Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizowany jest przewóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie GMK, wykonawcą usługi na podstawie umowy jest Konsorcjum RTPARTNER sp. z o.o. i VIVET sp. z o.o.

Zdjęcie przedstawia samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami
Fot. RTPartner

Przewozy odbywają się w ramach zgłoszeń przewozu indywidualnego osób posiadających orzeczenie stopnia niepełnosprawności zgodne z regulaminem przewozu osób niepełnosprawnych zawartej w umowie. Usługa realizowana jest samochodami dostosowanymi do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażonymi w windy bądź inne urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami.

Od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Wykonawca usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie GMK obsłużył 21 095 zgłoszeń w tym 8 163 zgłoszenia zbiorowe, przewiózł 34 560 osób, w tym 14 713 osób na wózkach inwalidzkich.

Wykonał 188 899 km przewozu z uprawnionym pasażerem.    

Przewozy można zamawiać od  poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do godz. 18:00 pod nr. telefonu: 1219688,  604 909 688, 666 034 000.

W soboty i niedziele przewozy można zamawiać od godz. 9:00 do godz. 16:00 pod nr. telefonu 604 909 688, 666 034 000.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB Z NIEPŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 1. Prawo do korzystania z dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków przewozu osób niepełnosprawnych mają osoby z  niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków i posiadające ważne, co najmniej jedno z wymienionych niżej orzeczeń stopnia niepełnosprawności:

Orzeczenia wydane przed 1 stycznia 1998 r. zaliczające  do jednej z poniższych grup inwalidztwa:

 • I grupa inwalidztwa
 • II grupa inwalidztwa

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS:

 • Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji
 • Całkowita niezdolność do pracy

Orzeczenia Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Orzeczenia rentowe dla rolników KRUS:

 • Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach z dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków przewozu osób niepełnosprawnych mają prawo korzystać osoby posiadające inne niż wyżej wymienione orzeczenie o niepełnosprawności. Zgodę w tym zakresie na wniosek osoby z niepełnosprawnością lub wykonawcy wydaje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. 

Prawo do korzystania z dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków przewozu osób niepełnosprawnych mają także dzieci posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Przy czym usługa ta nie obejmuje przewozów dzieci niepełnosprawnych z domu do szkoły na zajęcia lekcyjne i z powrotem.                                 

 1. Usługa przewozu osób niepełnosprawnych wykonywana jest we wszystkie dni tygodnia.
 2. W godz. od 6:00 do 22:00 oraz w godz. od 22:00 do 6:00 (z wyprzedzeniem).
 3. Przewozy można zamawiać na bieżąco lub wyprzedzeniem. Zamawiając przewóz na bieżąco należy liczyć się z sytuacją, że w danym terminie nie będzie wolnych samochodów i nie będzie możliwości realizacji zlecenia.        
 4. Wykonawca ma obowiązek zrealizować przewóz osoby z niepełnosprawnością w innych godzinach niż wyżej określone w przypadku, kiedy przewóz zostanie zamówiony z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 5. Osoba z niepełnosprawnością zobowiązana jest okazać kierowcy dokument uprawniający do dofinansowania przez Gminę Miejską Kraków przewozu osób niepełnosprawnych ze środków publicznych. W przypadku, kiedy osoba z niepełnosprawnością nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do dofinansowanego przewozu lub odmowy ich okazania Wykonawca ma prawo nie realizować przewozu.
 6. Dokumentem uprawniającym do korzystania z dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków przewozu osób niepełnosprawnych jest ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej zawierająca wpis zaliczający do jednego z uprawniających stopni niepełnoprawności lub uprawniające orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości. Dokumentem uprawniającym jest także pisemna zgoda Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, o której mowa powyżej, wraz z dokumentem tożsamości.
 7. Dyspozytor przy przyjmowaniu zamówienia na przewóz w pierwszej kolejności weryfikuje drogą telefoniczną czy dana osoba jest uprawniona do dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków przewozu osób niepełnosprawnych. Po pozytywnej weryfikacji dyspozytor przeprowadza wywiad w zakresie stopnia niepełnosprawności i samodzielnego poruszania się osoby z niepełnosprawnością, potrzeby zapewnienia opieki przy przemieszczaniu się z miejsca odbioru osoby z niepełnosprawnością do samochodu i do punktu docelowego, liczby osób towarzyszących osobie z niepełnosprawnością, godziny odjazdu oraz godziny, na którą należy dotrzeć do miejsca docelowego oraz innych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi przewozu. Dyspozytor ma obowiązek, po pozytywnej weryfikacji, poinformować osobę zamawiającą przewóz o dokumentach, jakie musi posiadać, aby skorzystać z dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków przewozu oraz o tym, że dane z tych dokumentów zostaną przez kierowcę lub dyspozytora zapisane na potwierdzeniu wykonania przewozu przekazywanego do Urzędu Miasta Krakowa.
 8. Kierowca zapewnia opiekę osobie z niepełnosprawnością w czasie świadczenia usługi, mając na uwadze jej i swoje bezpieczeństwo z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 9. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do korzystania z pomocy ze strony kierowcy lub pomocnika kierowcy (w granicach nie przekraczających ich możliwości fizycznych) przy przemieszczaniu się z miejsca pobytu do samochodu i dotarciu do punktu docelowego.
 10. W sytuacji przekraczającej możliwości fizyczne, o których mowa powyżej, w tym z uwagi na nadwagę osoby z niepełnosprawnością lub nietypowy wózek inwalidzki, osoba z niepełnosprawnością zobowiązana jest zapewnić sobie dodatkową pomoc ze strony osób
  trzecich.
 11. Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do bezpłatnego przejazdu podczas wykonywanej usługi wraz z osobą z niepełnosprawnością. Wyłącznie za zgodą dyspozytora w przypadku, gdy w samochodzie są wolne miejsca, dopuszcza się bezpłatny przewóz dodatkowych osób - opiekunów osoby z niepełnosprawnością.
 12. Osoba z niepełnosprawnością jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za kurs według obowiązującego cennika.
 13. Osoba z niepełnosprawnością korzystająca z usługi przewozu na wózku inwalidzkim nie może w czasie jazdy zwalniać zaczepów (blokad) mocujących wózek do podłogi pojazdu, przemieszczać się oraz wykonywać gwałtownych ruchów.
 14. W samochodach do przewozu osób niepełnosprawnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania narkotyków. 
 15. Uwagi i skargi można zgłaszać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub pod nr. tel. 12 616 51 91 lub drogą elektroniczną na skrzynkę Wydziału na adres sz.umk@um.krakow   

CENNIK OPŁAT PONOSZONY PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Obowiązuje opłata za przewóz tj. jazdę, z co najmniej jedną uprawnioną osobą z niepełnosprawnością wg stawek:


1. w godz. 600 - 2200  we wszystkie dni tygodnia:

część stała opłaty:                                                                                                3,00 zł

część zmienna opłaty za każdy rozpoczęty kilometr przewozu:                      1,20 zł


2. w godz. 2200 - 600 we wszystkie dni tygodnia (z wyprzedzeniem):

część stała opłaty:                                                                                                3,00 zł

część zmienna opłaty za każdy rozpoczęty kilometr przewozu:                      1,80 zł


3. Opłata za postój samochodu:

 proporcjonalnie do czasu trwania postoju, według stawki:                          10,00 zł/godz.

 

Zdjęcie przedstawia samochód dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnosciami

pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2022-01-31
Data aktualizacji: 2022-03-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź