Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1.      Nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 4/3 o powierzchni 0,0398 ha, położonej w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Rejtana Nr 11, objętej KW KR1P/00009532/6, zabudowanej budynkiem użytkowym, który w części oficynowej przewidziany jest do rozbiórki.

 • Cena wywoławcza wynosi 314 000,00 zł.
 • Wadium wynosi 31 400,00 zł.

 Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 327,00 m2. W dniu 2.09.2010 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie Nr 655/10 na rozbiórkę części oficyn przy ul. Kalwaryjskiej 18/Rejtana 11
w Krakowie, na podstawie którego wydana została decyzja Nr 2194/10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6.10.2011 r. pozwalająca na rozbiórkę.

Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ulica Tadeusza Rejtana. Położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość położona jest w terenie o przeważającej funkcji mieszkaniowo – usługowej MU. Rada Miasta Krakowa uchwałą nr XXI/281/11 z dnia 6.07.2011 r. postanowiła
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Kalwaryjska”. Na wniosek osoby prawnej w dniu 10 września 2010 r. wydana została decyzja nr AU-2/7331/2703/10 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków na cele mieszkalno – usługowo – hotelowe na dz. nr 4/1 (oznaczenie przed podziałem geodezyjnym) obr.13 Podgórze przy ul. Rejtana 11 w Krakowie wraz ze zjazdem z drogi gminnej ul. Rejtana dz. nr 510 obr. 13 Podgórze w Krakowie”. Decyzja ta jest ostateczna. Gmina Miejska Kraków nie posiada praw do dysponowania opisaną wyżej decyzją. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, natomiast jest położona na obszarze układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórza wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-608 decyzją z dnia 26.10.1981 r. oraz na obszarze uznanym na mocy zarządzenia Prezydenta RP z dnia 8.09.1994 r. za Miasto Pomnik Historii.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą obejrzeć budynek w dniu 20 kwietnia 2012 r. w godz. 14.30 -15.30.

 2.      Lokalu mieszkalnego Nr 3 o powierzchni użytkowej 21,68 m2 z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) o powierzchni 1,67 m2, położonego w budynku mieszkalnym Nr 13 przy ul. św. Benedykta w Krakowie, z którym związany jest udział wynoszący 41/1000 części w nieruchomości wspólnej czyli w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych nr działki 311/2 o powierzchni 0,0262 ha i 311/3 o powierzchni 0,0128 ha, położonej w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00237330/7 oraz we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 • Cena wywoławcza wynosi 130 000,00 zł.
 • Wadium wynosi 13 000,00 zł.

Lokal mieszkalny Nr 3 znajduje się na parterze budynku. Lokal składa się z kuchni, pokoju i łazienki. Wejście z klatki schodowej odbywa się bezpośrednio do kuchni. W pokoju
i w kuchni na podłodze położone są panele. Ściany i sufit w pokoju są tynkowane, malowane farbą emulsyjną. W kuchni na ścianach położone są panele ścienne. W pokoju znajduje się antresola drewniana z wejściem po drabinie. W pokoju jest jedno okno 2-skrzydłowe z PCV. W łazience na podłodze i na ścianach położona jest glazura. Łazienka wyposażona jest w brodzik prysznicowy, muszlę klozetową i elektryczny ogrzewacz wody. Kuchnia jest pomieszczeniem przechodnim. Znajdują się w niej zlew 1-komorowy, kuchenka 2-palnikowa, a pod nimi szafki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i domofon. Brak jest instalacji grzewczej. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 1,67 m2 znajdująca się na podwórzu. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

Osoby zainteresowane oglądaniem lokalu mieszkalnego proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 3 w Krakowie przy ul. Limanowskiego 16 tel. 12 656-22-01.

3.      Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 51/26 o powierzchni 0,0793 ha, objętą KW KR1P/00212437/6, położonej w obrębie 42 jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ul. Herwina Piątka.

 • Cena wywoławcza wynosi 175 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.
 • Wadium wynosi 17 500,00 zł.

Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Prądnika” zatwierdzonego uchwałą Nr XCI/1218/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3.02.2010 r. Zgodnie z ustaleniami tego planu działka położona jest w terenach zieleni ogrodów przydomowych, oznaczonych symbolem ZPO.2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość jest niezagospodarowana, posiada kształt zbliżony do kwadratu. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Ze względu na bliskość koryta rzeki Białuchy teren ten zagrożony jest powodzią.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd przewidziany jest od ul. Herwina Piątka po terenie działki nr 51/24 oraz po terenie części działki nr 51/18, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, po których ustanowiona zostanie służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 51/26. Opłata z tytułu ustanowienia służebności wynosi 32 411,73 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

W dziale III KW KR1P/00212437/6wpisana jest odpłatna służebność przejazdu i przechodu po terenie działki nr 51/14 szlakiem drogowym o szerokości 5 m na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 47/2. W obecnym stanie prawnym po podziale geodezyjnym działki nr 51/14 służebność ta obciąża działkę stanowiącą przedmiot sprzedaży, jednakże ustanowiony szlak drogowy niebiegnie po jej terenie. Ponadto w dziale III tej KW wpisana jest odpłatna służebność przejazdu i przechodu przez część działki nr 51/24 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek nr 51/20 i 51/25.

Dział IV nie zawiera wpisów.

4.      Nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 233/14, o powierzchni 0,0070 ha, obręb 44, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00171849/7, zabudowanej budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 59,46 m2 przy ul. Kluczborskiej.

 • Cena wywoławcza wynosi 76 500,00 zł.
 • Wadium wynosi 7 700,00 zł.

Nieruchomość oznaczona nr działki 233/14 położona jest w Krakowie przy ul. Kluczborskiej w szeregu garaży, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Kluczborska. Działka ma kształt prostokątny. Zabudowana jest murowanym garażem. Garaż ten ma powierzchnię użytkową 59,46 m2. Brama wjazdowa jest stalowa, dwuskrzydłowa. Posadzka w garażu jest betonowa, a ściany są tynkowane i pomalowane. Garaż wyposażony jest w instalację elektryczną (oświetlenie, gniazda wtykowe, siły) i wodno-kanalizacyjną.

Obecnie garaż zajmowany jest przez bezumownego użytkownika, który jest zainteresowany kupnem przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu. Jednocześnie zobowiązał się on do opuszczenia nieruchomości w przypadku nie wygrania przetargu.

Nieruchomość położona jest w terenie, w którym nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, teren ten znajduje się w terenie o przeważającej funkcji usług publicznych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 Przetargi odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 10 maja 2012 r. w sali konferencyjnej, pok. nr 19

 • poz. 1  godz.  11.00
 • poz. 2  godz.  12.00
 • poz. 3  godz.  12.30
 • poz. 4  godz.  13.00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

 • przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 7 maja 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
 • w gotówce wpłacane w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 - parter najpóźniej do dnia 7 maja 2012 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 -15.00.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć ponadto do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia następnego po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym przetargu, w sposób wskazany przez uczestnika.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości opisanych w pkt. 1, 2, 4, zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT (dot. poz. 3) oraz jednorazowa płata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (dot. poz. 3), płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl  /Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/Przetargi Na Nieruchomości.

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF KODURA
Podmiot publikujący: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Data publikacji: 2012-04-06
Data aktualizacji: 2012-04-06
Powrót