Liga Miast Historycznych

Liga Miast Historycznych
Fot. www.krakow.pl

Siedziba:
The League of Historical Cities
International Relations Office
City of Kyoto
Teramachi-Oike, Nakagyo-ku
Kyoto City, Japan 604 8571

Sekretariat:
tel. +81 75 222 3072
fax +81 75 222 3055
e-mail: lhcs@city.kyoto.jp
Oficjalna strona: www.city.kyoto.jp

Liga Miast Historycznych (The League of Historical Cities - LHC) została powołana w 1994 r. w Kyoto (Japonia) przez uczestników IV światowej Konferencji Miast Historycznych. Wśród 25 założycieli Ligi był także Kraków. Liga skupia miasta historyczne z całego świata, obecnie jest to 115 miast z 65 krajów i regionów (stan na grudzień 2017 r.). Zgodnie ze statutem LHC, celem tej organizacji jest realizacja wiecznego pokoju dla przyszłych pokoleń, pogłębienie międzyludzkiego porozumienia drogą przekroczenia granic narodowych dzięki oświacie oraz wspieranie rozwoju miast historycznych. Odpowiednio do założonych celów, LHC przygotowuje i realizuje różne międzynarodowe projekty.

Członkowie Rady Dyrektorów Ligi Miast Historycznych – prezydenci miast: Kyoto (przewodniczący), Wiednia, Xianu, Ballaratu, Gyeongju, Isfahanu, Konya i Odessy.

Kraków przystąpił do Ligi na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXVI/753/97 z dnia 16 kwietnia 1997 roku. Nasze miasto było i nadal pozostaje jednym z filarów organizacji - m. in. Kraków dwukrotnie piastował funkcje "Głównego Funkcjonariusza" (Principal Officer). Główni Funkcjonariusze (w liczbie siedmiu) są wybierani spośród burmistrzów i prezydentów wszystkich miast członkowskich Ligi. Dzięki statusowi Głównego Funkcjonariusza Kraków uczestniczył w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących działalności Ligi (w tym przyjmowania nowych członków), poprzez udział w spotkaniach Rady Dyrektorów, będącej jednym z trzech - obok Zgromadzenia Ogólnego i Sekretariatu - organów Ligi do spraw administracyjnych. Informacje i artykuły o Krakowie (m. in. na tematy dotyczące ochrony zabytków), publikowane są w magazynie Ligi, co stanowi atrakcyjną i niedrogą forme promocji miasta (biuletyn ten jest rozsyłany do wszystkich miast członkowskich LHC na całym świecie).

Liga Miast Historycznych jest ważną i jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych działających na rzecz ochrony światowego dziedzictwa. Wraz z upływem ponad 20 lat od założenia LMH, Światowa Konferencja Miast Historycznych promuje ponadgraniczny i konstruktywny dialog między miastami historycznymi pod hasłem "Ochrona i rozwój miast historycznych". Wymiany między miastami i obywatelami na całym świecie są niezbędne, aby zapewnić wkład miast o szczególnym dziedzictwie w rozwój cywilizacji. Rada Dyrektorów Ligi zwraca uwagę na zmiany społeczne i wynikające z tego nowe wyzwania, przed jakimi stają miasta historyczne. U progu 2018 roku świat osiąga etap, w którym "kraj" jako warownia zostaje zastąpiony przez globalne społeczeństwo. W takim świecie poszczególne kraje nie są pojedynczymi bytami, jakimi kiedyś były. W dzisiejszych czasach naród, lokalne społeczności i regiony wzajemnie się uzupełniają jako partnerzy. Współpracę można budować teraz w oparciu o nowe platformy i relacje.

Koordynacja współpracy:
Koordynatorem udziału Krakowa w pracach LHC jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opłata członkowska:
Składka członkowska Ligi Miast Historycznych jest stała i wynosi 100 USD.

Biuletyn informacyjny LHC:

http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/kokusai/lhcs/publication/index.html#bulletin

Wydarzenia:

• W 1997 r. w Krakowie odbyła się Rada Dyrektorów Ligi Miast Historycznych.

• Krakowowi została powierzona organizacja VI Światowej Konferencji Miast Historycznych. Konferencja ta odbyła się w dniach 25-28 maja 1998 r.  pod hasłem „Dziedzictwo i rozwój miast historycznych" („Heritage and Development of Historical Cities").

• Krakowowi została powierzona organizacja VI światowej Konferencji Miast Historycznych. Pod hasłem „Dziedzictwo i rozwój miast historycznych" („Heritage and Development of Historical Cities"), konferencja ta odbyła się w dniach 25-28 maja 1998 r.

• Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, Filip Berkowicz, wziął udział w XI Światowej Konferencji Miast Historycznych, która odbyła się w dniach 10-13 czerwca 2008 r. w tureckim mieście Konya.

• Ponieważ kolejne konferencje Ligi (organizowane co 2 lata) odbywają się przeważnie w dość odległych miastach - np.: Kyoto (Japonia), Xian (Chiny), Montreal (Kanada), Kyongju (Korea) - co niestety wiąże się z wysokimi kosztami udziału, a organizacja nie dofinansowuje udziału miast w dorocznych spotkaniach, przedstawiciele Krakowa w ostatnich latach w nich nie uczestniczą. Pomimo tego, informacje i materiały konferencyjne są na bieżąco analizowane przez ekspertów krakowskich i przedstawicieli Miasta odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem. W miarę możliwości, ograniczonych do korespondencyjnej formy współpracy, nawiązywane są kontakty i wymieniana wiedza dotycząca różnych aspektów ochrony zabytków. W czasie konferencji Ligi dyskutowane są, a następnie podpisywane przez wszystkich członków deklaracje, które służą jako program działań na kolejne lata.

• W dniach 16-18 kwietnia 2012 r. w Hue (Wietnam) pod hasłem "Ogólne wyzwania i rozwiązania w zakresie światowego dziedzictwa" odbyła się kolejna konferencja Ligi Miast Historycznych. „Deklaracja z Hue" podpisana przez uczestników tego spotkania, była podsumowaniem dyskusji i prezentacji konferencyjnych. Zawarto w niej podstawowe kierunki działań i wskazano na najważniejsze zagrożenia i wyzwania cywilizacyjne stojące szczególnie przed odpowiedzialnymi za ochronę i rozwój miast historycznych. „(...) W obliczu presji rozwoju urbanistycznego i rosnącego zapotrzebowania na wysoki standard życia oparty na nowoczesnych technologiach miasta, również historyczne, podlegają przemianom. Zmiany procesów produkcji i globalizacji prowadzą do powstawania zmian klimatycznych i skutkują nieprzewidywalnym oddziaływaniem na przyrodę, jakość życia ludzi i obiekty historyczne. Dlatego bezwzględnym obowiązkiem jest nie tylko promocja dziedzictwa uwrażliwiająca społeczeństwa na skarby cywilizacyjne jakimi dysponują, ale także aktywne zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu, wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie nowoczesnych narzędzi rewaloryzacji i ochrony zabytków (...)". Uczestnicy konferencji – dla celów promocji ww. programu przyjęli hasło: „Szanuj przeszłość, zmierzaj w przyszłość".

• Kolejna konferencja Ligi Miast Historycznych odbyła się w chińskim Yangzhou od 2 do 4 września 2014 r., a dwa lata później, w dniach 7 - 9 czerwca 2016 r. członkowie Ligi spotkali się w austriackim miasteczku Bad Ischl. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Inteligentne, Innowacyjne, Kreatywne Miasta Historyczne Przyszłości”. W programie konferencji były wykłady, dyskusje i warsztaty szczególnie poświęcone problemom związanym z wprowadzaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań architektonicznych w tkankę miast historycznych.

• Kolejna, już 16. Światowa Konferencja Miast Historycznych odbędzie się w dniach 7-9 września 2018 r. Bursie (Turcja). Jej tematem przewodnim jest: “Wpływ globalizacji na kulturę i styl życia”.

• Prezydenci miast członkowskich Ligi Miast Historycznych, demonstrując solidarność ze wszystkimi miastami, przekazują swoje poparcie dla Apel o Pokójakcji poparcia dla pokoju na świecie i występują przeciwko terroryzmowi, agresji i wszelkim przejawom niesprawiedliwości. Wzorem lat ubiegłych Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski poparł Apel o Pokój zorganizowany - w formie wystawy - w czasie Festiwalu Gwiazd w Kyoto w sierpniu 2016 i 2017 r.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY