Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Cztery lata pod znakiem ważnych zmian

16 listopada zakończyła się VII kadencja Rady Miasta Krakowa. To najlepszy czas, by podsumować  to, co wydarzyło się przez te cztery lata.

Fot. Wiesław Majka
Wiesław Majka

Niewątpliwym sukcesem upływającej kadencji jest powstanie Karty Krakowskiej. Jest ona elementem polityki promocyjnej i społecznej miasta, mającym na celu jego rozwój, zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kultury oraz zwiększenie dochodów miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Program „Karta Krakowska” został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa. Karta Krakowska to m.in. zniżki na zakup biletów okresowych w komunikacji miejskiej – 20 proc., oraz zniżki do miejskich galerii i muzeów. Do programu dołączyli prywatni usługodawcy.

Kolejnym sukcesem Krakowa w tej kadencji był „zielony skok”. Dzięki nowo powołanej strukturze miejskiej – Zarządowi Zieleni Miejskiej, ale i decyzjom władz miasta, przede wszystkim budżetowym, udało się zrobić ogromny postęp w kwestii zagospodarowania terenów zielonych. Modernizacja wielu parków, w tym parku Krakowskiego, budowa nowych zieleńców, w tym parków kieszonkowych, nowe kwietne łąki, Parki Krakowian – to tylko wycinek tego, co udało się zrobić.

Jednym z ważniejszych działań, na których skupiali się nie tylko krakowscy radni, były też w upływającej kadencji działania antysmogowe. Dzięki Programowi Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Krakowa łącznie w latach 2014–2017 zlikwidowano 14 826 palenisk i kotłowni, zainstalowano 879 odnawialnych źródeł energii, a suma wydatków na ten cel wyniosła ponad 224 mln zł. W latach 2014–2018 złożono blisko 17 tys. wniosków o dotację w ramach PONE. Oznacza to, że na terenie miasta do usunięcia w 2019 r. pozostanie ok. 4 tys. palenisk. W ramach Lokalnego Programu Osłonowego (LPO) w latach 2014–2018 udzielono świadczeń na kwotę blisko 5,9 mln zł. Ponadto od 24 września do 5 października 2018 r. trwał nabór wniosków do pilotażowego programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla miasta Krakowa. Maksymalna łączna wysokość dotacji to 100 proc. kosztów kwalifikowanych (max. 50 000 zł), wymagany dochód gospodarstwa domowego wynosi do 250 proc. kryterium dochodowego w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej.

Ważne symbole, akcje i wydarzenia

Za jeden z symboli kończącej się kadencji można też uznać odbywające się w 2016 r. Światowe Dni Młodzieży. Do Krakowa w dniach 26–31 lipca przybyli pielgrzymi ze 187 krajów. We mszy z Papieżem Franciszkiem na Campusie Misericordiae uczestniczyło 2,5 mln osób.

Od pięciu lat mieszkańcy mogą współdecydować, jak zmieni się miasto, głosując w budżecie obywatelskim. Działa  on w Krakowie od 2014 r. Na realizację projektów przeznaczono przez ten czas 49,5 mln zł. Łącznie złożono 3144 projekty. Do realizacji przyjęto 541. W latach 2015–2017 na liście wykonanych zadań znalazło się 220 projektów.

Najważniejsza praca odbywała się na posiedzeniach komisji. Przez całą kadencję radni pracowali nad uchwalaniem kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu obecnie 59,7 proc. powierzchni Krakowa pokryte jest miejscowymi planami.  Szacuje się, że w 2019 r. planami pokryte będzie 75 proc. powierzchni miasta. Radni z Komisji Dialogu Obywatelskiego przygotowali projekty uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich oraz, po konsultacjach z mieszkańcami, znowelizowali statuty 18 dzielnic. Dzięki zaangażowaniu radnych z Komisji Sportu i Kultury Fizycznej powstały kolejne Smocze Skwery – wielopokoleniowe place zabaw. Na wniosek mieszkańców powołana też została Komisja ds. zbadania zmian w związku z realizacją organizacji ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa.

W 2012 r., czyli jeszcze w poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady Miasta Krakowa zainicjował akcję „Płać podatki w Krakowie”. W roku 2018 jej efekt to 3169 nowych podatników, do budżetu miasta wpłynie ok. 36,7 mln zł. Natomiast w latach 2015-2018 szacunkowe dodatkowe wpływy z PIT-u do budżetu miasta to ok. 140 mln zł. W 2018 r. podatki w Krakowie płaci 611 tys. osób.

Również Przewodniczący Rady Miasta Krakowa zainicjował Barometr Krakowski, którego III edycja odbyła się w tym roku. To projekt, którego celem jest włączenie do publicznej dyskusji o mieście rzetelnych informacji na temat opinii i potrzeb mieszkańców Krakowa. W ramach projektu prowadzone jest cykliczne badanie nastrojów społecznych mieszkańców Krakowa – ich opinii, postaw i preferencji wobec najistotniejszych spraw dotyczących miasta. Badanie ma charakter badania reprezentatywnego, a nad jego przebiegiem czuwają specjaliści z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjalnie powołana Społeczna Rada Barometru Krakowskiego, w której skład wchodzą przedstawiciele krakowskiego środowiska akademickiego. Dotychczas odbyły się trzy edycje badania – w 2015, 2016 i 2018 r. Badanie składa się z dwóch części – stałej i specjalnej, obejmującej bieżące problemy miasta. Część stała zawiera m.in. pytania o ocenę dobrobytu mieszkańców, warunków życia, ocenę działań władz miasta, ocenę warunków mieszkania w Krakowie, zadowolenie z życia w Krakowie, zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta, poczucie poinformowania o działaniach władz miasta, zaufanie do krakowskich instytucji. W 2015 r. część specjalna została poświęcona warunkom studiowania w Krakowie, w 2016 r.  dotyczyła dzielnic Krakowa, natomiast w tym roku – seniorów.

