Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

1.    trzeci  przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętych KW KR1P/00181812/2, oznaczonych nr działki nr 255 o powierzchni 0,0312 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym przy Małym Rynku nr 5 i oznaczonej nr działki 256 o powierzchni 0,0478 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym przy Małym Rynku nr 6.

 •  Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej budynkiem przy Małym Rynku 5 wynosi 9 689 400,00 zł, wadium 500 000,00 zł. 
 • Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej budynkiem przy Małym Rynku 6 wynosi 14 084 100,00 zł, wadium 710 000,00 zł.

 Opisane wyżej nieruchomości wpisane są do rejestru zabytków na podstawie decyzji Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie Wydziału Kultury Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.06.1968 r. - pod nr A-346 (nieruchomość przy Małym Rynku nr 5) oraz pod nr A-347 (nieruchomość przy Małym Rynku nr 6). Bonifikata od ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu w związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków wynosi 5 %.

 Nieruchomości usytuowane są na terenie układu urbanistycznego Śródmieścia Krakowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1 na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z dnia 22.05.1933 r. Ze względu na wyjątkowe walory historyczne wyżej wymieniony obszar został uznany za Pomnik Historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 8.09.1994 r. Wszelkie działania zmierzające do zagospodarowania obiektów i ich adaptacji wymagają każdorazowo uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego. Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie prawo pierwokupu opisanych nieruchomości.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwoleniem konserwatorskim nr 7/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. zezwolił Gminie Miejskiej Kraków na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 6 przy Małym Rynku, natomiast pozwoleniem konserwatorskim nr 8/11 z dnia 31 maja 2011 r. zezwolił Gminie Miejskiej Kraków na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 5 przy Małym Rynku – pod warunkiem, umieszczenia w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości informacji, że nieruchomości te wpisane są do rejestru zabytków.

Obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”, zgodnie z którym położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczonymi na rysunku planu symbolem MW/U.20. Szczegółowe informacje odnośnie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl

 Kamienica przy Małym Rynku nr 5 składa się z budynku frontowego, czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego z poddaszem użytkowym oraz oficyny dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej. Powierzchnia całkowita wynosi 824,80 m2. powierzchnia użytkowa 606,80 m2. W kamienicy znajduje się:

 • 7 lokali mieszkalnych: 6 w budynku frontowym, 1 w oficynie
 • 3 lokale użytkowe na parterze: 2 w budynku frontowym, 1 w oficynie,
 • 2 lokale użytkowe w piwnicy: 1 w budynku frontowym, 1 w oficynie,
 • 2 lokale użytkowe na poddaszu

 Kamienica przy Małym Rynku nr 6 składa się z budynku frontowego, trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego z poddaszem mieszkalnym oraz oficyny dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej. Powierzchnia całkowita wynosi 1231,90 m2, powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych wynosi 910,40 m2. W kamienicy znajduje się:

 • 6 lokali mieszkalnych w budynku frontowym,
 • 4 lokale użytkowe: 1 w budynku frontowym i oficynie, 2 lokale w piwnicy, 1 dwupoziomowy na poddaszu.

 W latach 1965-1975 w budynkach przeprowadzone zostały gruntowne remonty, wymienione zostały wszystkie stropy i posadzki powyżej parteru, instalacje i przyłącza sieci do budynków, wymieniono pokrycia dachowe i wykonano nowe konstrukcje klatek schodowych oraz posadzki cementowe w piwnicach. W latach 2007 – 2009 przeprowadzonobieżącą konserwację i remonty wynikające z dostosowania przepisów głównie w zakresie robót instalacyjno – przyłączeniowych oraz montaż nowej stolarki i renowację krat i oświetlenia. Obecnie budynki nie są użytkowane.

Po terenie części nieruchomości oznaczonej nr działki 255 położonej w obrębie 1, objętej KW KR1P/00181812/2, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zostanie ustanowiona służebność polegająca na możliwości przejścia przez sień wejściową budynku położonego przy Małym Rynku nr 5, następnie podwórkiem do pomieszczeń piwnicy znajdującej się pod budynkiem oficyny budynku położonego przy Małym Rynku 6 - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr działki 256 położonej w obrębie 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00181812/2. Zobowiązuje się nabywcę nieruchomości oznaczonej nr działki 256 położonej w obrębie 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00181812/2, zabudowanej budynkiem przy Małym Rynku 6, ustalonego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 110 275,65 zł brutto, w tym 23% podatku VAT płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu opisanego wyżej przejścia obciąża właścicieli nieruchomości władnącej.

Budynki nie posiadają sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej.

W dziale III KW KR1P/00181812/2 figuruje wpis, iż nieruchomość tą księgą objęta wpisana jest do rejestru zabytków miasta Krakowa. Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanych wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 20.10.2011 r. drugi w dniu 24.01.2012 r.

 Budynki można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem BOM Nr 6 pl. Na Groblach 7 tel. 12 430-18-40.

 2.    pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki  188/73 o powierzchni 0,2058 ha, położonej w obrębie 40, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Hufcowej, objętej KW KR1P/00055244/7.

 •  Cena wywoławcza wynosi 831 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT
 • Wadium: 50 000,00 zł

 Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30 kwietnia 2010 r. wydana została decyzja nr AU-2/7331/1283/10 o ustaleniu warunków zabudowy,  zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość może zostać zabudowana zespołem pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami. Decyzja jest ostateczna. Można się z nią zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 413. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 – z późniejszymi zmianami) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na rzecz nabywcy nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

Nieruchomość posiada kształt regularny. Położona jest w terenie płaskim porośniętym trawą, w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przyłączenie planowanych inwestycji do sieci uzbrojenia technicznego możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna. W południowo - wschodniej części działki zlokalizowane jest nieczynne szambo. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Batalionów Chłopskich poprzez  drogi wewnętrzne ul. Dobrowolskiego i ul. Hufcową. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 28 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej.

 • poz. 1 – godz.   9.00
 • poz. 2 – godz. 10.00

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

-    przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 czerwca 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

 Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Sprzedaż nieruchomości położonych przy Małym Rynku 5 i 6 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hufcowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %.

Ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT (poz. 2) oraz wynagrodzeniem z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu wraz należnym podatkiem  VAT (dot. poz. 1 ), płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl  Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF KODURA
Podmiot publikujący: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Data publikacji: 2012-04-25
Data aktualizacji: 2012-04-25
Powrót