Turystyka Sport Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja dla osób niepełnosprawnych dot. parkowania w strefach

Strefa Płatnego Parkowania

Na terenie miasta Krakowa wyznaczony jest Obszar Płatnego Parkowania, w którym od poniedziałku do soboty (w dni robocze) w godzinach 10:00 - 20:00. należy uiszczać tzw. opłatę postojową.

Mapka przedstawiająca aktualne granice Obszaru Płatnego Parkowania

W obszarze Płatnego Parkowania osoby z niepełnosprawnościami ponoszą opłaty za parkowanie na zasadach ogólnie obowiązujących:

podstrefa A

każda godzina postoju: 6 zł

podstrefa B

każda godzina postoju: 5 zł

podstrefa C

każda godzina postoju: 4 zł

Minimalna opłata wynosi 2,00 zł

Opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.

Abonament Mieszkańca

Osoby z niepełnosprawnościami zameldowane na terenie Obszaru Płatnego Parkowania i rozliczające w Krakowie podatek dochodowy od osób fizycznych (ze wskazaniem obszaru Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania) mogą nabyć w Biurze Strefy Płatnego Parkowania postojowy Abonament Mieszkańca w cenie 10 zł/mies.  

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty
 • potwierdzenie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Krakowie (oryginał pierwszej strony PIT za poprzedni rok poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie lub wydrukowana pierwsza strona PIT rozliczonego przez Internet wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru lub oryginał formularza ZAP-3 poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie lub zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy w Krakowie potwierdzające fakt złożenia zeznania podatkowego w roku poprzednim)
 • dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności dowód rejestracyjny pojazdu z adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania)
 • ewentualnie: umowa leasingu lub kredytu lub oświadczenie pracodawcy o powierzeniu wnioskodawcy samochodu służbowego do celów prywatnych i zatrudnienia u tego pracodawcy na umowę o pracę lub umowa z pracodawcą wnioskodawcy z której wynika fakt zatrudnienia na umowę o pracę oraz powierzenia samochodu służbowego do celów prywatnych + jeden z poniższych dokumentów potwierdzający rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Krakowie:

procedura szczegółowa

Karta Parkingowa Dla Osoby Niepełnosprawnej

Kartę Parkingową wydaje się na podstawie zapisu w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności o spełnianiu przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3 a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Karta Parkingowa jest dokumentem międzynarodowym, który wydawany jest przez właściwy dla miejsca zamieszkania Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – dla osób zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest to Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Dekerta 24).

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające ważną Kartę Parkingową uprawnione są do:

 • bezpłatnego postoju w miejscach specjalnie wydzielonych (tzw. "kopertach")

ważne: oryginał Karty Parkingowej należy wyłożyć za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności. Nieumieszczenie oryginału karty parkingowej za szybą pojazdu lub jej niewłaściwe wyłożenie skutkuje wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej w kwocie 150 zł oraz brakiem możliwości anulowania takiego zawiadomienia pomimo okazania jej oryginału na etapie reklamacji

 • wykupienia zniżkowego abonamentu typu „N” upoważniającego do parkowania w Obszarze Płatnego Parkowania poza miejscami specjalnie wydzielonymi bez dodatkowych opłat

ważne: Karta Parkingowa bez abonamentu typu „N” nie zwalnia jej posiadaczy z opłaty postojowej w Obszarze Płatnego Parkowania w miejscach innych niż wyznaczone

Szczegółowe informacje na temat Karty Parkingowej

Abonament typu „N”

Osoby z niepełnosprawnościami zameldowane na terenie województwa małopolskiego i posiadające ważną Kartę Parkingową mogą nabyć w Biurze Strefy Płatnego Parkowania zniżkowy abonament postojowy typu „N” w cenie 0,00 zł/mies.

Abonament typu „N” uprawnia do postoju bez dodatkowych opłat w całym Obszarze Płatnego Parkowania.

Abonament typu "N" wydawany jest tylko dla jednego pojazdu osoby z niepełnosprawnością.

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty
 • ważna Karta Parkingowa osoby niepełnosprawnej
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • ewentualnie: umowa leasingu lub kredytu

Obsługą formalności związanych z Obszarem Płatnego Parkowania, między innymi zakupem abonamentów, zajmuje się Biuro Strefy Płatnego Parkowania:

 • adres: ulica Reymonta 20 (wejście od ulicy Reymana/Park Jordana)
 • czynne: od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8:00-18:00
 • kontakt telefoniczny w sprawie abonamentów:  12 341-85-62 (też końcówki: 63, 64, 65)

Szczegółowe procedury dotyczące zakupu poszczególnych abonamentów

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2020-12-29
Data aktualizacji: 2023-02-16
Powrót