W VII kadencji odbyło się również Forum Przyszłości Dzielnic.  Celem jego działania była pogłębiona refleksja na temat roli i znaczenia krakowskich dzielnic w relacjach z mieszkańcami i władzami miasta. Forum stanowiło podstawę do rozważań nad aktualną i przyszłą pozycją dzielnic w Krakowie. W jego skład weszli: radni miejscy oraz dzielnicowi, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacja Stańczyka oraz Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska.

Jubileusze i zmiany

Również na VII kadencję przypadły obchody 25-lecia samorządu, które rozpoczęły się 27 maja 2015 r. mszą św. w Pałacu Biskupów Krakowskich. Tego dnia odsłonięto popiersie św. Jana Pawła II w holu Kamiennym krakowskiego Magistratu. Wykonano również pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem Urzędu Miasta Krakowa. 3 czerwca 2015 r. w bazylice Franciszkanów odprawiona została tradycyjna msza za miasto, a następnie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa, podczas której wręczone zostały medale 25-lecia samorządu.

W tej kadencji również kontynuowano zwyczaj zapalania zniczy na grobach radnych, laureatów medali Cracoviae Merenti i Honorowych Obywateli Miasta Krakowa, oraz innych osób zasłużonych dla Krakowa. Znicze zapalane są w Krakowie i poza jego granicami.

Pod koniec VI kadencji działalność rozpoczęła Młodzieżowa Rady Krakowa, która powstała w 2014 r. w drodze uchwały Rady Miasta Krakowa. Jest reprezentacją uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych wybieranych w wewnątrzszkolnych demokratycznych wyborach organizowanych przez szkolne samorządy. W jej skład wchodzą przedstawiciele samorządów szkolnych krakowskich szkół średnich. Pracę rozpoczęła niedawno rada VI kadencji. Przewodniczącym Rady jest  Mateusz Kołodziejczyk.

Ważne odznaczenia

W tej kadencji przyznano kolejne medale Cracoviae Merenti. Brązowy medal Cracoviae Merenti otrzymali: Opera Krakowska (2015), Sobiesław Zasada (2015), Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie (2016), Towarzystwo Lekarskie Krakowskie (2017), Studencki Komitet Solidarności (2017), Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) w Krakowie (2018), Komitety Obywatelskie (2018), Wojciech Plewiński (2018)  oraz Antoni Borgosz (2018). Srebrny medal Cracoviae Merenti przyznano: ks. kard. Franciszkowi Macharskiemu (2015), Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (2017) oraz ojcu profesorowi Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP (2017).

Ważne zmiany wprowadzono w zasadach nadawania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Przypieczętowano je uchwałą RMK z 14 czerwca 2017 r. Wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa składa się Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa do 31 marca każdego roku. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa wręczany jest podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej z okazji Święta Miasta. Rada Miasta Krakowa może przyznać do czterech tytułów w ciągu kadencji. W latach 2014–2018 honorowe obywatelstwo zostało przyznane: Jerzemu Buzkowi (2015), Biserce Rajčić (2018) oraz Januszowi Skalskiemu (2018).

Zmieniał się też skład samej Rady Miasta Krakowa.  We wrześniu 2015 r. za radnego Wojciecha Kolarskiego radnym został Stanisław Rachwał. W lutym 2016 r. radnego Józefa Pilcha zastąpił Andrzej Mazur, a radną Małgorzatę Popławską – Łukasz Słoniowski. W marcu 2016 r. za radną Barbarę Nowak w ławach przy pl. Wszystkich Świętych zasiadł Adam Grelecki. We wrześniu  2016 r. Dariusz Wicher zastąpił Arkadego Rzegockiego, a w listopadzie Łukasz Wantuch – Jerzego Friedigera.  Jeszcze jedna zmiana zaszła na początku roku 2017 – wtedy Jakub Seraczyn zastąpił radnego Marka Lasotę.

Na koniec trochę statystyki

 • W latach 2014–2018 odbyło się w tym: 91 zwykłych, 8 nadzwyczajnych oraz 15 uroczystych.
 • projekty grup radnych – 320
 • projekty przewodniczącego RMK – 51
 • projekty komisji RMK – 227
 • projekty złożone przez kluby radnych z podziałem na kluby – 170 (PIS 68, PO 56, PK 41, 1 projekt złożony wspólnie przez Klub PK i PIS oraz 3 projekty złożone wspólnie przez Klub PK i PO)
 • projekty dzielnicowe – 15
 • projekty mieszkańców – 3
  Przewodniczący i wiceprzewodniczący odbyli 127 dyżurów, podczas których spotykali się z mieszkańcami. Przyjęli 325 stron i podjęli 209 interwencji. Radni odbyli ponad 2 tys. dyżurów, złożyli 4318 interpelacji.
  (stan na dzień 30.10.2018)
pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat