Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Bez Barier - Powiarowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnospreawnych 2003-2010

 

 

 

 

 

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 2003 - 2007

Zarządzeniem nr 1146/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której weszli przedstawiciele największych organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych:

1. Helena Maślana (Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych) – Przewodnicząca Rady (od 2005) fson@idn.org.pl
2. Jan Ortyl (Polski Związek Niewidomych) - Zastępca Przewodniczącego ortylj@interia.pl,
3. Andrzej Kopeć (Polski Związek Głuchych) - Sekretarz pzg-kr@openweb.pl,
4. Roman Ficek (Komitet Obywatelski Miasta Krakowa) – przewodniczący Rady do 2005 roman.ficek@wp.pl
5. Aleksandra Włodarczyk (Fundacja Hipoterapia) awlodarczyk@pro.onet.pl.

Do zakresu działania Rady należy:

-inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
-opiniowanie projektów powiatowych programów dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
-ocena realizacji programów,
-opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


Powiatowa Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych współpracuje ściśle z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych i Referatem ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, który organizacyjnie obsługuje Radę.

Rok 2004 – główne działania:


- opiniowanie podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Gminy Miejskiej Kraków na zadania ustawowe związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych na rok 2004,
- opinia w sprawie reorganizacji zatrudnienia nauczycieli specjalistów w szkołach specjalnych ( konsultacje z Wydziałem Edukacji),
- opiniowanie projektu zakupu 50 sztuk autobusów niskopodłogowych dla komunikacji miejskiej w Krakowie - opiniowanie pozyskiwania środków z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska na letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
- spotkania z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w sprawie intensyfikacji działań dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- opiniowanie podwyżki cen biletów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji,
- opiniowanie nowych projektów inwestycji drogowych w Zarządzie Dróg i Komunikacji, pod kątem dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- konsultacje z Agencją Rozwoju Miasta w sprawie przebudowy Ronda Mogilskiego i uwzględnienie w projektach rozwiązań technicznych i architektonicznych likwidujących bariery w poruszaniu się osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, - udział w akcjach i imprezach integracyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych.


Rok 2005 - główne działania:


- powołanie przy Radzie Zespołu Konsultacyjnego ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Potrzeb Osób Niepełnosprawnych


W skład Zespołu wchodzą:
1. Jan Ortyl-Polski Związek Niewidomych – koordynator zespołu
2. Krystyna Balicka - Ogólnopolski Związek Inwalidów Narzqdu Ruchu,
3. Andrzej Kopeć - Polski Związek Głuchych,
4. Aleksandra Okarmus - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Slabowidzqcych,
5. Wojciech Talaga - Automobilklub Krakowski Sekcja Niepelnosprawnych Kierowców, Towarzystwo Inwalidów Narządu Ruchu IKAR.

Działania zespołu:

- ustalenia w sprawie przebudowy Ronda Mogilskiego i utrudnień jakie napotkają osoby niepełnosprawne, w związku z tym odbyły się spotkania z Prezesem Agencji Rozwoju Miasta, oraz architektami projektującymi nowe Rondo, jak również z przedstawicielami Zarządu Dróg i Komunikacji. Poczyniono ustalenia dotyczące rozwiązań technicznych infrastruktury dla planowanego węzła komunikacyjnego Rondo Mogilskie, uwzględniające postulaty środowiska osób niepełnosprawnych.
- spotkanie z Panem Profesorem Andrzejem Wyżykowskim, Głównym Architektem Miasta, podczas którego poinformowano o możliwości konsultowania projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz rozpowszechniania informacji w środowisku architektów o powstaniu zespołu
- Zespół Konsultacyjny ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do Głównego Architekta Miasta z prośbą o poinformowanie środowiska architektów o powstaniu Zespołu, w szczególności Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Kraków.
- Zespół Konsultacyjny ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do Pana Krzysztofa Adamczyka, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych o umożliwienie Zespołowi Konsultacyjnemu ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych konsultowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Pan Krzysztof Adamczyk wystosował pismo do wszystkich wydziałów UMK i jednostek miejskich realizujących inwestycje strategiczne o konsultowanie projektów ww. inwestycji z Zespołem.
- Zespół Konsultacyjny ds. Dostępności lnfrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych uczestniczył także w konsultacjach podczas przebudowy Placu Bohaterów Getta w Krakowie, w wyniku czego w trakcie prac budowlanych uwzględnione zostały postulaty dotyczące rozwiązań architektoniczno
- technicznych, ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się (zachowano ciągi komunikacji wolne od elementów małej architektury, na zejściach do przejść podziemnych planuje się zmianę faktury nawierzchni, ponadto wykonano dźwigi osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych, obniżono krawężniki na całej szerokości przejścia, a także obarierowano przystanki uniemożliwiając przypadkowe zejście na jezdnię).
- Prowadzono również konsultacje z Agencją Architektoniczną Centrum Sp. z o.o. w sprawie budowy ulicy Pawiej i Nowej Pawiej w Krakowskim Centrum Komunikacyjnym


W trakcie spotkania dokonano uzgodnień miejsc. w których mają byt zastosowane oznaczenia krawędzi, nie sprecyzowano natomiast rodzaju materiału. którym mają być pokryte krawędzie. Przedstawiciele Agencji Architektonicznej Centrum zobowiązali się do przeanalizowania i wybrania odpowiedniego materiału do pokrycia krawędzi przejść

Kolejne działania Rady w roku 2005 to:


- konsultacje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawie podziału środków przekazanych Gminie Miejskiej Kraków algorytmem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- konsultacje w sprawie przywrócenia ulg na przejazdy środkami transportu miejskiego dla uczniów szkół specjalnych,
- opinia w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
- opinia w sprawie założenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 25 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących ul. Grochowa 19
- opinia w sprawie przekształcenia techników na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie technika uzupełniajace
- opinia w sprawie utworzenia Filii nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie przy ul. Wietora 7
- udział w spotkaniach Zespołu Zadaniowego do opracowania programu VI Tygodnia Osób Niepełnosprawnych " Kocham Kraków z Wzajemnością",
- analiza Polityki Transportowej Miasta pod kątem osób niepełnosprawnych, - opiniowanie polityki grantowej realizowanej w Urzędzie Miasta Krakowa,
- opiniowanie Strategii Polityki Społecznej Miasta Krakowa - wyjaśnienia w sprawie obsługi turysty niepełnosprawnego w Kopalni Soli „Wieliczka”
- udział w akcjach i imprezach integracyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych.


Rok 2006 – główne działania:


- Opiniowanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.
- Udział przedstawiciela Rady (Heleny Maślana) w pracach zespołu nad opracowaniem gminnej i powiatowej strategii rozwiązywanie problemów społecznych.
- Udział przedstawiciela Rady (Aleksandry Włodarczyk) w pracach zespołu konsultacyjnego ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
- Udział przedstawiciela Rady (Helena Maślana) w pracach zespołu zadaniowego ds. przygotowania programu VII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”.
- Praca powołanego przez Radę Zespołu Konsultacyjnego ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Potrzeb Osób Niepełnosprawnych, którego koordynatorem jest Jan Ortyl wiceprzewodniczący Rady i Prezes PZN.
- Opiniowanie planu podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2006.
- Opiniowanie przyjętych uchwałami rad dzielnic zadań realizowanych w ramach „Zadania powierzonego dzielnicom z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych”.
- Opiniowanie Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa.
- Opiniowanie wniosków składanych przez Urząd Miasta Krakowa do realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Wyrównywania różnic między regionami”.
- Opiniowanie harmonogramu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2006 realizowanego w gminie miejskiej Krakowa

 

Rok 2007 – główne działania:

- konsultacje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawie podziału środków przekazanych Gminie Miejskiej Kraków algorytmem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; konsultowanie dokumentacji projektowej dla realizowanych przez Gminę Miejską Kraków inwestycji, w celu uwzględnienia w niej wymagań i warunków, jakim powinny odpowiadać gminne przedsięwzięcia w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych; konsultacje i opiniowanie prezentacji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci GRAAL; interwencja w Komendzie Miejskiej Policji i Straży Miejskiej miasta Krakowa w sprawie nieprawidłowego parkowania samochodów na chodnikach; interwencje w sprawie niestosowania ulg przez przewoźników prywatnych realizujących transport publiczny w oparciu o przepisy Ustawy o transporcie drogowym; wystąpienie do Rektorów krakowskich uczelni wyższych o powołanie Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych; opiniowanie projektu zmian uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2006 – 2010”; opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zamiaru likwidacji XXVII Liceum Profilowanego Specjalnego oraz XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niewidomych i Słabowidzących oraz projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego Nr 57; opiniowanie projektu Stowarzyszenia Dobrej Nadziei, dotyczącego utworzenia ośrodka poradnictwa i terapii dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin; opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia V Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w ZSS nr 14; inicjatywa związana z uporządkowaniem taryfy komunikacyjnej – ujednolicenie możliwości korzystania z ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych podczas przejazdów środkami transportu publicznego; praca powołanego przez Radę Zespołu Konsultacyjnego ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Potrzeb Osób Niepełnosprawnych.

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 2008 - 2010

Zarządzeniem nr 2027/2007 z dnia 29 września 2007 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której weszli przedstawiciele największych organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych:

1. Jan Ortyl (Polski Związek Niewidomych) - Przewodniczący ortylj@interia.pl,
2. Adam Stromidło (Polski Związek Głuchych) - pzg-kr@openweb.pl,
3. Iwona Stańko (Fundacja Na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy)
4. Elżbieta Pieloch (Krakowska Fundacja Hamlet),
5. Marta Hebda (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza"),


Do zakresu działania Rady należy:

-inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
-opiniowanie projektów powiatowych programów dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
-ocena realizacji programów,
-opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych współpracuje ściśle z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych i Referatem ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, który organizacyjnie obsługuje Radę.

Rok 2008 – główne działania:

- konsultacje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawie podziału środków przekazanych Gminie Miejskiej Kraków algorytmem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej; konsultowanie dokumentacji projektowej dla realizowanych przez Gminę Miejską Kraków inwestycji, w celu uwzględnienia w niej wymagań i warunków, jakim powinny odpowiadać gminne przedsięwzięcia w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych; interwencje w sprawie niestosowania ulg przez przewoźników prywatnych realizujących transport publiczny w oparciu o przepisy Ustawy o transporcie drogowym; opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Specjalnej nr 34 w Zespole szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, szkoły Podstawowej Specjalnej nr 118 w Zespole szkół Specjalnych nr 7 z siedzibą w Szpitalu im. S. śeromskiego w Krakowie, Filii nr 2 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 79 w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie; opiniowanie prośby Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”, dotyczącej leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży specjalnej troski; opiniowanie wniosków zadań powierzonych dzielnicom z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych; inicjatywa zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na doroczny konkurs grantowy w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych; uczestnictwo przedstawiciela Rady w pracach Komisji Grantowej; praca powołanego przez Radę Zespołu Konsultacyjnego ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Potrzeb Osób Niepełnosprawnych.

 

Rok 2009 – główne działania:

- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta i programów skierowanych do środowiska osób niepełnosprawnych; starania aby w działaniach jakie podejmuje Urząd Miasta uwzględniane były w każdej dziedzinie potrzeby osób niepełnosprawnych; w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych działa Zespół Konsultacyjny ds. Dostosowania Infrastruktury
Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych, który wydał ogółem  101 opinii w 2009 r.

Rok 2010 – główne działania:

- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta i programów skierowanych do środowiska osób niepełnosprawnych; starania aby w działaniach jakie podejmuje Urząd Miasta uwzględniane były w każdej dziedzinie potrzeby osób niepełnosprawnych; w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych działa Zespół Konsultacyjny ds. Dostosowania Infrastruktury
Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych, który wydał ogółem  107 opinii w 2010 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2012-01-25
Data aktualizacji: 2012-01-25
Powrót