Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1.      pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 115/67 o powierzchni 0,0878 ha, objętej KW KR1P/00311593/1, położonej w obrębie 17, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Rogozińskiego

 •  Cena wywoławcza wynosi: 1 169 700,00 zł brutto, w tym 23% podatek VAT
 • Wadium: 120 000,00 zł

 Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa opisana wyżej nieruchomość położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowo-usługowej MU.

Nieruchomość ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, porośnięta jest trawą i drzewami. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Rogozińskiego. Położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, basen Akademii Wychowania Fizycznego,biurowiec oraz tereny wolne od zabudowy. Przez środek działki przebiega sieć ciepłownicza 2x Dn 150, a przez jej zachodnią cześć sieć kanalizacji ogólnospławnej 2200/2490 mm.

W dziale III KW KR11P/00311593/1 wpisana jest służebność przesyłu na czas nieoznaczony, po terenie działki nr 115/67, polegająca na możliwości korzystania z nieruchomości obciążonej, tj. na dostępie do sieci kanalizacji ogólnospławnej w świetle 2200/2490mm - "kolektor centrum", dla której strefa ochronna wynosi 1  metr licząc od krawędzi przewodu w obie strony, łączna powierzchnia strefy wynosi 215,80m2 - w celu eksploatacji, konserwacji, naprawy, wymiany i przebudowy tych sieci i urządzeń - na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" S.A. z siedzibą w Krakowie oraz służebność przesyłu obciążająca działkę nr 115/67 polegająca na możliwości korzystania z nieruchomości obciążonej tj: na dostępie do sieci cieplnej 2 x dn 150 przebiegającej przez tę nieruchomość, dla której strefa ochronna wynosi 1 m licząc od skraju kanału, w pasie 3,3 m, powierzchnia strefy wynosi 163,6 m2 - w celu eksploatacji, konserwacji, naprawy, wymiany i przebudowy tych sieci i urządzeń – na rzecz  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  S.A w Krakowie. Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów.

 2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 425 o powierzchni 0,0286 ha, objętej KW KR1P/00010408/8, położonej w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym Nr 10 przy Placu Wszystkich Świętych.

 •  Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi: 5 815 000,00 zł
 • Wadium: 300 000,00 zł

 Opisana wyżej nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”, zgodnie z którym położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (MW/U.26) z podstawowym przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz obiekty i lokale zamieszkania zbiorowego takie jak hotele, hostele i pensjonaty.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem głównym i budynkiem oficyny o funkcji mieszkaniowej i usługowej.

Kamienica nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, natomiast figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ponadto nieruchomość ta położona jest w obrębie układu urbanistycznego miasta Krakowa w granicach Plant uznanego za zabytek na podstawie orzeczenia nr AK.11/Ka/7/Kr/33 z dnia 22 maja 1933 r. i podlegającego prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W przedmiotowym budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe. Lokale użytkowe oraz dwa lokale mieszkalne zajmowane są na podstawie umów najmu. Pozostałe lokale mieszkalne stanowią pustostany. Dział III KW KR1P/00010408/8 wolny jest od wpisów, natomiast w dziale IV tej księgi wpisane są hipoteki przymusowe zwykłe na rzecz Skarbu Państwa  z tytułu zaległości w podatku od wzbogacenia wojennego i dodatku za zwłokę,  z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości oraz z tytułu kosztów remontu budynku.

 3.      czwarty przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 17 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ulicy Przegorzalskiej, objętych KW KR1P/00212780/5 oznaczonych nr działek: 314/1 o powierzchni 0,0630 ha, 314/2 o powierzchni 0,0631 ha, 314/3 o powierzchni 0,0631 ha, 314/4 o powierzchni 0,0630 ha oraz 314/5 o powierzchni 0,0721 ha.

 •  Cena wywoławcza działki nr 314/1 wynosi: 384 388,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium 40 000,00 zł
 •  Cena wywoławcza działki nr 314/2 wynosi: 384 997,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium 40 000,00 zł
 •  Cena wywoławcza działki nr 314/3 wynosi: 385 605,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium 40 000,00 zł
 •  Cena wywoławcza działki nr 314/4 wynosi: 384 388,00zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium 40 000,00 zł
 •  Cena wywoławcza działki nr 314/5 wynosi: 460 629,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT. Wadium 50 000,00 zł

 Obszar, w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Przegorzały” zatwierdzonego uchwałą Nr LXXXVII/1132/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. Działki nr 314/1, 314/2, 314/3, 314/4 i 314/5 znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznaczonym symbolem 2MNU. Szczegółowe informacje odnośnie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl

 Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane. Posiadają kształty zbliżone do prostokąta. Położone są w terenie płaskim, łatwym do zagospodarowania i zabudowy. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności. Działki są niezagospodarowane, nieogrodzone, porośnięte roślinnością trawiastą, krzewami, w części zadrzewione. Nieruchomości od południa graniczą z nieruchomościami zabudowanymi domami jednorodzinnymi. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Przegorzalskiej. Ponadto działka nr 314/1 od strony zachodniej przylega do ul. Żemaitisa, a działka nr 314/5 od strony wschodniej przylega do ul. Szyszko - Bohusza.  Działki położone są w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przez działkę nr 314/1 przebiegają sieci elektroenergetyczne, sieć gazowa oraz wodociągowa i teletechniczna. Wzdłuż północnej granicy działek 314/2, 314/3, 314/4, 314/5 przebiegają sieci elektroenergetyczne, wodociągowa oraz telekomunikacyjne. Działy III i IV KWKR1P/00212780/5 nie zawierają wpisów.Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 11.08.2011 r. drugi w dniu 15 listopada 2011 r. trzeci w dniu 28 lutego 2012 r.

 Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 12 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej, pok. 19.

 • poz. 1 godz.    9.00
 • poz. 2 godz.  10.00
 • poz.  3 godz.  11.00

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

-    przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 czerwca 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Krakowa.

-    w gotówce (do kwoty równej 15 000,00 €) w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich świętych 3/4- parter najpóźniej do dnia 6 czerwca 2012 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.15

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości opisanych w poz.1 i 3 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %. Sprzedaż udziału w nieruchomości opisanej w pkt. 2  zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT (dot. poz. 1 i 3) płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 012 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

 Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl / Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/Przetargi na Nieruchomości/ 

 Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF KODURA
Podmiot publikujący: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Data publikacji: 2012-04-11
Data aktualizacji: 2012-04-11
Powrót