sporządzanego planu wyznaczono m.in. strefy buforowe osuwisk znajdujących się w granicach planu. Ubytki terenów inwestycyjnych ze względu na stwierdzone osuwiska to 0,6 ha. Z analizy porównawczej obu planów wynika, że z uwagi na przyrosty terenów inwestycyjnych związanych ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz korektę nieprzekraczalnych linii zabudowy uchwalenie projektu planu „Wróblowice II” spowoduje większe możliwości inwestycyjne na ok. 360 działkach.

Od 25 grudnia 2021 r. obowiązuje 230 planów miejscowych (71,4 proc. powierzchni Krakowa),
Od 12 stycznia 2022 r. na wejście w życie oczekują 3 plany, a sporządzanych jest 61 planów miejscowych.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-01-18
Data aktualizacji: 2022-01-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź