Materiał archiwalny

KONSULTACJE SPOŁECZNE

PREZENTACJA KONCEPCJI

 

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta Krakowa w dniu 7 października 2015 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/432/15 o przygotowaniu projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ”. Podstawę do takich regulacji dała uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 kwietnia 2015 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu - tzw. „ustawa krajobrazowa ”. Ma ona na celu ochronę krajobrazu poprzez kompleksowe podejście do dotychczas rozproszonych zagadnień dotyczących tej ochrony.

Przedmiotem regulacji tzw. „uchwały krajobrazowej” jest ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Krakowa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Tzw. „uchwała krajobrazowa” docelowo określi nie tylko warunki i zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń w mieście, ale przede wszystkim wskaże termin dostosowania istniejących reklam i ogrodzeń do nowych przepisów.

Wprowadzenie jednolitych zasad porządkowania przestrzeni miasta oraz konsekwentne dążenie do ich realizacji ma doprowadzić do zespolenia poszczególnych fragmentów miasta i poprawy jego estetyki.

Dalej
Przewodnik
po uchwale krajobrazowej
Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń

Uchwała składa się z części tekstowej i graficznej.
Część tekstowa została podzielona na trzy działy tematyczne, dotyczące obiektów małej architektury , reklam i ogrodzeń.

W ramach działów tematycznych w obszarze miasta wydzielono odrębne strefy:

  • dla małej architektury - strefy strukturalne,
  • dla reklam - strefy krajobrazowe,
  • dla ogrodzeń - strefy przestrzenne.

Szczegółowe granice poszczególnych stref omówionych w części tekstowej określają trzy załączniki mapowe stanowiące integralną część powyższych działów tematycznych. Co ważne w ramach regulacji dotyczących reklam, dla wyznaczonej II strefy krajobrazowej przygotowano karty wskazań określające dopuszczoną lokalizację reklam wolnostojących oraz rodzaj nośnika.

Syntetyczna informacja na temat prezentowanej koncepcji „uchwały krajobrazowej” i przyjętych w niej rozwiązań została w przystępny sposób przedstawiona w broszurze informacyjnej.

Broszura w formacie pdf znajduje się w poniższym odnośniku:

broszura

Szczegółowe ustalenia prezentowanej koncepcji zawarte są w treści uchwały oraz załącznikach znajdujących się w poniższych odnośnikach:

Dalej
KONSULTACJE KONCEPCJI UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ
KALENDARIUM WYDARZEŃ
ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ NA TERENIE MIASTA KRAKOWA
Lp. Temat adres data godzina
1. Konferencja prasowa Prezydenta Miasta Krakowa (rozpoczęcie konsultacji) Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10 9 maj 2016 r. rozpoczęcie:
12 : 00
2 Wystawa w ramach konsultacji społecznych Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10 od 9 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. dyżury projektantów:
pon., śr., pt.
10:00 – 12:00
wt., czw.
16:00 – 18:00
3. Publiczna debata radiowa z udziałem mieszkańców Krakowa Radio Kraków al. J. Słowackiego 22 Studio im. Romany Bobrowskiej 17 maja 2016 r. rozpoczęcie:
18 : 00
4. Debata Publiczna nt. „Ustawy krajobrazowej”. Małopolski Ogród Sztuki Pauza Ingarden ul. Rajska 12 25 maja 2016 r. rozpoczęcie:
18 : 00
5. Debata medialna z udziałem mieszkańców Krakowa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35 Sala Miedziana Krzysztofory 7 czerwca 2016 r. rozpoczęcie:
18 : 00
6. Spotkanie konsultacyjne Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10 13 czerwca 2016 r Rozpoczęcie 18:00
7. Ankieta oraz materiały informacyjne http://www.krakow.pl od 9 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. ---
do góry