Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Stypendia szkolne z MOPS

Krakowscy uczniowie z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na pokrycie kosztów udziału w zajęciach dodatkowych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 351 zł na jedną osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

- w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Wniosek o stypendium złożyć może rodzic dziecka, dyrektor szkoły lub uczeń, jeśli jest pełnoletni.

Wnioski przyjmowane są we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie od 1 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do dnia 15 października.

W sytuacji, gdy MOPS nie posiada danych dotyczących dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach. Stypendium udzielane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Minimalna kwota stypendium wynosi 72,80 zł na miesiąc.

Dla uczniów, w których rodzinach dochód nie przekracza 200 zł na osobę, stypendium nie może przekroczyć 182 zł/miesiąc, dla uczniów, których rodzina osiąga dochód od 200 do 351 zł na osobę, stypendium nie może przekroczyć 136,50 zł.

Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

- do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,

- do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku,

po otrzymaniu środków na ten cel z budżetu państwa.

Pomoc przyznana będzie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Uczniowi nie przysługuje stypendium jeśli otrzymuje inne stypendium socjalne ze środków publicznych, a jego wysokość przekracza kwotę 1820 zł.

Wszystkich szczegółów na temat stypendium dowiedzieć się można u pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-08-26
Data aktualizacji: 2011-08-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź