Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kluby Rodziców z dziećmi do lat trzech – konkurs ofert

Oferty można zgłaszać do 10 kwietnia – w ramach otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej, na realizację w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Realizacja zadania rozpoczyna się 1 listopada 2020 roku, a kończy 30 kwietnia 2022 roku.

Fot. Stowarzyszenie Daleko Więcej

Realizacja tego zadania obejmuje prowadzenie stacjonarnych Klubów Rodziców z dziećmi do lat trzech, miejsc spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat trzech oraz osób oczekujących na potomstwo.

W ramach działalności, w klubie winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami, związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub powinien także prowadzić działania podnoszące kompetencje rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze, a także prowadzić zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

W konkursie do realizacji zadania publicznego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Dotacja na prowadzenie jednego klubu może wynieść maksymalnie:

  1. 24 000 zł na realizację zadania publicznego w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku, w tym do 4 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie klubu,
  2. 144 000 zł na realizację zadania publicznego w 2021 roku, w tym do 4 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie klubu,
  3. 48 000 zł na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa w piątek, 10 kwietnia o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią oferenta/oferentów kopertach, wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 4B, piętro 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa w piątek, 13 marca o godz. 10.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój 4B, piętro 3 w godz. 7.40-15.30 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, Referacie ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, pokój nr 4B, piętro 3 lub pod numerem tel. 12 616 50 58 lub 12 616 19 81 – w zakresie zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-03-03
Data aktualizacji: 2020-04-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź