Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1.      drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 47/9 o powierzchni 0,0848 ha, położonej w obrębie 146, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Powiśle nr 5, objętej KW KR1P/00197467/3, zabudowanej budynkami użytkowymi przewidzianymi do rozbiórki

  •  Cena wywoławcza wynosi: 2 521 600,00 zł
  • Wadium: 127 000,00 zł

 Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnymi budynkami użytkowymi, o charakterze magazynowo – biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 411,83 m2, które składają się z dwóch lokali użytkowych. Lokale te są w złym stanie technicznym i nie spełniają standardów współczesnych lokali użytkowych. Na dzień ogłoszenia przetargu lokale są użytkowane bezumownie przez dotychczasowego najemcę, któremu umowa najmu została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31.01.2012 r.

Działka ma kształt nieregularny. Posiada dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ulica Powiśle. Położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz hotel. Na działce rośnie okazały dąb. Nabywca nieruchomości  powinien rozważyć możliwość pozostawienia drzewa jako istniejący element zagospodarowania zielenią przyszłej zabudowy. W przypadku nieuniknionej kolizji planowanej zabudowy z drzewem, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska z wnioskiem o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni.

Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość położona jest w terenie o przeważającej funkcji mieszkaniowo – usługowej MU. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, natomiast jest położona w obszarze uznanym na mocy zarządzenia Prezydenta RP z dnia 8.09.1994 r. za pomnik historii „ Kraków - historyczny zespół miasta” (Monitor Polski Nr 50 z 1994 r. poz. 418), w związku z powyższym przyszła zabudowa winna cechować się wysokimi walorami architektonicznymi oraz korespondować z sąsiadującą zabudową znajdującą się przy ul. Powiśle 4. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do nieodpłatnego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu  po terenie części opisanej wyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu użytkowego  Nr U001 położonego w budynku mieszkalnym nr 4 przy ul. Powiśle, objętego KW KR1P/00479144/4, który w chwili obecnej stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków. Ustanowienie służebności nastąpi równocześnie ze sprzedażą nieruchomości. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu  14.02.2012 r.

 2.      trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny - lokalu użytkowego oznaczonego  Nr U-101 o powierzchni użytkowej 84,86 m2, położonego w budynku Nr 32 przy ul. Floriańskiej w Krakowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z którym związany jest udział wynoszący 356/10000  części w nieruchomości wspólnej czyli w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki  37/1 o powierzchni  0,0820 ha, położonej w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00081411/0, oraz we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

  •  Cena wywoławcza wynosi : 390 110, 00
  • Wadium:  40 000,00 zł 

 Budynek przy ul. Floriańskiej Nr 32 jest budynkiem wielomieszkaniowym z usługami na niższych kondygnacjach. Został wzniesiony na początku XX w. w technologii tradycyjnej. Jest to budynek o pięciu kondygnacjach w części frontowej, oficyny północnej i tylnej oraz o dwóch kondygnacjach w oficynie południowej, podpiwniczony. Stropy nad piwnicami są żelbetowe, nad parterem ceramiczne, klatki schodowe żelbetowe. Elewacje budynku są zdobione elementami sztukatorskimi. Więźba dachowa jest drewniana, w części frontowej dach kryty blachą miedzianą, na oficynie tylnej i północnej blachą ocynkowaną, a na oficynie południowej papą. Budynek przy ul. Floriańskiej Nr 32 nie jest wpisany do rejestru zabytków, natomiast figuruje w gminnej ewidencji zabytków i położony jest na terenie układu urbanistycznego Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1 na podstawie decyzji z dnia 22.05.1933 r. oraz na obszarze uznanym zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. za Miasto Pomnik Historii.

Lokal użytkowy Nr U-101 znajduje się w piwnicy budynku frontowego. Nie ma bezpośredniego wejścia do lokalu z ul. Floriańskiej. Wejście do lokalu odbywa się przez bramę z domofonem do wspólnej klatki schodowej. Następnie w piwnicy znajdują się drzwi wejściowe do lokalu U-101. Drzwi wejściowe są stalowe, dwuskrzydłowe. Lokal składa się z 2 sal obsługi, zaplecza gastronomicznego i 3 pomieszczeń wc. W pomieszczeniach obsługi posadzki wykonane są z płytek lastrikowych, ściany są tynkowane, malowane. W pomieszczeniach wc posadzki wykonane są z terakoty, na ścianach płytki ceramiczne. Drzwi wewnętrzne są płycinowe pełne. W pierwszym pomieszczeniu znajduje się antresola na konstrukcji stalowej. W drugim pomieszczeniu znajduje się stół barowy. Pomieszczenia wc wyposażone są w umywalki i muszle klozetowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik obecnie zdemontowany), wodną, kanalizacyjną i wentylacyjną. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Do 2009 r. w lokalu funkcjonował pub „U Piwersów”, w chwili obecnej jest pustostanem. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości został przeprowadzony w dniu  3.11.2011 r. drugi w dniu 14.02.2012 r.

 Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 13.04 i 11.05.2012 w godz. od 14.00 – 15.00

 3.      czwarty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 498/3 o powierzchni 0,4833 ha, objętej KW KR1P/00200398/3, położonej w obrębie 34 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Stawowej i ul. Szarotki.

  •  Cena wywoławcza wynosi: 779 240,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT
  • Wadium wynosi: 80 000,00 zł

 Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek podmiotu prywatnego wydana została decyzja nr AU-2/7331/1615/07 z dnia 29.05.2007 r o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą opisana wyżej nieruchomość może zostać zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Decyzja jest ostateczna. Gmina Miejska Kraków nie dysponuje tą decyzją.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt wydłużonego prostokąta, porośnięta jest trawą oraz drzewami. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane przestrzennie. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Ponadto przez działkę przebiegają sieci elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napięcia na podporach.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd przewidziany jest od ul. Stawowej po terenie działki nr 498/4 oraz od ul. Szarotki po terenie działki nr 498/2, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, po których zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 498/3.

Jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności wynosi 2 622,00 zł + 23% podatku VAT w wysokości 603,06 zł, tj. 3 225,06 zł brutto. Działy III i IV KW KR1P/00200398/3 wolne są od wpisów. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 19.07.2011 r.  drugi w dniu 20.10.2011 r. trzeci w dniu 24.01.2012 r.

 4.      drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej  o powierzchni 1,4569 ha, zabudowanej budynkiem hotelu Chopin i urządzeniami budowlanymi, składającej się z działek oznaczonych nr 489/4 o powierzchni 0,0300 ha, 489/24 o powierzchni 0,1373 ha, 489/10 o powierzchni 0,0008 ha, 489/21 o powierzchni 1,1536 ha, 489/26 o powierzchni 0,1352 ha, objętej KW KR1P/00124702/1, położonej w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Śródmieście w Krakowie przy ul. Przy Rondzie Nr 2, obciążonej  prawem użytkowania ustanowionym do dnia 3.09.2051 r

  •  Cena wywoławcza wynosi: 34 165 760,00 zł
  • Wadium: 1 800 000,00 zł

 Nieruchomość zabudowana jest pięciokondygnacyjnym budynkiem hotelu „Chopin” o  powierzchni użytkowej 7 730,80 m2, wybudowanym w 1993 r. Jest to obiekt wolnostojący, zrealizowany na planie prostokąta, w którym mieści się 220 pokoi, 1 apartament dwupokojowy, restauracja, bar kawowy, snack - bar, dwie sale konferencyjne i sala bankietowa. Ponadto kuchnia wraz z zapleczem, pomieszczenia sanitarne, techniczne i pomocnicze, warsztaty, magazyny, a także pomieszczenia o przeznaczeniu handlowym, usługowym i biurowym. Hotel posiada standard trzygwiazdkowy a jego stan techniczny został określony jako dobry.

Opisana wyżej nieruchomość wyposażona jest w sieci uzbrojenia technicznego (z wyjątkiem sieci gazowej). Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Przy Rondzie. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są budynki użyteczności publicznej – Sąd, Prokuratura, Urząd Miasta Krakowa oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowo – usługowej MU. 

Aktem notarialnym Rep.A.Nr 3898/91 z dnia 3 września 1991 r. (zmienionym aktami notarialnymi z dnia 12 czerwca 1992 r. Rep. A Nr 1619/92, z dnia 28 lipca 1998 r Rep. A Nr 5305/98, z dnia 26 czerwca 2002 r Rep. A.Nr 5650/2002,) ustanowione zostało odpłatne prawo użytkowania nieruchomości gruntowej do dnia 3.09.2051 r. na rzecz Chopin Spółki z o.o z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie Nr 2 – w celu budowy i eksploatacji hotelu o międzynarodowym standardzie, trzygwiazdkowym, posiadającego orientacyjnie 225 pokoi dwuosobowych wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi obiektom hotelowym wedle standardów międzynarodowych (takimi jak urządzenia sportowe i rekreacyjne, obiekty gastronomiczne i handlowe, parkingi, centra konferencyjne i telekomunikacyjne etc. Warunki użytkowania zostały określone szczegółowo w umowie użytkowania, zgodnie z którymi po upływie terminu użytkowania Użytkownik zobowiązany jest wydać właścicielowi przedmiot użytkowania wraz z wzniesionymi na nim budynkami i budowlami, przy czym użytkownikowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia o zwrot nakładów poniesionych na budowę budynków i budowli. Przedmiotem zwrotu będzie hotel w stanie zdatnym do eksploatacji tj. budynki i budowle wraz całym dotychczasowym wyposażeniem (wyposażenie techniczne, wyposażenie pokoi, w tym umeblowanie, wyposażenie kuchni, restauracji, pralni etc.) oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w stanie w jakim powinien się on znajdować w wyniku prawidłowej eksploatacji.

W dziale III KW KR1P/124702/1 wpisane jest obciążenie nieruchomości prawem użytkowania ustanowionym do dnia 3.09.2051 r. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu  14.02.2012 r.

 Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości  odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 22 maja 2012 r. w sali konferencyjnej, pok. 19.

 poz. 1 – godz. 9.00                              poz. 3 – godz. 11.00

poz. 2 – godz. 10.00                             poz. 4 – godz. 12.00

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

-    przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 maja 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

 5.      drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3, jednostka ewidencyjna Śródmieście:

składającej się z działek oznaczonych nr 95/2 o powierzchni 0,1569 ha, objętej KW KR1P/00138640/9, 95/3 o powierzchni 0,1067 ha, objętej KW KR1P/00212425/9, 95/6 o powierzchni 0,3957 ha, objętej KW KR1P/00221494/9, zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym  położonym przy ul. Stradomskiej 12-14 i budynkami użytkowymi, wpisanej do rejestru zabytków, nr  96/2 o powierzchni 0,0517 ha, objętej KW KR1P/00327173/6, 96/3 o powierzchni 0,3493 ha, objętej KW KR1P/00243003/1, zabudowanej budynkiem użytkowym przedszkola położonym przy ul. Stradomskiej 12a,

  •  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40 147 200 ,00  zł ( w tym  cena wywoławcza  części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, od której zostanie udzielona bonifikata wynosi 29 383 736,00 zł)
  • Wadium: 2 100 000,00  zł.

 Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych nr  95/2, 95/3, 95/6 wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A-119 i podlega ochronie prawa z mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).

W związku z wpisem  części nieruchomości do rejestru zabytków bonifikata od ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu wynosi 5%.

Działka nr 95/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalno - usługowym usytuowanym w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Stradomskiej. Budynek jest częściowo podpiwniczony i składa się z pięciokondygnacyjnej części frontowej z fasadą pochodzącą z końca XVIII w. i skrzydła oficyny w zabudowie parterowej. Budynek był przebudowywany w związku ze zmianami funkcji użytkowej od klasztoru, przez szpital, dom celny, koszary wojskowe, kamienicę czynszową po budynek mieszkalno-usługowy. Obecna funkcja budynku obejmuje 39 lokali mieszkalnych, 9 lokali użytkowych oraz pomieszczenia w piwnicy i strychy użytkowe. Lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe były zajmowane na podstawie umów najmu. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną. Ogrzewanie indywidualne piecowe lub etażowe gazowe.

W maju 2008 r. na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie została opracowana ekspertyza konstrukcyjno – budowlana dotycząca stanu technicznego budynku przy ul. Stradomskiej 12-14, która wykazała, że budynek wymaga przeprowadzenia bardzo pilnie generalnego remontu. Obecny stan techniczny budynku stanowi zagrożenie dla życia i mienia użytkowników.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nr 44/2010 z dnia 19.03.2010 r. nakazał Wspólnocie Mieszkaniowej budynku usunąć stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia spowodowany wystąpieniem nieprawidłowości stanu technicznego budynku przy ul. Stradomskiej 12-14 powstałych w wyniku zużycia technicznego w trakcie wielowiekowego jego użytkowania, a dotyczącego między innymi stropów, przewodów kominowych.

W związku z tym zgodnie z postanowieniami decyzji zakazano użytkowania budynku przy ul. Stradomskiej 12-14 do czasu usunięcia nieprawidłowości i nakazano skutecznie zabezpieczyć budynek przed dostępem osób niepowołanych oraz przed wpływami atmosferycznymi w zakresie otworów okienno – drzwiowych i oznakować tablicą o zakazie użytkowania. Z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą budynku położonego przy ul. Stradomskiej 12-14  można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 413.

Z uwagi na brak środków na wykonanie generalnego remontu zabytkowego obiektu wypowiedziane zostały umowy najmu zajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych.

Obecnie w budynku frontowym zajmowane są jeszcze 2 lokale mieszkalne. Najemcom lokalu nr 30B została wypowiedziana umowa najmu ze względu na zaległości czynszowe. Wyrokiem z dnia 6 października 2011 r. Sygn. akt.I C 145/11/S Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  orzekł o eksmisji lokatorów. Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się do dostarczenia osobom uprawnionym stosownego lokalu socjalnego, a zatem kwestia ta nie będzie obciążać nabywcy nieruchomości. Z lokatorami lokalu  nr 38  została zawarta przedwstępna umowa najmu innego lokalu, na czas przeprowadzenia remontu tj. na okres dwóch miesięcy. Po wykonaniu remontu wydane zostanie skierowanie do zawarcia umowy tego lokalu na czas nieoznaczony, a po jego objęciu możliwe będzie opróżnienie mieszkania przy ul. Stradomskiej  12/38.

W Wydziale Skarbu Miasta prowadzone jest postępowanie z wniosku Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie w sprawie ustanowienia na rzecz Spółki służebności przesyłu po terenie działki nr 95/2 w celu  eksploatacji  infrastruktury energetycznej, a także konserwacji, naprawy, modernizacji, remontu, usuwania awarii tej sieci.

Działka nr 95/3 zabudowana jest dwukondygnacyjnym, nie podpiwniczonym budynkiem użytkowym o powierzchni  użytkowej ok. 55 m2 oraz budynkiem stacji trafo.

Na wniosek Chemix Spółki z o.o z siedzibą w Krakowie Rynek Główny 30 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 95/5 w obr. 3 Śródmieście po terenie działek nr 95/2, 95/3, 95/6.

Działka nr 95/6 zabudowana jest parterowym, nie podpiwniczonym budynkiem usługowo – biurowym o powierzchni użytkowej ok. 200 m2, 5 garażami metalowymi, 3 garażami murowanymi, budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej ok. 65 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej ok. 29 m2. Umowy najmu lokali użytkowych, budynków użytkowych i garaży zostały skutecznie wypowiedziane.

Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych nr 96/2 i 96/3 zabudowana jest dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynkiem użytkowym o powierzchni  użytkowej 672 m2. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd  na rzecz Przedszkola Samorządowego  Nr 114 im. H.Ch.Andersena w Krakowie. W opisanym wyżej budynku oprócz przedszkola znajduje się lokal mieszkalny. Lokal ten zajmowany jest bez tytułu prawnego, w Sądzie toczy się sprawa o eksmisję.

Jedyny dojazd i dojście do przedszkola istnieje przez bramę budynku frontowego położonego przy  ul. Stradomskiej 12-14, który zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

Uchwałą Nr XXXVIII/483/12 z dnia 8 lutego 2012 r. Rada Miasta Krakowa postanowiła o likwidacji Przedszkola z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wydanie nieruchomości oznaczonej nr działek 96/2, 96/3  na rzecz nabywcy ustalonego w drodze przetargu  nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji  zlokalizowanej na zbywanych działkach, nie wcześniej niż 15.07.2012 r.

Do czasu wydania nieruchomości nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do utrzymania jedynego dojścia i dojazdu do budynku Przedszkola przez bramę budynku przy ul. Stradomskiej 12-14.

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 28.07.2011 r. nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jest jedynie usytuowana w obszarze historycznego układu urbanistycznego Kazimierza ze Stradomiem, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-12, na podstawie decyzji z dnia 23.02.1934 r. W związku z powyższym, zgodnie z art.13 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie  jest wymagane uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na sprzedaż tej nieruchomości.

Opisane wyżej nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Stradomskiej, poprzez bramę wjazdową budynku frontowego przy ul. Stradomskiej 12 -14. Położone są w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego.

Obszar w skład którego wchodzą opisane wyżej nieruchomości nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 11.02.2011 r. wydana została decyzja nr AU-2/6730.2/368/2011 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „ zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno - usługowego ( wielorodzinnego z usługami w parterze) i oficyny (budynku usługowo – biurowego) na budynek usługowy ( hotel z restauracją i zapleczem usługowym) oraz budowa parkingu naziemnego na działkach nr 95/2, 95/3, 95/6 obr. 3 jedn.ewid. Śródmieście oraz wjazdami z działki 165/2 obr. 3 jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Stradomskiej w Krakowie. Decyzja jest ostateczna.

Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie układu urbanistycznego Kazimierza i Stradomia, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-12 oraz na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Na sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków uzyskano pozwolenie konserwatorskie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod warunkiem sprzedaży działek i budynków w całości. Zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim w przypadku zakupu nieruchomości przez więcej niż jedną osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy wyklucza się możliwość zniesienia współwłasności i dokonania podziału fizycznego. Ponadto zastrzega się konieczność zachowania gabarytów, formy, układu przestrzennego i zabytkowych elementów architektonicznego wyposażenia wnętrz.

W dziale III KW KR1P/00221494/9 wpisana jest odpłatna(jednorazowo) służebność przesyłu obciążająca działkę nr 95/6- pasem szerokości 1,0 m i długości 46,0 m z przeznaczeniem pod eksploatację liniowej infrastruktury energetycznej przyłączonej do stacji transformatorowej nr 1467 znajdującej się na działce nr 95/3, a także  konserwację, naprawę, modernizację, remont , usuwanie awarii tych urządzeń energetycznych w granicach wskazanych na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 538/2011 z dnia 04.04.2011 r. na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie.

W dziale III KW KR1P/00212425/9 wpisana jest odpłatna(jednorazowo) służebność przesyłu obciążająca działkę nr 95/3- w obszarze o pow. 68,5m2 z przeznaczeniem pod eksploatację istniejącej stacji transformatorowej nr 1467, pasem szerokości 0,5m i długości 8,5m z przeznaczeniem pod eksploatację liniowej infrastruktury energetycznej przyłączonej do tej stacji, pasem szerokości 1,0m i długości 37,0m z przeznaczeniem pod eksploatację liniowej infrastruktury energetycznej przyłączonej do tej stacji, a także konserwację, naprawę, modernizację, remont , usuwanie awarii urządzeń energetycznych w granicach wskazanych na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 538/2011 z dnia 04.04.2011 r. na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 29.11.2011 r.

 Budynki można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem BOM Nr 6 pl. Na Groblach 7 tel. 12 430-18-40.

 Przetarg  na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stradomskiej 12-14 odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 24 kwietnia  2012 r.  o godz.  13.00 w sali konferencyjnej, pok. 19

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

 Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Sprzedaż nieruchomości opisanych w pkt. 1,2,3,5 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt. 3 opodatkowana jest podatkiem VAT w stawce 23%. Cena nabycia nieruchomości płatna jest  jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl  Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF KODURA
Podmiot publikujący: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Data publikacji: 2012-03-19
Data aktualizacji: 2012-03-19
Powrót