Materiał archiwalny
Koncepcja

MAŁA ARCHITEKTURA

KRAKÓW – MIASTO DOBRZE UMEBLOWANE

Mała architektura

Mała architektura, będąca wyposażeniem ulic, placów, parków i innych powszechnie dostępnych miejsc, służy nie tylko codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku, ale ma też wpływ na wizerunek miasta, jego czytelne oznakowanie oraz ład przestrzenny.

W celu określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury wyznaczono pięć stref strukturalnych:

 1. Obszar historycznego centrum miasta,
 2. Obszary ośrodków centrotwórczych,
 3. Obszary osiedlowych przestrzeni publicznych,
 4. Obszary systemu przyrodniczego,
 5. Obszary dominacji przestrzeni prywatnej.

W celu integracji rozproszonej struktury zieleni w ciągły system, wyznaczono główne ciągi integracji terenów zieleni. Dla wyznaczonych stref zostały określone szczegółowe zasady zagospodarowania, w tym formy i rodzaje obiektów małej architektury, dopuszczalne materiały, kolorystyka. Unifikacja podstawowych cech elementów wystroju przestrzeni miejskiej przyczyni się do poprawy harmonii wizualnej całego Miasta i z korzyścią wpłynie na odbiór przestrzeni zarówno przez licznych turystów, jak i mieszkańców.

Dalej
System informacji miejskiej

Uzupełnieniem regulacji z zakresu małej architektury jest System Informacji Miejskiej (SIM).

To jednolite wizualnie i konstrukcyjnie nośniki przekazujące informacje o charakterze miejskim.

Dalej
Plansza nr 1
schemat
Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury
I strefa strukturalna
obszar historycznego centrum miasta
Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury
strefa I
Katalog dopuszczonych materiałów:
stal, żeliwo, granit szary, marmur szary, odlewy żeliwne, drewno, szkło przeźroczyste
 
Określona paleta kolorystyczna:
kolory szary, ciemnozielony i kolory materiałów naturalnych
 • Konieczność zachowania i uwzględniania osi widokowych
 • Mała architektura wkomponowana w krajobraz historyczny
 • Podporządkowanie gabarytów ekspozycji i ochronie zabytkowych obiektów architektonicznych
 • Sytuowanie obiektów z uwzględnieniem szerokiego kontekstu przestrzennego i widokowego
ZAŁOŻENIE:
 • podporzadkowanie gabarytów nowych form obiektów małej architektury ekspozycji i ochronie przedpola zabytkowych obiektów architektonicznych

Sytuowanie obiektów małej architektury musi uwzględniać szeroki kontekst przestrzenny i widoki z charakterystycznych miejsc.

Dalej
II strefa strukturalna
obszar ośrodków centrotwórczych
Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury
strefa II
 
Katalog dopuszczonych materiałów:
stal,szkło,granit,marmur,porfir
 
Określona paleta kolorystyczna:
kolory szary i kolory materiałów naturalnych
Kształtowanie reprezentacyjnych przestrzeni miejskich z użyciem urządzeń wodnych m.in. takich jak fontanny, zdroje uliczne i kaskady
 • Mała architektura o nowoczesnej, innowacyjnej formie, podkreślająca rolę krakowa jako stolicy regionu
 • Wysoka jakość zaproponowanych materiałów jako podkreślenie atrakcyjności krakowa
 • Konieczność zachowania i uwzględniania osi widokowych
ZAŁOŻENIE:
 • poprawa wizerunku Krakowa
 • podkreślanie jego roli jako miasta nowoczesnego

W celu zaakcentowania wysokiej jakości reprezentacyjnych przestrzeni miejskich zaleca się ich kształtowanie z użyciem urządzeń wodnych oraz stosowanie wysokiej jakości materiałów, z jakich mogą być wykonane elementy małej architektury.

