Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zostań dziennym opiekunem

Gmina Miejska Kraków chce zatrudnić dziennych opiekunów, którzy będą opiekować się dziećmi od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat. Osoby zainteresowane zatrudnieniem w charakterze dziennego opiekuna, proszone są o wypełnienie i wysłanie ankiety opublikowanej na stronie www.bip.krakow.pl na adres e-mail: bz.umk@um.krakow.pl w terminie do 30 września 2011 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 94 96 lub 12 616 94 87.

Zgodnie z projektem uchwały, wynagrodzenie dziennego opiekuna wg stawki godzinowej ma wynieść 3 zł 50 gr za opiekę nad jednym dzieckiem. Jeżeli opiekun będzie się opiekował 5 dzieci przez 8 godzin dziennie, to jego dzienne wynagrodzenie może wynieść 140 zł x ok. 20 dni roboczych w miesiącu = 2800 zł/5 dzieci = 560 zł za jedno dziecko.

Opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka wyniosłaby 3 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki. Rodzice pozostawiając dziecko powyżej 8 godzin dziennie, będą ponosić dodatkowe koszty za każdą rozpoczętą kolejną godzinę opieki.

Do zadań dziennego opiekuna należeć będzie:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych;

2)   zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3)   prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,

Dziennym opiekunem może być osoba, która:

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

5)   posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

6)   odbyła:

a) 160-godzinne szkolenie albo

b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Prezydent Miasta Krakowa wybierze dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – o ile Rada Miasta Krakowa podejmie uchwały dotyczące ustalenia wynagrodzenia dla dziennego opiekuna oraz ustalenia wysokości opłat wnoszonych za pobyt u dziennego opiekuna.

Gmina Miejska Kraków chce również udzielić dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Kraków dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z projektem uchwały ustalone zostanie na poziomie do 500 zł na każde dziecko objęte opieką.
Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Kraków dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z projektem uchwały ustalone zostanie na poziomie do 300 zł na każde dziecko objęte opieką - o ile Rada Miasta Krakowa podejmie uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej.
Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy. Dotacji udzieli się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot opieki na dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

Podmioty, które zainteresowane są współpracą z Gminą Miejską Kraków w tym zakresie prosimy o wypełnienie ankiety opublikowanej na stronie www.bip.krakow.pl i przesłanie jej na adres e-mail: bz.umk@.um.krakow.pl w terminie do 30 września 2011 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 94 96 lub 12 616 94 87.

Aktualnie liczba miejsc w żłobkach samorządowych i placówkach prywatnych współfinansowanych z budżetu Gminy wynosi 1845 miejsc. Liczba „oczekujących” (potencjalnie zainteresowanych miejscem w żłobku) waha się od 1500 do 3000 osób.

Obecnie w Krakowie obowiązuje opłata stała w wysokości 180 zł 18 gr miesięcznie. Pokrywa ona 19 proc. kosztów utrzymania jednego miejsca dla dziecka w żłobku miejskim, który obecnie wynosi 1200 zł. Do jednego dziecka budżet miasta dopłaca więc ponad 1000 zł miesięcznie.

Dla kompleksowej realizacji zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 niezbędnym jest również włączenie pracodawców, którzy z wykorzystaniem przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych mogą dofinansowywać opiekę nad dziećmi pracowników w żłobku, klubie dziecięcym, a nawet tworzyć żłobki przyzakładowe. Działania te mogą być współfinansowane z budżetu Państwa, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz z budżetu Gminy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-09-13
Data aktualizacji: 2011-09-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź