Materiał archiwalny
Koncepcja

OGRODZENIA

ZACZNIJMY OD NOWA

W celu określenia zasad i warunków sytuowania ogrodzeń wyznaczono cztery strefy przestrzenne o przeważającej funkcji:

  1. terenów mieszkaniowych jednorodzinnych,
  2. terenów mieszkaniowych wielorodzinnych,
  3. terenów usługowych,
  4. terenów zieleni.

Zagrożeniami płynącymi z grodzenia, w szczególności w odniesieniu do grodzenia zabudowy wielorodzinnej oraz terenów zieleni, obok dezintegracji o charakterze przestrzennym, są zaburzone relacje społeczne.

Liczne pozytywne przykłady zagranicznych osiedli, które zrezygnowały z grodzenia się, to silny argument przemawiający za propagowaniem wśród polskich społeczności miejskich idei osiedli otwartych. Poszczególne zapisy i ustalenia zaproponowane w prezentowanej koncepcji „uchwały krajobrazowej” są narzędziami służącymi wprowadzeniu i zachowaniu ładu przestrzennego.

Przestrzeń, w której możliwe jest swobodne przemieszczanie się mieszkańców, umożliwia nieustanny rozwój społeczności lokalnych. Zalecane stosowanie żywopłotów, dodatkowo poprzez odpowiednio dobrany materiał roślinny, stworzy warunki do zaaranżowania przestrzeni mieszkaniowej w niezwykle atrakcyjny sposób. Dzięki zmienności roślin w zależności od pory roku (kwiaty, owoce, sezonowe przebarwienie rośliny), osiedla staną się atrakcyjniejsze.

mapa
schemat
Dalej
I strefa przestrzenna
Obszar o przeważającej funkcji terenów
mieszkaniowych jednorodzinnych
Zasady i warunki sytuowania
ogrodzeń
Ogrodzenia I strefa

Przyjęte zasady mają na celu kształtowanie spójnych wnętrz krajobrazowych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, tworzących lokalne przestrzenie publiczne o wysokich walorach estetycznych.

Dalej
Ogrodzenia I strefa

Działania zmierzają do korzystnego kształtowania przestrzeni poprzez wyznaczenie zasad grodzenia prywatnych nieruchomości zlokalizowanych na granicy z przestrzeniami publicznymi.

Dalej
II strefa przestrzenna
Obszar o przeważającej funkcji terenów
mieszkaniowych wielorodzinnych
Zasady i warunki sytuowania
ogrodzeń
Ogrodzenia II strefa

Działania zmierzają do przywrócenia i kreowania otwartych (nieogrodzonych) przestrzeni publicznych, dostępnych dla wszystkich i służących ogółowi w postaci bogatej, sekwencyjnej struktury ulic, placów, parków, wnętrz osiedlowych.

Dalej
Ogrodzenia II strefa

Poprawa dostępności lokalnych przestrzeni na rzecz łączenia sąsiadujących, użytkowanych publicznie wnętrz krajobrazowych, podnosi funkcjonalność obszarów oraz atrakcyjność przestrzeni publicznych miasta dla społeczności lokalnych

Dalej
III strefa przestrzenna
Obszar o przeważającej funkcji terenów
mieszkaniowych usługowych
Zasady i warunki sytuowania
ogrodzeń
Ogrodzenia III strefa

Przyjęte zasady mają na celu spójne kształgowanie wnętrz ulic.

next prev
Ogrodzenia III strefa

Kreacja nowej jakości przestrzeni publicznych pozwoli zrównoważyć dysonans przestrzenny powstały w przypadku realizacji dopuszczonego sytuowania ogrodzeń obiektów o funkcji usługowej.

Dalej
IV strefa przestrzenna
Obszar o przeważającej funkcji terenów
zieleni
Zasady i warunki sytuowania
ogrodzeń
Ogrodzenia IV strefa

Przyjęte zasady mają na celu eliminację ogrodzeń stanowiących bariery krajobrazowe zagrażające kształtowaniu ciągłego i dostępnego publicznie systemu zieleni.

next
Ogrodzenia IV strefa

Wprowadzone ograniczenia stanowią wsparcie dla działań miasta w zakresie prowadzenia spójnej, planowej i długoterminowej polityki rozwoju terenów zieleni, w tym ochronę korytarzy ekologicznych.

Do góry