Dalej
III strefa strukturalna
obszar osiedlowych przestrzeni publicznych
Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury
strefa III
 
KATALOG DOPUSZCZONYCH MATERIAŁÓW:
DREWNO, STAL, KAMIEŃ NATURALNY, BETON, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE
 
OKREŚLONA PALETA KOLORYSTYCZNA:
KOLOR SZARY I KOLORY MATERIAŁÓW NATURALNYCH
PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI UŻYTKOWEJ PRZESTRZENI WEWNĄTRZ TERENÓW ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
SYTUOWANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY TWORZENIU MIEJSC SPOTKAŃ I INTEGRACJI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
ZAŁOŻENIE:
 • sytuowanie obiektów małej architektury w sposób sprzyjający tworzeniu miejsc spotkań i integracji lokalnej społeczności

Zaproponowane materiały z jakich mogą być wykonane obiekty małej architektury mają na celu poprawę estetyki, standardów technicznych i bezpieczeństwa wyposażenia przestrzeni osiedli.

Dalej
IV strefa strukturalna
obszar systemu przyrodniczego
Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury
strefa IV
 
KATALOG DOPUSZCZONYCH MATERIAŁÓW:
DREWNO, LINY, SZNURY WAPIEŃ BIALY, DOLOMIT
 
OKREŚLONA PALETA KOLORYSTYCZNA:
KOLOR ZIELONY I KOLORY MATERIAŁÓW NATURALNYCH
PODPORZADKOWANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY OTACZAJĄCYM WALOROM ŚRODOWISKA I KRAJOBRAZU.
SYTUOWANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY W SPOSÓB HARMONIJNY, NIEZAGRAŻAJĄCY PRZYRODZIE
KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA I UWZGLĘDNIENIA OSI WIDOKOWYCH
ZAŁOŻENIE:
 • podporzadkowanie gabarytów oraz materiałów, z jakich mogą być wykonane obiekty małej architektury otaczającym walorom środowiska przyrodniczego

Obiekty małej architektury należy sytuować w sposób harmonijny, niezagrażający istniejącym wartościom przyrodniczym i krajobrazowym.

Dalej
V strefa strukturalna
obszar dominacji przestrzeni prywatnej
Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury
strefa V
 
KATALOG DOPUSZCZONYCH MATERIAŁÓW:
DREWNO, STAL, KAMIEŃ NATURALNY, BETON, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE
 
OKREŚLONA PALETA KOLORYSTYCZNA:
KOLOR SZARY I KOLORY MATERIAŁÓW NATURALNYCH
Zwiększenie komfortu życia i poprawa estetyki terenów użytkowanych przez społeczności lokalne
ZAŁOŻENIE:
 • uzupełnienie funkcji mieszkaniowych zgodnie z lokalnym charakterem zabudowy
 • poprawa estetyki terenów użytkowanych przez społeczności lokalne
Dalej
System informacji miejskiej

Zadaniem Systemu Informacji Miejskiej (SIM) jest identyfikacja i porządkowanie w jednolity sposób informacji miejskich umieszczanych w przestrzeni publicznej. Obszar Krakowa został podzielony na dwie strefy o odmiennej charakterystyce i dostosowanych do nich szczegółowych ustaleniach.

Zaproponowana kolorystyka, czcionka czy rozmiary są nawiązaniem do obecnie funkcjonującej standaryzacji wizualnej miasta. Stąd przyjęto kolor zielony dla I strefy Stare Miasto oraz niebieski dla pozostałej części Krakowa. Typografia (czcionki) została opracowana zgodnie ze wskazaniami przyjętymi w „Systemie Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa”.

Wprowadzenie jednolitego Systemu Informacji Miejskiej wpłynie korzystnie na poprawę estetyki całego Miasta

system informacji miejskiej - strefy

I strefa znajduje się w granicach wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO (obejmuje Stare Miasto, Wawel, Kazimierz),

II strefa obejmuje pozostałą część Miasta.

Szczegółowa informacja na temat Systemu Informacji Miejskiej (SIM) znajduje się w załączniku nr 5 do projektu „uchwały krajobrazowej”.

Dalej
System informacji miejskiej
I strefa
Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury
I strefa

I STREFA – znajduje się w granicach wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO (obejmuje Stare Miasto, Wawel, Kazimierz)

Dalej
System informacji miejskiej
II strefa
Zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury
II strefa

II STREFA – obejmuje pozostałą część Miasta

do góry