Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne dziecka od chwili wykrycia pierwszych symptomów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Fot. Kraków Bez Barier

WYKAZ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH ZESPOŁY WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Organizację zajęć regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r. Nr 23 poz. 133). Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. W skład zespołu wchodzą: tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka. Zadaniem zespołu jest m.in. ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie indywidualnego programu terapii, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia, analizowanie skuteczności udzielanej pomocy, ocena postępów dziecka.

 

Placówki organizują zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z następującymi typami niepełnosprawności:

- upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawności sprzężone.

Samorządowe Przedszkole Specjalne Nr 100
os. Urocze 15,
31-954 Kraków
tel.: 012 644-36-85

- niepełnosprawność, sprzężona, upośledzenie umysłowe, autyzm, zaburzenia zachowania i emocji, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, zaburzenia integracji sensorycznej:

Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej
ul. Półkole 1,
31-559 Kraków
tel.: 012 412-15-66

- upośledzenie umysłowe, niepełnosprawności sprzężone:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3
ul. Praska 64,
30-322 Kraków
tel.: 012 269-35-50

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
"Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka"
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
Tel. 12-630-15-45, 882-166-723
www.poradniatpd.pl, info@poradniatpd.pl

- niewidomi i słabo widzący:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
ul. Tyniecka 6,
30-319 Kraków
tel.: 012 266-66-80

- niesłyszący:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
ul. Spadochroniarzy 1,
31-455 Kraków
tel.: 012 411-17-22

- niesłyszący i słabo słyszący:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6
ul. Niecała 8,
30-425 Kraków
tel.: 012 268-11-67

- upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność ruchowa:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 13
ul. Szopkarzy 8,
31-228 Kraków
tel.: 012 415-40-84

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
"Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka"
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
Tel. 12-630-15-45, 882-166-723
www.poradniatpd.pl, info@poradniatpd.pl

- mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawności sprzężone:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 11
al. Dygasińskiego 25,
30-620 Kraków
tel.: 012 659-15-12

- autyzm:

Samorządowe Przedszkole Nr 122
ul. Fiołkowa 13
tel.: 012 411-85-62

- niepełnosprawność intelektualna, ruchowa (w tym afazja motoryczna), dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną:

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Totoro”

ul. Orląt Lwowskich 2/2, 31-518 Kraków

tel.: 012 346-11-30, 664 067 500

e-mail: biuro@poradniatotoro.pl

www.poradniatotoro.pl

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Podmiot publikujący: Bez barier