Ulgi i uprawnienia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ulgi w komunikacji miejskiej w Krakowie

MPK SA w Krakowie

Działania w zakresie dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne od lat wymienia tabor na niskopodłogowy z myślą o osobach z ograniczoną mobilnością. Pojazdy są wyposażone w system informacji głosowej, za pomocą którego można się dowiedzieć na jakim aktualnie przystanku zatrzymuje się tramwaj czy autobus. Spora część autobusów jest wyposażona w zapowiedzi głosowe zewnętrzne – dzięki nim osoby niewidome dowiadują się jakiej linii autobus podjechał na przystanek i w jakim kierunku jedzie.

Dostosowania dla osób niewidomych

W celu dostosowania usług przewozowych do potrzeb osób niewidomych MPK współpracuje z Zespołem Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, a także z autorami rożnych aplikacji i rozwiązań, które mają służyć niewidomym. Z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku w 2017 roku w kilku autobusach zostały zamontowane specjalne urządzenia o nazwie Beacon. Dzięki nim osoby niewidome i słabowidzące były informowane o numerze i kierunku jazdy zatrzymującego się na przystanku autobusu. Testy tego rozwiązania były prowadzone na linii nr 124 i trwały kilka miesięcy. Obecnie trwa współpraca z firmą, która pracuje nad rozwiązaniem mającym pomóc osobom niewidomym w procesie wsiadania do pojazdu na przystanku.

Uprawnienia

Poniższe tabele zawierają wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta Krakowa, a także wykaz dokumentów potwierdzających uprawnienie do ulg, które pasażerowie mają obowiązek posiadać przy sobie podczas podróży.

Wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych

OSOBY UPRAWNIONE

PODSTAWA UPRAWNIENIA

DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia

 • oświadczenie rodzica/opiekuna

 • dokument urzędowy dziecka lub rodziców/opiekunów umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka

UCZNIOWIE szkół podstawowych prowadzonych na obszarze Krakowa oraz gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienie (od 1 września do 30 czerwca)

 • Ważna legitymacja szkolna ucznia

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH:

 • dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+

 • dzieci z rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną

 • ważna Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy (imienna, wydawana na okres 1 roku)

 • bilet wolnej jazdy (imienny, wydawany na okres 1 roku)

WYCHOWANKOWIE:

 • rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi ich dziećmi

 • placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

 • Bilet wolnej jazdy (imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną)

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI i inni członkowie ich rodzin objęci programem Kraków dla Rodziny N oraz dzieci z niepełnosprawnościami umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie tych placówek

 • Ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (imienna, wydawana na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności)

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI z powodu:

 • schorzeń narządu słuchu,

 • upośledzenia umysłowego,

 • schorzeń narządu wzroku,

 • schorzeń narządu ruchu

 • schorzeń neurologicznych

(do ukończenia 18 roku życia, wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe)

 • Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej lub orzeczenie z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:
 • 03-L, L, par. 26 pkt 1 lit. i wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu

 • 01-U, U, 04-O, O, 05-R, R, 10-N, N, par. 26 pkt 1 lit. a, par. 26 pkt 1 lit. c, par. 26 pkt 1 lit. h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH uczęszczający do szkół podstawowych, średnich i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje:

 • z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego,
 • wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświatowej lub innej placówki specjalnej (wychowawczej, ośrodka terapii, zakładu opieki zdrowotnej itp.), do której uczęszcza uprawniony i z powrotem (prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą);
 • dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna

 • dla opiekuna: zaświadczenie wydane przez placówkę, do której uczęszcza uprawniony, określające nazwę i adres placówki, oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI z orzeczonym/-ną:

 • znacznym stopniem niepełnosprawności

 • całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji

 • niezdolnością do samodzielnej egzystencji

 • I grupą inwalidztwa

(wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe)

 • Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej

 • lub orzeczenie z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności

 • lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

 • lub niezdolności do samodzielnej egzystencji

 • lub orzeczenie o I grupie inwalidztwa

(z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości)

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ z powodu schorzeń narządu wzroku (wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe)

 • Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, O, par. 26 pkt 1 lit. h

 • legitymacja Polskiego Związku Niewidomych (z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości)

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ z powodu schorzeń narządu ruchu kończyn dolnych, z orzeczonym/-ną:

 • umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 • całkowitą niezdolnością do pracy

 • II grupą inwalidzką

 • Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 05-R, R, par. 26 pkt 1 lit. a, 10-N, N

 • orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy

 • lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa

wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niepełnosprawność narządu ruchu kończyn dolnych oraz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ z powodu upośledzenia umysłowego, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

 • Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 01-U, U, par. 26 pkt 1 lit. c (z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości)

OSOBY, które ukończyły 70 rok życia

 • dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej

HONOROWI DAWCY KRWI, którzy oddali bezpłatnie:

 • co najmniej 18 litrów krwi pełnej (mężczyźni);

 • co najmniej 15 litrów krwi pełnej (kobiety)

 • lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

 • legitymacja potwierdzająca nadanie odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" za oddanie 15/18 litrów krwi

 • legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z odpowiednim wpisem, poświadczonym pieczątką Centrum Krwiodawstwa

(z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości)

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS OSOBY REPRESJONOWANEJ z powodu represji wojennych i okresu powojennego

 • legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji

 • zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

(z dokumentem umożliwiającym    potwierdzenie tożsamości)

DZIAŁACZE OPOZYCJI antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych

 • legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ, będący zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

 • legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości)

PASAŻEROWIE odbywający podróż środkami KMK, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu 22 września każdego roku

-

 

Wykaz osób uprawnionych do przejazdów ulgowych

OSOBY UPRAWNIONE

PODSTAWA UPRAWNIENIA

DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat, do ukończenia 16 roku życia

 • dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA ucząca się w szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

 • ważna legitymacja szkolna

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW III STOPNIA

 • ważna legitymacja studencka lub doktorancka

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół do ukończenia 26 roku życia

 • ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI z orzeczonym/-ną:

 • umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 • całkowitą niezdolnością do pracy

 • II grupą inwalidzką

 • Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej

 • orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy

 • orzeczenie o III grupie inwalidztwa

(z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości)

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ narządu słuchu

 • Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności z wpisem przyczyny niepełnosprawności 03-L

 • legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z wpisem "inwalida słuchu"

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia

 • legitymacja potwierdzająca status emeryta

 • prawomocna decyzja o przyznaniu świadczeń emerytalnych

(z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości)

 

Bilety wolnej jazdy 

Każda osoba uprawniona do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie może otrzymać na życzenie spersonalizowaną KKM z zapisem Biletu Wolnej Jazdy na okres ważności dokumentów lub bezterminowo.

Lista uprawnionych: 
 • dzieci z rodzin wielodzietnych
 • Honorowi Dawcy Krwi
 • wychowankowie rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo–wychowawczych oraz dzieci z zawodowych rodzin zastępczych
 • osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu kończyn dolnych w stopniu umiarkowanym
 • dzieci niesłyszące
 • osoby, które ukończyły 70 lat
 • osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osoby niewidome
 • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu upośledzenia umysłowego
 • inne osoby uprawnione na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXI/231/11

Wszystkie dostępne bilety można zakupić w Punktach Sprzedaży Biletów, od poniedziałku do piątku w poniższych lokalizacjach:

 • ul. Wielopole 1 w godz. 8.00-16.00
 • ul. Podwale 3/5 w godz. 11.00-1900
 • os. Centrum D bl.7 w godz. 11.00-19.00
 • ul. Pawia 5a, Pętla autobusowa „Dworzec Główny Wschód” w godz. 11.00-19.00

Więcej informacji na stronie ztp.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: Anna Sikierska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2020-05-28
Data aktualizacji: 2023-05-17
Powrót