Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wyprawka szkolna – przyjmowanie wniosków do piątku

Urząd Miasta Krakowa po raz kolejny realizuje rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników można składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 do piątku, 3 września 2010 r.

Pomocą będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę: w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II gimnazjum, w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomocą dodatkowo zostaną objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, gdy:

1) pochodzi z rodziny spełniającej kryterium dochodowe, tj. 351,00 zł netto na osobę za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

2) pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, ale może uzyskać dofinansowanie na podstawie decyzji dyrektora szkoły/placówki, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011,

3) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć: rodzic, opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. Pierwszy termin składania wniosków upłynął 30 czerwca 2010 r., drugi upłynie 3 września 2010 r.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, który spełnia kryterium dochodowe do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. Gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, który przekracza kryterium dochodowe do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie ubiegania się o pomoc.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię tego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2010 będzie wynosić od 170 do 370 zł. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl (KF).

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIESŁAW SZCZUREK - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-08-30
Data aktualizacji: 2010-08-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź