Uchwała o Parku Kulturowym Stare Miasto

„Dla ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem, będącym obszarem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz do rejestru zabytków, w trosce o należyty wizerunek Miasta, podejmuje się niniejszą uchwałę, w celu zachowania i kształtowania krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru przestrzeni publicznej na tym obszarze.” (Preambuła)

Uchwała o Parku Kulturowym Stare Miasto
Fot. www.krakow.pl

 

Prace nad utworzeniem parku kulturowego na obszarze krakowskiego Starego Miasta rozpoczęły się w 2006 r. 3 listopada 2010 Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Uchwała weszła w życie 7 grudnia 2011 r., zaś jej przepisy zaczęły być egzekwowane od maja 2012 r., po upływie okresu przewidzianego na dostosowanie się. W międzyczasie, 13 kwietnia 2011 r. została podjęta uchwała nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Stare Miasto", który jest komplementarna względem uchwały o Parku Kulturowym, zaś uchwałą z 4 kwietnia 2012 r. nr XLII/544/12 Rada Miasta Krakowa zatwierdziła „Plan ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie”.

Uchwała została znowelizowana uchwałą Nr XC/2361/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.

Uchwała o Parku Kulturowym Stare Miasto jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że przepisy w niej zawarte są prawem powszechnie obowiązującym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto. Naruszenie zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie parku kulturowego stanowi wykroczenie, zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywną (art. 112 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

TREŚĆ UCHWAŁY

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe