górne tło

Informacja dla osób niepełnosprawnych dot. parkowania w strefach

Strefa Płatnego Parkowania

Na terenie miasta Krakowa wyznaczony jest Obszar Płatnego Parkowania, w którym od poniedziałku do soboty (w dni robocze) w godzinach 10:00 - 20:00. należy uiszczać tzw. opłatę postojową.

Mapka przedstawiająca aktualne granice Obszaru Płatnego Parkowania

W obszarze Płatnego Parkowania osoby z niepełnosprawnościami ponoszą opłaty za parkowanie na zasadach ogólnie obowiązujących:

podstrefa A

każda godzina postoju: 6 zł

podstrefa B

każda godzina postoju: 5 zł

podstrefa C

każda godzina postoju: 4 zł

Minimalna opłata wynosi 2,00 zł

Opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.

Abonament Mieszkańca

Osoby z niepełnosprawnościami zameldowane na terenie Obszaru Płatnego Parkowania i rozliczające w Krakowie podatek dochodowy od osób fizycznych (ze wskazaniem obszaru Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania) mogą nabyć w Biurze Strefy Płatnego Parkowania postojowy Abonament Mieszkańca w cenie 10 zł/mies.  

Potrzebne dokumenty:

procedura szczegółowa

Karta Parkingowa Dla Osoby Niepełnosprawnej

Kartę Parkingową wydaje się na podstawie zapisu w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności o spełnianiu przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3 a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Karta Parkingowa jest dokumentem międzynarodowym, który wydawany jest przez właściwy dla miejsca zamieszkania Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – dla osób zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest to Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Dekerta 24).

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające ważną Kartę Parkingową uprawnione są do:

ważne: oryginał Karty Parkingowej należy wyłożyć za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności. Nieumieszczenie oryginału karty parkingowej za szybą pojazdu lub jej niewłaściwe wyłożenie skutkuje wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej w kwocie 150 zł oraz brakiem możliwości anulowania takiego zawiadomienia pomimo okazania jej oryginału na etapie reklamacji

ważne: Karta Parkingowa bez abonamentu typu „N” nie zwalnia jej posiadaczy z opłaty postojowej w Obszarze Płatnego Parkowania w miejscach innych niż wyznaczone

Szczegółowe informacje na temat Karty Parkingowej

Abonament typu „N”

Osoby z niepełnosprawnościami zameldowane na terenie województwa małopolskiego i posiadające ważną Kartę Parkingową mogą nabyć w Biurze Strefy Płatnego Parkowania zniżkowy abonament postojowy typu „N” w cenie 0,00 zł/mies.

Abonament typu „N” uprawnia do postoju bez dodatkowych opłat w całym Obszarze Płatnego Parkowania.

Abonament typu "N" wydawany jest tylko dla jednego pojazdu osoby z niepełnosprawnością.

Potrzebne dokumenty:

Obsługą formalności związanych z Obszarem Płatnego Parkowania, między innymi zakupem abonamentów, zajmuje się Biuro Strefy Płatnego Parkowania:

Szczegółowe procedury dotyczące zakupu poszczególnych abonamentów

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa