Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Osoby, które w okresie od 9 marca do 4 września br. utraciły możliwość korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych, mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie.

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Fot. Kraków Bez Barier

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", finansowanego ze środków PFRON.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego wnioski mogą składać osoby uprawnione, które są mieszkańcami Krakowa. Osoby, które uczestniczą w zajęciach w placówkach zlokalizowanych na terenie Krakowa, ale zamieszkują poza jego obrębem, powinny składać wnioski u realizatora właściwego dla swojego miejsca zamieszkania (dla powiatu krakowskiego jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, al. Słowackiego 20).

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dzieci i młodzieży przed ukończeniem 16. roku życia posiadających aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

ważne: świadczenie nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. 

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wzory dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku znajdują się na stronie realizatora programu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na poniższe numery telefonów:

  • infolinia PFRON

tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00)

tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00)

  • infolinia SOW

tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00)

pokaż metkę
Autor: Anna Sikierska
Osoba publikująca: Anna Sikierska-Lohner
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także