Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej nr działki 344/47 o powierzchni 0,1183 ha, położonej w obrębie 68, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Narwik, objętej KW KR1P/00228403/4.

  •  Cena wywoławcza wynosi: 452 000,00 zł brutto ( w tym 23% podatku VAT), 
  • Wadium: 46 000,00 zł

 Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 31 maja 2011 r. wydana została decyzja nr AU-2/6730.2/1647/2011 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą opisana wyżej  nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Decyzja jest ostateczna.Można się z nią zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 413. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 – z późn. zm.) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na rzecz nabywcy nieruchomości, jeżeli złoży on oświadczenie, że przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

Nieruchomość położona jest  w terenie płaskim, porośnięta jest trawą. Położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przyłączenie planowanej inwestycji do sieci uzbrojenia technicznego możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż  północnej granicy działki przebiega sieć wodociągowa Ø  100 mm. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Narwik. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz Szkoła Podstawowa.  Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 10 lipca 2012 r.  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej, pok. 19

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

  • przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 lipca 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Krakowa.
  • w gotówce (do kwoty równej 15 000,00 euro) w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich świętych 3/4- parter najpóźniej do dnia 5 lipca 2012 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.15

 Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób wskazany przez uczestnika.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. Cena nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl  /Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/Przetargi Na Nieruchomości.

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF KODURA
Podmiot publikujący: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Data publikacji: 2012-05-14
Data aktualizacji: 2012-05-14
Powrót